• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
156
0
0

Văn bản

Chi tiết hiện trạng hạch toán giá thành sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng. Thực trạng tổ chức hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Vì vậy, việc hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Chi phí sản xuất sản phẩm chỉ bao gồm chi phí sản xuất sản phẩm (chi phí trực tiếp và chi phí chung). Đối tượng tính giá thành phù hợp với đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Phương pháp này phù hợp với hệ thống kế toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ.

Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán nhật ký chung. Đặc điểm kế toán giá thành sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức nhật ký - kế toán chứng từ.

Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán: Chứng từ đăng ký sổ sách. Thực trạng tổ chức hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. Cơ sở kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng theo từng công đoạn (từng nhà máy).

Nội dung Kế toán tổng hợp giá thành sản xuất tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Nội dung tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành bao PCB30 đựng sản phẩm xi măng.

Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng
Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu của khóa luận

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất

Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm

 • Bản chất của giá thành sản phẩm
 • Chức năng của giá thành sản phẩm

Phân loại chi phí sản xuất

 • Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (nội dung kinh tế ) của chi phí
 • Phân loại theo khoản mục chi phí(mục đích, công dụng của chi phí)
 • Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng
 • Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với

Phân loại giá thành sản phẩm

 • Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành
 • Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm

 • Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
 • Đối tượng tính giá thành sản phẩm
 • Kỳ tính giá thành

Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất

 • Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
 • Trình tự hạch toán chi phí sản xuất

Phương pháp tính giá thành sản phẩm

 • Phương pháp hệ số
 • Phương pháp tỉ lệ
 • Phương pháp phân bước
  • Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành
  • Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa

Đánh giá sản phẩm dở dang

 • Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến
 • Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
 • Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm

 • Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  • Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp(CPNVLTT)
  • Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT)
  • Hạch toán chi phí sản xuất chung (CPSXC)
  • Tổng hợp chi phí sản xuất
 • Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê

Kế toán thiệt hại trong sản xuất

 • Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng
 • Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất

Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các

 • Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình
 • Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình
 • Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình
  • Kỳ tính giá thành tại Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem
  • Phương pháp tính giá thành tại Công ty TNHH một thành viên xi
 • Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Công đoạn sản xuất đá hộc
  • Công đoạn sản xuất đá nhỏ
  • Tại công đoạn sản xuất bột liệu
  • Tại công đoạn sản xuất Clinker
  • Tại công đoạn sản xuất xi măng bột PCB30
  • Tại công đoạn sản xuất xi măng bao PCB30

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

Công tác kế toán được quản lý tập trung tại bộ phận kế toán thống kê tài chính dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng. Kế toán áp dụng hình thức kế toán Công báo đơn giản, dễ áp ​​dụng và phù hợp với yêu cầu quản lý công ty. Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất: Công ty xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo từng công đoạn sản xuất hoặc từng phân xưởng sản xuất.

Kế toán xác định giá trị sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang được xác định giá trị theo phương pháp kết quả hoàn thành tương ứng với mức hoàn thành 100%. Kế toán giá thành sản phẩm: Phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty là phương pháp hạch toán giá thành bán thành phẩm theo từng cấp độ. Theo yêu cầu của chế độ kế toán, đối với công cụ có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài thì việc hạch toán phải chia thành nhiều kỳ sản xuất.

Kế toán của công ty không phân bổ nhiều kỳ mà tính toàn bộ giá trị công cụ, thiết bị sản xuất vào giá thành kỳ đầu. Tại Công ty Xi măng Vicem một thành viên, cần hoàn thiện công tác tổ chức tính giá thành sản phẩm và tính thành phẩm.

Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá

Trên thực tế, tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng nói riêng, công tác kế toán, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhìn chung vẫn còn một số hạn chế khiến việc tính giá thành sản phẩm chưa chính xác. Yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện tổ chức hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.

Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán giá thành, tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Sản xuất giá thành và tính giá thành sản phẩm tại Phòng Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải. Vì vậy, việc tính giá thành sản xuất, tính giá thành sản phẩm có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và đối với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng nói riêng. Về mặt lý luận: Luận án đã hệ thống hóa lý luận chung về kế toán giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.

Về thực trạng: Luận án đã phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tổ chức hạch toán giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng với số liệu rõ ràng từ năm 2012. Dẫn chứng cho các lập luận đã nêu. Tuy những khuyến nghị ít nhiều mang tính lý thuyết nhưng cũng có một số biện pháp mang tính tham khảo, góp phần hoàn thiện công tác hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ phân bổ công cụ dụng cụ
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ phân bổ công cụ dụng cụ

Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và

Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính

 • Kiến nghị 1: Định kỳ thay gạch lò nung
 • Kiến nghị 2: Phân bổ công cụ dụng cụ
 • Kiến nghị 4: Về việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Bên cạnh hiệu quả mà việc hạch toán giá thành sản phẩm, tính giá thành sản phẩm mang lại vẫn còn một số hạn chế nhất định chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu cho công tác kế toán của công ty. Để tập hợp chi phí sản xuất và tính toán chính xác giá thành sản phẩm, khi các công cụ, dụng cụ có giá trị lớn được sử dụng trong nhiều kỳ sản xuất, công ty phải phân bổ công cụ, dụng cụ đến từng cá nhân. Vì vậy, giá thành sản phẩm của mỗi kỳ sản xuất sẽ không tăng và được phản ánh chính xác hơn, các kỳ giá thành khác cũng sẽ phản ánh đầy đủ giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ.

Vì vậy, giá thành của sản phẩm sẽ được phản ánh đầy đủ và phản ánh hiện trạng sử dụng công cụ, thiết bị của công ty trong từng thời kỳ. Trong quá trình sản xuất có ít nhiều sản phẩm bị hư hỏng thì sản phẩm này cũng chịu chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đó. Nếu sản phẩm bị lỗi do công nhân trực tiếp sản xuất gây ra thì công nhân hoặc tổ đó phải chịu trách nhiệm.

Sản phẩm hư hỏng có thể sửa chữa: là sản phẩm bị hư hỏng về mặt kỹ thuật, có thể sửa chữa được mà vẫn mang lại lợi ích kinh tế. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một Thành.

Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí

 • Về phía Nhà nước
 • Về phía doanh nghiệp

Với hơn 100 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng nói riêng và nền kinh tế đất nước. Nói chung. Ngoài ra, công ty không ngừng đổi mới, mua sắm trang thiết bị hiện đại để vận hành công việc sản xuất của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Các công ty nên thường xuyên tổ chức và cử đội ngũ nhân viên kế toán của công ty tham gia các khóa học chuyên môn để theo kịp những thay đổi của hệ thống kế toán nói chung và khuyến khích họ tự học tập, nghiên cứu. Nghiên cứu hoàn thiện và áp dụng các chính sách mới này vào công ty một cách phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy định của nhà nước.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng đã không ngừng hoàn thiện, đổi mới để củng cố và phát triển hơn nữa. Là một doanh nghiệp sản xuất, công ty coi nỗ lực tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu kinh doanh chính. Luận án “Hoàn thiện tổ chức kế toán thu chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng” đã đề cập những vấn đề lý luận chung và đề xuất một phần kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng nói riêng. và các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung.

Về đề xuất, kiến ​​nghị: Qua so sánh lý luận và thực tiễn ở Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, luận án đã đưa ra một số kiến ​​nghị. Trong thời gian thực tập tại công ty, với sự giúp đỡ, hướng dẫn và hướng dẫn tận tình của các cô, chú, các anh trong bộ phận kế toán của công ty cùng với những kiến ​​thức tôi có được trong quá trình học tập, tôi đã hình dung và hiểu được thực tế tổng thể của kế toán giá thành sản xuất. và Tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng
Sơ đồ 1.6 Kế toán sản phẩm hỏng sửa chữa đƣợc
Sơ đồ 1.7. Kế toán sản phẩm hỏng không sửa chữa đƣợc
Sơ đồ 1.8 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất trong kế hoạch
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng (VND) - Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

Ưu, nhược điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng suất vật nuôi.. PP chọn lọc hàng

Phương pháp thống kê mô tả: Trên cơ sở những số liệu đã được thống kê và các tài liệu đã được tổng hợp, kết hợp với việc vận dụng các phương pháp phân tích thống

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo hàm lượng amoni (tính theo ni tơ) trong

Đối với các bài toán đại số tổ hợp xuất hiện trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc phổ thông thường có một số phương pháp giải sau: Phương pháp sử dụng song ánh,

Do đó, cần xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng polyphenol toàn phần trong lá chùm ngây bằng quang phổ UV-VIS nhằm kiểm soát chất lượng của

Với đặc tính ưu việt của phương pháp cũng như việc Việt Nam đã có những nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị mô phỏng tín hiệu thì giải pháp kiểm định này cần được triển khai và áp

Đối với Viện kiểm sát tập trung thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn này, tuy nhiên Viện kiểm sát sẽ trực tiếp giải quyết tố giác,