• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
104
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DU PHÚC. Phản ánh hiện trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Du Phúc. - Đánh giá ưu, nhược điểm của kế toán thu nhập. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc.

Tôi lựa chọn đề tài cho luận văn của mình: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc”.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định

 • Sự cần thiết phải tổ chức công tácp kế toán doanh thu, chi phí và xác định
 • Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Xác định kết quả kinh doanh
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

Xác định các chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là chênh lệch giữa thu nhập ròng với giá trị vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả hoạt động kinh doanh khác: là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác.

Nhiệm vụ hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán

Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ hoạt động tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái đã thực hiện); Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.

Vào cuối kỳ kế toán, thu nhập khác phát sinh trong kỳ được kết chuyển.

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký –Sổ cái
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên Máy vi tính

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được ghi nhận theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế vào sổ cái chung thống nhất, Nhật ký - Sổ chính. Chứng từ kế toán và các bảng tổng hợp kế toán tương tự là căn cứ để ghi vào nhật ký. Hàng ngày, người kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp cùng loại chứng từ kế toán đã được đối chiếu và làm căn cứ để đăng kiểm.

Căn cứ trực tiếp đăng ký sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ đăng ký vào sổ”. Chứng từ đăng ký sổ sách được kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ kế toán được đánh số liên tục theo tháng, năm và có chứng từ kế toán kèm theo, phải có chữ ký của kế toán trưởng trước khi ghi vào sổ kế toán.

Hàng ngày, trên cơ sở chứng từ kế toán hoặc bản tổng hợp đã được kiểm toán của chứng từ kế toán cùng loại làm căn cứ ghi sổ kế toán, kế toán lập chứng từ kế toán. Đây là công việc được thực hiện bằng chương trình phần mềm kế toán tự động. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong ba hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định: Nhật ký chung, Nhật ký - Sổ cái tổng hợp, Chứng từ ghi chép.

Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định. Hàng ngày, người kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bản tổng hợp có kiểm soát của chứng từ kế toán cùng loại làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản Nợ, tài khoản Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo mẫu và biểu mẫu đã thiết kế sẵn. bảng trên phần mềm kế toán.

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký –Sổ cái
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký –Sổ cái

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH

Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự Phúc

 • Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự
 • Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty TNHH
  • Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán

Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du Phúc. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định đến hoạt động của công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du Phúc được tóm tắt ở sơ đồ 2.1:.

Phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du Phúc). Nghĩa vụ bảo vệ toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý của công ty. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dư Phúc Du Phúc.

Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Du Phúc). Là trưởng phòng tài chính kế toán của công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động tài chính của công ty. Tổ chức thông tin kinh tế và phân tích các hoạt động kinh tế của công ty.

Chính sách và phương pháp kế toán được Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du Phúc áp dụng. Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc).

Sơ đồ 2.1 – Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Sơ đồ 2.1 – Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại công ty TNHH Thương

 • Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty
  • Đặc điểm doanh thu bán hàng tại Công ty
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Chứng từ và tài khoản sử dụng
  • Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương Mại và
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty
  • Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán

Lưu ý: Ghi chép hàng ngày. Ghi chép định kỳ. Sơ đồ ghi nhận thu nhập, chi phí trong kế toán và xác định kết quả kinh doanh dưới dạng nhật ký tổng hợp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc. Tên đầy đủ của người mua: Nguyễn Đình Chiến Tên đơn vị: Công ty TNHH Tuấn Tú. Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc) Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DU PHÚC.

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI AN PHÚ ĐỒNG. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du Phúc. Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du Phúc.

Quy trình kế toán chi phí của công ty được tóm tắt trong Sơ đồ 2.5. Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Nguồn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc) Đơn vị kinh doanh: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Trung Hải.

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỰ PHÚC Mã số thuế:. Địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Trung Hải Lý do chi phí: Chi phí thuê xe tải vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại.

Sản phẩm pH UC IE- en Handel son D erne Ming Limited team 1- A NPprotect – D爱ban – và UO ng – Hải Phòng.

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinhdoanh theo hình thức nhật ký chung tại công ty TNHHThương mại và Sản xuất Dự Phúc
Sơ đồ 2.4. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinhdoanh theo hình thức nhật ký chung tại công ty TNHHThương mại và Sản xuất Dự Phúc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Ưu điểm
  • Một số kiến nghị khác

Giấy báo có của ngân hàng Vietinbank

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty còn nhiều bất cập, bất cập cần khắc phục. Trong khi đó, kế toán trong công ty không mở sổ cái chi tiết để theo dõi doanh thu, chi phí của từng mặt hàng và xác định lãi gộp cho từng mặt hàng. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc.

Tầm quan trọng của việc hoàn thiện các ràng buộc trong kế toán thu nhập và chi phí cũng như xác định kết quả hoạt động của công ty. Thực trạng kế toán nói chung, kế toán doanh thu, kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay hầu như chưa được thể hiện. Vì vậy, việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng.

Đối với một công ty, nếu quản lý tốt việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định được kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị quản lý và giám sát việc tiêu hao, sử dụng các chi phí kinh doanh của toàn thể người dân trong công ty. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Để theo dõi kết quả kinh doanh cuối cùng của từng khoản mục kế toán, bạn có thể mở sổ chi tiết Tài khoản 911 (Bảng 3.4).

Xác định rõ ràng phần nghiệp vụ và số liệu thống kê trong công tác kế toán doanh nghiệp. Hoàn tất việc trích lập dự phòng nợ khó đòi tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du Phúc. Kế toán viên lập báo cáo thường niên về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty và trình Hội đồng quản trị.

Việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vị trí rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp.

Sơ đồ 2.8: Quy trình xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự Phúc
Sơ đồ 2.8: Quy trình xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dự Phúc

Hình ảnh

1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký –Sổ cái
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán
1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng

Giá vốn hàng bán là thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là

Là giá thực tế xuất kho của một số sản phẩm(hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh

a Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp

+ Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là giá