• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI CẢM ƠN

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI CẢM ƠN"

Copied!
102
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Phân tích tình hình tài chính sẽ giúp doanh nghiệp xác định đầy đủ, chính xác nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình và Công ty Cổ phần Cơ khí Nhựa Hải Phòng cũng sẽ không nằm ngoài tình trạng này. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá nguồn vốn, nắm bắt ngay tình hình tài chính của Công ty để sớm có biện pháp xử lý, khắc phục là một nhu cầu quan trọng và cũng là mục đích chính của đề tài “Phân tích báo cáo tài chính”. Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cơ khí Nhựa Hải Phòng”. Với kiến ​​thức hạn chế, tôi mong muốn được tìm hiểu, phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Nhựa Hải Phòng trong phạm vi khả năng của mình.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH

 • Khái niệm báo cáo tài chính
 • Mục đích vai trò của báo cáo tài chính
  • Mục đích của báo cáo tài chính
  • Vai trò của báo cáo tài chính

Nhà đầu tư: báo cáo tài chính cung cấp thông tin về khả năng kinh doanh tiềm ẩn hoặc rủi ro liên quan đến khoản đầu tư của họ, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng đầu tư bất cứ lúc nào. Bên cho vay: báo cáo tài chính cung cấp thông tin về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó chủ nợ đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng cho doanh nghiệp vay. Người tiêu dùng: báo cáo tài chính cung cấp thông tin từ đó họ có thể phân tích khả năng cung cấp của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp.

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ
  • Báo cáo tài chính năm
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày của báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh bán niên theo mẫu đầy đủ (mẫu số B02a-DN). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính tổng quát phản ánh sự hình thành và sử dụng tiền mặt được tạo ra trong kỳ báo cáo của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh đầy đủ các luồng thu nhập và chi tiêu bằng tiền và các khoản tương đương tiền của công ty trong một năm tài chính.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Khái niệm về tài chính và phân tích báo cáo tài chính
 • Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm đủ 12 tháng kể từ ngày có thông báo của cơ quan thuế. Hoạt động tài chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều có tác động đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 20

 • Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính

Ngược lại, tình hình kinh tế tốt hay xấu đều có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất, kinh doanh. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, chúng ta có thể đánh giá đầy đủ và chính xác việc phân bổ, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn, vạch rõ tiềm năng vốn của công ty. Cuối cùng, phân tích kế toán là công cụ để kiểm soát hoạt động quản lý.

TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

 • Tài liệu phân tích
 • Phƣơng pháp phân tích
  • Phƣơng pháp so sánh
  • Phƣơng pháp phân tích các tỉ số tài chính
  • Phƣơng pháp Dupont

Tỷ lệ thanh khoản: phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty. Các tỷ lệ cơ cấu tài chính: phản ánh mức độ sử dụng nợ của công ty. Tỷ lệ nợ (hoặc tỷ lệ đòn bẩy) là tỷ lệ tổng nợ của công ty trên tổng tài sản.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH QUA PHÂN

 • Đánh giá khái quát tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế

Doanh thu: là khoản thu nhập mà công ty nhận được thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý tài chính của công ty. Nó là một công cụ hữu ích để quản lý và theo dõi tình trạng công ty của bạn.

Biểu 04: Bảng phân tích kết cấu tài sản
Biểu 04: Bảng phân tích kết cấu tài sản

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH

 • Nhân tố chủ quan
 • Nhân tố khách quan

Dòng tiền từ hoạt động tài chính tạo ra dòng tiền vào và dòng tiền ra mà các công ty sử dụng để giải quyết chênh lệch ngân sách phát sinh từ hoạt động sản xuất, điều hành và đầu tư. Dòng tiền từ các giao dịch này đặc biệt phù hợp với các công ty có chương trình đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào của các yếu tố này đều có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và do đó đến tình hình tài chính của công ty.

Ngược lại, công ty sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong mọi hoạt động của ngành. Ngày nay, khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của các doanh nghiệp. Đầu tư vào công nghệ đòi hỏi một lượng vốn lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương pháp huy động vốn đầu tư phù hợp.

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nhạy bén, nắm bắt và xử lý thông tin một cách chính xác, kịp thời. Nếu làm tốt điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ thu được nhiều lợi ích trong hoạt động, trong đó có hoạt động tài chính. Vì vậy, hội nhập kinh tế vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý tài chính phù hợp và hiệu quả.

THỰC TẾ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP NHỰA VÀ CƠ KHÍ HẢI

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • Hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty
  • Lĩnh vực kinh doanh của công ty
  • Phạm vi kinh doanh của công ty
  • Mục tiêu hoạt động của công ty
  • Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công ty
  • Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội khác
 • Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật
  • Tài sản hiện có
  • Tình hình vốn của doanh nghiệp
  • Tình hình lao động và thành phần lao động
 • Tổ chức quản lý của công ty
 • Quy trình sản xuất của công ty
 • Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty
 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
  • Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
  • Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của công ty

Nhìn chung, tài sản của công ty đang ở trong tình trạng hoạt động tốt. Phó Giám đốc Nội vụ: Giúp Giám đốc quản lý lĩnh vực kinh doanh nội bộ của Công ty. Chức năng: Là đơn vị lập và tổ chức kế hoạch sản xuất của Công ty.

Cung cấp vật tư cho hoạt động sản xuất của công ty. Nhiệm vụ: Lập kế hoạch mua sắm nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng, công cụ, vật tư phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Chức năng: Là đơn vị thực hiện hệ thống quy trình kiểm tra của công ty theo hệ thống kiểm định quốc gia.

Chức năng: Là đơn vị thực hiện các nghiệp vụ hành chính hỗ trợ toàn bộ các đơn vị sản xuất, quản lý trong công ty. Hoạt động sản xuất hiện tại của công ty chủ yếu là sơn, ép nhựa và gia công các sản phẩm nhựa phục vụ ngành lắp ráp xe máy. Các sản phẩm của công ty đều áp dụng công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn của Công ty Honda – Nhật Bản.

Trình tự ghi sổ kế toán của công ty được thể hiện trên lịch luân chuyển chứng từ:.

Biểu 08: Bảng cơ cấu lao động theo ngành nghề của công ty  Trình độ Văn
Biểu 08: Bảng cơ cấu lao động theo ngành nghề của công ty Trình độ Văn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Hệ thống báo cáo tài chính công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng . 54
  • Phân tích khái quát sự biến động và kết cấu về tài sản
  • Phân tích khái quát sự biến động và kết cấu về nguồn vốn
 • Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh
 • Đánh giá tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính
  • Phân tích tỷ số về khả năng thanh toán
  • Tỷ số về cơ cấu tài chính
  • Phân tích các tỷ số hoạt động
  • Phân tích các tỷ số về doanh lợi (phƣơng trình Dupont)
 • Phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ

Cho thấy quy mô hoạt động của công ty ngày càng tăng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là:. Tóm lại, việc tài sản ngắn hạn hoặc tài sản ngắn hạn tăng lên trong 2 năm cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang phát triển theo hướng thuận lợi. Nhìn vào bảng phân tích kết quả kinh doanh của công ty, chúng ta thấy:.

Chi phí quản lý của công ty chủ yếu tăng lên, cụ thể: Đây là dấu hiệu tốt cho thấy hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lợi nhuận trước thuế của một công ty là tổng lợi nhuận từ hoạt động của công ty đó.

Để đánh giá chính xác và đầy đủ hơn khả năng thanh toán của công ty, chúng tôi sử dụng tỷ lệ khả năng thanh toán nhanh. Ngoài ra, theo đặc điểm báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, lợi nhuận trước thuế và lãi vay được tính bằng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với lãi vay. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc vào xu hướng thu nhập dài hạn của công ty.

Các khoản phải thu của công ty chủ yếu bao gồm hai khoản mục: phải thu khách hàng và phải thu khác. Trong bảng dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được coi là khoản mục quan trọng nhất, nó thể hiện khả năng hoạt động của công ty. Vì vậy, chúng ta nhìn vào bảng số liệu để thấy được mối quan hệ giữa dòng tiền và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Biểu 13: Bảng cân đối kế toán của Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Biểu 13: Bảng cân đối kế toán của Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty

Những thuận lợi khó khăn

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện BCTC và phân tích

Để cải thiện tình hình tài chính của công ty, công ty cần xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra hướng đi đúng đắn. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty sẽ thuận lợi hơn. Thứ năm: Công ty hòa vốn nên mục tiêu “Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu” cần được xác định và phân tích.

Bởi vì chỉ tiêu “Thu nhập cơ bản trên cổ phiếu” là nội dung quan trọng được sử dụng trong quá trình phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần và là chỉ tiêu bắt buộc ở công ty cổ phần. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 30 quy định: “Công ty tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo lãi hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ”. Chỉ số này lưu ý rõ ràng rằng nó chỉ áp dụng cho các công ty TNHH.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, thu nhập cơ bản được tính trên chia sẻ như sau: Thu nhập cơ bản trên mỗi Khi công ty có lãi, thu nhập cơ bản trên mỗi chia sẻ tích cực nhé. Khi áp dụng VAS 30 vào thực tế, tất cả các công ty TNHH tính lãi cơ bản trên mỗi chia sẻ, nhưng không tài trợ.

Ngay cả khi lợi nhuận sau thuế âm, công ty vẫn phải tính thu nhập cơ bản trên mỗi chia sẻ và trình bày trên phần chia sẻ và trình bày trên tài khoản.

Hình ảnh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Biểu 04: Bảng phân tích kết cấu tài sản
Biểu 05: Bảng phân tích kết cấu nguồn vốn
Biểu 06: Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Chính vì vậy, các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải tính toán sự đánh đổi giữa lợi ích và chi phí của việc sử dụng nợ nhằm xác định một cơ cấu