• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân"

Copied!
77
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - ĐIỆN LỰC. Tìm hiểu thực tế tổ chức hạch toán vốn tiền mặt ở đơn vị thực tập. Hệ thống sổ sách kế toán liên quan đến tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân, sử dụng số liệu từ năm 2018.

Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG

Tổng quan chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

 • Đặc điểm vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Phân loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy định về chứng từ, thủ tục kế toán vốn bằng tiền để thực hiện chức năng kiểm soát, phát hiện ngay các trường hợp chi tiêu lãng phí. Đối chiếu, đối chiếu kịp thời, thường xuyên số liệu giữa sổ quỹ, sổ quỹ và sổ tồn kho thực tế để kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai lệch để đề xuất biện pháp xử lý.

Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

 • Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp
  • Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp
  • Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt
  • Tài khoản sử dụng kế toán tiền mặt
  • Phương pháp hạch toán tiền mặt
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
  • Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
  • Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
  • Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng
  • Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
 • Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp
  • Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp
  • Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển
  • Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển
  • Phương pháp hạch toán kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp: 16
 • Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung

Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi (đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại). Kế toán tổng hợp tiền gửi tại Ngân hàng Đồng Việt Nam được thể hiện ở sơ đồ sau (Biểu đồ 1.6). Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ được thể hiện ở sơ đồ sau (Biểu đồ 1.7).

Kế toán tổng hợp tiền gửi vàng ngân hàng bằng ngoại tệ được thể hiện ở sơ đồ sau (sơ đồ 1.8). Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết được ghi vào bảng tổng hợp chi tiết. Kế toán dựa vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp hàng ngày.

Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu tiền mặt.
Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu tiền mặt.

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng

 • Khái quát về Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện Lực
 • Quá trình phát triển của Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng –
 • Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Điện Lực
 • Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động
 • Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng
  • Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty
  • Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty
  • Chế độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Quá trình phát triển của Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Tuy nhiên, theo thời gian, công ty đã dần vượt qua khó khăn và không ngừng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Giám đốc: là người chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm điều hành công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Hồ sơ phản ánh dữ liệu hiện tại về sự di chuyển của tất cả tài sản của công ty.

Căn cứ vào các dự án của Công ty, Công ty tổ chức nguồn nhân lực phù hợp để đảm bảo tiến độ dự án. Đặc điểm công việc kế toán Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, mọi công việc kế toán đều tập trung tại phòng Tài chính - Kế toán.

Chế độ kế toán và chế độ kế toán được áp dụng tại Công ty. Thực trạng kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân.

Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty
Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Điện

 • Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền mặt tại Công ty TNHH MTV
  • Chứng từ sử dụng tại Công ty
  • Tài khoản sử dụng tại Công ty
  • Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty
  • Quy trình hạch toán tiền mặt tại Công ty
  • Ví dụ minh họa về kế toán tiền mặt tại Công ty

Quy trình kế toán thanh toán bằng tiền mặt tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân được thể hiện cụ thể như sau. Tên đơn vị: Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân).

Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân). Kính gửi: Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Toàn bộ số tiền nhận được (Viết bằng chữ): Mười lăm triệu chẵn. Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân).

1. Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa được sử dụng hết 2. Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân). Đơn vị: Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Đơn vị: Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân.

Kế toán Kế toán trưởng Đơn vị trưởng (ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) (ký, đóng dấu) (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân). Thực trạng công việc kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân.

Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình lập phiếu thu
Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình lập phiếu thu

Thực trạng công tác kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH MTV

 • Chứng từ sử dụng tại công ty
 • Tài khoản sử dụng tại công ty
 • Sổ sách sử dụng tại công ty
 • Quy trình hạch toán tiền gửi Ngân hàng tại công ty
 • Ví dụ minh họa về tình hình tăng, giảm tiền gửi ngân hàng

Quy trình gửi tiền ngân hàng tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân được trình bày cụ thể như sau:. Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân được trình bày cụ thể như sau. Nội dung: Công ty Cổ phần Điện Máy Xanh thanh toán tiền điện tháng 7 năm 2018 Giao dịch viên kiểm soát.

GBN685 Ngày 27/7 Máy điều hòa được mua từ Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Trung Dũng cho văn phòng công ty.

Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân
Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân

Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV

 • Ưu điểm về công tác kế toán vốn bằng tiền
 • Hạn chế về công tác kế toán vốn bằng tiền

Trong công tác kế toán: Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung. Về bộ máy kế toán: Mỗi kế toán viên đều có nhiệm vụ rõ ràng. Trình độ chuyên môn của người làm kế toán không ngừng được nâng cao, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, biết sử dụng các phương pháp kế toán phù hợp với thực tế mới nổi, đồng thời có thể giảm bớt khối lượng công việc phải làm để đạt hiệu quả cao, hãy ghi chép. .

Mọi kế toán viên đều có thể sử dụng máy tính nên công việc kế toán được thực hiện nhanh chóng và số liệu luôn chính xác. Được tổ chức theo hình thức tập trung, mọi nghiệp vụ phát sinh đều được gửi về bộ phận kế toán. Kế toán để kiểm soát, so sánh và xử lý. Công ty có đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm, có trình độ, nhiệt tình cũng như kỹ năng xử lý các nghiệp vụ tài chính mới phát sinh và tổng hợp thông tin kế toán. Các nghiệp vụ kế toán được phân công tương đối rõ ràng, khoa học đến từng kế toán viên với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các nghiệp vụ, đảm bảo thống nhất về phạm vi và phương pháp tính toán, ghi chép.

Việc phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng người đã tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng thông qua việc cung cấp số liệu cụ thể, chi tiết, chính xác và tổng hợp cho nhau kịp thời để thực hiện công việc kế toán nói chung và kế toán vốn tiền nói riêng. Tổ chức kế toán vốn tiền mặt của công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Trong quá trình giao dịch, đôi khi công ty đã làm thủ tục thanh toán nhưng không nhận được giấy báo Có, giấy báo Nợ hoặc sao kê ngân hàng và hiện tại Công ty không sử dụng Tài khoản 113 - Tiền mặt. được chuyển đi theo dõi nên sẽ lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán tháng hoặc cuối kỳ kế toán năm.

Hiện nay, Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân chưa sử dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán nên chưa phát huy hết vai trò của máy tính trong công tác kế toán. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân.

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện
 • Mục đích, yêu cầu, phạm vi hoàn thiện
 • Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công
  • Công ty nên sử dụng tài khoản 113 – “ Tiền đang chuyển”
  • Công ty nên tăng cường hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
  • Công ty nên định kỳ hoặc đột xuất thực hiện việc kiểm kê quỹ
  • Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán

Phải tuân thủ chế độ tài chính, kế toán hiện hành. - Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Việc tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Tôi mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền mặt.

Tiếp theo, tôi xin đưa ra một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền của Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Ngoài ra, công việc kế toán thủ công thông thường cũng đòi hỏi phải tư vấn rất nhiều. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty mà công ty có thể tham khảo như: MISA, SMART, LINKQ...

Phần mềm kế toán SMART: Phần mềm này phù hợp cho các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu. Với tỷ lệ hiện nay của Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân, bạn nên sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 - đây là phần mềm kế toán mới được cải tiến, có nhiều tính năng tiện lợi. Phản ánh thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân bằng tài liệu số liệu năm 2018.

Đưa ra một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng - Điện lực Lê Chân. Công ty nên thực hiện kiểm kê tính thanh khoản - Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Sơ đồ 3.1 : Kế toán tổng hợp thu – chi tiền đang chuyển.
Sơ đồ 3.1 : Kế toán tổng hợp thu – chi tiền đang chuyển.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu tiền mặt.
Sơ đồ 1.3 : Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt Việt Nam đồng.
Sơ đồ 1.6 : Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng Việt Nam đồng.
Sơ đồ 1.7 : Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

toán tại doanh nghiệp cùng với các phƣơng tiện trang thiết bị dùng để ghi chép,.. từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin kinh tế

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền

Tôn trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa hai nhiệm vụ giữ tiền lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền mặt. Ghi thu, chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng

Tôn trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa hai nhiệm vụ giữ tiền lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền mặt. Ghi thu, chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng

Phòng Kế toán: Làm công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế, có trách nhiệm quản lý theo dõi toàn bộ nguồn vốn của Công ty,

Qua quá trình nghiên cứu lý luận, cùng với việc tìm hiểu thực tế về công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Gas Petrolimex

Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Phƣơng Mạnh, căn cứ vào những tồn tại khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền của

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Trường Thái” đã đạt được các kết quả sau: -

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Moocos Việt Nam” đã đạt được các kết quả sau: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận chung