• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI MỞ ĐẦU"

Copied!
77
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG,

Một số vấn đề chung về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng

 • Tiền lƣơng
 • Các hình thức trả lƣơng
 • Quỹ tiền lƣơng, các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp
 • Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất

Tiền lương cần đảm bảo vai trò khuyến khích vật chất cho người lao động. Mục tiêu cơ bản của người lao động khi tham gia thị trường lao động là tiền lương. Lợi nhuận sản xuất và doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với việc trả lương cho nhân viên.

Tiền lương trả cho người lao động phải căn cứ vào mức lương thị trường. Theo yêu cầu của nguyên tắc này, công ty không nên đặt ra mức lương cứng nhắc cho nhân viên. Người lao động được hưởng 7% tổng quỹ lương trừ vào lương.

Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để trả lương cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Người sử dụng lao động phải chịu 3% và được tính vào chi phí sản xuất, vận hành.

Tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng

 • Nguyên tắc, yêu cầu và thủ tục hạch toán kế toán tiền lƣơng
 • Chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng
 • Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng

Sau khi kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận và ký và được Giám đốc phê duyệt thì “Bảng lương” sẽ được dùng để trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Các loại sổ cái này có mối liên quan chặt chẽ với nhau theo trình tự kế toán của từng bộ phận. Bất kỳ hệ thống kế toán nào được xây dựng đều là một hình thức tổ chức nhất định mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Chứng từ ghi sổ: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép mọi giao dịch kinh tế diễn ra theo trình tự thời gian. Sổ cái chung: là sổ kế toán tổng hợp dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ chứng từ kế toán. Nhật ký - Chứng từ: là sổ kế toán tổng hợp dùng để thể hiện tổng thể.

Nhật ký chung: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo trình tự thời gian. Sổ cái chung: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các giao dịch kinh tế phát sinh từ quan hệ kế toán theo tài khoản mở.

Sơ đồ 1: Hạch toán các khoản phải trả người lao động:
Sơ đồ 1: Hạch toán các khoản phải trả người lao động:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG TẠI

Tổng quan về công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Sao Mai
 • Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty
 • Hình thức kế toán của công ty

Tổng giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các quyết định, Điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật. Giám đốc điều hành đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty trong mọi giao dịch. Chức năng: Tham mưu, hỗ trợ lãnh đạo công ty trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Ông lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ kinh doanh của toàn công ty và tổ chức mạng lưới kinh doanh, quản lý kỹ thuật chương trình sản xuất và chất lượng hàng hóa mà công ty kinh doanh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được giao trong toàn công ty. Tư vấn, hỗ trợ lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Giúp lãnh đạo công ty tổ chức, chỉ đạo công tác thống kê nhằm cung cấp các thông tin, số liệu kinh tế kịp thời, chính xác phục vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo lại nguồn nhân lực, thực hiện các chính sách liên quan đến đào tạo nhân sự và thực hiện các công việc liên quan đến giáo dục quốc phòng trong công ty. Xây dựng và hoàn thiện điều lệ, hoạt động, ngành nghề kinh doanh của tổ chức.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ quản lý tài chính nhà nước và các quy chế quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp. Tổng hợp, xác minh và cung cấp số liệu thực hiện tại công ty theo quy định của chế độ kế toán tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của công ty. Tham gia chuẩn bị và đánh giá tài chính các dự án đầu tư và hợp đồng thương mại của công ty.

Tổ chức huy động vốn để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và các dự án đầu tư của công ty. Quản lý việc hình thành quỹ tập thể, tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến nợ của công ty và các đơn vị thành viên. Nghiên cứu, xây dựng các quy chế tài chính của công ty, tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, phân tích tài chính, xác định kết quả kinh doanh và sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Sơ đồ 5: Luân chuyển chứng từ của hình thức Nhật ký chung:
Sơ đồ 5: Luân chuyển chứng từ của hình thức Nhật ký chung:

Thuận lợi, khó khăn và một số kết quả đạt đƣợc những năm gần đây

 • Thuận lợi
 • Khó khăn
 • Một số kết quả đạt đƣợc những năm gần đây

Về nguyên tắc, tổng số nợ phát sinh và tổng số phát sinh trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số nợ phát sinh và tổng số phát sinh trên nhật ký chung. Nhìn vào kết quả trên, chúng ta thấy trong 2 năm gần đây, mặc dù lợi nhuận năm 2012 giảm so với năm 2011 nhưng nguyên nhân không phải do Công ty hoạt động kém hiệu quả mà do tình hình chung của nền kinh tế toàn cầu. Từ kết quả trên chúng ta thấy, tuy lợi nhuận của công ty không tăng nhưng công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động ở mức có thể có lợi nhuận, điều này thể hiện sự nỗ lực của công ty trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh.

Dựa trên kết quả này, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ đạt kết quả rất tốt trong thời gian tới, tạo điều kiện để công ty có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và tiếp tục phát triển.

Thực trạng kế toán tiền lƣơng tại công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai

 • Phƣơng pháp quản lý lao động và tiền lƣơng tại công ty
 • Các hình thức và cách tính lƣơng tại công ty
 • Tình hình trích nộp và chi trả các khoản trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN tại công ty 43
 • Tổ chức chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng hạch toán lao động tiền lƣơng
 • Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng

Lao động của công ty về cơ bản được chia thành lao động gián tiếp và lao động trực tiếp. Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Sao Mai Bộ phận: Nhân viên trực tiếp sản xuất. Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Sao Mai Bộ môn: quản lý xưởng.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ SAO MAI 3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Sao Mai. đã khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế. Hơn nữa, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tương đối chặt chẽ.

Công ty tận dụng tối đa các chứng từ tính lương và các khoản trích theo lương như: bảng chấm công, bảng trả lương và bảo hiểm xã hội. Việc hạch toán lương, phụ cấp... tại công ty rất thuận lợi cho người lao động, đảm bảo duy trì được cuộc sống công việc và gia đình. Mặc dù Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Sao Mai đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện chế độ tiền lương và tổ chức hạch toán.

Công ty chưa có cách quản lý công nhân hợp lý nên một số công nhân thường xuyên nghỉ việc. Thứ tư: Trong công ty chưa có tổ chức công đoàn nào đứng ra bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đặc điểm tình hình chung và thực trạng công tác trả lương, khấu trừ tại công ty.

Vì vậy, công ty nên trả lương cho người lao động qua tài khoản ngân hàng. Thứ sáu: Công ty nên sử dụng hình thức tài chính phù hợp với các quy định kế toán hiện hành. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, tính lương trong công ty không chỉ đòi hỏi nỗ lực từ một phía mà còn cần sự hợp tác giữa các cá nhân, công ty và nhà nước.

Đối với doanh nghiệp: để đạt được mức mong muốn, người làm kế toán tiền lương phải nhận được sự hỗ trợ từ phía công ty. Vì vậy, bài viết chưa thể hiện đầy đủ các vấn đề liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty. 61 3.2 Nhận xét về hạch toán tiền lương và các khoản trích lương tại Công ty TNHH Cơ khí Thương mại Sao Mai.

62 3.3 Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại Cơ khí Sao Mai.

Bảng chấm công  Tháng 11 năm 2012
Bảng chấm công Tháng 11 năm 2012

Hình ảnh

Sơ đồ 1: Hạch toán các khoản phải trả người lao động:
Sơ đồ 5: Luân chuyển chứng từ của hình thức Nhật ký chung:
Bảng chấm công  Tháng 11 năm 2012
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại