• Không có kết quả nào được tìm thấy

Kỹ thuật PLD – ASIC | Thư viện số Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Kỹ thuật PLD – ASIC | Thư viện số Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu"

Copied!
80
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Lớp KIẾN TRÚC cho chúng tôi biết rằng đây là bài kiểm tra sơ bộ cho kỳ thực tập. Tín hiệu tiếp theo ở phía trước luồng dữ liệu sẽ chuyển sang tín hiệu đã chọn. Khi tín hiệu thứ hai được thực thi, giá trị tín hiệu sẽ được đặt thành tín hiệu x.

Tín hiệu báo hiệu đầu tiên nhảy tới s0 sẽ được thực hiện.

HOAÏT ÑOÄNG TUAÀN TÖÏ (SEQUENTIAL BEHAVIOR)

Tất cả những thay đổi này trong miền quy trình là những thay đổi toàn cầu. Trong ví dụ trên, câu lệnh if được thực thi trước, tiếp theo là câu lệnh trường hợp. Phát tín hiệu sẽ không được thực hiện sau khi kiểm tra đối phương.

Biểu mẫu OR đã sẵn sàng và bây giờ trường hợp được thực thi.

LÖÏA CHOÏN KIEÁN TRUÙC

Nghĩa là mẫu câu này thực hiện xong thì câu tiếp theo sẽ được thực hiện như một ngôn ngữ lập trình thông thường. Lưu ý: định dạng của các KTS là không cần thiết vì chúng được thực hiện bình thường, nhưng trong quá trình xử lý thì cần phải có ngay. Giai đoạn này kiểm tra sự tương đương và giai đoạn tiếp theo sau khi kiểm tra s0 =1 và s1=0 được thực hiện.

Vai trò của cổng b sẽ được gán cho cổng x và quá trình thực thi sẽ bị bỏ qua vì không có gì thay đổi trong phương thức trước đó.

CAÙC PHAÙT BIEÅU CAÁU HÌNH

Khi bạn đã dịch các mẫu, khái niệm và hình dạng mặc định, bạn có thể tạo một mẫu tùy chỉnh. Khi biểu mẫu này được dịch, dự đoán luồng dữ liệu được chọn cho chế độ mux. Cấu hình này không bắt buộc trong VHDL, nhưng có sẵn cho những người cần nó, bởi vì nó phải xác định chính xác kiểu thiết kế nào sẽ được sử dụng cho thực tế.

Dự đoán được sử dụng cho bài kiểm tra là dự đoán cũng có nghĩa là hoạt động.

TOÙM TAÉT

Nhưng nếu bạn không muốn ở trong một đường cong thì sao. Sức mạnh của hình thức cho phép bạn không cần dịch toàn bộ văn bản của thiết kế mà chỉ cần dịch mô hình.

GIÔÙI THIEÄU VEÀ MOÂ HÌNH HAØNH VI

 • DELAY QUAÙN TÍNH VAØ DELAY TRUYEÀN
 • MOÂ PHOÛNG DELTA
 • DRIVER
 • GENERIC
 • CAÙC PHAÙT BIEÅU KHOÁI
 • TOÙM TAÉT

Đầu ra của đường cong B được chuyển đổi thành giá trị đầu vào. Đường cong IN có giá trị B là '1' và giá trị tín hiệu C là '0'. Tín hiệu B được thêm vào dưới dạng '1' và các đường cong IN và NAND được ghép kênh.

Quá trình khởi tạo tạo trình điều khiển có giá trị tín hiệu bị trễ trong 10 ns. Giai đoạn thứ hai tạo ra trình điều khiển giữ giá trị tín hiệu trong 10 ns. Trình điều khiển cho tín hiệu được xây dựng bằng tín hiệu tín hiệu.

Hình 2-1. Coång A coù 2 ngoõ vaøo.
Hình 2-1. Coång A coù 2 ngoõ vaøo.

XÖÛ LYÙ TUAÀN TÖÏ

 • PHAÙT BIEÅU
 • GAÙN BIEÁN KHAÙC VÔÙI GAÙN TÍN HIEÄU
 • CAÙC PHAÙT BIEÅU TUAÀN TÖÏ
 • PHAÙT BIEÅU IF
 • PHAÙT BIEÅU CASE
 • PHAÙT BIEÅU LOOP
 • PHAÙT BIEÅU ASSERT
 • PHAÙT BIEÅU WAIT

Khi cổng a hoặc b thay đổi giá trị, lỗi được thực thi trong tiến trình. Khi một trong các tín hiệu đầu vào trong danh sách thay đổi giá trị, các tín hiệu đó sẽ được thực thi. Giá trị hàm đã sao chép chưa được chuyển.

Giá trị của muxval không thay đổi cho đến khi hoàn thành các bước trong quy trình. Khi giá trị là true, tín hiệu giữa THEN và END IF được thực thi. Biểu mẫu CASE được thực thi dựa trên vai trò của loại đầu vào.

Trong trường hợp này, khi giá trị của thuộc tính load_accum là phản hồi đầu tiên được thực hiện. Vòng lặp thực hiện liên tục cho đến khi gặp lối ra hoặc thông báo tiếp theo. Nếu done for index là true, câu lệnh sau được thực thi.

Quá trình thực hiện tiếp tục với hình dạng đầu tiên của vòng và số hiện có giá trị +1. Mẫu ASSERT kiểm tra giá trị của một từ hoặc logic.

Hình 2-9. Kí hieäu maïch ña hôïp vaø baûng traïng thaùi.
Hình 2-9. Kí hieäu maïch ña hôïp vaø baûng traïng thaùi.

CAÙC KIEÅU ÑOÁI TÖÔÏNG TRONG VHDL

KHAI BAÙO TÍN HIEÄU (SIGNAL)

Tín hiệu này sẽ bật và tắt một vài lần trên tín hiệu và chỉ tiếp tục nếu ngắt là đúng hoặc trong khoảng thời gian 5μs. Chỉ khi một hoặc nhiều điều kiện trên đúng thì việc thực hiện mới được tiến hành. Quay số có ít nhất một giá trị ở định dạng tín hiệu - điều này là bắt buộc để đảm bảo rằng WAIT không hợp lệ trong một thời gian dài.

Nếu các ngắt và old_clk đúng, câu lệnh WAIT sẽ không được đặt lại khi các giá trị thay đổi. Chỉ 1 tín hiệu thay đổi sẽ gây ra tín hiệu WAIT hoặc tín hiệu ổn định tín hiệu.

KHAI BAÙO BIEÁN (VARIABLE)

Bước tiếp theo dựa trên vai trò của biến trạng thái, độ trễ của nó được đặt trong thời gian trễ. Dựa trên giá trị thời gian được đặt cho độ trễ, đầu ra sẽ có giá trị trạng thái.

KHAI BAÙO HAÈNG SOÁ

CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU TRONG VHDL

LOAÏI SCALAR

Hãy chắc chắn rằng bạn biết về các loại dữ liệu khác nhau có thể được tìm thấy trong tệp và trong tệp. Phương thức chuẩn (tiêu chuẩn gói) của std: định nghĩa các kiểu dữ liệu BIT, BOOLEAN, INTEGER và REAL. Tệp std_logic_1164 của IEEE: định nghĩa kiểu dữ liệu STD_LOGIC và STD_ULOGIC.

Nhập IEEE's std_logic_arith: xác định các loại dữ liệu SIGNED và STD_ULOGIC, cung cấp nhiều chức năng chuyển đổi dữ liệu như conv_integer(p), conv,_p conv_st,_p conv_st(p) ,b ). Join std_logic_signed và std_logic_unsigned from IEEE: chức năng cho phép thực hiện thao tác với dữ liệu STD_LOGIC_VECTOR UNISIGNED khi dữ liệu đang được SIGNED. Các loại SIGNED và PUNISIGNED: các loại dữ liệu được xác định trong tệp IEEE std_logic_arith.

Hai kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa sẽ được biểu diễn là INTEGER và type. Các kiểu dữ liệu có thể được định nghĩa chung cho các kiểu ô trên. Trong khi dữ liệu được xác định trong tệp std_logic_arith của IEEE.

Để sử dụng kiểu dữ liệu SIGNED và UNSIGNED, std_logic_arith của đối tượng IEEE phải được khai báo. Tất cả các vai trò của kiểu dữ liệu do người dùng xác định.

Hình 2-11. Caùc kieåu maûng döõ lieäu.
Hình 2-11. Caùc kieåu maûng döõ lieäu.

KIEÅU VAÄT LYÙ

Dựa trên vai trò instr, nó được tuần tự hóa để chạy. Thử nghiệm được thực hiện và sau đó quy trình được lặp lại để có kết quả.

CAÙC THUOÄC TÍNH

Các thuộc tính liệt kê được sử dụng trực tiếp trên đầu vào của tín hiệu, tên của đối tượng hoặc loại. Thuộc tính được sử dụng để kiểm soát các loại thông tin khác nhau như tín hiệu, giá trị hoặc loại.

Thuoäc tính tín hieäu

Thuoäc tính döõ lieäu scalar

Thuoäc tính maûng

CAÙC TOAÙN TÖÛ CÔ BAÛN TRONG VHDL

VHDL hỗ trợ 7 loại tín hiệu khác nhau để xử lý tín hiệu, giá trị và số.

Taát caû caùc toaùn töû

 • CAÙC TOAÙN TÖÛ LOGIC
 • CAÙC TOAÙN TÖÛ QUAN HEÄ
 • CAÙC TOAÙN SOÁ HOÏC
 • CAÙC TOAÙN TÖÛ COÙ DAÁU
 • CAÙC TOAÙN TÖÛ NHAÂN CHIA
 • Caùc toaùn töû nhaân chia
  • CAÙC TOAÙN TÖÛ DÒCH
  • CAÙC TOAÙN HOÃN HÔÏP
 • Caùc toaùn töû hoãn hôïp
  • CHÖÔNG TRÌNH CON VAØ GOÙI 1. CHÖÔNG TRÌNH CON
  • L – trung bình – chæ coù X coù theå ghi ñeø

Các số từ 7 đến 10 chỉ ra một xác suất duy nhất cho mỗi lớp trong mạng. Nếu tín hiệu clk tăng cao, giá trị d được chuyển thành đầu ra q. Vì chuyển đổi hai hàm thì cần có hàm chuyển đổi.

Nếu có các cổng ra thì các chức năng ra của chùa có thể chuyển đổi kiểu chùa. Các chức năng chuyển đổi được sử dụng để chuyển đổi một lớp từ loại này sang loại khác. Chức năng phân tích được sử dụng để kiểm tra giá trị của tín hiệu khi tín hiệu được kích hoạt bởi các trình điều khiển khác nhau.

Hàm phân tích có đầu vào số duy nhất và giá trị duy nhất. Hướng dẫn đầu vào duy nhất này chứa danh sách các vai trò trình điều khiển cho tín hiệu đang được phân tích. 4 vai trò khác nhau được thực hiện cho thấy các đặc điểm của từng vai trò có thể được báo hiệu bởi ngôi đền.

Trong hầu hết các trường hợp, thuế chỉ được sử dụng khi có nhiều hơn một giá trị được xem xét. Chúng ta cũng có thể kiểm soát kết quả thông qua một giá trị số với đầu vào sau: Các câu lệnh và lệnh trì hoãn chương trình con phải có phần thân chương trình con và hàm trì hoãn được sử dụng trong phần thân của trình gọi.

Phần thân của trình gọi có thể chứa các câu lệnh chỉ được sử dụng trong phần thân trình bao để sử dụng các chương trình con hoặc trò chơi xử lý khác.

Hình ảnh

Hình 2-1. Coång A coù 2 ngoõ vaøo.
Hình 2-3. Baûng traïng thaùi cuûa mux coù 4 ngoõ vaøo.
Hình 2-4. Daïng soùng coù delay quaùn tính cuûa boä ñeäm.
Hình 2-5. Daïng soùng coù delay truyeàn cuûa boä ñeäm.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Ví duï chöùng toû aâm thanh lan truyeàn trong khoâng khí: ta nghe ñöôïc tieáng troáng tröôøng, tieáng coøi xe, tieáng coâ giaùo giaûng baøi,