• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI MỞ ĐẦU"

Copied!
116
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH ĐĂNG 234. Tên dự án: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234. Do đó, giá thành sản phẩm được tính được tính toán và tính giá thành sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, không thể thiếu trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản nói riêng và trong các ngành sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nói chung.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi đã lựa chọn qua thời gian nghiên cứu, học tập tại trường và thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán thu chi phí”. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Bạch Đằng 234 Byggeaktieselskab. Mục đích của môn học này là vận dụng những kiến ​​thức đã học về kế toán giá thành sản xuất và tính giá thành vào thực tế tại công ty. Trên nền tảng đó rút ra những thuận lợi, khó khăn hơn là góp phần hoàn thiện công tác quyết toán chi phí sản xuất và tính giá tại công ty.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SẢN

 • Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hƣởng đến
  • Đặc điểm của sản phẩm xây lắp
  • Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp ảnh hƣởng đến tổ chức kế toán tập
 • Yêu cầu đối với công tác quản lý và kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính
 • Vai trò, nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

Đặc điểm tổ chức sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. Việc tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành và xác định kết quả xây dựng cũng được tính cho từng sản phẩm xây dựng riêng biệt. Công việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng được tổ chức theo hình thức hợp đồng.

Vai trò, nhiệm vụ của công việc kế toán bao gồm việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành vật liệu xây dựng. Việc xác định đúng đối tượng thu chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Xác định phương pháp kế toán giá thành sản xuất và tính giá phù hợp với điều kiện thực tế của công ty;

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

 • Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
  • Khái niệm chi phí sản xuất
  • Các cách phân loại chi phí sản xuất
 • Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  • Khái niệm
  • Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
  • Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chi phí thực tế là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ chi phí thực tế để hoàn thành sản phẩm xây dựng. Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm tồn tại mối quan hệ biện chứng giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng cũng có những đặc điểm khác nhau.

Mặc dù có sự khác biệt nhưng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chứng từ kế toán chi phí sản xuất là cơ sở để hạch toán giá thành sản phẩm. Việc tổng hợp chi phí sản xuất sẽ quyết định tính chính xác của việc tính giá thành.

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

 • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
  • Đối tƣợng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  • Phƣơng pháp kế toán chi phí sản xuất
  • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất
 • Tổ chức quá trình kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
  • Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  • Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  • Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
 • Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
 • Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp
  • Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán
  • Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán
 • Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  • Đối tƣợng tính giá thành,kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
  • Phƣơng pháp tính giá thành

TỔ CHỨC KẾ TOÁN THU CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH CHI PHÍ SẢN PHẨM XÂY DỰNG. Tổ chức quá trình tính giá thành sản xuất tại các công ty xây lắp. Sau đó phân bổ chi phí sử dụng thiết bị thi công thực tế cho từng công trình, hạng mục công trình.

Trình tự hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (Trường hợp doanh nghiệp xây dựng thuê ngoài máy thi công. ).

Sơ đồ 1.1. Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Sơ đồ 1.1. Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ

Theo phương pháp này, giá thành thực tế của toàn bộ dự án, hạng mục công trình được tính như sau. Trong đó: Z: Giá thành thực tế của toàn bộ công trình hoặc hạng mục công trình. DĐK, DCK: Giá trị thực tế của sản phẩm dở dang đầu kỳ, sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Đây là phương pháp tính giá thành dựa trên định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhân công, dự toán chi phí sản xuất và quản lý, những khác biệt do thay đổi định mức cũng như những khác biệt trong quá trình so với định mức. Theo phương pháp này, chi phí thực tế được xác định như sau: Chi phí thực tế. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN ĐỂ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ KẾ TOÁN GIÁ PHÍ SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH.

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký chung
Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký chung

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 234 . 35

 • Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý tại
  • Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Quy trình công nghệ sản xuất
  • Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
 • Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Xây dựng Bạch

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234. Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 hoạt động với tinh thần “hiệu quả công việc” là then chốt. Bộ máy quản lý của công ty được chia thành các phòng ban chức năng được sắp xếp theo sơ đồ trực tuyến hỗn hợp.

Sau đây là bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234:. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công ty về quản lý tài chính và tài sản của công ty theo đúng quy định tại Lệnh kế toán thống kê. Lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm theo quy định của công ty.

Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán báo cáo tài chính hiện hành của công ty. Tham mưu cho Giám đốc về việc lập kế hoạch, quản lý và báo cáo kỹ thuật các dự án mà công ty ký hợp đồng. Là người chịu trách nhiệm chung, tổ chức mọi công tác kế toán trong công ty theo chế độ hiện hành, phân tích kinh tế và tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Vì công ty sản xuất và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên công ty có hạch toán đối chiếu công nợ cấp tổ đội riêng, có nhiệm vụ theo dõi công nợ của từng đội thi công. Chịu trách nhiệm quản lý và xuất nhập tiền mặt để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Tác giả phần mềm kế toán được công ty sử dụng là Phạm Quang Lập.

HIỆN TRẠNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VỚI NHẬP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.

Sơ đồ 2.1 : Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty CPXD Bạch Đằng 234
Sơ đồ 2.1 : Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty CPXD Bạch Đằng 234

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

 • Đặc điểm thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần
  • Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty
  • Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất
  • Phân loại chi phí sản xuât
 • Đặc điểm công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ
  • Đối tƣợng tính giá thành tại công ty
  • Kỳ tính giá thành
  • Phƣơng pháp tính giá thành tại công ty
 • Nội dung trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  • Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  • Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  • Kế toán chi phí sản xuất chung
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại
  • Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
  • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty
  • Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty

Đối với máy thi công do công ty thuê: giá đã bao gồm tất cả các chi phí. Nội dung hạch toán giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234. Trong phạm vi luận án tôi xin trích dẫn tài liệu minh họa về hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 cho dự án” trường THPT Thăng Long”.

Tài khoản 621- Chi phí vật tư trực tiếp Đối tượng: Trường THPT Thăng Long. Tài khoản 623- Chi phí sử dụng máy thi công.Đề tài: Trường THPT Thăng Long. Chi phí sản xuất chung được thu trực tiếp cho từng đối tượng (dự án, hạng mục công trình).

Chi phí sản xuất chung cho hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 bao gồm: Chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm xây dựng. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234, chi phí sản xuất được thu theo từng công trình, hạng mục công trình. Tài khoản 154 - Công trình dở dang và chi phí kinh doanh Đối tượng: Trường THPT Thăng Long. Trên cơ sở biên bản nghiệm thu các dự án hoàn thành, bảng tổng hợp chi phí từng dự án, kế toán lập bảng tính giá thành sản phẩm dự án.

Hình thức thanh toán :…CK… Số tài khoản:………………..
Hình thức thanh toán :…CK… Số tài khoản:………………..

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

Thứ ba: Về tổ chức hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Điều này sẽ làm thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Việc hạch toán như vậy sẽ gây khó khăn cho kế toán viên của công ty trong việc kiểm tra, so sánh và thường dẫn đến việc đánh giá quá cao các chi phí.

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH ĐĂNG 234. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm và kế toán giá thành sản phẩm. Tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm là yêu cầu cần thiết của nhiều doanh nghiệp.

Để góp phần giải quyết những vấn đề này của doanh nghiệp, cần phải chú ý đến công tác kế toán giá thành, tính giá thành sản phẩm và không ngừng đổi mới, cải tiến. Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện việc thu chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234. Chi phí sử dụng máy thi công sẽ được thu chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.

Công ty không cần đưa tất cả các hoạt động liên quan đến chi phí sản xuất chung vào tài khoản 6278. Nó liên quan chặt chẽ đến việc hạch toán giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm ở các công ty nói chung, các công ty nhỏ và ngành xây dựng nói riêng. Kế toán và Phân tích Chi phí - Định giá trong Kinh doanh (Học viện Tài chính) - Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Nguyễn Đình Độ, TS.

Hướng dẫn thực hành hạch toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng (Đại học TP.HCM) - Nhà xuất bản Thống kê - 2002.

Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Tháng … năm….
Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Tháng … năm….

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Sơ đồ 1.2. Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp
Sơ đồ 1.3. Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công ( Trường hợp đội máy thi công có tổ chức hạch toán kế toán riêng )
Sơ đồ 1.4. Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Qua thời gian thực tập, trên cơ sở kiến thức, phương pháp luận đã thu nhận được ở nhà trường kết hợp với tình hình thực tế ở Công ty, bài viết này của em