• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Bến Container Tân Cảng 128

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Bến Container Tân Cảng 128"

Copied!
68
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Hoàn thiện bảng lương và các khoản trích lương tại Công ty cổ phần Cảng container Tân Cảng 128 Phân tích thực trạng tổ chức trả lương và các khoản trích lương tại Công ty cổ phần Cảng container Tân Cảng 128 Nội dung bài học: Hoàn thiện việc tính lương và các khoản trích từ tiền lương. tại Công ty CP Cảng container Tân Cảng 128.

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích lương tại công ty. 50 3.1.2 Nhận xét về hạch toán lương và các khoản trích lương tại Công ty CP Cảng container Tân Cảng 128.

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN

Khái niệm chung về lương và các khoản trích theo lương

 • Khái niệm về lương
 • Khái niệm về các khoản trích theo lương

Bảo hiểm y tế: Số tiền hàng tháng mà người lao động và người sử dụng lao động phải trả cho cơ quan bảo hiểm để tài trợ khi có nhu cầu khám chữa bệnh. A-kasse: Hỗ trợ tài chính tạm thời cho những người bị mất việc và đáp ứng các yêu cầu do pháp luật quy định. Quỹ Công đoàn: Dành để trang trải chi phí cho hoạt động của các tổ chức lao động nhằm nuôi dưỡng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

 • Vai trò của tiền lương
 • Ý nghĩa của tiền lương

Ngoài tiền lương, người lao động còn được trợ cấp các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Những khoản này cũng góp phần giúp đỡ, động viên người lao động và hỗ trợ thêm trong trường hợp gặp khó khăn tạm thời hoặc mất khả năng lao động vĩnh viễn. làm việc trong một vụ tai nạn giao thông.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương

Đối với những công ty có số vốn lớn thì khả năng trả lương cho nhân viên sẽ phù hợp hơn. Ngược lại, nếu năng lực tài chính không ổn định thì tiền lương của người lao động sẽ rất bấp bênh. Ví dụ, cách thức thực hiện quản lý, cách tổ chức lực lượng lao động, giám sát và đề xuất các biện pháp phát huy tính sáng tạo trong sản xuất của công nhân nhằm tăng hiệu quả và năng suất làm việc, góp phần tăng lương.

Ngoài vấn đề trên, sức khỏe của người lao động đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động sản xuất, nếu không được đảm bảo thì thu nhập của người lao động cũng không được đảm bảo. Ngoài các yếu tố trên, vật liệu, thiết bị, địa hình, điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động.

Các hình thức trả lương

 • Trả lương theo thời gian
 • Trả lương theo sản phẩm
 • Hình thức lương khoán

Tổng tiền lương phải trả = đơn giá TL/sản phẩm × Số lượng thành phẩm. Tiền lương sản phẩm gián tiếp còn được tính cho từng người lao động hoặc cho một tập thể người lao động. Tóm lại, hình thức trả lương theo thời gian còn nhiều hạn chế: Chưa gắn chặt việc trả lương với kết quả, chất lượng công việc và ít tạo hứng thú cho người lao động.

So với trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm hơn. Hiểu đầy đủ hơn nguyên tắc trả lương theo số lượng và chất lượng lao động, trong đó gắn chặt thu nhập từ tiền lương với kết quả sản xuất của người lao động.

Mức trích lập các khoản trích theo lương

Nó thúc đẩy năng suất lao động cao hơn, khuyến khích người lao động phát huy tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật sản xuất nên hình thức này được sử dụng khá rộng rãi. Tiền lương hợp đồng được tính dựa trên khối lượng công việc hoặc công việc cá nhân được tính cho một nhân viên hoặc một nhóm người lao động hợp đồng. Tiền lương hợp đồng là khối lượng công việc hoặc từng công việc phải làm trong một khoảng thời gian nhất định.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
 • Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến kế toán

Chứng từ này là căn cứ để ghi các khoản trích vào lương vào sổ kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh chủ nợ và tình trạng thanh toán của chủ nợ đối với người lao động trong doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các chủ nợ khác thuộc thu nhập. Tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, trả và tạm ứng cho người lao động.

Tiền lương, tiền công, tiền thưởng chất lượng, bảo hiểm xã hội và các khoản chi, chi phí khác cho người lao động. Số dư bên Nợ của tài khoản 334 (nếu có) phản ánh số đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán của chủ nợ, chủ nợ ngoài nội dung phản ánh ở các tài khoản khác trong tài khoản nhóm 33 (từ Tài khoản 331 đến Tài khoản 336).

Đánh giá lại các khoản nợ và nợ khác là các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ so với tỷ giá sổ sách giảm). Chi trả cho người lao động tiền nhà ở, điện, nước tại tập thể. Đánh giá lại các khoản nợ và nợ phải trả khác là các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ).

Lãi nhận được trước khi cho vay vốn; Các khoản thu nhập chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán chậm, giá trả dần sau khi nhận nghĩa vụ và giá thanh toán ngay, thu nhập tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ. 511 353 Khi trả lương và các khoản thưởng khác từ quỹ cho người lao động. Lãi phát sinh khi đánh giá lại số dư của các khoản nợ khác.

Sơ đồ 1.1 : Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền thưởng theo thông tư 133
Sơ đồ 1.1 : Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền thưởng theo thông tư 133

Các hình thức sổ kế toán

 • Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung
 • Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký – Sổ Cái
 • Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
 • Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy

Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký kế toán - Sổ sách. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được tổng hợp và ghi nhận theo các giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được tổng hợp và ghi nhận theo thời gian và theo nội dung kinh tế (theo hạch toán của kế toán viên) trong cùng một sổ kế toán tổng hợp, Nhật ký - Sổ: Căn cứ ghi vào sổ nhật ký - sổ sách là các chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán với nhau. Chứng từ kế toán do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc tập hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ đăng ký được đánh số liên tục theo từng tháng, năm (theo số sau trên sổ chứng từ gốc) và có chứng từ gốc kèm theo, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi đăng ký.

Công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế dựa trên nguyên tắc của một trong ba hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán theo quy định. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký – Sổ Cái Sổ và thẻ kế toán
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký – Sổ Cái Sổ và thẻ kế toán

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC

 • Giới thiệu và tổng quát về Công Ty CP Bến Container Tân Cảng 128
  • Lịch sử hình thành và phát triển
  • Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Bến Container Tân Cảng

Kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính trong toàn công ty theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật công ty. Giải trình báo cáo tài chính 2.1.6 Hình thức sổ sách kế toán tại công ty. Công ty quản lý những nhân viên này thông qua danh sách nhân viên của công ty.

Lao động của công ty được chia thành bộ phận chính + bộ phận quản lý. Bảng 2.2: Tỷ lệ trích lương tại công ty năm 2017. Dùng làm căn cứ tính lương và đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động trong công ty.

Giấy ký quỹ phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng và giám đốc công ty. Công ty Cổ phần Cảng container Tân Cảng 128. Số 1. Hồ sơ tín dụng Hồ sơ không có tài khoản. Đơn vị: Công ty CP Cảng container Tân Cảng 128 Lý do nộp: Đóng bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt.

Cũng như bao công ty khác, Công ty CP Cảng container Tân Cảng 128 luôn chú trọng công tác kế toán ngay từ khi thành lập. Ngoài ra, bộ máy kế toán của công ty được quản lý chặt chẽ. Thứ nhất: Công ty chưa thành lập công đoàn và chưa thu, nộp kinh phí công đoàn.

Để đạt được điều này, người làm kế toán tiền lương doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu, mở rộng kiến ​​thức để hoàn thiện hơn nữa công tác tính lương của công ty mình. Hiện nay, công ty nên thành lập công đoàn và phân bổ quỹ công đoàn theo quy định để mang lại lợi ích cho người lao động và tuân thủ các quy định của chính phủ.

Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý công ty Chức năng , quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý:
Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý công ty Chức năng , quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý:

Hình ảnh

Bảng 1.1 Tỷ lệ các khoản trích theo lương từ tháng 6 năm 2017 Các khoản
Sơ đồ 1.1 : Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền thưởng theo thông tư 133
Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác theo thông tư 133
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác (tiếp)  theo thông tư 133
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

(Trừ trực tiếp vào lƣơng) và ngƣời sử dụng lao động chịu 2%. Quỹ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm y tế thống nhất quản lý và chi trả cho ngƣời lao động thông qua mạng

✓ Đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng, qua đó làm cơ sở để đề

Tôn trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa hai nhiệm vụ giữ tiền lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền mặt. Ghi thu, chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng

Tại Công ty cổ phần Hóa chất Hải Hà do tính chất hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển không có, nên kế toán vốn bằng

Công ty Cổ phần Minh Cường là doanh nghiệp tư nhân, được tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được

3.2 Nhận xét về công tác hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai *Ƣu điểm: Thứ nhất: Công ty có đội ngũ lãnh đạo và công tác

YÊU CẦU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN * Yêu cầu của việc hoàn thiện

Khi nhận được đơn hàng của bên mua, công ty xuất kho hàng bán theo yêu cầu của khách hàng, kế toán kho nhập phiếu xuất kho Biểu số 2.8 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng tính

Bên Có: - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý Chưa xác định rõ nguyên nhân;Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể Trong và ngoài đơn vị theo quyết định ghi trong biên bản xử lý

b Nội dung và phạm vi phản ánh của tài khoản này gồm các nghiệp vụ chủ yếu sau: – Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Giá