• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng"

Copied!
26
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

TRẦN THỊ MỸ VÂN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

Mã số: 60.34.03.01

Đà Nẵng - Năm 2018

(2)

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ HÀ TẤN

Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương

Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh .

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng;

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

(3)

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài

Kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong chức năng quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn trực thuộc trung ương, có vị trí trung tâm về kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển của đất nước, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới, đưa ra những giải pháp t ch cực và hiệu quả để phát triển inh tế, ổn định ã hội, â ựng cơ s hạ t ng, cải cách thủ tục hành ch nh c ng như đảm ảo an sinh ã hội cho ngư i ân.

Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực; trong đó cơ chế kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN đã từng ước được hoàn thiện, ngày một chặt chẽ và đúng mục đ ch hơn cả về quy mô và chất lượng. KBNN Đà Nẵng đã thực hiện tốt vai trò của mình, tiết kiệm được hàng tỷ đồng cho NSNN qua việc từ chối thanh toán những khoản chi thư ng xuyên hông đúng chế độ, sai định mức, không có trong dự toán được giao,v.v...Tuy nhiên, công tác kiểm soát chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng vẫn còn những hó hăn nhất định, phạm vi và nội dung kiểm soát còn có nhiều điểm bất cập. Để phù hợp hơn với tình hình kinh tế đất nước hiện na , Nhà nước đã an hành nhiều chính sách, cơ chế mới, nhưng có một số điều chỉ được nêu một cách chung chung, chưa qu định cụ thể cho từng trư ng hợp, như: Qu định về mua sắm, về những khoản thanh toán cá nhân, định mức chi chưa phù hợp, một số khoản chi vẫn chưa thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản…Những bất cập nói tr n làm hạn chế hiệu quả quản l

(4)

của các cơ quan chức năng và tác động ti u cực đến hiệu quả s ụng quỹ NSNN.

Vì vậy, vấn đề này c n được nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với chủ trương cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành ch nh nói ri ng trong giai đoạn hiện nay.

Từ những vấn đề nêu trên, việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng là vấn đề rất c n thiết và có nghĩa thực tiễn. Do vậy, tác giả đã chọn đề tài

“Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên tại Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng” làm đề tài nghi n cứu cho luận văn của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tr n cơ s nghiên cứu các nội ung chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng, đề tài đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng. Qua đó đảm bảo cho công tác kiểm soát chi thư ng u n được chặt chẽ, đúng chế độ chính sách và hiệu quả hơn, góp ph n nâng cao chất lượng quản l tài ch nh đối với các đơn vị s dụng NSNN qua sự kiểm soát của KBNN Đà Nẵng.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN.

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN Đà Nẵng tập trung Văn phòng KBNN Đà Nẵng, không bao gồm hoạt động kiểm soát chi các KBNN quận, huyện trực thuộc.

4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu,

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu.

(5)

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Làm rõ hơn cơ s lý luận và áp dụng vào thực tiễn công tác kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN.

- Đánh giá được thực trạng công tác kiểm soát chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng.

- Các giải pháp hoàn thiện trong luận văn góp ph n nâng cao được chất lượng kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng.

6. Kết cấu luận văn

Chương 1: Cơ s lý luận về kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN.

Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng.

7. Tổng quan tài liệu

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC

1.1. CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC

1.1.1. Ngân sách Nhà nƣớc và Chi Ngân sách Nhà nƣớc a. Ngân sách Nhà nước

Theo Luật NSNN 83/2015/QH13 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngà 25/6/2015: “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng th i gian nhất định o cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.

(6)

b. Chi Ngân sách Nhà nước

1.1.2. Chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc a. Khái niệm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước b. Đặc điểm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước c. Nội dung chi thường xuyên Ngân sách nhà nước

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN

a. Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN

Kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN là việc KBNN s dụng các công cụ nghiệp vụ của mình thực hiện thẩm định, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN nhằm đảm bảo các khoản chi đó được thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức o Nhà nước qu định và theo những nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý tài chính của Nhà nước.

b. Đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN 1.2.2. Mục tiêu kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.2.3. Sự cần thiết phải kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN

1.2.4. Nguyên tắc kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.3. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC

1.3.1. Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.3.2. Quy trình thực hiện kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN

a. Kiểm soát trước khi chi

(7)

Vào đ u năm, các đơn vị s dụng ngân sách g i KBNN hồ sơ một l n gồm: Quyết định giao dự toán chi NSNN, quy chế chi tiêu nội bộ và quyết định giao quyền tự chủ của đơn vị. Khi nhận được hồ sơ, KBNN có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, sự đ đủ của hồ sơ và đối chiếu số dự toán được giao với cơ quan tài ch nh tr n chương trình Ta mis.

b. Kiểm soát trong khi chi

Khi có nhu c u thanh toán, các đơn vị s dụng ngân sách g i KBNN nơi giao ịch các hồ sơ, chứng từ có li n quan đến từng l n thanh toán. KBNN tiến hành kiểm soát hồ sơ thanh toán của đơn vị đối với từng khoản chi như sau:

- Kiểm soát các khoản chi thanh toán cá nhân:

- Kiểm soát các khoản mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, s a chữa lớn tài sản cố định:

- Kiểm soát các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn:

- Kiểm soát các khoản chi khác:

Sau khi kiểm tra, kiểm soát hồ sơ của các khoản chi nếu đủ điều kiện cấp phát thì kế toán trình thủ trư ng Kho bạc duyệt cấp phát thanh toán hoặc cấp tạm ứng cho đơn vị. Trư ng hợp cấp tạm ứng bằng tiền mặt cho đơn vị thì chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng sau, các đơn vị s dụng NSNN phải kê các chứng từ chi có liên quan g i đến KBNN kiểm tra, kiểm soát, nếu đủ điều kiện thanh toán thì làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp phát thanh toán.

Trư ng hợp các khoản chi chưa đủ điều kiện cấp phát thanh toán hoặc cấp tạm ứng do hồ sơ, chứng từ chi chưa đ đủ, hoặc viết sai các yếu tố trên chứng từ… thì trình thủ trư ng KBNN trả lại hồ sơ, chứng từ, yêu c u đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ.

(8)

Trư ng hợp phát hiện các khoản chi tiêu sai chế độ: kế toán trình thủ trư ng KBNN từ chối không cấp phát, thanh toán và trả lại hồ sơ, chứng từ chi cho đơn vị, đồng th i thông báo và giải thích rõ lý do từ chối cho đơn vị, cơ quan tài ch nh đồng cấp và KBNN cấp tr n (đối với những khoản chi thuộc NSNN cấp trên) biết để giải quyết.

c. Kiểm tra, kiểm soát sau khi chi

KBNN có chức năng thực hiện thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân s dụng NSNN về việc chấp hành các qu định của pháp luật về các khoản chi NSNN trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản l nhà nước của KBNN. Bộ phận thanh tra thuộc KBNN thư ng xuyên thực hiện kiểm tra nội bộ việc chấp hành công tác kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN tại KBNN. Việc đồng th i kiểm tra, kiểm soát sau hi chi đối với các đơn vị s dụng NSNN và KBNN thực hiện kiểm soát chi góp ph n tăng cư ng quản lý chặt chẽ quỹ NSNN.

1.3.3. Công cụ kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC

- Yếu tố thể chế, pháp l .

- Chế độ, ti u chuẩn, định mức chi NSNN - Dự toán NSNN.

- Tổ chức bộ máy và thủ tục quy trình kiểm soát chi - Công cụ s dụng trong kiểm soát chi

- Năng lực, trình độ của đội ng cán ộ thực hiện quy trình kiểm soát chi

- Ý thức chấp hành của các đơn vị s dụng kinh phí NSNN

(9)

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng

a. Chức năng của KBNN Đà Nẵng b. Nhiệm vụ của KBNN Đà Nẵng c. Quyền hạn của KBNN Đà Nẵng

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức tại KBNN Đà Nẵng hiện na có Giám đốc, 1 Phó giám đốc, 7 phòng nghiệp vụ chu n môn và 7 đơn vị KBNN quận, huyện trực thuộc.

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG

2.2.1. Đối tƣợng chịu sự kiểm soát chi thƣờng xuyên tại KBNN Đà Nẵng

T nh đến nay, tại KBNN Đà Nẵng có khoảng từ 156 đến 170 (tăng giảm theo từng năm) đơn vị hành chính sự nghiệp có m tài khoản dự toán giao dịch với KBNN Đà Nẵng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của KBNN Đà Nẵng khi thực hiện chi NSNN từ dự toán.

2.2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ thực hiện kiểm soát chi thƣờng xuyên của KBNN Đà Nẵng

Đội ng cán ộ thuộc KBNN Đà Nẵng trong những năm qua đã được tuyển dụng, đào tạo, bồi ưỡng nghiệp vụ thư ng xuyên và định kỳ theo kế hoạch của lãnh đạo các cấp. Chính vì vậy số lượng và chất lượng của đội ng thực hiện công tác kiểm soát chi đã được nâng l n đáng ể.

(10)

2.2.3. Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thƣờng xuyên tại KBNN Đà Nẵng

(Nguồn: Báo cáo KBNN Đà Nẵng) Sơ đồ 2.2: Quy trình giao dịch một cửa cấp phát các khoản chi

thường xuyên bằng dự toán qua KBNN Đà Nẵng

(1) Đơn vị s dụng ngân sách g i lệnh chi và các hồ sơ li n quan vào Kho bạc yêu c u cấp phát, thanh toán.

(1a) Chứng từ và hồ sơ o Phòng ế toán nhà nước tiếp nhận kiểm soát (các khoản chi thư ng xuyên)

CB phòng KSC

Trƣởng phòng

KSC

Kế toán trƣởng Kế toán

viên

Đơn vị sử dụng NS

Thủ quỹ Giám

đốc KB Thanh

toán viên Đơn vị cung cấp HH, DV

(11)

(1b) Chứng từ và hồ sơ o Phòng Kiểm soát chi kiểm soát (các khoản chi sự nghiệp kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia);

(2) Cán bộ kiểm soát chi thuộc Phòng Kiểm soát chi kiểm soát chứng từ và hồ sơ chi theo chế độ, nếu hông đủ điều kiện chi thì lập quyết định từ chối cấp phát. Sau đó chu ển hồ sơ đã iểm soát cho Trư ng phòng Kiểm soát chi.

(3) Trư ng phòng Kiểm soát chi và Kế toán trư ng thẩm tra lại chứng từ, hồ sơ;

(3a) Trư ng phòng Kiểm soát chi ký kiểm soát chứng từ và chuyển cho Phòng kế toán nhà nước nếu đồng ý cấp phát, thanh toán;

(3 ) Trư ng phòng Kiểm soát chi kiểm tra quyết định từ chối cấp phát và chuyển cho Giám đốc Kho bạc;

(4) Kế toán viên:

- Kiểm soát chứng từ và hồ sơ chi o đơn vị s dụng ngân sách g i đến theo chế độ. Nếu đủ điều kiện chi thì hạch toán kế toán theo chế độ, nếu hông đủ điều kiện chi thì lập quyết định từ chối cấp phát.

- Hạch toán kế toán đối với chứng từ do phòng Kiểm soát chi chuyển sang.

- Chuyển hồ sơ, chứng từ đã hạch toán, quyết định từ chối cấp phát (nếu có) cho Kế toán trư ng.

- Nhập chứng từ đủ điều kiện thanh toán vào hệ thống Tabmis.

(5) Kế toán trư ng thẩm tra lại chứng từ, hồ sơ, qu ết định từ chối cấp phát (nếu có), ký kiểm soát chứng từ trên máy và trên giấy.

Sau đó chu ển cho Giám đốc Kho bạc;

(6) Giám đốc Kho bạc ký duyệt cấp phát hoặc ký quyết định từ chối cấp phát.

(6a) Chứng từ cấp phát bằng tiền mặt sau hi được Giám đốc

(12)

ký duyệt được chuyển cho thủ quỹ để chi tiền.

(6b) Chứng từ cấp phát thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ sau hi được Giám đốc ký duyệt được chuyển cho Bộ phận thanh toán thuộc Phòng Kế toán nhà nước.

(6c) Quyết định từ chối cấp phát được Giám đốc ký và g i lại cho đơn vị s dụng NSNN.

(7a) Thủ quỹ xuất quỹ tiền mặt để chi cho đơn vị s dụng NSNN.

(7b) Bộ phận thanh toán thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ thông qua các kênh thanh toán chuyển khoản.

2.2.4. Quy trình kiểm soát chi thƣờng xuyên tại KBNN Đà Nẵng

a. Kiểm soát trước khi chi

Đ u năm các đơn vị g i đến KBNN Đà Nẵng gồm các tài liệu, chứng từ sau: Dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền, Văn ản giao chỉ tiêu biên chế của cấp có thẩm quyền, Danh sách những ngư i hư ng lương,...Kế toán viên thực hiện kiểm tra số ư dự toán trên hệ thống Tabmis và Quyết định giao dự toán, đối chiếu anh sách lương g i đ u năm với văn ản giao chỉ tiêu biên chế của đơn vị,...Sau khi kiểm tra thì lưu theo tập hồ sơ đ u năm của từng đơn vị.

b. Kiểm soát trong khi chi

Trong năm, hi có nhu c u chi, đơn vị s dụng ngân sách g i Kho bạc Giấy rút dự toán, Ủy nhiệm chi (sau đâ gọi chung là Giấy rút tiền) đã được thủ trư ng đơn vị chuẩn chi kèm với hồ sơ, tài liệu liên quan. Kho bạc kiểm tra mẫu dấu chữ ký trên chứng từ chi với

(13)

mẫu dấu, chữ đã đăng tại KBNN Đà Nẵng, và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ èm theo đối với từng nội dung chi.

-Đối với các khoản chi thanh toán cho cá nhân:

+ Tiền lương, tiền công, học bổng: KBNN Đà Nẵng thực hiện đối chiếu giữa anh sách lương, phụ cấp, học bổng, các khoản chi khác cho cá nhân với anh sách được lưu từ đ u năm để thanh toán chuyển khoản cho cá nhân hoặc thanh toán qua đơn vị s dụng ngân sách.

+ Chi thu nhập tăng th m: Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ và biên bản xét duyệt tiền lương tăng th m từ kinh phí tiết kiệm được của đơn vị s dụng ngân sách g i đến, KBNN Đà Nẵng tiến hành thanh toán khoản chi thu nhập tăng th m cho đơn vị.

+ Các khoản thanh toán như phúc lợi, hen thư ng, trợ cấp khác, KBNN Đà Nẵng kiểm tra mức chi, đối tượng được hư ng, đối chiếu với Quy chế chi tiêu nội bộ và các qu định hiện hành để thực hiện thanh toán cho cá nhân, đơn vị.

-Đối với chi mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ:

+ Đối với các khoản chi ưới 20.000.000 đồng: KBNN Đà Nẵng căn cứ vào bảng kê chứng từ thanh toán để thanh toán cho đơn vị;

+ Đối với khoản chi từ 20 triệu đồng tr l n đến ưới 100 triệu đồng thì KBNN Đà Nẵng căn cứ vào hồ sơ đơn vị g i KBNN gồm Quyết định chỉ định th u, hợp đồng mua bán s a chữa, biên bản nghiệm thu để thanh toán cho đơn vị;

+ Đối với khoản chi từ 100 triệu đồng tr l n thì KBNN Đà Nẵng căn cứ hồ sơ đơn vị g i đến gồm Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hoặc Quyết định phê duyệt kết quả đấu th u được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hợp đồng mua bán s a chữa;

(14)

Biên bản nghi m thu để kiểm tra định mức, tiêu chuẩn của tài sản theo qu định, văn ản hiện hành và thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ nếu chứng từ hợp lệ.

-Đối với các khoản chi về nghiệp vụ chuyên môn:

Kho bạc căn cứ vào hồ sơ đơn vị g i đến như ảng kê thanh toán (đối với khoản chi ưới 20 triệu đồng); Hợp đồng, biên bản nghiệm thu,...(đối với khoản chi từ 20 triệu đồng tr lên). Kiểm soát các khoản chi trên phải đúng mục đ ch, đối tượng, định mức theo các văn ản qui định hiện hành, nếu đủ điều kiện thì thanh toán cho nhà cung cấp.

-Đối với các khoản chi khác:

Ngoài việc thực hiện kiểm soát chi các nội ung như tr n, KBNN Đà Nẵng c ng thực hiện kiểm soát việc thanh toán bằng tiền mặt theo Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc qu định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng còn thực hiện quản lý và kiểm soát cam kết chi đối với các khoản chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ và s a chữa tài sản. Tất cả các khoản chi thư ng u n đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao dự toán có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ qu định và có giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng tr l n, nga sau hi đơn vị ký hợp đồng với nhà cung cấp, chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng, đơn vị đem hợp đồng đến KBNN Đà Nẵng đề nghị làm thủ tục cam kết chi.

c. Kiểm soát sau khi chi

KBNN Đà Nẵng thực hiện thanh tra chu n ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân s dụng NSNN có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản l nhà nước

(15)

của Kho bạc. Theo định kỳ phòng Thanh tra kiểm tra thuộc KBNN Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng, kịp th i phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong việc thực hiện chính sách, chế độ chi NSNN theo qu định của pháp luật.

2.2.5. Kết quả thực hiện kiểm soát chi thƣờng xuyên tại KBNN Đà Nẵng

a. Doanh số chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng và số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá hạn

Bảng 2.3. Số liệu chi thường xuyên theo cấp NS qua KBNN Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng

Năm Tổng chi TX NS TƢ NS Thành phố

2014 1.227.236 759.749 467.487

2015 1.453.626 863.890 589.736

2016 1.669.010 994.567 674.443

(Nguồn: Báo cáo của KBNN Đà Nẵng) Bảng 2.4. Số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá hạn

Đơn vị tính: hồ sơ

Năm Tổng số hồ sơ chi TX

Trong đó

Trƣớc hạn Đúng hạn Quá hạn

2014 13.472 12.195 1.181 96

2015 15.325 14.472 786 67

2016 19.138 18.241 849 48

(Nguồn: Báo cáo của KBNN Đà Nẵng) Bảng 2.3 cho thấy qui mô của chi thư ng xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng tăng qua từng năm cả 2 cấp ngân sách. Chứng tỏ nhiệm vụ kiểm soát chi thư ng xuyên của KBNN Đà nẵng ngày càng

(16)

tăng. Về nhân lực bố trí cho công tác này thực tế c ng đã được tăng trong những năm g n đâ . Thể hiện tại bảng 2.4, mặc dù số lượng hồ sơ phải giải quyết ngày càng nhiều, nhưng số lượng hồ sơ ị quá hạn ngày càng giảm.

b. Số tiền KBNN Đà Nẵng từ chối cấp phát, thanh toán qua kiểm soát chi

Bảng 2.6. Số liệu từ chối thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn năm 2014 đến 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

(Nguồn: Báo cáo KBNN Đà Nẵng) Từ bảng 2.6 ta thấy rằng trong các nội dung KBNN từ chối thanh toán, các nội ung chi vượt dự toán, vi phạm về chế độ chứng từ giảm d n qua các năm. Chứng tỏ các đơn vị s dụng ngân sách đã ngày càng chú trọng hơn trong việc theo dõi dự toán để phân bổ các khoản chi. Sai phạm về thiếu hồ sơ chứng từ và sai các yếu tố trên chứng từ c ng giảm nhiều. Về nội dung từ chối thanh toán do sai chế

Năm Số TH vi phạm

Số tiền từ chối thanh

toán

Trong đó

Chi vƣợt

dự toán

Vi phạm về chế độ CT

Sai chế độ tiêu chuẩn định mức Thiếu

hồ sơ, chứng từ

Sai các yếu tố

trên CT

Tổng số

Trong đó:

Vi phạm CĐ TT

không dùng TM 2014 267 34.150 2.567 4.786 5.765 21.032 10.798 2015 206 30.256 2.009 2.548 5.780 19.919 9.567 2016 187 26.843 1.532 1.098 4.178 20.035 11.732

(17)

độ, tiêu chuẩn, định mức lại tăng cao và chiếm đa ph n trong số liệu từ chối thanh toán, trong đó vi phạm về chế độ thanh toán không dùng tiền mặt c ng chiếm khá lớn. Do vậy c n có biện pháp để khắc phục sai phạm này.

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc

Quy trình kiểm soát chi thư ng u n đã có những cải tiến nhất định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị s dụng ngân sách hi đến giao dịch.

KBNN Đà Nẵng đã từ chối thanh toán hàng chục tỷ đồng, góp ph n tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước và làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế

Một là , việc lập và phân bổ dự toán NSNN rất chậm, nhất là đ u năm ngân sách, n n đ u năm KBNN Đà Nẵng hông có căn cứ phục vụ cho việc kiểm soát chi NSNN đối với các đơn vị chưa có ự toán.

Hai là, cán bộ kế toán trực tiếp kiểm soát chi thư ng xuyên thực hiện đồng th i cả 2 nhiệm vụ kiểm soát và thanh toán; dẫn đến tình trạng cán bộ kế toán không tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát chi nên dễ dẫn đến sai sót. Đ u mối thực hiện kiểm soát chi thư ng xuyên còn phân tán, thực hiện cả 2 bộ phận Kế toán và Kiểm soát chi.

Ba là, đối với các nội ung chi được kiểm soát chi bằng bảng kê chứng từ, chất lượng kiểm soát chi đem lại chưa cao.

(18)

Bốn là, tỷ trọng thanh toán tiền mặt còn khá cao trong chi thư ng u n qua KBNN Đà Nẵng, gâ hó hăn trong việc quản lý, giám sát quá trình s dụng NSNN

Năm là, việc kiểm soát mua sắm tài sản (đặc biệt là các tài sản được mua thư ng xuyên với số lượng lớn các đơn vị hành chính sự nghiệp như àn, tủ, má vi t nh,…) chưa ảo đảm chặt chẽ.

Sáu là, trong công tác kiểm soát chi đối với các đơn vị s dụng ngân sách hiện nay vẫn thực hiện kiểm soát chi theo đ u vào, chưa phù hợp với chủ trương đổi mới cơ chế cấp phát ngân sách của Chính phủ.

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Một là, tổ chức hệ thống NSNN nước ta hiện na được thiết kế theo mô hình hệ thống các cấp chính quyền; được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “song trùng trực thuộc”, ẫn đến sự chồng chéo, trùng lắp về thẩm quyền thực hiện trong hoạt động lập dự toán giữa các cơ quan chức năng, làm cho th i gian phê duyệt dự toán kéo dài, chậm phân bổ cho đơn vị s dụng ngân sách.

Hai là, các văn ản qu định chế độ kiểm soát đối với các khoản chi thư ng xuyên mặc ù đã được bổ sung, s a đổi nhiều l n, nhưng vẫn chưa đ đủ, không bắt kịp với những tha đổi trong thực tế.

Ba là, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại KBNN Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện triệt để.

Bốn là, hệ thống các chế độ, định mức, ti u chuẩn chi NSNN chưa thật sự đ đủ và đồng ộ.

Năm là, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm soát chi NSNN chưa đáp ứng yêu c u.

(19)

CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ

NẴNG

3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG

3.1.1. Mục tiêu phát triển của KBNN Đà Nẵng - cơ sở xây dựng định hƣớng hoàn thiện kiểm soát chi thƣờng xuyên

Mục tiêu phát triển của KBNN Đà Nẵng trong th i gian tới bao gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm soát chi thư ng xuyên theo hướng tinh gọn, một c a; và hoàn thiện quy trình kiểm soát chi theo hướng nhanh chóng, thuận lợi bằng cách áp dụng các công nghệ thông tin, tiến tới kiểm soát chi điện t .

- Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi thư ng xuyên phù hợp với u hướng cải cách hành chính trong quản lý chi NSNN và phương thức cấp phát ngân sách chi theo dự toán, tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động, đảm bảo thực hiện theo đúng Luật NSNN.

3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên tại KBNN Đà Nẵng

Từ những hạn chế chương 2 và để đạt được mục tiêu phát triển trên, công tác kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng trong th i gian tới c n được hoàn thiện theo định hướng cơ ản sau:

- Hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi thư ng xuyên theo hướng tinh gọn, đổi mới, dựa trên công nghệ thông tin,

- Cải tiến về nội dung, quy trình lập, phê duyệt và phân bổ dự toán NSNN, bảo đảm tính chính xác, chi tiết, đ đủ, kịp th i.

- Cải tiến quy trình cấp phát, thanh toán chi thư ng xuyên

(20)

NSNN, đảm bảo nguyên tắc mọi khoản chi của ngân sách đều được cấp phát trực tiếp đến đối tượng cung cấp lao động, hàng hoá, dịch vụ.

- Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp ngân sách trong quản lý NSNN và tăng cư ng ý thức trách nhiệm của các đơn vị s dụng ngân sách trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ quản lý, s dụng kinh phí thư ng u n NSNN đúng mục đ ch, đúng đối tượng và hiệu quả.

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện mô hình kiểm soát chi "một cửa" theo hƣớng đơn giản, một đầu mối

Qu trình được thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 3.1: Mô hình kiểm soát chi “một c a” theo hướng đơn giản, một đ u mối

Bước 1: Khi có nhu c u chi NSNN, đơn vị s dụng NSNN lập hồ sơ, tài liệu, chứng từ g i đến bộ phận kiểm soát chi của KBNN, đồng th i nhập vào chương trình Giao nhận hồ sơ một c a để giao cho cán bộ kiếm soát chi quản l đơn vị.

Đơn vị s dụng ngân sách/ ĐV thụ hư ng

Bộ phận Kế toán

Bộ phận Kiểm soát chi

Giám đốc (1)

(2)

(3b)

(3a)

(4) (5)

(6)

(2)

(21)

Bước 2: Sau khi kiểm tra đ đủ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ và thực hiện kiểm soát các khoản chi theo qu định. Có 2 trư ng hợp xảy ra:

+ Nếu khoản chi đủ điều kiện thanh toán, Bộ phận Kiểm soát chi ký kiểm soát trên chứng từ và trình lãnh đạo duyệt chấp nhận cấp phát.

+ Nếu khoản chi hông đủ điều kiện thanh toán, Bộ phận Kiểm soát chi ra thông báo từ chối và trình lãnh đạo để lãnh đạo ra quyết định từ chối cấp phát.

Bước 3a: Hồ sơ, chứng từ sau hi lãnh đạo duyệt chấp nhận cấp phát được chuyển cho bộ phận kế toán.

Bước 3b: Hồ sơ, chứng từ và thông báo từ chối cấp phát sau hi lãnh đạo ký quyết định từ chối cấp phát được chuyển trả cho đơn vị s dụng NSNN.

Bước 4: Bộ phận kế toán thực hiện hạch toán kế toán, nhập vào chương trình Ta mis và thanh toán chu ển khoản cho đơn vị thụ hư ng hoặc tiền mặt cho đơn vị giao dịch.

Bước 5: Kế toán viên chuyển lại hồ sơ cho ộ phận Kiểm soát chi.

Bước 6: Bộ phận Kiểm soát chi trả hồ sơ đã thanh toán cho đơn vị s dụng NSNN.

Việc giao nhận và trả ết quả đều qua một cán ộ iểm soát chi quản l đơn vị, hắc phục được tình trạng đơn vị phải giao ịch với cả 2 ộ phận, rút ngắn được th i gian giao ịch của đơn vị, đồng th i giúp cho cán ộ iểm soát chi có thể nâng cao công tác iểm soát chi, tạo điều iện thuận lợi và thống nhất hi iểm soát tập trung tất cả các nguồn inh ph , iểm soát mẫu ấu, đối chiếu ự toán của đơn vị.

(22)

3.2.2. Hoàn thiện quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tài chính, UBND thành phố Đà Nẵng, các Bộ, cơ quan trung ƣơng, các đơn vị sử dụng NSNN trong điều hành, quản lý chi thƣờng xuyên NSNN

Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc quản l , điều hành và s dụng NSNN theo luật NSNN. Phối hợp với S Tài ch nh và cơ quan chủ quản của đơn vị tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp th i các chế độ, chính sách mới an hành cho các đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản l để các đơn vị nắm bắt và thực hiện đúng qui định.

3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát việc chấp hành kỷ luật tài chính của các đơn vị sử dụng ngân sách

Việc tăng cư ng hoạt động thanh tra chu n ngành của KBNN Đà Nẵng đối với các đơn vị s ụng ngân sách nhằm phát hiện, ngăn ngừa và iến nghị l các hành vi vi phạm của cá nhân, đơn vị s ụng ngân sách, đồng th i nâng cao thức chịu trách nhiệm trong việc qu ết định các hoản chi thư ng u n của đơn vị, góp ph n hạn chế những hoản chi hông đúng mục đ ch, gâ lãng ph NSNN

3.2.4. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát và hiện đại hóa công nghệ thanh toán các khoản chi thƣờng xuyên NSNN không dùng tiền mặt

Quán triệt nguyên tắc thanh toán trực tiếp qua KBNN bằng việc qu định các cơ quan, tổ chức cá nhân muốn cung cấp, hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị s dụng ngân sách bắt buộc phải m tài khoản thanh toán tại ngân hàng, không thanh toán bằng tiền mặt.

Đa ạng hóa, hiện đại hóa hơn nữa công nghệ thanh toán tại KBNN Đà Nẵng như phối hợp với Ngân hàng thương mại để thực hiện thanh toán bằng hình thức thẻ tín dụng cho các đơn vị s dụng

(23)

ngân sách để rút ngắn th i gian thanh toán cho nhà cung cấp, nhằm khuyến h ch các đơn vị s dụng ngân sách tăng cư ng s dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại KBNN

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ kế toán đơn vị s dụng ngân sách c ng như cán ộ kiểm soát chi KBNN Đà Nẵng về mục đ ch, nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt

3.2.5. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi mua sắm tài sản công và triển khai thực hiện phƣơng thức mua sắm tài sản tập trung

Y u c u cơ quan quản l cấp tr n của các đơn vị s ụng ngân sách hi giao ự toán NSNN c n ghi rõ chi tiết số lượng, số tiền đối với hoản chi mua sắm tài sản trong năm.

Phối hợp với S Tài chính, UBND thành phố, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương tiến hành nghiên cứu và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung nhằm hạn chế việc mua sắm tài sản hông đúng định mức, ti u chuẩn, mục đ ch s ụng.

3.2.6. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Hoàn thiện ph n mềm tin học phục vụ cho công tác đối chiếu, iểm soát chặt chẽ mẫu ấu, chữ tr n các chứng từ li n quan đến việc s ụng inh ph , iểm soát phân ổ ự toán chi thư ng u n.

T ch cực tu n tru ền và đẩ mạnh tổ chức thực hiện cho hệ thống Kho ạc và các đơn vị s ụng ngân sách việc chu ển đổi sang s ụng Chứng từ điện t .

Tr n Cổng thông tin điện t c n đưa vào mục tra cứu nhanh và cập nhật ịp th i các văn ản, cơ chế, ch nh sách li n quan đến công tác iểm soát chi nói chung và iểm soát chi thư ng u n để cán ộ

(24)

iểm soát chi và ế toán đơn vị s ụng ngân sách có thể cập nhập và nắm rõ những tha đổi trong cơ chế, ch nh sách

3.2.7. Hoàn thiện phƣơng thức kiểm soát chi NSNN theo kết quả đầu ra

Để triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát chi theo kết quả đ u ra tại KBNN Đà Nẵng đòi hỏi phải tăng cư ng sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tài ch nh, cơ quan chủ quản và KBNN Đà Nẵng trong việc theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện và kết quả nhiệm vụ được giao của đơn vị. Trư ng hợp phát hiện đơn vị không bảo đảm thực hiện công việc theo đúng cam ết, KBNN Đà Nẵng sẽ tạm dừng cấp inh ph cho đơn vị hoặc có biện pháp thu hồi ph n inh ph đã cấp.

Tăng cư ng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát sau thanh toán các khoản chi thư ng u n NSNN đối với các đơn vị s dụng ngân sách, đặc biệt là các đơn vị thực hiện cơ chế quản lý theo kết quả đ u ra.

3.3. KIẾN NGHỊ

3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính 3.3.2. Kiến nghị với KBNN

3.3.3. Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng, cơ quan tài chính và các đơn vị sử dụng ngân sách

KẾT LUẬN CHUNG

Trong suốt hơn 25 năm â ựng và trư ng thành, hệ thống KBNN đã có những ước phát triển vượt bậc theo hướng cải cách và hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. KBNN tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong hệ thống tài chính quốc gia thông qua việc thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN, góp ph n đắc lực vào việc nâng cao chất lượng quản l điều hành tài

(25)

chính-ngân sách của Nhà nước. Kiểm soát chi thư ng u n đối với đơn vị s dụng ngân sách đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo việc s dụng NSNN đúng mục đ ch, tiết kiệm và hiệu quả. Do đó, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN có nghĩa rất lớn trong việc phân phối và s dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của đất nước.

Tr n cơ s lý luận về kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN và các yếu tố ảnh hư ng đến công tác kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN, tác giả đã tiến hành thu thập số liệu, phân tích, đối chiếu, tổng hợp các vấn đề liên quan về tổ chức bộ máy kiểm soát chi, đội ng cán ộ thực hiện kiểm soát chi, nội dung và quy trình thực hiện kiểm soát chi thư ng xuyên từ giai đoạn kiểm soát trước hi chi, trong hi chi cho đến giai đoạn kiểm soát sau khi chi, đồng th i rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế c n khắc phục trong công tác kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng. Từ đó, tác giả nghiên cứu và đưa ra những giải pháp liên quan nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN Đà Nẵng trong th i gian tới nhằm tiến tới kiểm soát chi theo mục tiêu phát triển của KBNN Đà Nẵng đến năm 2020. Các giải pháp có thể kể đến là hoàn thiện tổ chức bộ má theo hướng tinh gọn, tập trung đ u mối kiểm soát chi; tăng cư ng công tác thanh tra, đẩy mạnh thực hiện x phạt vi phạm hành chính; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong quá trình kiểm soát chi; hoàn thiện quy trình kiểm soát mua sắm tài sản; hoàn thiện phương thức kiểm soát chi theo kết quả đ u ra và tác giả c ng có những kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền s a đổi, bổ sung và hoàn thiện chế độ, văn ản, tạo điều kiện về c s pháp l để các giải pháp trong luận văn được thực hiện thuận lợi và phù hợp với thực tế nhằm nâng

(26)

cao công tác kiểm soát chi thư ng xuyên tại KBNN Đà Nẵng trong th i gian tới.

Được sự hướng dẫn tận tình của th y PGS.TS Ngô Hà Tấn cùng với các ý kiến đóng góp nhiệt tình của lãnh đạo c ng như của đồng nghiệp KBNN Đà Nẵng, tác giả đã cố gắng thực hiện đề tài nhưng c ng không tránh khỏi sai sót, hạn chế. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp ổ sung của các th y, cô giáo, các nhà khoa học c ng như các đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn./.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Trọng tâm tổng kết là việc thực hiện các quy định của Luật thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác thanh tra hành chính (đối với hoạt động của Thanh

yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực của bộ máy kiểm soát chi; Qua công tác nhằm tổ chức đánh giá việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật về quản lý

Người được phân công cấp số phiếu công tác, lệnh công tác báo cáo lại với cán bộ an toàn của đơn vị và người được phân công kiểm tra kiểm soát an toàn lao

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Hương Thủy,Thừa Thiên Huế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Hệ thống thông

- Các mẫu báo cáo theo thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình tình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu

Như vậy, theo tác giả Trịnh Đình Hào (2013) thì “Quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN là việc KBNN căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, thực

Nghiên cứu cho thấy, công tác lập dự toán là vô cùng quan trọng đối với hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp.. Bộ Tài chính, Giáo trình

Với vị trí là đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật NSNN và phân cấp của Bộ Tài chính, các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài

Tuy nhiên, công tác PBGDPL của ngành, của Đại học Đà Nẵng ĐHĐN vẫn còn không ít hạn chế, thể hiện ở nhận thức của một số đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này chưa

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát công tác soạn thảo và quản lý văn bản ở các đơn vị Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính cần thường xuyên tổ chức