• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
102
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

HOÀN TOÀN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. Tên đề tài: Nâng cao tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại các công ty trách nhiệm hữu hạn. Số liệu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến.

Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến. Nguyên tắc hoàn thiện trong tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán thu chi và xác định kết quả kinh doanh trong công ty.

Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,

Những vấn đề chung về kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh

 • Sự cần thiết tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh
 • Một số khái niệm cơ bản về doanh thu chi phí và xác định kết quả
  • Doanh thu
  • Chi Phí
  • Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  • Kế toán chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Thu nhập tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý kinh doanh. Lợi nhuận từ hoạt động khác = Thu nhập từ hoạt động khác – Chi phí hoạt động khác.

Cuối kỳ kế toán, bạn kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ - Dự phòng nợ khó đòi. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong quá trình bảo trì vào tài khoản 911 “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh”.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tài khoản 421 – Lợi nhuận để lại. Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác. Thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và chuyển nhượng làm giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các hình thức, sổ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức Chứng từ - Ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Các biểu mẫu, sổ sách kế toán dùng để hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được tổng hợp và ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) vào cùng một sổ kế toán tổng hợp thống nhất là Nhật ký - knjiga. Chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự là căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách.

Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ kế toán”. Chứng từ kế toán do kế toán viên lập trên cơ sở một chứng từ kế toán riêng lẻ hoặc một bảng tổng hợp cùng loại chứng từ kế toán có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ sổ sách được đánh số liên tục từng tháng, từng năm (theo số thứ tự trong Sổ chứng từ kế toán) và có chứng từ kế toán kèm theo, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán.

Công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình kế toán trên máy tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong ba hình thức kế toán nêu trên. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình kế toán mà phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống với mẫu sổ kế toán viết tay.

Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung Chứng từ kế toán
Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung Chứng từ kế toán

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Giới thiệu về công ty TNHH Bê Tông Xây Dựng Phúc Tiến

 • Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Bê Tông Xây Dựng
 • Những thuận lợi và khó khắn của công ty TNHH Bê Tông Xây Dựng
 • Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Bê Tông Xây Dựng Phúc Tiến
  • Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
  • Chức năng các phòng ban
  • Tổ chức hệ thống sổ kế toán.Hình thức ghi sổ:Hiện nay công ty đang áp

Trong quá trình hoạt động và phát triển lâu dài cùng với những thay đổi của cơ chế thị trường, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty đã có nhiều cải tiến. Giám đốc: chịu trách nhiệm trước nhà nước và tập thể người lao động về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Phòng Tài chính Kế toán: Lãnh đạo công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán nhằm phục vụ, đánh giá năng lực tài chính của công ty một cách chính xác và công bằng nhất, đánh giá và tư vấn các vấn đề quản lý. , làm công việc kinh doanh cho ban giám đốc.

Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán, thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh Chính phủ, Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty; Đáp ứng nhu cầu tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch. Phòng Kinh doanh: là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc bán sản phẩm, dịch vụ của Công ty; công việc nghiên cứu &. Khai thác khách hàng, nhận công việc và ký kết các hợp đồng kinh tế, phụ trách hoàn thiện các thủ tục trả nợ cũng như hồ sơ công nợ, nghiệm thu phương án kinh doanh, bàn giao hồ sơ... Phối hợp với bộ phận kế toán xác định chính xác số tiền nợ khách hàng, thu hồi nợ của khách hàng. kế hoạch khai thác.

Đội ngũ thi công: Tùy theo đơn hàng, dự án cụ thể mà công ty bố trí nguồn nhân lực phù hợp. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý kế toán.

Tổ chức và vận hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán và phù hợp với hoạt động của công ty. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ công việc của kế toán tổng hợp. Quản lý tiền mặt của công ty hàng ngày căn cứ vào các khoản thu chi do kế toán tiền mặt gửi để xuất, nhập quỹ tiền mặt, ghi nhận thu nhập chi phí vào sổ quỹ.

Cuối tháng cùng kế toán trưởng và giám đốc kiểm kê số dư tiền mặt trong két. Hiện trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến.

Sơ đồ bộ máy quản lý được khái quát qua sơ đồ 2.1 như sau:
Sơ đồ bộ máy quản lý được khái quát qua sơ đồ 2.1 như sau:

Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Bê
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng tại công ty:TK 511–Doanh thu bán hàng và cung cấp
  • Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Bê tông xây
  • Chứng từ kế toán sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Trình tự ghi sổ
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Bê tông Xây dựng
  • Chứng từ sử dụng
  • Sổ sách sử dụng
  • Tài khoản sử dụng tại công ty
  • Quy trình hạch toán
  • Phương pháp hạch toán
  • Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đếncọc bê tông cốt thép
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng tại công ty
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng
  • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng

Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH. Kế toán thu nhập từ hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến. Phúc Tiến Construction. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến.

Quản lý kinh doanh Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến Phúc Tiến Construction. Kiểm toán viên xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến Phúc Tiến Construction. Bảng số 2.27: Phiếu kế toán số 309 (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến)

Bảng số 2.28: Bảng kế toán số. 310 (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến Bảng số 2.29: Phòng Kế toán số 311 (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến) MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỔ SUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DR.

Về sổ sách kế toán sử dụng: Công ty không có báo cáo chi tiết về doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và xác lập kết quả kinh doanh cho từng loại sản phẩm. Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến. Mục đích của việc hoàn thiện tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là nhằm tạo ra định hướng đúng đắn và đưa công tác kế toán vào hoạt động.

Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến. Công ty TNHH Bê Tông Xây Dựng Phúc Tiến nên áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào thực tế tổ chức hạch toán thu chi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến, tôi sẽ mạnh dạn đưa ra một số kiến ​​nghị nhằm giúp hoàn thiện công tác kế toán nói chung. nói riêng và quản lý chung của công ty.

Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến
Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ 1.3: Kế toán thu nhập khác
Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán (Theo phương pháp kê khai thường xuyên)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Kiến thức: Giúp HS củng về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi giữa các số đo đơn vị diện tích với các số đo đơn vị thông thường, viết số đo đơn vị