• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuấn

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuấn"

Copied!
89
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuân. 61 3.1 Đánh giá chung công tác nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuân

64 3.2 Một số biện pháp thực hiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuân 66 3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu của hạch toán vật tư tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuân 66 3.2.2 Một số biện pháp thực hiện kế toán vật tư tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tuân

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ

Một số vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu

 • Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu
 • Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
 • Phân loại và đánh giá nguyên vật liêu
 • Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu

Phải tổ chức tốt việc ghi chép và phản ánh chính xác tình hình sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Luôn cần cải tiến công tác quản lý nguyên vật liệu để phù hợp với thực tế sản xuất. Nguyên liệu thô quan trọng nhất bao gồm bán thành phẩm được mua từ bên ngoài nhằm mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, sản phẩm, hàng hóa.

Định giá vật liệu là việc xác định giá trị của vật liệu tại những thời điểm nhất định và theo những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc nhất quán: Các phương pháp kế toán áp dụng trong đánh giá vật tư phải đảm bảo tính nhất quán. Chiết khấu thương mại: Là số tiền doanh nghiệp bị khấu trừ do mua nguyên liệu thô với số lượng lớn theo thỏa thuận.

Nội dung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp theo

 • Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
 • Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
 • Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Vì vậy, giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Xác định và ước tính số lượng, giá trị hàng tồn kho tại bất kỳ thời điểm nào. Kết chuyển giá trị thực tế nguyên vật liệu tồn kho vào cuối kỳ (trường hợp công ty hạch toán tồn kho tổng hợp theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: Giá trị hiện hành của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ. - Ghi giá gốc của hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, vật tư tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê). - Kết chuyển giá vốn hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê).

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ trình tự hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ trình tự hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song

Tổ chức sổ sách kế toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo các hình thức

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán máy vi tính

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đã kiểm tra làm căn cứ ghi chép, trước hết ghi kết quả giao dịch vào Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu ghi vào Nhật ký chung để ghi vào Nhật ký chung. Theo tài khoản kế toán phù hợp. Trường hợp đơn vị mở sổ kế toán chi tiết, biểu đồ kế toán chi tiết thì các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ kế toán chi tiết, biểu đồ kế toán chi tiết có liên quan, đồng thời với việc ghi Nhật ký chung. Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.

Hàng ngày, trước tiên kế toán xác định tài khoản Nợ, tài khoản Có trên cơ sở chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp cùng loại chứng từ kế toán đã được đối chiếu và làm căn cứ hạch toán. Chứng từ sổ sách kế toán và phiếu tổng hợp cùng loại chứng từ kế toán sau khi ghi vào Nhật ký - Sổ được sử dụng để ghi vào sổ kế toán, bìa carton chi tiết hơn tương ứng. Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ kế toán”.

Tài liệu kế toán được kiểm toán viên lập trên cơ sở từng tài liệu kế toán hoặc bảng tổng hợp tài liệu kế toán cùng loại có nội dung tài chính giống nhau. Chứng từ kế toán được đánh số liên tục theo từng tháng, năm (theo số thứ tự trên Sổ chứng từ) và có chứng từ kế toán kèm theo, phải được người quản lý kế toán duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán. Hàng ngày, kiểm toán viên lập chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và làm căn cứ ghi sổ, chứng từ kế toán.

Chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ ghi sổ được dùng để ghi các chi tiết liên quan vào sổ kế toán, biểu đồ kế toán, cuối tháng phải khóa sổ để tính tổng các nghiệp vụ kinh tế. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Nhật ký chung, hay Phiếu khảo sát sổ sách.) và các biểu đồ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng (hoặc bất kỳ thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện khóa sổ từ nghiệp vụ (Thêm sổ) và lập báo cáo tài chính.

Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy.

Sơ đồ 1.7: Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Quy trình ghi sổ:
Sơ đồ 1.7: Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Quy trình ghi sổ:

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Khái quát chung về Công ty TNHH TM DV Hoàng Tuấn

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
 • Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty
 • Đặc điểm bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty
  • Bộ máy kế toán
  • Hình thức kế toán

Tham mưu cho Giám đốc công ty về quản lý tài sản, sử dụng các nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay ngân hàng, vốn huy động, vốn liên doanh để sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng quy định về trả trước, thanh toán và hoàn thiện chứng từ kế toán: trả trước, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng và hợp đồng tài chính, bảo lãnh hợp đồng tài chính, trả trước và thanh toán các chi phí Phí phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý kế toán.

Triển khai các quy định pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán. Tổ chức và quản lý bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán và phù hợp với hoạt động của công ty. Yêu cầu nộp đầy đủ, kịp thời các chứng từ liên quan đến công tác kế toán từ các phòng ban liên quan trong công ty.

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ công việc của kế toán tổng hợp. Cuối tháng, việc kiểm kê tiền mặt trong két cùng với kế toán trưởng và giám đốc. Phương pháp khấu hao tài sản cố định hiện hành: Công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Phương pháp kế toán tồn kho tổng hợp: Báo cáo định kỳ - Phương pháp kế toán tồn kho chi tiết: Thẻ song song. Hệ thống kế toán được sử dụng: Sử dụng phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Sử dụng phương pháp này mang lại cho công ty những thuận lợi trong công tác kế toán.

Báo cáo tổng hợp: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Giải thích về báo cáo tài chính.

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH TM DV Hoàng

 • Đặc điểm cơ bản về nguyên vật liệu tại Công ty
 • Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH TM DV Hoàng Tuấn

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Tuấn, nguyên vật liệu được bảo quản theo phương pháp nhập trước xuất trước. Vì vậy, giá trị nguyên vật liệu của Công ty trên sổ kế toán được xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Kế toán kho nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Tuấn.

Hiện tại, Công ty đã tổ chức kiểm kê nguyên vật liệu 6 tháng/lần tại các kho trong Xí nghiệp. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu của công ty áp dụng phương pháp biểu đồ song song. Về thủ tục xuất nhập kho nguyên liệu - Thủ tục mua nguyên liệu.

Tuy nhiên, trong kế toán kế toán chỉ sử dụng một loại tài khoản duy nhất là Tài khoản 152: nguyên vật liệu. Nguyên liệu thô được công ty sử dụng có thể dễ dàng thay đổi về chất lượng và số lượng nếu không có. Hiện nay, nguyên vật liệu của công ty được phân loại theo chức năng, vai trò trong quá trình sản xuất.

Việc quản lý nguyên vật liệu trong công ty sẽ chặt chẽ, thống nhất và khoa học hơn. Công ty có thể xây dựng mã nguyên vật liệu dựa trên các đặc điểm sau:. Công ty Hoàng Tuấn có thể lập “Sổ chấm công vật tư” theo mẫu sau:.

Nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy, công ty phải xây dựng tiêu chuẩn tồn kho cho từng danh mục hàng hóa. Đừng giữ quá nhiều hoặc quá ít bất kỳ loại tài liệu nào.

Hiện nay, việc phân tích tiêu hao nguyên vật liệu nhìn chung chưa được quan tâm và thực hiện trong công ty. Hiệu quả này càng cao thì chất lượng quản lý và sử dụng nguyên vật liệu càng tốt.

Sơ đồ 2.4 Quy trình hạch toán chi tiết NVL theo PP thẻ song song
Sơ đồ 2.4 Quy trình hạch toán chi tiết NVL theo PP thẻ song song

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ trình tự hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ trình tự hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư 1.2.1.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
Sơ đồ 1.3. Sơ đồ trình tự hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên theo TT 133/ 2016
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tại phòng kế toán: Sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tổng hợp về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập xuất tồn trong tháng...

Tuy nhiên, để đảm bảo việc cung ứng nguyên vật hiệu cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả tối ưu nhất, phải thấy được một cách cụ thể số

Kế toán là một trong những công cụ phục vụ công tác quản lý tài chính, giúp cho các doanh nghiệp quản lý đƣợc chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công nghệ sản

Xác định và xây dựng kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu hợp lý: để lập được một kế hoạch nguyên vật liệu một cách chính xác cần phải căn cứ vào kế hoạch

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên

- Biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà, công dụng, tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu.. - Biết cách sử dụng một

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên

Vì vậy công ty cũng cần phải có những biện pháp kịp thời để có thể quản lý và sử dụng nguồn vốn tốt hơn, sử dụng các tài sản một cách hợp lý tránh để

Để thực hiện chức năng của mình trong phạm vi quản lý vật liệu, theo điều lệ tổ chức công tác kế toán nhà nước, kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất có các nhiệm vụ : - Tổ

Công ty đã có được nhiều sự tín nhiệm trong và ngoài tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không ngừng được mở rộng Quy trình sản xuất Công ty TNHH Thương mai dịch vụ tổng