• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI MỞ ĐẦU"

Copied!
100
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ Điện số 1. 5. Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản trong việc chuẩn bị và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp. Phản ánh thực tiễn lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Số 1. 5 của Xây dựng Cơ Điện.

Đánh giá ưu, nhược điểm của việc lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Xây dựng 5. Văn phòng làm việc: Đại học Dân lập Hải Phòng Hướng dẫn nội dung: Đã hoàn thành. Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Cơ Điện Xây dựng số 1 5 trong thời gian tới.

77 3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện cách tính doanh thu và xác lập kết quả kinh doanh ở Elektrostrojna grovni delniški družba no. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Máy số 1.

Doanh thu

Kế toán giá vốn hàng bán

Đối với công ty, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp bao gồm toàn bộ chi phí thực tế phát sinh (nhân công, vật tư và một số chi phí khác...) của chính dự án mà công ty tham gia. Khi dự án cần chuyển nhượng, kế toán có thể lập sổ giá thành chi tiết cho các sản phẩm của từng dự án dựa trên bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, bảng tổng hợp chi phí thiết bị thi công và bảng tổng hợp chi phí chung. . Khi bàn giao công trình hoàn thành, kế toán đồng thời đăng ký giá thành liên quan.

Chi phí hiện tại Chi phí sản xuất Chi phí hiện tại Chi phí sản xuất khối lượng = sản lượng kém + sản ​​lượng hiện tại - sản lượng hiện tại. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc như: Phiếu lương..., kế toán ghi vào sổ cái, sau đó từ nhật ký chung kế toán ghi các tài khoản liên quan vào sổ cái. Cuối kỳ kế toán tổng hợp số liệu từ sổ cái tổng hợp để lập bảng cân đối kế toán. Bảng tổng hợp chi tiết.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng cân đối kế toán Sổ cái và thẻ chi tiết. Bàn giao nhà xưởng gia công kết cấu thép theo các giai đoạn thực hiện. Chi phí điều hành hoạt động kinh doanh của công ty thường chiếm một phần lớn trong khoản mục chi phí vì công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty bao gồm các loại chi phí sau: Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp khác, các khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên Phòng Quản lý kinh doanh, chi phí khấu trừ, khấu hao tài sản cố định sử dụng tại bộ phận bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài. . Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc như: hóa đơn VAT, biên lai thanh toán… Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối kế toán.

Vì vậy cuối cùng hãy dựa vào bảng cân đối kế toán để lập báo cáo tài chính.

Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán giá vốn
Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán giá vốn

Kế chi phí hoạt động tài chính

  • Trình tự hạch toán kế toán

Kế toán ghi vào Nhật ký chung, sau đó từ Nhật ký chung kế toán ghi vào các sổ sách liên quan. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối kế toán. Cuối kỳ, kế toán xác định kết quả kinh doanh của từng dự án, hạng mục dự án theo từng giai đoạn thực hiện và tổng hợp kết quả kinh doanh cho toàn Công ty 1/4.

Sau khi kế toán đã thu thập đầy đủ số liệu về thu nhập, chi phí cho từng giai đoạn của dự án, kế toán tiếp tục thực hiện. Sau khi xác định được lợi nhuận, kế toán tổng hợp chuyển lợi nhuận sang Tài khoản 421 - lợi nhuận chưa phân phối. Cuối kỳ, thu thập số liệu từ các sổ sách liên quan và kế toán lập phiếu kế toán.

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối kế toán. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI. Song song với sự lớn mạnh của Công ty, bộ máy kế toán của Công ty cũng ngày càng khẳng định vị trí quan trọng, không thể thiếu, là một trong những công cụ chủ yếu của Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp.

Hệ thống kế toán được tổ chức tương đối chặt chẽ với đội ngũ nhân viên có trình độ, tay nghề cao, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng xây dựng hệ thống kế toán và phương pháp kế toán khoa học, rõ ràng nhằm tạo hiệu quả trong công việc, đồng thời phân chia trách nhiệm, quyền hạn của từng nhân viên trong công ty tránh chồng chéo công việc trong công tác kế toán. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận liên quan cũng như nội dung công việc kế toán đảm bảo tính thống nhất về phạm vi.

Công ty sử dụng hình thức kế toán: “Nhật ký tổng hợp” là hình thức kế toán phổ biến với các ưu điểm: dễ hiểu, dễ lập, phù hợp với trình độ nghiệp vụ kế toán các cấp, dễ phân công lao động, làm việc tại bộ phận kế toán. Sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung với cấu trúc sổ cái đơn giản. Việc thực hiện hạch toán thu nhập và xác định kết quả kinh doanh giúp công ty xác định chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của mình, từ đó mang lại cho công ty lợi nhuận cao nhất.

Trong thời gian thực tập tại công ty, tôi nhận thấy công tác hạch toán doanh thu và xác định lợi nhuận hoạt động tại công ty tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công ty và nhu cầu ngày càng cao của thị trường, việc không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả là vô cùng cần thiết.

Sơ đồ 2.9: Quy trình hạch toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
Sơ đồ 2.9: Quy trình hạch toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

Hình ảnh

Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán giá vốn
Bảng 2.11: Bảng tính giá thành công trình “Xƣởng gia công kết cấu thép”
Sơ đồ 2.8: Quy trình hạch toán chi phí bán hàng
VD: Biểu 2.14. Bảng tổng hợp lƣơng và các khoản phụ cấp   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN SỐ 5  Bộ phận : Phòng tổ chức hành chính
+2

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

(Nói rõ được cách làm việc của người mình kể) d) Công việc ấy quan trọng, cần thiết như thế nào đối với mọi người?. e) Em có thích làm công