• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng"

Copied!
98
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần. Tìm hiểu lý thuyết về kế toán doanh thu và chi phí và xác định kết quả. Tìm hiểu thực tế về kế toán doanh thu và chi phí cũng như xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị thực tập.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thu nhập kinh doanh bao gồm thu nhập từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập từ hoạt động khác. Chiết khấu thương mại: là số tiền doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Ghi nhận, phản ánh, tính toán chính xác các chi phí phát sinh trong kỳ cho từng loại giá vốn của hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ để xác định chính xác kết quả kinh doanh.

Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thuế phải nộp khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Còn đối với doanh nghiệp có nhiều loại sản phẩm thì không thể áp dụng phương pháp này. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán ở doanh nghiệp nhỏ và vừa được trình bày ở sơ đồ 1.2. Giấy tờ sử dụng.

Sơ đồ 1.1: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các  khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sơ đồ 1.1: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các hình thức kế toán ghi nhận thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hình thức ghi thu nhập, chi phí vào sổ kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh là dưới hình thức nhật ký - sổ cái chung. Đặc điểm cơ bản của Nhật ký - Hình thức sổ chính: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được ghi theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản) trên cùng một sổ, sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký - Sổ chính.

Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Hình thức ghi thu nhập, chi phí vào sổ kế toán và xác định kết quả kinh doanh dưới hình thức chứng từ ghi sổ. Hình thức kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dưới dạng vi tính.

Đặc điểm cơ bản của kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 4 hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán trên. Phần mềm kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng phải in đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy trình.

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong.

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng
Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Hóa đơn GTGT số 1088

Phiếu thu số 638

Sổ Nhật ký chung năm 2019

Sổ Cái TK 511

Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong. Xác định chi phí sử dụng vốn theo phương pháp bình quân gia quyền cho toàn bộ thời gian dự trữ. Công ty quy định đơn giá xuất kho như sau: Căn cứ vào số liệu tồn kho đã đăng ký và.

Bằng cách nhập tồn kho trong kỳ vào sổ chi tiết của hộ (Bảng 2.5), kế toán tính được đơn giá hàng hóa xuất kho trong tháng, trên cơ sở đó tính giá trị hàng hóa xuất kho trong tháng của các hộ đó. phát hành.

Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Thương
Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Thương

Sổ chi tiết hàng hóa

Phiếu xuất kho số 298

Bảng tổng hợp giá vốn

Phiếu kế toán số 121

Sổ Nhật ký chung năm 2019

Sổ Cái TK 632

Thực trạng công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Hóa đơn GTGT số 1003

Sổ Nhật ký chung 2019

Sổ Cái TK 642

Thực trạng kế toán thu nhập, hoạt động tài chính và chi phí. Quy trình kế toán thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí từ hoạt động tài chính tại Công ty.

Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt  động tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng
Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Giấy báo có số 2138

Giấy báo nợ số 2093

Ủy nhiệm chi số 1

Sổ Nhật ký chung năm 2019

Sổ Cái TK 515

Sổ Cái TK 635

Năm 2019, tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong chỉ phát sinh thu nhập khác, không phát sinh chi phí khác. TIẾP TỤC VỚI CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU THANH LÝ Tên dụng cụ, vật tư.

Sơ đồ 2.8: Quy trình hạch toán kế toán thu nhập khác tại Công ty Cổ phần  Thương mại Quế Phòng
Sơ đồ 2.8: Quy trình hạch toán kế toán thu nhập khác tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Hóa đơn GTGT số 1092

Phiếu thu

Sổ Nhật ký chung năm 2019

Sổ Cái TK 711

Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong.

Sơ đồ 2.9: Quy trình hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty  Cổ phần Thương mại Quế Phòng
Sơ đồ 2.9: Quy trình hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Phiếu kế toán số 123

Phiếu kế toán số 125

Phiếu kế toán 126

Phiếu kế toán 127

Sổ Nhật ký chung năm 2019

Sổ Cái TK 911

Sổ Cái TK 421

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Sau đó sắp xếp, phân loại chứng từ, thực hiện thanh toán và ghi sổ kế toán. Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong sử dụng tài khoản kế toán hợp lý, tương đối chi tiết theo quy định hiện hành. Liên quan đến việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý của công ty. Sổ chi tiết bán hàng: Việc mở sổ chi tiết bán hàng sẽ giúp kế toán theo dõi doanh thu chi tiết của từng loại hàng hóa và tính ra lãi gộp của từng mặt hàng. Công ty không mở sổ cái bán hàng chi tiết nên kế toán chỉ có thông tin.

Sổ chi tiết giá vốn hàng bán: Việc mở sổ cái này sẽ giúp kế toán theo dõi được giá vốn của từng mặt hàng bán ra vì công ty có nhiều mặt hàng khác nhau. Nếu công ty không mở sổ cái chi tiết giá vốn hàng bán, kế toán sẽ khó theo dõi giá thành từng mặt hàng, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Vì vậy, công ty không mở sổ cái chi tiết để theo dõi doanh thu, giá vốn khiến kế toán không thể theo dõi lãi gộp từng mặt hàng để xác định cơ cấu sản phẩm tối ưu.

Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phong.

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán DT, CP và XĐKQKD tại công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Về theo dõi kết quả kinh doanh từng mặt hàng: Hiện nay là Công ty cổ phần. Để giải quyết vấn đề này, Công ty nên bổ sung thêm sổ cái bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng, sổ cái giá vốn chi tiết từng mặt hàng, sổ cái bán hàng chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Ý nghĩ thứ hai: Công ty nên lập bảng theo dõi kết quả kinh doanh của từng mặt hàng.

Đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán có thể phân bổ theo doanh thu bán hàng để xác định kết quả cho từng mặt hàng giúp công ty xây dựng cơ cấu sản phẩm tối ưu. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập từ tiêu dùng từng loại Tổng thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ hàng hóa. Căn cứ số liệu doanh thu bán hàng, giá bán và chứng chỉ quản lý kinh doanh của từng mặt hàng, chúng tôi lập bảng xác định kết quả kinh doanh cho từng mặt hàng như sau: (Bảng 3.4).

Từ số liệu lợi nhuận/doanh thu bảo hiểm của từng sản phẩm, công ty sẽ lựa chọn cơ cấu sản phẩm tối ưu.

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

Sổ chi tiết chi phí quản lý kinh doanh

Bảng xác định kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng

Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán hữu ích được nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ sử dụng. Công ty cổ phần thương mại Quế Phong nên lựa chọn loại phần mềm phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. MISA SME.NET là phần mềm kế toán đầu tiên có thể quản lý các tình huống tài chính kế toán qua điện thoại di động.

Thông tin báo cáo về phần mềm rất đa dạng và dễ dàng tra cứu. Giống như 2 phần mềm MISA và FAST, EFFECT cũng thực hiện đầy đủ hoạt động kế toán theo thông tư của Bộ Tài chính. Phần mềm kế toán EFFECT được ứng dụng trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp từ nhỏ đến vừa và lớn.

Điểm độc đáo của BRAVO là BRAVO 8, phần mềm kế toán được thiết kế riêng cho nhu cầu doanh nghiệp và phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn. BRAVO sẽ tiếp nhận thắc mắc của khách hàng và viết phần mềm cụ thể theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Với tính năng này, các công ty có thể tùy chỉnh phần mềm theo nhu cầu của mình.

Với khả năng vượt trội, BRAVO đáp ứng được nhu cầu tùy chỉnh hoặc thiết kế phần mềm kế toán riêng cho doanh nghiệp của mình.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các  khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sơ đồ 1.2: Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai  thường xuyên trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp  nhỏ và vừa
Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp  nhỏ và vừa
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa