• Không có kết quả nào được tìm thấy

KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu"

Copied!
104
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Hä Tªn SVNguyÔn NhËt Anh (10149005)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 12 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 18 1 1 85000

7 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 01 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

9 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 08 2 2 170000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202402 01 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 2 202113 12 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 789- - - TV303 12345 90123 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 6 202620 08 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 789- - - PV323 12345 90123

(2)

Hä Tªn SVThËp TuÊn Anh (10149008)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 02 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 02 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 07 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 13 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 10 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 07 1 1 85000

8 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 07 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 3 202620 07 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 012- - - - RD101 12345 90123 4 212110 02 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - HD205 12345 90123 5 200106 02 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Chi 123456- - - TV302 12345 90123456 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 6 202113 13 To¸n cao cÊp B2 Quý 123- - - TV103 12345 90123 7 202502 10 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T¹ng 123- - - NTD2 12345 9012345678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

213601 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(3)

Hä Tªn SVNguyÔn ThÞ ¸nh (10149009)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 02 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 05 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 03 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 07 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

8 212331 VÏ kü thuËt 01 3 3 255000

9 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

Tæng Céng 20 20

Tæng Häc PhÝ 1,700,000 Nî HK Cò -1,000,000 Ph¶i §ãng 700,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212331 01 VÏ kü thuËt L©m - - - 456- - - HD205 12345 9012345678 3 202620 05 Kü n¨ng giao tiÕp Kiªn - - - 456- - - PV335 12345 90123 3 212302 02 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - PV219 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 202502 07 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 NguyÔn 123- - - NTD1 12345 9012345678 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 202113 03 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng - - - 456- - - TV103 12345 90123 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123 8 200106 05 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i 123456- - - TV102 12345 90123456

(4)

Hä Tªn SVLý Ph¹m Thiªn ¢n (10149010)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 02 5 5 425000

2 212331 VÏ kü thuËt 01 3 3 255000

3 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

4 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 06 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 03 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 14 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212331 01 VÏ kü thuËt L©m - - - 456- - - HD205 12345 9012345678 2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 200106 02 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Chi 123456- - - TV302 12345 90123456 6 202502 14 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD2 12345 9012345678 6 202113 03 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng - - - 456- - - TV103 12345 90123 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123 7 212110 06 Khoa häc m«i tr­êng Quy - - - 456- - - TV202 12345 90123

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.

Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).

C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.

(5)

Hä Tªn SVVâ ThÞ Ngäc BÝch (10149015)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 07 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 05 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

9 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 01 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202402 01 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 3 202502 05 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 H­êng 123- - - NTD3 12345 9012345678 3 212110 07 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - RD102 12345 90123 4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123

(6)

Hä Tªn SVPh¹m TuÊn B×nh (10149013)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 08 3 3 255000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 09 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 08 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 08 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 19 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 04 1 1 85000

8 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000

9 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202502 19 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T©m - - - 456- - - NTD2 12345 9012345678 2 212110 09 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - PV333 12345 90123 4 202113 08 To¸n cao cÊp B2 Danh - - - 789- - - HD301 12345 90123 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 202620 08 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 789- - - PV323 12345 90123 6 200104 08 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN Hång - - - 345- HD301 12345 9012345678 7 202304 04 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I2 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200107 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

202121 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(7)

Hä Tªn SV§ç ThÞ Cóc (10149018)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 04 5 5 425000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 14 3 3 255000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

4 202113 To¸n cao cÊp B2 07 2 2 170000

5 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 02 1 1 85000

6 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

7 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

Tæng Céng 16 16

Tæng Häc PhÝ 1,360,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,125,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202121 14 X¸c suÊt thèng kª Tr©m - - - 012- - - - TV302 12345 9012345678 4 202502 02 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD2 12345 9012345678 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 200106 04 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Trän 123456- - - RD104 12345 90123456 7 202113 07 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 456- - - HD303 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

(8)

Hä Tªn SVPhan Song Long D©n (10149021)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 02 5 5 425000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 07 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 02 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 08 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 02 1 1 85000

9 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 01 1 1 85000

10 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 06 1 1 85000

Tæng Céng 21 21

Tæng Häc PhÝ 1,785,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,550,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202402 01 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 3 202304 06 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 4 202502 02 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD2 12345 9012345678 4 212110 02 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - HD205 12345 90123 5 200106 02 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Chi 123456- - - TV302 12345 90123456 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 202620 08 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 789- - - PV323 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 7 202121 07 X¸c suÊt thèng kª Tr©m - - - 012- - - - TV201 12345 9012345678

(9)

Hä Tªn SVNguyÔn §ç Kim DiÖu (10149023)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 07 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 03 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 09 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 26 1 1 85000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212302 03 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 789- - - HD203 12345 90123 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 202502 26 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T©m 123- - - NTD3 12345 9012345678 7 202113 09 To¸n cao cÊp B2 C«ng 123- - - TV303 12345 90123 7 202121 07 X¸c suÊt thèng kª Tr©m - - - 012- - - - TV201 12345 9012345678

(10)

Hä Tªn SVPh¹m ThÞ DÞu (10149024)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 07 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 06 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 20 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

9 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 01 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202402 01 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 2 202620 06 Kü n¨ng giao tiÕp ViÖt - - - 789- - - PV219 12345 90123 3 212110 07 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - RD102 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 202502 20 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD5 12345 9012345678 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

(11)

Hä Tªn SVNguyÔn Du (10149025)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 05 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 15 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 10 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

8 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 3 202620 05 Kü n¨ng giao tiÕp Kiªn - - - 456- - - PV335 12345 90123 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 202113 15 To¸n cao cÊp B2 NghÜa - - - 789- - - RD106 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 202502 10 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T¹ng 123- - - NTD2 12345 9012345678

(12)

Hä Tªn SVTrÇn V¨n Dòng (10149032)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 02 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 06 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 05 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 06 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 21 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202502 21 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD3 12345 9012345678 2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 3 202620 05 Kü n¨ng giao tiÕp Kiªn - - - 456- - - PV335 12345 90123 4 202113 06 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng 123- - - HD202 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 200106 02 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Chi 123456- - - TV302 12345 90123456 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 212110 06 Khoa häc m«i tr­êng Quy - - - 456- - - TV202 12345 90123

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.

Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).

C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.

(13)

Hä Tªn SVNguyÔn ThÞ Ngäc Duyªn (10149029)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000

2 212331 VÏ kü thuËt 02 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 04 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 12 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 03 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

Tæng Céng 20 20

Tæng Häc PhÝ 1,700,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,465,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212331 02 VÏ kü thuËt L©m 123- - - RD106 12345 9012345678 2 202113 12 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 789- - - TV303 12345 90123 2 202620 04 Kü n¨ng giao tiÕp H»ng - - - 012- - - - PV333 12345 90123 4 202502 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 NguyÔn 123- - - NTD1 12345 9012345678 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 8 200106 05 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i 123456- - - TV102 12345 90123456

(14)

Hä Tªn SVNguyÔn Xu©n Dù (10149033)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 202121 X¸c suÊt thèng kª 04 3 3 255000

2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000 3 212305 Qu¸ tr×nh thñy lùc trong CNMT 02 2 2 170000

4 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

5 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

6 212110 Khoa häc m«i tr­êng 03 2 2 170000

7 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 06 2 2 170000

8 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

9 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 14 1 1 85000

10 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

11 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 17 3 3 255000

Tæng Céng 22 22

Tæng Häc PhÝ 1,870,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,635,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 200104 17 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu - - - 456- - - TV301 12345 9012345678 2 202620 06 Kü n¨ng giao tiÕp ViÖt - - - 789- - - PV219 12345 90123 3 212305 02 Qu¸ tr×nh thñy lùc trong CNMT L©m 123- - - RD105 12345 90123 3 202121 04 X¸c suÊt thèng kª NghÜa - - - 012- - - - PV337 12345 9012345678 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 6 202502 14 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD2 12345 9012345678 7 212110 03 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - HD301 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200107 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(15)

Hä Tªn SVNguyÔn Ngäc Thµnh §¹t (10149035)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 212331 VÏ kü thuËt 01 3 3 255000

2 202413 Sinh häc ®éng vËt 02 3 3 255000

3 202121 X¸c suÊt thèng kª 08 3 3 255000

4 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 03 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 01 1 1 85000

Tæng Céng 16 16

Tæng Häc PhÝ 1,360,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,125,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202502 01 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T©m 123- - - NTD1 12345 9012345678 2 212331 01 VÏ kü thuËt L©m - - - 456- - - HD205 12345 9012345678 4 202121 08 X¸c suÊt thèng kª NghÜa 123- - - TV302 12345 9012345678 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 202620 03 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 789- - - TV201 12345 90123 7 202413 02 2 Sinh häc ®éng vËt TrÝ 123456- - - TNST 45678 7 202413 02 Sinh häc ®éng vËt TrÝ - - - 456- - - TTLT.1 12345 90123

(16)

Hä Tªn SVNguyÔn Quèc §¹t (10149036)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

4 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 07 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 26 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

10 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 01 1 1 85000

Tæng Céng 20 20

Tæng Häc PhÝ 1,700,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,465,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202402 01 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 3 202620 07 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 012- - - - RD101 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 202502 26 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T©m 123- - - NTD3 12345 9012345678 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 8 200106 05 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i 123456- - - TV102 12345 90123456

(17)

Hä Tªn SVL©m V¨n §iÖp (10149042)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 07 3 3 255000

2 212544 Kinh tÕ l­îng c¨n b¶n 01 2 2 170000

3 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 07 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 11 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 14 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 02 1 1 85000

8 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

Tæng Céng 15 15

Tæng Häc PhÝ 1,275,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,040,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 02 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I1 90123 3 202620 07 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 012- - - - RD101 12345 90123 3 200104 07 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu - - - 345- TV202 12345 9012345678 4 212544 01 Kinh tÕ l­îng c¨n b¶n Nam - - - 789- - - RD204 12345 90123 5 202113 11 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng - - - 789- - - HD202 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 202502 14 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD2 12345 9012345678 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

202605 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(18)

Hä Tªn SVBïi Thµnh §« (10149044)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 09 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 08 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 09 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 12 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

3 202502 12 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn 123- - - NTD1 12345 9012345678 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 6 202620 08 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 789- - - PV323 12345 90123 6 202121 09 X¸c suÊt thèng kª Danh - - - 012- - - - HD301 12345 9012345678 7 202113 09 To¸n cao cÊp B2 C«ng 123- - - TV303 12345 90123

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.

Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).

C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.

(19)

Hä Tªn SVLª V¨n §ång (10149045)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 202413 Sinh häc ®éng vËt 04 3 3 255000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 04 3 3 255000

3 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

4 212302 H×nh häc häa h×nh 03 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 08 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 08 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 05 1 1 85000

9 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 03 1 1 85000

10 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 02 1 1 85000

11 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 09 3 3 255000

Tæng Céng 22 22

Tæng Häc PhÝ 1,870,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,635,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 02 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I1 90123 2 212302 03 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 789- - - HD203 12345 90123 3 202502 05 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 H­êng 123- - - NTD3 12345 9012345678 3 202121 04 X¸c suÊt thèng kª NghÜa - - - 012- - - - PV337 12345 9012345678 4 202402 03 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng Th«ng 123456- - - TNSD 90123 4 202113 08 To¸n cao cÊp B2 Danh - - - 789- - - HD301 12345 90123 5 202413 04 1 Sinh häc ®éng vËt Mai 123456- - - TNSD 45678 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 6 200104 09 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu 123- - - TV201 12345 9012345678

(20)

Hä Tªn SVL­¬ng V¨n Hµ (10149048)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 09 3 3 255000

2 212544 Kinh tÕ l­îng c¨n b¶n 01 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

4 202113 To¸n cao cÊp B2 07 2 2 170000

5 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 27 1 1 85000

6 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 07 1 1 85000

7 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

Tæng Céng 13 13

Tæng Häc PhÝ 1,105,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 870,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 07 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 3 202502 27 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD5 12345 9012345678 4 212544 01 Kinh tÕ l­îng c¨n b¶n Nam - - - 789- - - RD204 12345 90123 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 200104 09 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu 123- - - TV201 12345 9012345678 7 202113 07 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 456- - - HD303 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200107 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.

Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).

(21)

Hä Tªn SVTrÇn Huúnh NhËt Hµ (10149049)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 07 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 06 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 15 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

9 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 01 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202402 01 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 2 202620 06 Kü n¨ng giao tiÕp ViÖt - - - 789- - - PV219 12345 90123 3 212110 07 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - RD102 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 202502 15 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD2 12345 9012345678 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123

(22)

Hä Tªn SVLª Thanh H¶i (10149050)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000

2 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 07 2 2 170000

5 202605 Kinh tÕ häc ®¹i c­¬ng 02 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 08 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 14 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 04 1 1 85000

9 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -1,000,000 Ph¶i §ãng 615,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

3 202605 02 Kinh tÕ häc ®¹i c­¬ng Vò - - - 789- - - RD403 12345 90123 3 202620 07 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 012- - - - RD101 12345 90123 4 202113 08 To¸n cao cÊp B2 Danh - - - 789- - - HD301 12345 90123 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 202502 14 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD2 12345 9012345678 7 202304 04 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I2 90123 8 200106 05 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i 123456- - - TV102 12345 90123456

(23)

Hä Tªn SVHå Minh HiÕu (10149060)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 202121 X¸c suÊt thèng kª 16 3 3 255000

2 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 08 3 3 255000 3 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

5 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

6 212110 Khoa häc m«i tr­êng 06 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 14 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 24 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 02 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 02 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I1 90123 3 202113 14 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 789- - - PV225 12345 90123 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 5 202121 16 X¸c suÊt thèng kª NghÜa - - - 345- HD201 12345 9012345678 6 202502 24 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn 123- - - NTD1 12345 9012345678 6 200104 08 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN Hång - - - 345- HD301 12345 9012345678 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123 7 212110 06 Khoa häc m«i tr­êng Quy - - - 456- - - TV202 12345 90123

(24)

Hä Tªn SVPh¹m V¨n Hoµng (10149066)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 13 3 3 255000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 03 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 08 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 20 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

3 200104 13 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu - - - 012- - - - HD301 12345 9012345678 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 202502 20 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD5 12345 9012345678 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 202620 08 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 789- - - PV323 12345 90123 7 212110 03 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - HD301 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123

(25)

Hä Tªn SVTrÇn ThÞ Minh Hoµng (10149067)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 03 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 06 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 27 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202620 06 Kü n¨ng giao tiÕp ViÖt - - - 789- - - PV219 12345 90123 3 202502 27 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD5 12345 9012345678 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 212110 03 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - HD301 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

(26)

Hä Tªn SVLª ThÞ Héi (10149070)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 06 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 07 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

8 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

9 202113 To¸n cao cÊp B2 13 2 2 170000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 202502 07 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 NguyÔn 123- - - NTD1 12345 9012345678 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 6 202113 13 To¸n cao cÊp B2 Quý 123- - - TV103 12345 90123 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 212110 06 Khoa häc m«i tr­êng Quy - - - 456- - - TV202 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

(27)

Hä Tªn SVNguyÔn Quang Huy (10149071)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 01 5 5 425000 2 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 21 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 12 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 10 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 06 1 1 85000

Tæng Céng 16 16

Tæng Häc PhÝ 1,360,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,125,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202113 12 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 789- - - TV303 12345 90123 3 202304 06 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 4 200106 01 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Boong - - - 789012- - - - RD200 12345 90123456 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 6 200104 21 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN Hång - - - 012- - - - TV103 12345 9012345678 7 202502 10 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T¹ng 123- - - NTD2 12345 9012345678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

(28)

Hä Tªn SVTrÇn ThÞ BÝch HuyÒn (10149074)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000

2 212110 Khoa häc m«i tr­êng 06 2 2 170000

3 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 04 2 2 170000

4 202113 To¸n cao cÊp B2 11 2 2 170000

5 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 12 1 1 85000

6 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

7 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

Tæng Céng 15 15

Tæng Häc PhÝ 1,275,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,040,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 2 202620 04 Kü n¨ng giao tiÕp H»ng - - - 012- - - - PV333 12345 90123 3 202502 12 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn 123- - - NTD1 12345 9012345678 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 202113 11 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng - - - 789- - - HD202 12345 90123 7 212110 06 Khoa häc m«i tr­êng Quy - - - 456- - - TV202 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

213601 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.

Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).

(29)

Hä Tªn SVTrÇn ThÞ DiÔm H­¬ng (10149078)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 04 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 07 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 02 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 06 1 1 85000

8 212302 H×nh häc häa h×nh 03 2 2 170000

9 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212302 03 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 789- - - HD203 12345 90123 3 202304 06 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 4 202502 02 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD2 12345 9012345678 4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 6 200106 04 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Trän 123456- - - RD104 12345 90123456 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123 7 202113 07 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 456- - - HD303 12345 90123

(30)

Hä Tªn SVTrÇn ThÞ Thanh H­¬ng (10149079)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 03 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 12 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 24 1 1 85000

8 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 04 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 04 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202113 12 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 789- - - TV303 12345 90123 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202402 04 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 202502 24 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn 123- - - NTD1 12345 9012345678 6 202620 03 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 789- - - TV201 12345 90123 7 202304 04 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I2 90123

(31)

Hä Tªn SVTrÇn NguyÔn Duy Kha (10149081)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000 2 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 01 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 05 2 2 170000

6 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 07 1 1 85000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 10 1 1 85000

Tæng Céng 16 16

Tæng Häc PhÝ 1,360,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,125,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 07 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 2 200104 01 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu - - - 012- - - - HD303 12345 9012345678 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 202113 05 To¸n cao cÊp B2 Quý - - - 789- - - TV303 12345 90123 7 202502 10 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T¹ng 123- - - NTD2 12345 9012345678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

(32)

Hä Tªn SVT«n L­¬ng Thóc Khanh (10149266)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000 2 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 15 3 3 255000 3 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

4 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 14 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 29 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

9 212302 H×nh häc häa h×nh 02 2 2 170000

Tæng Céng 20 20

Tæng Häc PhÝ 1,700,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,465,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202502 29 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn - - - 456- - - NTD3 12345 9012345678 3 202113 14 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 789- - - PV225 12345 90123 3 212302 02 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - PV219 12345 90123 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123 7 200104 15 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu - - - 456- - - TV303 12345 9012345678 8 200106 05 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i 123456- - - TV102 12345 90123456

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

202620 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

212207 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

212331 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(33)

Hä Tªn SVQu¸ch Träng Kh«i (10149085)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 218101 HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý §C 04 3 3 255000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 12 3 3 255000

3 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000 4 212305 Qu¸ tr×nh thñy lùc trong CNMT 01 2 2 170000

5 212302 H×nh häc häa h×nh 02 2 2 170000

6 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

7 208209 Thèng kª øng dông 02 2 2 170000

8 202113 To¸n cao cÊp B2 01 2 2 170000

9 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 04 1 1 85000

10 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

Tæng Céng 20 20

Tæng Häc PhÝ 1,700,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,465,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202113 01 To¸n cao cÊp B2 Quý 123- - - HD301 12345 90123 2 202502 04 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng - - - 456- - - NTD1 12345 9012345678 2 202121 12 X¸c suÊt thèng kª Tr©m - - - 789- - - TV102 12345 9012345678 2 218101 04 1 HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý §C H­ng - - - 345- QL01 90123 3 208209 02 Thèng kª øng dông Lîi - - - 456- - - RD105 12345 90123 3 212302 02 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - PV219 12345 90123 3 218101 04 1 HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý §C H­ng - - - 345- QL01 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212305 01 Qu¸ tr×nh thñy lùc trong CNMT L©m - - - 456- - - HD204 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 7 218101 04 HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý §C H­ng - - - 012- - - - TV102 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200104 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(34)

Hä Tªn SVNguyÔn ThÞ Thóy KiÒu (10149087)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 05 3 3 255000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 03 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 07 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 02 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

8 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 2 202121 05 X¸c suÊt thèng kª Danh - - - 012- - - - TV102 12345 9012345678 4 202502 02 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD2 12345 9012345678 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 6 202620 03 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 789- - - TV201 12345 90123 7 202113 07 To¸n cao cÊp B2 Kú - - - 456- - - HD303 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

213601 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

(35)

Hä Tªn SVCao ThÞ Ngäc Lan (10149089)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 06 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 04 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 11 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 12 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

Tæng Céng 15 15

Tæng Häc PhÝ 1,275,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,040,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202620 04 Kü n¨ng giao tiÕp H»ng - - - 012- - - - PV333 12345 90123 3 202502 12 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn 123- - - NTD1 12345 9012345678 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 5 202113 11 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng - - - 789- - - HD202 12345 90123 7 212110 06 Khoa häc m«i tr­êng Quy - - - 456- - - TV202 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

(36)

Hä Tªn SVTrang §Æng Nh­ Lµnh (10149090)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 09 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 02 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 06 1 1 85000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212110 09 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - PV333 12345 90123 3 202304 06 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 4 202502 02 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Tr­ëng 123- - - NTD2 12345 9012345678 4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 212302 05 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

(37)

Hä Tªn SVTr­¬ng Hoµng L©m (10149092)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 05 2 2 170000

3 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 03 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 15 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 27 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 03 1 1 85000

9 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 02 2 2 170000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212503 02 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 789- - - RD503 12345 90123 3 202502 27 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD5 12345 9012345678 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 4 202304 03 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång - - - 789012- - - - I2 90123 5 202113 15 To¸n cao cÊp B2 NghÜa - - - 789- - - RD106 12345 90123 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123

(38)

Hä Tªn SVNguyÔn ThÞ Liªn (10149095)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 04 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 03 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 20 1 1 85000

7 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 04 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 04 1 1 85000

9 202113 To¸n cao cÊp B2 13 2 2 170000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202402 04 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 202502 20 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD5 12345 9012345678 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 5 212110 04 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 012- - - - TV303 12345 90123 6 202113 13 To¸n cao cÊp B2 Quý 123- - - TV103 12345 90123 6 202620 03 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 789- - - TV201 12345 90123 7 202304 04 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I2 90123

(39)

Hä Tªn SVNguyÔn Vò Linh (10149099)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 05 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

4 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 07 2 2 170000

5 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 07 1 1 85000

6 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 02 1 1 85000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

8 212110 Khoa häc m«i tr­êng 03 2 2 170000

9 202402 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng 04 1 1 85000

Tæng Céng 18 18

Tæng Häc PhÝ 1,530,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,295,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202304 02 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n 123456- - - I1 90123 3 202620 07 Kü n¨ng giao tiÕp B«i - - - 012- - - - RD101 12345 90123 4 202402 04 Thùc hµnh Sinh häc §¹i c­¬ng HuyÒn 123456- - - TNST 90123 5 202502 07 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 NguyÔn 123- - - NTD1 12345 9012345678 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 7 212110 03 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - HD301 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 8 200106 05 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i 123456- - - TV102 12345 90123456

(40)

Hä Tªn SVTrÇn ThÞ Loan (10149003)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000

2 212331 VÏ kü thuËt 02 3 3 255000

3 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 03 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 09 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 05 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 03 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 14 1 1 85000

9 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

Tæng Céng 20 20

Tæng Häc PhÝ 1,700,000 Nî HK Cò -1,000,000 Ph¶i §ãng 700,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212331 02 VÏ kü thuËt L©m 123- - - RD106 12345 9012345678 2 212110 09 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - PV333 12345 90123 3 202620 05 Kü n¨ng giao tiÕp Kiªn - - - 456- - - PV335 12345 90123 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212503 03 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng - - - 456- - - RD106 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 202502 14 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Vò 123- - - NTD2 12345 9012345678 6 202113 03 To¸n cao cÊp B2 Kc«ng - - - 456- - - TV103 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

(41)

Hä Tªn SV§ç Long (10149101)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 02 5 5 425000

2 212302 H×nh häc häa h×nh 06 2 2 170000

3 212110 Khoa häc m«i tr­êng 09 2 2 170000

4 202605 Kinh tÕ häc ®¹i c­¬ng 03 2 2 170000

5 202113 To¸n cao cÊp B2 08 2 2 170000

6 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 06 1 1 85000

7 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 06 1 1 85000

8 212207 Hãa lý 02 2 2 170000

9 212201 Hãa häc m«i tr­êng 01 2 2 170000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202502 06 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Toµn 123- - - NTD2 12345 9012345678 2 212110 09 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - PV333 12345 90123 3 202304 06 ThÝ nghiÖm Hãa §C §ång 123456- - - I2 90123 4 202113 08 To¸n cao cÊp B2 Danh - - - 789- - - HD301 12345 90123 4 212302 06 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 012- - - - HD305 12345 90123 5 200106 02 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Chi 123456- - - TV302 12345 90123456 6 212207 02 Hãa lý Oanh - - - 456- - - HD202 12345 90123 6 202605 03 Kinh tÕ häc ®¹i c­¬ng Hßa - - - 012- - - - HD201 12345 90123 7 212201 01 Hãa häc m«i tr­êng Oanh 123- - - HD201 12345 90123

(42)

Hä Tªn SVVâ ThÞ Lêi (10149103)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000

2 202121 X¸c suÊt thèng kª 07 3 3 255000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 03 2 2 170000

4 212207 Hãa lý 01 2 2 170000

5 212110 Khoa häc m«i tr­êng 05 2 2 170000

6 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 02 2 2 170000

7 202113 To¸n cao cÊp B2 09 2 2 170000

8 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 26 1 1 85000

Tæng Céng 19 19

Tæng Häc PhÝ 1,615,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212302 03 H×nh häc häa h×nh Thanh - - - 789- - - HD203 12345 90123 3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh - - - 789012- - - - HD303 12345 90123456 4 202620 02 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 456- - - RD204 12345 90123 5 212110 05 Khoa häc m«i tr­êng Mai 123- - - TV103 12345 90123 5 212207 01 Hãa lý Hång - - - 789- - - RD504 12345 90123 6 202502 26 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T©m 123- - - NTD3 12345 9012345678 7 202113 09 To¸n cao cÊp B2 C«ng 123- - - TV303 12345 90123 7 202121 07 X¸c suÊt thèng kª Tr©m - - - 012- - - - TV201 12345 9012345678

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.

Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).

C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.

(43)

Hä Tªn SV§inh C«ng Lîi (10149104)

Líp DH10QM - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh Qu¶n lý m«i tr­êng Ngµy In 27/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn

1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 06 5 5 425000 2 212503 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång 01 2 2 170000

3 212302 H×nh häc häa h×nh 01 2 2 170000

4 212110 Khoa häc m«i tr­êng 09 2 2 170000

5 202620 Kü n¨ng giao tiÕp 03 2 2 170000

6 202113 To¸n cao cÊp B2 02 2 2 170000

7 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 26 1 1 85000

8 202304 ThÝ nghiÖm Hãa §C 01 1 1 85000

Tæng Céng 17 17

Tæng Häc PhÝ 1,445,000 Nî HK Cò -235,000 Ph¶i §ãng 1,210,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 212110 09 Khoa häc m«i tr­êng Mai - - - 789- - - PV333 12345 90123 4 202304 01 ThÝ nghiÖm Hãa §C V©n - - - 789012- - - - I1 90123 5 212503 01 M«i tr­êng vµ søc kháe c.®ång H­¬ng 123- - - HD205 12345 90123 5 212302 01 H×nh häc häa h×nh Long - - - 012- - - - RD303 12345 90123 6 202502 26 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 T©m 123- - - NTD3 12345 9012345678 6 202620 03 Kü n¨ng giao tiÕp D©n - - - 789- - - TV201 12345 90123 7 202113 02 To¸n cao cÊp B2 C«ng - - - 456- - - HD301 12345 90123 8 200106 06 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin H¶i - - - 789012- - - - TV103 12345 90123456

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

ViÖn Khoa häc x· héi (KHXH) ViÖt Nam lµ mét trung t©m nghiªn cøu khoa häc quèc gia còng ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý khoa häc theo ®Þnh h­íng