• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
103
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO. Nội dung bài học: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO.

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

 • Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
 • Nhiệm vụ của của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (bao gồm cả chi phí đấu thầu cho hoạt động thanh lý). Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản chi phí phát sinh trong năm làm cơ sở xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản kế toán sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán chi phí BH và QLDN
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh” 911.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trực tiếp

TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ [4]
 • Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Trường hợp đơn vị mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì các giao dịch phát sinh được ghi đồng thời với việc đăng ký Nhật ký chung vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Đặc điểm cơ bản: Các nghiệp vụ tài chính phát sinh được tổng hợp và ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung tài chính (theo chứng từ kế toán) trên cùng một sổ kế toán tổng hợp, Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ vào sổ Nhật ký - Sổ cái là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại.

Hàng ngày, trên cơ sở chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, sử dụng làm căn cứ ghi sổ, trước hết kế toán viên xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có để đăng ký Sổ cái - Tài chính. Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đăng ký vào Kladde - Sổ cái được dùng để đăng ký các chi tiết liên quan vào Sổ và Bản đồ. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán, số dư cuối tháng (cuối quý) được tính trên từng tài khoản trong Kladden - Finance. Sổ cái và thẻ chi tiết cũng phải được đóng lại để cộng số tiền ghi nợ, số có và tính số dư hàng tháng cho từng khoản mục.

Đặc điểm cơ bản: Căn cứ ghi sổ kế toán tổng hợp là “Tài liệu sổ kế toán”. Chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ ghi sổ sẽ được dùng để ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty cp vận tải xăng dầu VIPCO . 40

 • Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
 • Đặc điểm tổ chức kế toán

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng. Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, lập và tổng hợp hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo quy định. Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc phân tích báo cáo tài chính và thực hiện các khoản đầu tư tài chính và đầu tư vốn cổ phần.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Phó Trưởng phòng và Kế toán trưởng. Giám sát và thực hiện các hoạt động liên quan đến kế toán tài sản cố định, nguồn vốn và quỹ. Giám sát việc thực hiện các hoạt động liên quan đến kế toán vật tư, phụ tùng, dụng cụ, nhiên liệu.

Thực hiện các hoạt động liên quan đến tài khoản phải trả người bán và kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế toán và Phó Trưởng phòng.

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC

 • Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Chứng từ và tài khoản sử dụng
  • Quá trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
  • Chứng từ và tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Nội dung của chi phí tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
  • Chứng từ và tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty CP vận tải xăng
  • Chứng từ và tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác : Công ty ko có nghiệp vụ kinh tế phát
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
  • Chứng từ và tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa

Kế toán ghi vào Nhật ký chung, đồng thời ghi các tài khoản chi tiết và ghi từ số liệu vào Nhật ký chung vào tài khoản sổ cái. Cuối kỳ, kế toán sử dụng Bảng cân đối kế toán để lập Báo cáo tài chính. Hàng ngày, căn cứ vào hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan, kế toán ghi số liệu vào Nhật ký chung từ số liệu trong Nhật ký chung đến Tài khoản Sổ cái tổng hợp 156, 632.

Lập bảng cân đối kế toán từ các tài khoản sổ cái tổng hợp vào cuối kỳ kế toán, sau đó là bảng cân đối kế toán để lập báo cáo tài chính. Thực hiện các giao dịch kế toán trên cơ sở giấy báo Có (Phụ lục 2.19) và các chứng từ kế toán có liên quan khác. Cuối kỳ lập bảng cân đối kế toán từ sổ cái chung, sau đó lập báo cáo tài chính.

Cuối kỳ, bạn thu thập số liệu từ sổ cái các tài khoản, sổ sách liên quan, kế toán ghi kết chuyển khoản bằng cách lập Chứng từ kế toán và xác định kết quả kinh doanh. Sau đó, căn cứ vào chứng từ kế toán chuyển các khoản thu nhập, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí thuế TNDN vào sổ nhật ký chung rồi vào sổ cái tổng hợp các tài khoản 911, 421. Kế toán tổng hợp số liệu. Kết quả kinh doanh để lập bảng cân đối kế toán và từ bảng cân đối kế toán để lập báo cáo tài chính.

Sau khi kết chuyển thu nhập, chi phí kế toán, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh năm 2017 được xác định có lãi.

Bảng cân đối SPS
Bảng cân đối SPS

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

Công tác kế toán của công ty nói chung, việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phần nào đáp ứng được yêu cầu quản lý, đồng thời giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát được tình hình thực tế và đưa ra các quyết định quản lý, chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Căn cứ vào đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức hệ thống doanh nghiệp, công ty đã lựa chọn thiết bị kế toán tập trung. Điều này giúp cho công tác quản lý của Công ty nói chung và kế toán nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển.

Chứng từ kế toán của công ty được lập rõ ràng, đầy đủ, nhanh chóng và chính xác theo nội dung ghi trên mẫu. Tất cả các chứng từ kế toán của công ty đều được sắp xếp rất khoa học, gọn gàng, dựa trên nội dung kinh tế, đúng trình tự thời gian và đảm bảo an toàn theo quy định của chính phủ. Công ty không mở sổ sách bán hàng chi tiết nên kế toán chỉ có thông tin về tổng doanh thu mà không có thông tin về lợi nhuận gộp.

Sổ cái chi tiết giá vốn hàng bán: Khi mở sổ cái này, kế toán có thể theo dõi giá vốn của từng mặt hàng bán ra vì công ty có nhiều mặt hàng khác nhau. Nếu công ty không mở sổ chi tiết giá trị mua vào của hàng hóa bán ra thì kế toán sẽ khó theo dõi được giá của từng mặt hàng của mình, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh.

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

Vì vậy, công ty nên mở sổ bán hàng chi tiết theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Tùy theo từng mặt hàng, công ty có thể áp dụng chính sách giảm giá, chiết khấu phù hợp. Với chính sách chiết khấu nhằm khuyến khích khách hàng, công ty nên bổ sung thêm Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại: phản ánh mức chiết khấu cho người mua số lượng lớn ghi trên hóa đơn bán hàng.

Tùy theo giá trị lô hàng, công ty có thể áp dụng chiết khấu trên giá trị lô hàng. Việc ghi nhận, hiển thị thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhanh chóng, chính xác, chi tiết, cụ thể sẽ giúp nhà quản trị hiểu rõ tình hình tài chính của công ty và đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng hướng phát triển trong công ty. Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, ngoài những kiến ​​thức được tiếp thu ở trường, tôi nhận thức được vai trò của kế toán nói chung và kế toán nói riêng về doanh thu, chi phí và quyết định kết quả kinh doanh.

Có thể nói, việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty tương đối khoa học, hợp lý nhưng không tránh khỏi những hạn chế. Vận dụng những kiến ​​thức đã học kết hợp với kiến ​​thức thực tế, tôi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Biểu số 3.2: Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng
Biểu số 3.2: Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức ký gửi đại lý
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trả chậm, trả góp TK 511                         TK 131
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức hàng đổi hàng
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Nghèo phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm.. Số tiền T hàng tháng

Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh Hùng trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 8 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốcA. Biết phương thức

Khoản doanh thu này phát sinh từ các giao dịch thuộc hoạt động bán hàng (là hoạt động bán sản phẩm do.. doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hoá do doanh

Số tiền còn thiếu, công ty phải vay ngân hàng với lãi suất 10%/năm ( với thể thức lãi kép, lãi suất không thay đổi trong thời gian vay).. Sau đúng 5 năm, công ty trả nợ

Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh An trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 10triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc?. Biết phương thức trả lãi

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không

Bài viết này đánh giá tác động của tài chính toàn diện, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tín dụng nội địa cung cấp cho khu vực tư/GDP, lãi suất thực, lạm phát và

Vì vậy, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách ưu tiên lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp bất động sản thực hiện các dự án nhà ở cho

Do đó, mức lãi suất hấp dẫn sẽ giúp cho thị trường bất động sản hồi phục mạnh mẽ và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, vì bản thân các doanh nghiệp bất