• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI NÓI ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI NÓI ĐẦU"

Copied!
63
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN

 • Khái niệm
 • Nguyên tắc hạch toán
 • nhiệm vụ hạch toán
 • Nguyên tắc quản lý tiền mặt

Chỉ được phản ánh trên tài khoản 111- Tiền mặt, số tiền thực tế xuất nhập từ quỹ tiền mặt. Lượng tiền mặt gửi hoặc gửi của các công ty khác và cá nhân có công ty được quản lý và hạch toán như các tài sản tiền mặt khác. Khi vào quỹ tiền mặt phải kèm theo giấy biên nhận và phiếu nộp tiền có đầy đủ chữ ký của người nhận, người giao hàng và người được ủy quyền mang hàng vào, ra.

Kế toán quỹ tiền mặt có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt ghi liên tục hàng ngày, theo thứ tự thu, chi quỹ tiền mặt, tính toán số tiền có trong quỹ bất cứ lúc nào. Đối với doanh nghiệp nhập ngoại tệ bằng quỹ tiền mặt thì phải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch hiện hành của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Nước công bố tại thời điểm thực hiện giao dịch kinh tế được ghi vào sổ kế toán. Trường hợp mua ngoại tệ để nhập vốn ngoại tệ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán.

Ngoại tệ tiền mặt được hạch toán chi tiết theo từng loại tiền trên tài khoản. Đối với vàng, bạc, kim loại quý, đá quý phản ánh trên tài khoản tiền chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đá quý vào quỹ tiền mặt, hàng xuất nhập khẩu hạch toán vào hàng tồn kho. khi sử dụng để thanh toán được hạch toán là ngoại tệ.

TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 • chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Kế toán 1 số nghiệp vụ
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng
  • Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền gửi ngân hàng
  • Tài khoản sử dụng Tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng
 • kế toán tiền đang chuyển
  • Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền đang chuyển
  • Tài khoản sử dụng
  • Kế toán một số nghiệp vụ

Chênh lệch giảm tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (đối với ngoại tệ tiền mặt). Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý gửi ngân hàng Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tiền gửi cuối kỳ. Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm. Đồng thời, Nợ tài khoản 007.

Trường hợp mua ngoại tệ gửi ngân hàng phải phản ánh tỷ giá mua hiện hành phải thanh toán. Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư ngoại tệ chuyển khoản cuối kỳ. Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ chuyển khoản cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại số dư ngoại hối cuối năm. Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại số dư ngoại hối cuối năm.

Sơ đồ 1.1: Kế Toán Tiền Mặt (VNĐ)
Sơ đồ 1.1: Kế Toán Tiền Mặt (VNĐ)

VẬN DỤNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN

TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI

Giới thiệu chung về công ty CP DTC Việt Nam

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP DTC Việt Nam
 • Lĩnh vực hoạt động và bộ máy quản lý của công ty CP DTC Việt Nam
 • Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách mà công ty CP DTC Việt Nam
 • Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty CP DTC Việt Nam
  • Tài khoản sử dụng
  • Chứng từ sử dụng
  • Sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán tiền mặt tại quỹ
  • Trình tự ghi sổ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ
  • Kế toán một số nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại quỹ
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng tại CT CP DTC Việt Nam
  • Tài khoản sử dụng
  • Chứng từ sử dụng
  • Sổ sách kế toán sử dụng
  • Trình tự ghi sổ hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng
  • Kế toán một số nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng

Hiện nay, công việc kế toán của Công ty được thực hiện theo hình thức chứng từ kế toán và sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính. Theo quy trình của phần mềm kế toán, thông tin được tự động nhập vào sổ cái tổng hợp và các sổ cái, bản đồ chi tiết có liên quan. Cuối tháng, kế toán thực hiện nghiệp vụ khóa sổ (sổ phỏng vấn) và lập báo cáo tài chính.

Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu từ sổ cái với báo cáo tài chính được in trên giấy. Bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần DTC Việt Nam được tổ chức theo mô hình tập trung, mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh đều được chuyển về bộ phận tài chính kế toán để xác minh, xử lý và ghi sổ kế toán. Hệ thống và chứng từ kế toán của công ty được sử dụng theo chuẩn mực kế toán.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán, công ty đã áp dụng hình thức kế toán “nhập sổ”. Theo mẫu này, kế toán lập báo cáo chi tiết từng tháng dựa trên chứng từ gốc hàng ngày. Cuối tháng căn cứ vào báo cáo chi tiết, các chứng từ kế toán, sổ kế toán chi tiết có liên quan đều căn cứ vào báo cáo chi tiết. . Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần DTC Việt Nam được tổ chức theo hình thức tập trung.

Bộ phận kế toán của công ty đảm nhiệm việc xử lý chứng từ, ghi sổ kinh doanh, thực hiện ghi sổ kế toán, xuất nhập tiền, lập sổ sách kinh doanh chi tiết và lập báo cáo kế toán. Đồng thời, việc thống nhất, rà soát các số liệu thống kê kế toán, tài chính của công ty đang được tiến hành. Phòng kế toán của công ty gồm có 6 người: 1 kế toán trưởng và 5 kế toán viên.

Kế toán thanh khoản: Chịu trách nhiệm theo dõi các khoản thu và chi tiền mặt, kiểm tra chứng từ quỹ hợp lệ và ghi chép sổ quỹ tiền mặt. Sổ kế toán dùng để xử lý tiền mặt trong quỹ - Sổ quỹ tiền mặt - Sổ quỹ tiền mặt. Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người phê duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên).

Ông Lê Minh Thái (Phòng Hành chính văn phòng) gửi Giấy đề nghị thanh toán đến Phòng Kế toán (Bảng 2.11). Theo quy định hiện hành, kế toán sử dụng tài khoản 112 để phản ánh tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi sổ kế toán hàng ngày khi nhận được giấy báo nợ, giấy báo báo có và các chứng từ liên quan khác.

Kiểm toán viên phải đối chiếu số liệu trong “Bản sao kê số dư khách hàng” do ngân hàng gửi với số liệu trong sổ sách của mình.

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính tại Công ty CP DTC Việt Nam
Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính tại Công ty CP DTC Việt Nam

SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

Đánh giá chung về tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP

 • Ưu điểm: Sau một thời gian thực tập tại công ty em đã nhận thấy công tác tổ
 • nhược điểm

Công tác tài chính kế toán tại Công ty Cổ phần DTC Việt Nam luôn được duy trì tốt và thực hiện theo đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành. Việc đăng ký vốn tiền tệ khá có trật tự theo một quy trình ghi chép nghiêm ngặt và dữ liệu kế toán rất có thể so sánh được. Công ty sử dụng phương pháp kế toán tập trung để có thể theo dõi chi tiết các giao dịch kinh tế diễn ra hàng ngày.

Đây là yêu cầu cần thiết trong công tác kế toán nói chung và kế toán vốn tiền mặt nói riêng. Kế toán là môn khoa học thu thập và xử lý thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, việc hoàn thiện công việc kế toán phải đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác và phù hợp, giúp cho việc ra quyết định đạt được kết quả tối ưu.

Việc tổ chức công tác kế toán phải bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần DTC Việt Nam, trên cơ sở những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức kế toán của công ty, dựa trên các quy định của nhà nước và Bộ Tài chính. Đồng thời, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo và kế toán công ty, kết hợp với lý thuyết đã được lĩnh hội ở trường, tôi xin đề xuất một số ý kiến ​​sau, hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán và nâng cao hiệu quả sử dụng. vốn tiền mặt của công ty.

Ngoài ra, cần tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kế toán của công ty. Để kế toán công ty cập nhật và áp dụng đúng đắn, hiệu quả các chế độ kế toán mới cho công ty. Điều này cũng giúp kế toán trưởng của công ty không phải làm quá nhiều việc.

Tổ chức lại hệ thống kế toán để phân công trách nhiệm công việc phù hợp với sự thay đổi. Vốn tiền mặt là một trong những phần mềm kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán tại doanh nghiệp. Kế toán vốn tiền mặt theo dõi chi tiết các giao dịch kinh tế liên quan đến tiền tệ, chú ý đến dòng tiền, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về nguồn vốn của doanh nghiệp.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

Một số giải pháp nhằm hoàn thienj tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại

 • Hoàn thiện tăng cường kiểm kê quỹ tiền mặt
 • Hoàn thiện nhân sự
 • Hoàn thiện về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền
 • Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế Toán Tiền Mặt (VNĐ)
Sơ đồ 1.2: Kế Toán Tiền Mặt - Ngoại Tệ (Giai đoạn doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh)
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán TGNH là tiền Việt Nam
Sơ đồ 1.4: Kế toán TGNH là ngoại tệ (Giai đoạn Doanh nghiệp SXKD)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành được đều đặn, liên tục phải đảm bảo cung cấp, dự trữ đầy đủ các loại NVL, năng lượng, đủ về mặt