• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
105
0
0

Văn bản

HOÀN TOÀN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. Tên dự án: Nâng cao tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Văn Vũ. Phản ánh hiện trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Nội dung bài học: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Vân Vũ.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH

 • Khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Xác định kết quả kinh doanh

Chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp: là khoản thuế trực thu, thu trên kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ từ hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp.

Chi phí hoạt động + kết quả kinh doanh khác: là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác.

NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC

 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
  • Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung
  • Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
  • Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
  • Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  • Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  • Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên Máy vi tính
  • Đặc trưng có bản của hình thức kế toán trên máy vi tính
  • Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Kế toán thu nhập bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ thu nhập. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại vào tài khoản 511. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911.

Trình tự đăng ký sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ kế toán. Đặc điểm cơ bản: Căn cứ trực tiếp của việc ghi sổ cái chung là “Chứng từ ghi sổ”. Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê  định kỳ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN VŨ

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
  • Tổ chức hệ thống sổ kế toán
  • Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính

Bộ máy quản lý của công ty được cơ cấu theo mô hình chức năng trực tuyến, có định hướng tổng thể từ trên xuống dưới. Giám đốc: lãnh đạo, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty. Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý và tổ chức nhân sự của công ty.

Việc tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ kế toán trong công ty do bộ phận kế toán đảm nhiệm. Quy mô tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm của công ty, đồng thời đảm bảo công tác kế toán đạt hiệu quả cao. Xác định và đề xuất trích lập dự phòng hoặc xử lý tổn thất đối với các khoản phải thu của công ty.

Tổng hợp doanh thu bán hàng của công ty, theo dõi toàn bộ hàng hóa công ty tiêu thụ. - Giám sát việc nhập, xuất, tồn kho hàng hóa ở các cấp, các phòng ban trong hệ thống kế toán của công ty. Quản lý và theo dõi các khoản công nợ của công ty: thu nhập, chi phí, sổ quỹ tiền mặt…….

- Thu thập và theo dõi sổ sách chi tiết, các khoản nợ phát sinh và phải trả trong nội bộ công ty. HIỆN TRẠNG KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH.

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Vân Vũ
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Vân Vũ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

 • Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Quy trình hạch toán
 • Kế toán giá vốn bán hàng
  • Đặc điểm giá vốn hàng bán tại công ty
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh tại công ty
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán

Căn cứ vào sổ kinh doanh và sổ cái tổng hợp lập trong kế toán, lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Kế toán tính toán chi phí tồn kho bằng phương pháp bình quân liên bang. Phương pháp này không chỉ đảm bảo tính kịp thời của số liệu kế toán mà còn phản ánh được sự biến động của giá cả.

Sau mỗi lần nhập kho, kế toán phải tính lại giá bình quân. Sơ đồ 2.5: Thứ tự ghi sổ kế toán thu nhập hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Văn Vũ. Chi phí tiền lương cho nhân sự quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao tài sản cố định.

Chi phí nhiên liệu cho quản lý doanh nghiệp - Chi phí CCDC cho quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác. TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - QUẢNG NINH, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Địa chỉ: 539 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tên khách hàng: Công ty Cổ Phần Vân Vũ Địa chỉ: 193 Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, Quảng Ninh.

Lợi nhuận thực hiện bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận hoạt động khác. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí tài chính, bao gồm: hoạt động cho thuê tài sản, lãi tiền gửi ngân hàng,...

Cuối tháng, trên cơ sở hạch toán, phiếu xuất hóa đơn, ghi vào tài khoản Sổ tổng hợp và sổ cái 911.

Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối số phát sinh

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

 • Ưu điểm
 • Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Anh _ Lớp: QT1702K 75 Sổ sách kế toán của công ty được lập rõ ràng, chính xác theo mẫu hướng dẫn của chính phủ. Các chứng từ kế toán liên quan đến việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh như: Hóa đơn GTGT, biên lai, phiếu gửi tiền, bảng khấu hao, phân bổ… được lập minh bạch, chính xác theo đúng nội dung thể hiện trên biểu mẫu. Về kế toán giá thành: Công ty tính toán tồn kho theo phương pháp đăng ký thường xuyên, tính giá tồn kho theo phương pháp bình quân liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán giá vốn.

Về kế toán doanh thu: mọi nghiệp vụ bán hàng đều được kế toán doanh thu ghi nhận kịp thời, đầy đủ và chính xác. Khi bán hàng, kế toán lập hoá đơn GTGT thành 3 liên: 1 liên lưu vào sổ, 2 liên giao cho khách hàng, 3 liên lưu nội bộ làm căn cứ ghi sổ kế toán. Về việc xác định kết quả kinh doanh: do kế toán viên đã quản lý, theo dõi tốt các khoản thu nhập, chi phí nêu trên nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh được thực hiện dễ dàng, cung cấp cho Giám đốc thông tin kế toán chính xác, kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Đây là dạng sổ kế toán đơn giản, giúp kế toán viên dễ dàng ghi chép. Với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán Excel trên máy tính, việc ghi chép và hiển thị các giao dịch kinh tế diễn ra nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và công sức. Một số khía cạnh vẫn còn hạn chế trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động của công ty.

Đối với người quản trị sẽ cần phân chia bộ phận kế toán để mỗi kế toán viên phụ trách một phần công việc kế toán. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 • Hoàn thiện hệ thống số sách kế toán tại công ty
 • Mở sổ nhật ký đặc biệt trong công tác kế toán bán hàng
 • Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại

Thực hiện chức năng kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý. Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm kế toán thông minh phù hợp cho các công ty xây dựng, sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, v.v.

Hệ thống sổ sách kế toán ở mỗi công ty đóng vai trò rất quan trọng. Việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty chỉ thực sự hiệu quả khi có hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và quy trình kinh doanh tại công ty. Một hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh cần bao gồm từ hệ thống sổ sách chi tiết đến hệ thống sổ sách tổng hợp.

Công ty nên mở nhật ký đặc biệt: nhật ký thu tiền, nhật ký bán hàng để theo dõi doanh thu và thu tiền nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng nói riêng. Thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Văn Vũ khiến tôi nhận thức rõ ràng tầm quan trọng và ảnh hưởng của công ty kế toán đến hoạt động của công ty. Luận án: “Hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vân Vũ” đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác.

Khía cạnh lý luận: hệ thống hóa các lý luận liên quan đến công tác kế toán về doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vân Vũ, các đồng nghiệp kế toán và các thầy hướng dẫn đã giúp đỡ tôi trong quá trình chuẩn bị bài tập này.

Hình thức thanh toán: TM
Hình thức thanh toán: TM

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê  định kỳ
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức ký gửi đại lý
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

 Về tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh: công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần truyền

*Một số quy định khi hạch toán thu nhập khác: Nội dung của thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch lại do đánh giá vật tư,

a Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Th.S Lê Thị Nam Phương Đơn vị công tác: Khoa