• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn"

Copied!
105
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH PHẦN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Tìm hiểu thực tế công việc kế toán nguyên vật liệu, dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ

Những vấn đề chung về nguyên vật liệu (NVL) và công cụ dụng cụ (CCDC)

 • Khái niệm và đặc điểm của NVL và CCDC
  • Khái niệm và đặc điểm của NVL
  • Khái niệm và đặc điểm của CCDC
 • Vị trí, vai trò của NVL và CCDC trong doanh nghiệp
 • Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán NVL và CCDC trong doanh nghiệp
  • Yêu cầu quản lý của kế toán NVL và CCDC
  • Nhiệm vụ của kế toán NVL và CCDC
 • Phân loại NVL và CCDC
  • Phân loại NVL
  • Phân loại CCDC
 • Tính giá NVL và CCDC trong doanh nghiệp theo thông tư 200/214/TT-BTC
  • Tính giá NVL và CCDC nhập kho
  • Tính giá NVL và CCDC xuất kho

Tính giá trị nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho bằng phương pháp thích hợp. Phương pháp tính giá phải được sử dụng nhất quán trong ít nhất một năm tài chính. Tính toán và phân bổ giá trị nguyên vật liệu, CCDC sử dụng vào chi phí sản xuất theo quy định. Tính giá nguyên vật liệu và CCDC là xác định giá trị của chúng theo những phương pháp nhất định.

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

 • Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán chi tiết
 • Tổ chức kế toán chi tiết NVL và CCDC trong doanh nghiệp theo thông tư
  • Phương pháp thẻ song song
  • Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  • Phương pháp sổ số dư
  • Phương pháp kê khai thường xuyên
  • Phương pháp kiểm kê định kỳ

Tổ chức hạch toán chi tiết nhân sự và CCDC trong doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hàng ngày hoặc định kỳ, thủ kho phải thu thập chứng từ xuất, nhập nguyên vật liệu và nộp cho kế toán. Kế toán vật tư mở sổ đối chiếu doanh thu để phản ánh tình hình xuất nhập khẩu nguyên vật liệu cả về số lượng và giá trị (sổ được sử dụng cả năm, thường sử dụng đơn giá kế toán).

Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết NVL và CCDC theo phương pháp thẻ song song
Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết NVL và CCDC theo phương pháp thẻ song song

Các hình thức ghi sổ kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong

 • Trình tự ghi sổ kế toán NVL và CCDC theo hình thức Nhật ký chung
 • Trình tự ghi sổ kế toán NVL và CCDC theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Trình tự ghi sổ kế toán NVL và CCDC theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Trình tự ghi sổ kế toán NVL và CCDC theo hình thức Nhật ký – Chứng từ
 • Trình tự ghi sổ kế toán NVL và CCDC theo hình thức Kế toán máy

Căn cứ vào nhật ký kế toán tổng hợp, ghi số tài khoản tương ứng cho từng nghiệp vụ vào sổ cái. Cuối tháng bổ sung sổ chi tiết để lấy số liệu lập báo cáo tổng hợp chi tiết. Cuối tháng và cuối quý, trên cơ sở đối chiếu các tài khoản đã phát hành và bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo kế toán (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Chứng từ kế toán và các bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi ghi vào Nhật ký - Sổ cái được dùng để ghi sổ kế toán, biểu đồ kế toán chi tiết có liên quan. Quy trình ghi sổ kế toán NVL, CCDC dưới dạng Sổ Tài liệu Khảo sát.

Đặc điểm cơ bản của Phiếu ghi sổ kế toán Biên lai ghi sổ: Cơ sở trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Biên lai ghi sổ”. Sau khi làm căn cứ lập chứng từ kế toán, chứng từ kế toán được dùng để ghi sổ kế toán, bản đồ kế toán chi tiết có liên quan. Trình tự ghi sổ kế toán NVL và CCDC theo hình thức Nhật ký - Chứng từ.

Quy trình hạch toán tài khoản NVL, CCDC theo hình thức Kế toán máy.

Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Chứng từ kế toán
Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Chứng từ kế toán

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Khái quát về Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn

 • Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH MTV Công nghiệp
 • Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn
  • Chức năng của Công ty
  • Nhiệm vụ của Công ty
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa
 • Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn. .43
  • Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty
  • Các chính sách kế toán của Công ty

Chức năng hoạt động chính của Công ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn hiện nay chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ống nhựa thoát nước, ống nhựa cáp điện. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Nhựa Kim Sơn. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Giám đốc và Phó giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc nhà máy của công ty.. các quy định về nhân sự, tài chính, kế hoạch kinh doanh, cơ cấu tổ chức... của công ty. Giám sát việc mua, bán, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, hoạt động và dịch vụ của công ty.

Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Căn cứ vào quy mô và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung.

Thực trạng công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:

Thực trạng công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty TNHH MTV Công

 • Nguyên vật liệu của Công ty
 • Công cụ dụng cụ của Công ty
 • Tính giá NVL và CCDC của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn. 48
  • Tính giá NVL và CCDC xuất kho
 • Trình tự, thủ tục nhập, xuất kho NVL và CCDC của Công ty TNHH MTV Công
  • Trình tự, thủ tục nhập kho NVL và CCDC
  • Trình tự, thủ tục xuất kho NVL và CCDC
 • Thực trạng công tác kế toán chi tiết NVL và CCDC tại Công ty TNHH MTV
 • Thực trạng công tác kế toán tổng hợp NVL và CCDC tại Công ty TNHH MTV

Nguồn số liệu: Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) TÀI KHOẢN GIÁ TRỊ GIA TĂNG. Nguồn số liệu: Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp. Nguồn số liệu: Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp.

Một bản được lưu vào sổ kế toán vật tư, tài sản để hạch toán. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn). Thực trạng hạch toán chi tiết NVL và CCDC tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Thực trạng Nhân sự Kế toán tổng hợp và CCDC tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Nhựa.

Hình thức thanh toán: Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Số tài khoản:

MỘT SỐ Ý KIẾN DỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG

Đánh giá khái quát về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán NVL,

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

Trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Công ty đã xây dựng hệ thống tài khoản kế toán hợp lý, khoa học. Hệ thống sổ cái của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt hình thức nhật ký chung. Thủ tục xuất nhập kho được quản lý chặt chẽ, sổ thẻ lưu kho do thủ kho thường xuyên kiểm tra cuối tháng và đối chiếu số liệu kế toán đảm bảo quản lý nguyên liệu, CCDC cả về số lượng và chất lượng. .

Giá tồn kho và CCDC được xác định theo giá tồn kho thực tế, giá tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước, phù hợp với các nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành. Về kế toán tổng hợp nhân sự và CCDC: Để hạch toán tổng hợp nhân sự và CCDC, Công ty đã sử dụng phương pháp kê khai tổng hợp. Mặc dù kết quả trong công tác kế toán rất đáng ghi nhận nhưng nó phản ánh sự nỗ lực của bộ máy kế toán công ty.

Việc phân loại như vậy tuy đơn giản nhưng chưa khoa học nên việc quản lý chi tiết từng loại nguyên liệu sẽ không chặt chẽ, lãng phí thời gian khi đối chiếu số liệu giữa thủ kho và kế toán. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho kế toán viên trong việc tính giá trị lưu trữ, hạch toán cho từng mặt hàng CCDC. Ngoài ra, việc thu, luân chuyển chứng từ chưa có quy định cụ thể về thời điểm nộp chứng từ nên tình trạng chứng từ bị chậm trễ trong quá trình gửi đến kế toán.

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nhân sự và CCDC tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL và CCDC tại

 • Ý kiến thứ nhất: Công ty nên lập sổ danh điểm vật tư
 • Ý kiến thứ hai: Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ
 • Ý kiến thứ ba: Công ty nên hiện đại hóa công tác kế toán

Quá trình nhập liệu trên phần mềm kế toán thuận tiện và nhanh chóng. Phần mềm kế toán có khả năng tạo số liệu thống kê, lập báo cáo khi cần thiết. Việc sử dụng phần mềm kế toán sẽ giúp việc theo dõi nguyên liệu, CCDC theo Bill nguyên vật liệu thuận tiện hơn.

Trong thời đại cả thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới công tác kế toán thay vì sử dụng các hình thức ghi chép cũ bằng phần mềm kế toán hiện đại, tự động sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động và độ chính xác trong công tác kế toán. Giao diện dễ sử dụng, sổ sách, chứng từ kế toán được cập nhật theo chế độ kế toán hiện hành. Tìm hiểu một số phần mềm kế toán chuyên dụng hiện nay tôi thấy phần mềm kế toán MISA phù hợp để sử dụng trong công ty.

Vì vậy, việc ứng dụng phần mềm này sẽ thuận tiện hơn, từ đó giúp giảm bớt công việc kế toán và áp lực cho nhân viên. Phản ánh thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn qua số liệu năm 2019. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của công ty trong công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng.

Thứ ba, Công ty cần hiện đại hóa công tác kế toán bằng phần mềm kế toán.

Hóa đơn GTGT số 0002421

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa số 07

Phiếu nhập kho số 007

Hóa đơn GTGT số 000326

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa số 09

Phiếu nhập kho số 009

Phiếu chi số 007

Giấy đề nghị cấp vật tư

Phiếu xuất kho số 001

Giấy đề nghị cấp vật tư

Phiếu xuất kho số 004

Thẻ kho hạt nhựa nguyên sinh HDPE HHM 5502 LW

Sổ chi tiết NVL hạt nhựa nguyên sinh HDPE HHM 5502 LW

Bảng tổng hợp chi tiết NVL

Thẻ kho bộ bảo hộ lao động FDI

Sổ chi tiết CCDC bộ bảo hộ lao động FDI

Bảng tổng hợp chi tiết CCDC

Trích sổ nhật ký chung

Trích Sổ cái TK 152

Trích Sổ nhật ký chung

Trích Sổ cái TK 153

Sổ danh điểm nguyên vật liệu

Sổ danh điểm công cụ dụng cụ

Sổ giao nhận chứng từ

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết NVL và CCDC theo phương pháp thẻ song song
Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết NVL và CCDC theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết NVL và CCDC theo phương pháp sổ số dư Như vậy, mọi phương pháp đều có ưu, nhược điểm riêng
Sơ đồ 1.4: Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Tài khoản sử dụng.. 2.2.7.3 Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. TNHH Bẩy Loan. Căn cứ vào Sổ cái liên quan, ké toán

Tại phòng kế toán: Sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tổng hợp về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập xuất tồn trong tháng...

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

Cuối kỳ căn cứ vào bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm, công trình và bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình, sổ cái các tài khoản kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh

+ Công ty áp dụng 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kiểm kê thường xuyên đối với vật tư dễ kiểm đếm theo dõi và phương pháp kiểm kê định kỳ đối với những vật tư ngoài

Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán và căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối

1.2.3.2 Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương pháp kiểm kê định kỳ - Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê

Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán nguyên vật liệu tồn kho căn cứ vào giá nhập, lượng nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân: