• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI MỞ ĐẦU"

Copied!
86
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, kế toán còn tập hợp chi phí sản xuất để làm cơ sở tính giá thành sản phẩm. Về số lượng: Giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất thường không giống nhau.

Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Ở những công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho KKC, các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho không được ghi nhận liên tục mà cuối kỳ công ty thực hiện kiểm kê để xác định giá trị hàng tồn kho và giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ. kỳ tính toán giá trị nguyên vật liệu xuất ra sử dụng trong kỳ, giá trị sản phẩm... sau đó ghi vào sổ sách. Chi phí sản xuất cho thành phẩm tồn kho và thành phẩm dịch vụ đã bán.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất

Định giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất tiêu chuẩn (dự kiến). Nếu tổ chức sản xuất hàng loạt thì mỗi loại sản phẩm là một đối tượng chi phí. Nếu tổ chức sản xuất nhiều (khối lượng lớn), mỗi loại sản phẩm được sản xuất là một đối tượng chi phí.

Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán.

Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình thức kế toán

Ngoài các phương pháp tính giá thành trên, còn có nhiều phương pháp khác như: Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ, phương pháp tính giá thành tùy chỉnh... Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau nên doanh nghiệp nên khéo léo triển khai nó trong hoạt động kinh doanh của mình. nhằm mang lại lợi ích tối đa để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký - Sổ kế toán. Quy trình ghi nhận chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới hình thức nhật ký - sổ sách.

Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức nhật ký - hạch toán đính kèm. Trình tự ghi chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm vào sổ kế toán theo hình thức kế toán dự thảo và phụ lục. Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức sổ sách kế toán và chứng từ kế toán.

Quy trình ghi nhận chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới hình thức chứng từ kế toán. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức Kế toán tổng hợp. Quy trình ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung.

Kế toán hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán trên máy vi tính. Quy trình ghi nhận chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bằng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản  phẩm theo hình thức Nhật ký - sổ cái
Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký - sổ cái

TÍNH

Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất tàu thuỷ Shinec

Những đặc điểm chung ảnh hưởng đến kế toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec. Shinec Ship Interior là đơn vị kinh doanh chiến lược chủ chốt của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Shinec. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec.

Quá trình lắp ráp nội thất tàu tại công ty cổ phần Shinec Ship Interior. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần Shinec Ship Interior. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Ladijski interier Šinec.

Công ty Cổ phần Tàu thủy Nội địa Shinec được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Tàu thủy Nội địa Shinec. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần nội địa Shinec Ship.

Do Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec mới thành lập và có quy mô nhỏ nên công ty đã thiết lập hệ thống kế toán tập trung. Thực trạng công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec.

Sơ đồ 2.1. Quy trình lắp đặt nội thất tàu tại Công ty Cổ phần Nội thất tàu thuỷ  Shinec
Sơ đồ 2.1. Quy trình lắp đặt nội thất tàu tại Công ty Cổ phần Nội thất tàu thuỷ Shinec

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất tàu thuỷ Shinec

Như vậy, đối tượng kế toán chi phí và đối tượng thu chi phí của công ty là một. Công ty không tính giá thành sản phẩm trên một đơn vị, giá thành sản xuất được tính riêng cho từng chuyến tàu. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Shinec Ship Interior.

Trong đề tài này tôi lấy số liệu thu thập chi phí và tính giá thành tàu 53000T - NAT01 tại phòng kế toán của công ty. Định kỳ, căn cứ vào sổ sách 622, kế toán tính chi phí nhân công trực tiếp vào Bảng tính chi phí. Dữ liệu trong sổ cái chung được sử dụng để tính toán chi phí sản xuất các khoản mục chi phí chung.

Để tập hợp chi phí sản xuất cho toàn doanh nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản 154. Cuối kỳ kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành thành phẩm. Cuối tháng, kế toán tập hợp chi phí sản xuất cho tàu 53.000 T. Do mỗi dự án được theo dõi riêng nên kế toán lập danh mục chứng từ theo sản phẩm dự án (Bảng số 14).

Thông qua báo cáo kế toán, bạn biết thêm chi tiết về các chi phí phát sinh liên quan đến dự án. Tên tài khoản: Sản xuất kinh doanh dở dang Số tài khoản: 154 (Dành cho cơ sở tính giá thành). MỘT SỐ GỢI Ý HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN ĐỂ THU CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT.

Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec.

BẢNG KÊ PHIẾU XUẤT THEO SẢN PHẨM, CÔNG TRÌNH  Công trình: Tàu 53000T – NAT01
BẢNG KÊ PHIẾU XUẤT THEO SẢN PHẨM, CÔNG TRÌNH Công trình: Tàu 53000T – NAT01

Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất tàu thuỷ Shinec

Trong quá trình phát triển, Công ty luôn coi trọng việc củng cố, nâng cao công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng. Trong tình hình công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, công ty đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ phận kế toán. Thứ ba: Về việc tổ chức lưu thông tài liệu và sản xuất sổ sách kinh doanh trong công ty.

Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec được thực hiện theo đúng chính sách, chế độ và chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính. Công tác kiểm tra luân chuyển chứng từ cũng được tổ chức nhanh chóng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của kế toán. Ngoài ra, các tài khoản chi tiết cũng được lập theo yêu cầu quản lý, kế toán cụ thể của công ty.

Thứ tư: Thuận lợi trong việc tổ chức công tác kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hàng tháng, nhân viên kế toán thường xuyên đến kiểm kê kho để theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu hao nguyên vật liệu, công cụ trên công trường. Ngoài những thuận lợi trên, công ty còn có những hạn chế nhất định trong công tác kế toán nói chung và trong việc thu chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng.

Hiện nay, công ty không trích khấu hao máy móc cho các dự án, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu chi phí và tính giá thành sản phẩm. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec.

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nội thất tàu thuỷ Shinec

Công nhân sản xuất nghỉ việc không sản xuất được sản phẩm nhưng công ty vẫn phải trả lương khiến chi phí tiền lương tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm biến động. Do đó, Công ty phải điều chỉnh chi phí lương nghỉ phép bằng cách tích lũy tiền lương nghỉ phép. Kế toán phân bổ giá trị CCDC còn lại vào chi phí sau khi trừ đi phần thu hồi.

Kế toán xác định giá trị được ấn định vào chi phí sản xuất kinh doanh. Việc hạch toán như vậy không chỉ đảm bảo tính khoa học, đúng chế độ mà còn đảm bảo tính chính xác trong việc thu chi phí sản xuất và tính giá. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty đã giảm được chi phí, dẫn đến việc định giá sản phẩm không chính xác.

Chi phí nguyên vật liệu là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí. Bên cạnh đó, để giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu cần thực hiện cả hai khâu: Vận chuyển khi mua và vận chuyển khi sử dụng. Để giảm chi phí vận chuyển, Công ty phải xác định rõ nhu cầu sử dụng trước khi vận chuyển đến chân công trình.

Việc tính toán đúng, đầy đủ chi phí sản xuất theo giá thành và xác định kịp thời giá thành sản phẩm là yêu cầu của công tác quản lý tài chính nói chung và công tác kế toán nói riêng. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sổ sách kế toán, chứng từ về giá thành sản xuất và tính giá thành của Công ty Cổ phần Nội thất Tàu thủy Shinec năm 2008 5.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1:  Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Sơ đồ 1.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
Sơ đồ 1.4:  Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp
Sơ đồ 1.5: Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho  theo phương pháp kiểm kê định kỳ
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Các chứng từ phản ánh chi phí nhân công: Để hạch toán chi phí nhân công các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa đã sử dụng các chứng từ ban đầu như