• Không có kết quả nào được tìm thấy

Introduction

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Introduction"

Copied!
237
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

QUYỀN CỦA CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ..179. NHỮNG GIỚI HẠN VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CỦA LUẬT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG TÁI ĐỊNH CƯ ĐẤT Ở VIỆT NAM.

Những gợi mở cải cách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2014), Quyết định ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Bất cập trong pháp luật về chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO

LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Khái niệm tái định cư

Theo quy định, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được lấy ý kiến ​​của người dân nơi có đất bị thu hồi. Một số kiến ​​nghị góp phần hoàn thiện quy định về tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thứ ba, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không quy định vai trò của người tái định cư trong việc giám sát và nghiệm thu các dự án tại khu tái định cư. Thứ tư, quy định về giá trị pháp lý và tỷ lệ phần trăm khi lấy ý kiến ​​người có đất bị thu hồi, tái định cư về phương án tái định cư, tránh việc tham vấn một cách hình thức, ranh mãnh. .

THE RESTRICTION IN RESETTLEMENT POLICY

The definition of resettlement

Regulations of resettlement when the State recovers land for the purposes of national defense and security; Socio-economic development for the benefit of

 • Resettlement for special cases

However, the 2013 Constitution and accompanying documents do not specifically specify how the “synchronous infrastructure” will perform, and therefore leads to the resettlement sites being built based on the will of the state. Second, if the state builds resettlement infrastructure: compensation for land in the resettlement area and resettlement for self-construction of housing, the state will do so.

Some recommendations to improve the regulations on resettlement when the State recovers land

Second, the current regulations do not mention that the regulations for "after resettlement", "guaranteed" specifically for resettlement after resettlement in resettlement places, such as "security" on land for production, in work, in infrastructure, in crossing. degradation of works, in the cultural, spiritual, faith, religion, etc. space. Third, the Law on Compensation, Support and Resettlement does not regulate the role of resettlement in supervising and accepting works in the resettlement area.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẶT VẤN ĐỀ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 • Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm gây khó khăn cho công tác tái định cư
 • Những hạn chế trong việc bồi thường cho những người bị thu hồi đất và giao đất tái định cư
 • Còn có tình trạng lãng phí trong xây dựng các khu tái định cư
 • Một số nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã không thực hiện đúng cam kết với người dân khi thực hiện công tác tái định cư
 • Đời sống của người dân tại các khu tái định cư còn quá khó khăn
 • Nhiều khu tái định cư chưa phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền

Tại Thừa Thiên Huế, tình trạng lãng phí trong xây dựng khu tái định cư còn rất phổ biến. Cuộc sống của người dân vùng tái định cư còn quá khó khăn.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thứ tư, lãng phí trong xây dựng khu định cư phải được khắc phục. Thứ năm, cần có chính sách phù hợp để đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng tái định cư.

VẤN ĐỀ LẬP DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CÁC BẢO ĐẢM HẬU TÁI ĐỊNH CƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Những bất cập trong quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Việc lập và thực hiện dự án tái định cư

Những vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân vùng tái định cư sau khi nhà nước thu hồi đất. Vấn đề lấy ý kiến ​​người dân về phương án tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Kết luận

Ngoài ra, nhà nước cần chú trọng tuyên truyền, thuyết phục người dân hiểu rõ lợi ích của khu tái định cư, đồng thời đạt được sự đồng tình của người dân có đất bị thu hồi đối với chủ trương. chính sách tái định cư sẽ thực sự rất hiệu quả. Viện Kinh tế TP.HCM, (2007), Hiện trạng đời sống kinh tế - xã hội hộ gia đình sau tái định cư: Vấn đề và giải pháp, Báo cáo tóm tắt chuyên đề.

PROBLEMS OF RESETTLEMENT PROJECT PLANNING AND RESETTLEMENT ASSURANCE IN RESPECT OF VIETNAMESE

LEGISLATION

 • The issue of livelihood of the people in the resettlement area after the State’s land recovery
 • Issues of collecting opinions of people in the resettlement plan when the State recovers land

Livelihood issue of people in resettlement area after land recovery by state Land recovery by state. Issues of gathering people's opinions in the resettlement plan when the state reclaims land The state reclaims land.

Solutions to complete the provisions of the law on resettlement when the State recovers land

Also, the state should pay attention to propaganda and persuading people to understand the benefits of resettlement sites in order to obtain the consent of the people subject to the land reclamation policy. Because since the benefits are clearly guaranteed by the strict application of the law, the displacement policy is really effective.

Conclusion

There should be rules on accountability of competent state bodies in case they have not adjusted the compensation plan when the majority of people whose land has been reclaimed disagree with the compensation plan and sanctions when this responsibility has not been met.

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Khái quát về trình tự, thủ tục thu hồi đất, đất nông nghiệp để phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ, tái định cư

 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế -xã hội và hỗ trợ, tái định cư

Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quy định như sau: a). Những bất cập, bất cập trong trình tự, thủ tục thu hồi đất, đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ, tái định cư.

Những tồn tại, bất cập về trình tự, thủ tục thu hồi đất, đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ, tái định cư

Đồng thời, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND thành phố và điểm sinh hoạt chung của các khu dân cư nơi trả lại đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường phải được công bố công khai. Thứ hai, quy định về nội dung thông báo thu hồi đất còn thiếu nhất quán, khó thực hiện.

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất, đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ,

Thứ sáu, Chính phủ nên ban hành bổ sung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thông tin cho người dân khi thực hiện thông báo thu hồi đất. Các dự án tái định cư phải được hoàn thành trước khi người dân bị thu hồi đất có thể được di dời.

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP CƠ CHẾ QUẢN LÝ,

CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

NỘI DUNG

 • Tình hình phát triển thủy điện ở Việt Nam hiện nay và ảnh hưởng đối với người dân
 • Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ chế quản lý, chính sách tái định cư dự án thủy điện
  • Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành
  • Thực tiễn quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực trạng về cơ chế quản lý, chính sách tái định cư dự án thủy điện
 • Đề xuất ý kiến hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện

Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về cơ chế quản lý, chính sách tái định cư đối với các dự án thủy điện và chính sách tái định cư đối với các dự án thủy điện. 57 Xem thêm tại: Di ​​dời dự án thủy điện Sơn La, tiếp tục chăm lo đời sống người dân.

PATTERNS, SOLUTIONS FOR MANAGEMENT MECHANISMS AND REMUNERATION POLICIES FOR INDIVIDUALS

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định 63/2015/QD-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề tạo việc làm cho người lao động thì bị tịch thu đất đai Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất sản xuất nông, lâm nghiệp vùng ảnh hưởng dự án thủy điện miền núi tỉnh Quảng Nam, Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh, Quảng Nam, 2018.

AFFECTED BY HYDROELECTRIC PROJECTS

Current situation of hydropower development in Vietnam and impact on people

According to theoretical calculations, the total hydropower capacity of the country is about 35,000 MW, of which 60% is in the north, 27% in the center and 13% in the south. The technical potential (potential for potential utilization) is about 26,000 MW, equivalent to nearly 970 planned projects, which can produce more than 100 billion kWh per year.

Current provisions of Vietnamese law on management mechanism and resettlement policy for hydropower projects

 • Vietnamese current law provisions
 • Practical implementation of the current law of Vietnam and the current status of management mechanism, resettlement policy for hydropower
  • Practical provisions of the current law of Vietnam
  • Situation of mechanisms and management of resettlement policy for hydropower projects

On Wednesday, the document system of the local state management agencies for the relocation of hydropower projects in the area has specified many regulations for the management mechanism, the policy of the relocation of hydropower projects. After the detailed planning of resettlement areas, the annual resettlement investment plan is assigned by the Government to the provincial People's Committee with funding and implementation resources.

Suggest ideas to improve management mechanism, resettlement policy for households affected by hydropower projects

This policy needs to be decentralized to the grassroots level, stipulating that the resettlement capital of both resettled and local people should be discussed directly in the resettlement process. The current situation and solutions for the management and efficient use of agricultural and forest land in hydroelectric power plant areas in Slovenia.

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TÁI ĐỊNH CƯ – QUA THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ

Một số dự án tái định cư tại khu vực trung trung bộ

VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT DI CƯ - QUA THỰC HÀNH Ở MỘT SỐ. Trong 2 dự án nghiên cứu, 3 hộ gia đình đã được giao đất tái định cư.

Những vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về tái định cư tại một số địa phương

Luật, chính sách tái định cư đảm bảo ổn định cuộc sống, sinh kế và sản xuất. Nguyên nhân vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhập cư.

Nguyên nhân của những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về tái định cư

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách việc làm do Thủ tướng Chính phủ quyết định, chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động trên địa bàn. Vì vậy, chính sách hỗ trợ giáo dục, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân khó thực hiện nên trên thực tế các giải pháp hỗ trợ giáo dục, việc làm vẫn được thực hiện chủ yếu.

PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF POLICY AND LAW ON RESETTLEMENT THROUGH SEVERAL PROJECTS IN

CENTRAL VIETNAM

Several resettlement projects in Central Vietnam

The project of residential area along the dyke on the south side of the Huong River, whose owner was the Center for Land Fund Development, was launched with 0.8 hectares of land involving 20 households69. Resettlement programs in Quang Binh have not been under as much pressure as other provinces because people's demand for resettlement after land recovery is not high, along with an abundant available land fund.

Problems in the implementation of policy and law on resettlement in some provinces

That is probably the main reason why people are not really interested in moving to resettlement areas, while the amount of budget invested in building those areas seems inefficient. In some cases, it even took one to two years for people to receive compensation since landing on the reclaimed land, leading to the paradox of people being forced to move before resettlement areas are completed.

Quang Binh People's Committee (2014), Decision No.22/2014/QD-UBND on compensation, assistance and resettlement when land is reclaimed by the state in Quang Binh;. Quang Binh People's Committee (2015), Decision on the amendment and completion of a number of articles of Decision no. 22/2014/QD-UBND on.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÁI ĐỊNH CƯ

 • Khái niệm tái định cư và các loại hình tái định cư ở Việt Nam hiện nay Pháp luật Việt Nam không giải thích khái niệm tái định cư mặc dù trong cả hai
 • Quy trình thu hồi đất và tái định cư theo pháp luật Việt Nam
 • Những bất cập của pháp luật trong quy trình tái định cư
 • Kết luận và khuyến nghị

Tái định cư bao gồm việc thực hiện chính sách bồi thường khi đất bị thu hồi. Phương án tái định cư: UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.

THE RESTRICTION OF POLICY AND REGULATION FOR RESETTLEMENT IN VIETNAM

 • The definition of resettlement and types of resettlement in Vietnam Vietnamese law does not explain the concept of resettlement, although in the
 • Land acquisition and resettlement procedures according to Vietnamese law
 • The restriction of the law in the resettlement process
 • Conclusions and recommendations

Resettlement Plans: Provincial People's Committees and District People's Committees take responsibility for organizing the preparation and implementation of the resettlement plan before land acquisition. This procedure leads to the land acquisition being prolonged in some places, or there is abuse to be gained in favor of the group.

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƯ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM

 • Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình thủy điện Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất được quy định rõ ràng
 • Thực trạng công tác tái định cư các dự án thủy điện
 • Nguyên nhân của những thất bại ở các dự án tái định cư các công trình thủy điện
 • Giải pháp

Hiện trạng và giải pháp di dời các dự án thủy điện ở Việt Nam. Nguyên nhân thất bại của dự án tái định cư thủy điện

CHỦ ĐỀ 2

HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG VỀ TÁI ĐỊNH CƯ

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Khía niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thứ nhất, bồi thường đất cho người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Vì vậy, địa phương sẽ xây dựng khu tái định cư và tạo nên sự khác biệt.

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc bồi thường, hỗ trợ hoàn nguyên đất còn quá nhiều bất cập liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, giải pháp này sẽ tạo cơ chế đối trọng giữa bên được hoàn lại và bên bị chính phủ hủy bỏ. Theo đó, trước khi chấp nhận một dự án đầu tư, Nhà nước phải xem xét kỹ lưỡng các giải pháp bồi thường, hỗ trợ, cân bằng lợi ích quốc gia và lợi ích người dân trong việc bồi thường đất đai để xác định chính sách bồi thường thỏa đáng nhất nếu không muốn bị kiện.

Kết luận

Hiến pháp 2013 quy định tại Điều 53 “đất đai là của toàn dân”, nhưng trong mối quan hệ pháp luật giữa người thu gom và người thu gom, vai trò của người thu gom trở nên bị động và dễ bị xâm phạm về mặt lợi ích. Đoàn Minh Hà, “Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước phục hồi ở Thành phố.

SOME OBSTACLES IN THE MECHANISM OF COMPENSATION, SUPPORT, RESETTLEMENT AND COMPLETE SOLUTION

Support when the State recovers land

Resettlement concept

Households and individuals currently using land that have certificates or fully meet the conditions for obtaining a certificate of the right to use land, a certificate of ownership of a house and land according to the provisions of the law. In cases where the land is not agricultural land due to encroachment or occupation before July 1, 2004, it is supported when the land is acquired, if it is used after July 1, 2004 without a certificate.

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VÀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN

Không có quy định hỗ trợ thêm đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phần lớn. Trong quá trình thực hiện một số dự án trước đây còn nhiều vướng mắc như chưa có quyết định thu hồi đất cho hộ gia đình, cá nhân khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nên việc cưỡng chế thu hồi đất là không thể. phê duyệt địa điểm để triển khai dự án, điển hình là dự án cầu Đông Ba.

PRINCIPLES OF COMPENSATION, ASSISTANCE AND RESETTLEMENT IN THUA THIEN HUE PROVINCE AND

COMPLETE PROBLEMS

In the process of implementing some projects in the past, there are still many obstacles as there is no decision on the recovery of the land of families and individuals when it is approved Compensation and support schemes should not be implemented, this will affect the progress of clearing the country , typical Dong Ura Ba projects. Seventh, it is necessary to allocate funds for rational projects, reduce funding for long-term projects in order to avoid the lack of capital in payment, causing people's concerns, affecting the compensation work.

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG,

HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT QUA THỰC TIỄN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 • Đặt vấn đề
 • Thực tiễn thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2016)
 • Những hạn chế trong thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Cải cách hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ PHỤC HỒI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT QUA THỰC HÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

THỰC THI CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT QUA THỰC TIỄN ĐỊA BÀN

HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Pháp luật quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất.

CHỦ ĐỀ 3

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN TRONG VIỆC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 • Tính cấp thiết
 • Qui định của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi, bồi thường,hỗ trợ,tái định cư
 • Thực trạng việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư ở nước ta hiện nay
 • Một số kiến nghị bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong vấn đề thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư

QUYỀN CỦA CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ. Thứ hai, việc tìm kiếm thông tin về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo yêu cầu của người dân còn hạn chế.

RIGHT TO ACCESS CITIZEN TNFORMATION IN LAND RECOVERY, COPENSATION AND RESIDENCE ASSISTANCE

TÁI ĐỊNH CƯ TẠI VIỆT NAM : BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Đặt vấn đề

 • Tái định cư : chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam Việt Nam xếp vào hạng 8 trong 10 nước chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất của

TÁI ĐỊNH CƯ TẠI VIỆT NAM: BẢO VỆ NHÂN QUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Các nhà chức trách cũng nên tham khảo ý kiến ​​của người dân và cộng đồng phải di dời tại các khu tái định cư.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Câu 1 (trang 107 GDCD 12): Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển