• Không có kết quả nào được tìm thấy

ISO 14051

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "ISO 14051"

Copied!
56
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

GP tích hợp các khái niệm năng suất và môi trường để sản xuất hàng hóa theo cách xanh hơn và sạch hơn. Sử dụng hiệu quả tài nguyên không chỉ dẫn đến bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn giúp cải thiện năng suất và hiệu quả môi trường. GP dẫn đến tăng trưởng có lợi nhuận thông qua cải thiện năng suất và hiệu quả môi trường.

Yếu tố trọng tâm của phương pháp GP là kiểm tra và đánh giá lại cả quy trình sản xuất và sản phẩm để giảm tác động đến môi trường và nêu bật các cách cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Hình 1. 3 Trọng tâm của GP
Hình 1. 3 Trọng tâm của GP

Khởi động

Lên kế hoạch

Tạo và đánh giá các lựa chọn GP

Thực hiện các lựa chọn GP

Theo dõi và đánh giá

Duy trì GP

Đây là một trong những công cụ quan trọng nhất để tính toán chi phí môi trường (EMA). EMA là tập hợp các quy trình/thủ tục được sử dụng trong các công ty và tổ chức khác để liên kết các mối quan tâm về môi trường với các mục tiêu kinh tế. Ngày nay, các tổ chức không thể bỏ qua các khía cạnh môi trường trong hoạt động của mình.

Do đó, họ tìm kiếm các công cụ quản lý liên kết các cân nhắc về môi trường với các cân nhắc về kinh tế.

CẨM NANG CƠ BÂN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN LIỆU

ISO 14051)

MÔ ĐUN 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MFCA

Bằng cách này, MFCA cho phép các tổ chức xác định việc sử dụng nguyên liệu và dòng nguyên liệu trong quá trình sản xuất và áp dụng chi phí cho tất cả các nguyên liệu này. Từ góc độ MFCA, điều cần thiết là việc giảm phát sinh chất thải sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và chi phí. MFCA xác định số lượng của từng nguyên liệu và chi phí của nó (bao gồm chi phí nguyên liệu thô, chi phí chế biến và phế thải).

Giảm phát sinh chất thải dẫn đến cải thiện hiệu suất môi trường trong quá trình sản xuất bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm đầu vào nguyên liệu thô.

MÔ ĐUN 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA MFCA

Sự khác biệt giữa MFCA và kế toán chi phí thông thường không có nghĩa là MFCA không thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng vật liệu và năng lượng. Nói cách khác, MFCA không yêu cầu bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về loại sản phẩm, dịch vụ, quy mô, cấu trúc hoặc địa điểm. Ngoài ra, MFCA có thể được mở rộng cho nhiều tổ chức chuỗi cung ứng khác nhau.

Điều này sẽ cho phép các tổ chức xác định được nhiều cơ hội hơn nữa để giảm thiểu vật liệu cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Phạm vi MFCA rộng hơn so với một thực thể đơn lẻ đặc biệt hữu ích vì việc tạo ra chất thải trong một tổ chức đôi khi bắt nguồn từ nguyên liệu do nhà cung cấp cung cấp hoặc do khách hàng yêu cầu. /người tiêu dùng (Điều A, ISO.

MÔ ĐUN 3: ISO 14051: PHẠM VI, THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Nguyên liệu

Dòng

Tài nguyên trở nên không thể sử dụng được vì bất cứ lý do gì.

Kiểm toán chi phí

Trong ví dụ này, tỷ lệ phân bổ nguyên vật liệu phụ thuộc vào khối lượng sử dụng để phân bổ các chi phí này. Nói cách khác, trong Hình 3, toàn bộ chi phí 100.000 USD cho việc quản lý chất thải là dành cho các vật liệu bị lãng phí, bởi vì chi phí này là do các vật liệu bị lãng phí gây ra. Trong phân tích cuối cùng, tổng chi phí tổn thất vật chất trong ví dụ này là 520.000 USD.

Chi phí này không được tách riêng mà tính vào giá thành sản phẩm trong chi phí thông thường; Chi phí cho vật liệu bị thất lạc không được xem xét ngoại trừ trường hợp MFCA. Do đó, chi phí thất thoát vật chất có thể trở thành động cơ khuyến khích các tổ chức cũng như nhà quản lý giảm chi phí vận hành bằng cách giảm thiểu tổn thất vật chất.

Hình 3. Đánh giá MFCA theo đơn vị tiền tệ
Hình 3. Đánh giá MFCA theo đơn vị tiền tệ

MÔ ĐUN 4: ISO 14051: MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA MFCA

 • Hiểu dòng nguyên liệu và năng lƣợng sử dụng
 • Liên kết dữ liệu vật chất và tiền tệ
 • Đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ và tính so sánh của dữ liệu vật chất
 • Ƣớc tính và phân bổ chi phí cho nguyên liệu thất thoát Chi phí thực tế cần đƣợc phân bổ tới mọi nguyên liệu thất thoát

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và có thể so sánh được của dữ liệu vật lý. MFCA yêu cầu tất cả dữ liệu phải được xác minh và tất cả đầu vào và đầu ra phải được xác định và định lượng. Lý tưởng nhất là tất cả dữ liệu nên được chuyển đổi thành một đơn vị chung.

Việc sử dụng dữ liệu chính xác và đầy đủ là rất quan trọng để xác định nguyên nhân và nguồn gốc của bất kỳ thiếu sót nào giữa đầu vào và đầu ra. Ước tính và phân bổ chi phí cho những nguyên vật liệu bị thất thoát Chi phí thực tế phải được phân bổ cho tất cả những nguyên vật liệu bị thất thoát. Chi phí thực tế phải được phân bổ cho tất cả những nguyên vật liệu và sản phẩm bị thất thoát. Khi không có thông tin chính xác, việc phân bổ chi phí phải chính xác và thực tế nhất có thể.

Tại MFCA, thông tin chi phí thất thoát nguyên vật liệu là một trong những động lực chính để cải tiến quy trình.

MÔ ĐUN 5: ISO 14051: CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA MFCA

Ví dụ điển hình về trung tâm khối lượng bao gồm các vị trí nơi nguyên liệu được lưu trữ và/hoặc chuyển giao, chẳng hạn như nhà kho, cơ sở sản xuất, quản lý chất thải và điểm giao/tiếp nhận. Điều quan trọng là cung cấp sự cân bằng vật chất để đánh giá hiệu quả vật chất theo đơn vị vật chất và tiền tệ. Khái niệm cân bằng vật chất được mô tả trong phần tiếp theo, Yếu tố cơ bản 2: Cân bằng vật chất.

Trong MFCA, tất cả các vật liệu đi vào và ra khỏi khối tâm phải được cân bằng. Ví dụ, Hình 6 cho thấy sự cân bằng vật chất chung ở gần tâm của khối, trong ví dụ này, tổng cộng 145 kg vật liệu đi vào khối có 35 kg dự trữ. Trong khoảng thời gian phân tích, nguyên liệu thô được chia thành sản phẩm (120 kg), hao hụt nguyên liệu (40 kg) và nguyên liệu tồn kho (20 kg).

Ví dụ về cân bằng vật chất tại khối tâm. Đối với mỗi khối tâm, đại lượng đầu vào và đầu ra phải được đo bằng đơn vị vật lý. Tất cả các đơn vị vật lý phải được chuyển đổi thành một đơn vị tiêu chuẩn (khối) duy nhất để có thể thực hiện cân bằng vật chất cho từng khối tâm. Cân bằng vật chất yêu cầu tổng số lượng đầu ra (tức là tổn thất sản phẩm và nguyên liệu) bằng tổng số lượng đầu vào có tính đến bất kỳ thay đổi hàng tồn kho nào tại trung tâm số lượng.

Thông qua MFCA, cân bằng vật chất của đầu vào và đầu ra được liên kết với các đơn vị tiền tệ bằng cách ấn định và/hoặc phân bổ chi phí cho tất cả các sản phẩm và tổn thất nguyên vật liệu. Ví dụ về mô hình dòng nguyên liệu cho một quy trình trong ranh giới MFCA.

Hình 6. Ví dụ cân bằng nguyên liệu trong khối lượng trung tâm Với mỗi khối lƣợng trung tâm, số lƣợng đầu vào và đầu ra cần đƣợc định lƣợng theo các đơn vị vật lý
Hình 6. Ví dụ cân bằng nguyên liệu trong khối lượng trung tâm Với mỗi khối lƣợng trung tâm, số lƣợng đầu vào và đầu ra cần đƣợc định lƣợng theo các đơn vị vật lý

MÔ ĐUN 6: CÁC BƢỚC THỰC HIỆN MFCA

Để xác định chi phí nguyên vật liệu, lượng nguyên liệu đầu vào tại mỗi trung tâm số lượng được nhân với đơn giá của chúng. Các dòng chi phí vật liệu được phân bổ cho mỗi trung tâm đại chúng được thể hiện trong Hình 14. Tóm tắt chi phí năng lượng, chi phí hệ thống và chi phí xử lý.

Toàn bộ chi phí thu được được phân bổ vào sản phẩm và hao hụt nguyên vật liệu theo dòng nguyên liệu thu được thông qua cân đối nguyên liệu. Trong dòng nguyên liệu PL, có sự phân biệt rõ ràng giữa chi phí sản phẩm dương và âm. Theo kế toán chi phí thông thường, tất cả chi phí được phân bổ cho sản phẩm cuối cùng.

Ngược lại, MFCA cung cấp thông tin không chỉ về chi phí liên quan đến sản phẩm cuối cùng mà còn về Thông qua MFCA, Nitto có thể xác định chính xác tổn thất vật chất và chi phí liên quan đến những tổn thất đó. Nó tuân theo dòng chi phí vật liệu, năng lượng và hệ thống xuyên suốt quá trình từ đầu đến cuối.

Điều này cho phép các công ty giải thích chi phí liên quan đến khí thải như một dạng lãng phí. Dữ liệu về dòng nguyên liệu xác định số lượng và chi phí lãng phí ở mỗi trung tâm khối lượng đã cung cấp một bức tranh rõ ràng về các vấn đề và hạn chế trong quá trình sản xuất. MFCA giúp các công ty đồng thời giảm chi phí và giảm tác động đến môi trường.

MFCA hiểu rõ giá thành của sản phẩm xấu với mọi trung tâm khối lượng MFCA giống như máy quét CT, cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về quy trình sản xuất.

Hình 11. Thành phần tổng doanh thu  (cơ sở không hợp nhất, FY, 2005) Nguồn: Tập đoàn Nitto Denko
Hình 11. Thành phần tổng doanh thu (cơ sở không hợp nhất, FY, 2005) Nguồn: Tập đoàn Nitto Denko

TỔ CHỨC NĂNG SUẤT CHÂU Á

Hình ảnh

Hình 1. 3 Trọng tâm của GP
Hình 2. Phương pháp luận GP
Bảng 1. Sự khác biệt giữa MFCA và hạch toán chi phí thông thường
Hình 1. Các yếu tố chính của MFCA. Mỗi yếu tố được mô tả bên dưới
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hỏi chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất bằng bao nhiêu, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9