• Không có kết quả nào được tìm thấy

khóa luận tốt nghiệp

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "khóa luận tốt nghiệp"

Copied!
93
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VỐN TIỀN MẶT TẠI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ CỬU LÀNG. Tên dự án: Hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long”.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN VỐN

Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

 • Khái niệm
 • Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền
 • Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
 • Vai trò của kế toán vốn bằng tiền
 • Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền

Doanh nghiệp nhập ngoại tệ vào quỹ tiền mặt hoặc gửi ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày giao dịch (tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân). (liên ngân hàng) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. tại thời điểm xuất xứ) để ghi vào sổ kế toán. Nhóm tài khoản vốn bằng tiền có hoạt động kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ đó ra đồng Việt Nam, đồng thời phải hạch toán chi tiết ngoại tệ nguyên tệ. Ngoại tệ được hạch toán chi tiết theo từng loại nguyên tệ trên tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” (tài khoản ngoại bảng).

Kế toán tiền mặt tại quỹ

 • Nguyên tắc kế toán tiền mặt
 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Phƣơng pháp hạch toán

Tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý còn lại bằng tiền mặt. Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản ngoại tệ bằng tiền mặt khi đánh giá lại cuối năm. Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại số dư ngoại hối cuối năm.

Sơ đồ 1.1: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VND)
Sơ đồ 1.1: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VND)

Kế toán tiền gửi ngân hàng

 • Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Phƣơng pháp hạch toán

Thông báo ghi nợ: là thông báo của Ngân hàng ghi nhận số tiền gửi bị giảm. Chênh lệch giảm tỷ giá do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ. Thu nhập và thu nhập khác từ tiền gửi ngân hàng Gửi tiền vào ngân hàng.

Sơ đồ 1.3: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)
Sơ đồ 1.3: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)

Kế toán tiền đang chuyển

 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Phƣơng pháp hạch toán
  • Các nghiệp vụ làm tăng tiền đang chuyển
  • Các nghiệp vụ làm giảm tiền đang chuyển

Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ chuyển khoản cuối kỳ. Thu doanh thu bán hàng, nợ của khách hàng hoặc thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc trả trực tiếp cho Ngân hàng (không thông qua quỹ) nhưng không cần có giấy báo có của Ngân hàng. Vốn giải ngân bằng tiền mặt tại Ngân hàng nhưng chưa nhận được xếp hạng tín nhiệm từ Ngân hàng.

Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản của Ngân hàng cho chủ nợ nhưng chưa nhận được thông báo nợ của Ngân hàng. Khách hàng đã thanh toán trước số tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc cho Ngân hàng nhưng không nhận được giấy báo có của Ngân hàng. Cuối năm tài chính, số dư ngoại tệ tại Tài khoản 113 được đánh giá lại dẫn đến chênh lệch tỷ giá lớn hơn.

Ngân hàng báo cáo số tiền chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị đang được chuyển. Ngân hàng báo cáo Nợ số tiền đã chuyển được chuyển cho người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Cuối năm tài chính, số dư ngoại tệ trên Tài khoản 113 được đánh giá lại nên chênh lệch tỷ giá ít hơn.

Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm Xuất tiền mặt về ngân hàng hoặc.

Sơ đồ 1.5: KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN
Sơ đồ 1.5: KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI

Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long

 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long

Phòng Kế toán – Tài chính: có thể nói Phòng Kế toán – Tài chính là cánh tay đắc lực giúp đỡ Giám đốc doanh nghiệp. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Ngoài ra, người quản lý kế toán còn thực hiện việc hạch toán chuyển khoản, theo dõi thuế, làm căn cứ lập sổ cái tổng hợp, lập báo cáo tài chính.

Kế toán tổng hợp, hàng hóa: Chịu trách nhiệm thu thập chứng từ, chi phí kinh doanh trong kỳ. So sánh với các phòng ban chi tiết để đảm bảo số liệu kế toán chính xác, phát hiện sai sót, kịp thời điều chỉnh báo cáo tài chính kế toán và lập theo quy định của nhà nước. Kế toán tiền lương và tài sản cố định: Tính toán hàng tháng, căn cứ vào bảng chấm công, tiền lương cho các bộ phận, tính các khoản trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động cho từng nhân viên;.

Nhân viên thu ngân: có nhiệm vụ giữ tiền mặt tại công ty, thu và chi tiền khi kế toán thuế chuyển hóa đơn, chứng từ. Hàng ngày, trên cơ sở chứng từ gốc, các bút toán kế toán được ghi vào nhật ký chung, đồng thời ghi vào các đối tượng cần theo dõi chi tiết. Cuối tháng đối chiếu với báo cáo kế toán chi tiết và ghi vào bảng cân đối kế toán.

Khi tất cả thông tin trên bảng cân đối kế toán khớp nhau, thông tin này sẽ được đưa vào tài khoản hàng năm.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu

 • Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty

Tất cả các khoản thu, chi tiền mặt tại công ty đều có chứng từ thu, chi hợp lệ. Biên lai được lập thành 3 bản giao cho Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt trước khi giao cho Thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Đối với chứng từ kế toán được lập thành 03 bản và có đủ chữ ký của người lập chứng từ, kế toán trưởng, giám đốc và thủ quỹ thì mới xuất quỹ.

Sau khi có xác nhận của Giám đốc công ty về việc tạm ứng, kế toán lập phiếu nộp tiền số. 08 (bảng 2.2) và thủ quỹ làm thủ tục giải ngân. Tổng số tiền nhận được (viết bằng chữ): Một trăm năm mươi chín triệu chẵn. Nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) thậm chí là hai trăm sáu mươi triệu đồng.

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long.. Tính số lượng Đơn giá Tổng số tiền. thậm chí một nghìn sáu trăm mười đồng./. Người mua, người bán, người đứng đầu đơn vị. Họ và tên người giao hàng: Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hưng Quỳnh Địa chỉ: Km 8, đường cũ 5, Quán Toản, Hồng Bàng, Hải Phòng. Kính gửi: Giám đốc Công ty Người nộp đơn: Đỗ Thị Thu Dung Phòng: Phòng Hành chính.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tổng hợp Bách Hóa Lý do nộp hồ sơ: Thanh toán tiền mua phế liệu kim loại. Căn cứ đăng ký khoản vay, kế toán viết lệnh thanh toán (Bảng 2.16) để thanh toán khoản vay cho Công ty tài chính đóng tàu. Kế toán gửi “Phiếu nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua chuyển khoản” (Bảng 2.19) tới ngân hàng.

Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán tiền mặt
Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán tiền mặt

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP đầu tƣ Cửu

 • Ƣu điểm
 • Nhƣợc điểm

Về hình thức sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung. Về mô hình kế toán: Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung. Toàn bộ chứng từ kế toán đều tập trung tại phòng kế toán và chịu sự kiểm tra trực tiếp của kế toán trưởng.

Về hạch toán tiền mặt của quỹ: Công ty áp dụng chế độ kế toán quản lý tiền mặt hiện hành. Mọi khoản thu, chi phải có giấy tờ hợp lệ và có chữ ký của kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị. Thủ quỹ và thủ quỹ độc lập với nhau và chỉ đối chiếu kết quả.

Về kế toán tiền gửi ngân hàng: Kế toán là người có quan hệ chặt chẽ và có quan hệ tốt với ngân hàng. Kế toán vốn bằng tiền được kế toán trưởng theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Ngoài những ưu điểm trên, công tác kế toán nói chung và kế toán vốn tiền mặt ở các công ty nói riêng vẫn còn một số bất cập.

Về bộ máy kế toán: Hiện nay bộ máy kế toán tại Công ty chỉ có 4 người, số lượng nghiệp vụ phát sinh ngày càng nhiều, một kế toán viên phải đảm nhiệm nhiều công việc.

Một số biên pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty

 • Kiến nghị 1: Hoàn thiện về hệ thống sổ sách của Công ty
 • Kiến nghị 2: Hoàn thiện về hình thức thanh toán
 • Kiến nghị 3: Hoàn thiện về quản lý quỹ tiền mặt
 • Kiến nghị 4: Hoàn thiện về bộ máy kế toán tại Công ty

Đối với doanh nghiệp, yếu tố thị trường và cơ chế quản lý có ảnh hưởng lớn đến tổ chức kế toán. Do đó, các biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán cần dựa trên chế độ quản lý tài chính và kế toán hiện hành. Đây là yêu cầu tất yếu trong tổ chức kế toán nói chung và kế toán vốn tiền mặt nói riêng.

Kế toán là môn khoa học tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp. Việc tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả. Công ty tổ chức kế toán vốn bằng tiền theo Nghị quyết số 15/BTC-2006 nhưng trên thực tế hệ thống văn bản sử dụng trong công ty lại theo mẫu không chính xác của chính công ty.

Việc theo dõi, báo cáo kịp thời, đầy đủ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác kế toán. Việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý XDCB mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình định hướng đầu tư. Qua quá trình thực tập tại công ty, tôi hiểu sâu hơn về công việc kế toán nói chung và công việc kế toán vốn tiền nói riêng.

Sách kế toán tại các công ty, phó giáo sư, tiến sĩ. Nguyễn Thị Đông, Nhà xuất bản Tài chính (2006).

Biểu 3.6: Bảng kiểm kê quỹ
Biểu 3.6: Bảng kiểm kê quỹ

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VND)
Sơ đồ 1.2: KẾ TOÁN TIỀN MẶT – NGOẠI TỆ (Giai đoạn doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh)
Sơ đồ 1.3: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VND)
Sơ đồ 1.4: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG – NGOẠI TỆ (Giai đoạn doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến