• Không có kết quả nào được tìm thấy

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2009-2013

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2009-2013"

Copied!
104
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của GS.TS Trần Ngọc Thơ. Bài nghiên cứu này xem xét tác động của các nhân tố đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. 172 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian trên cả 2 sàn HOSE và HNX. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tương tự như các nghiên cứu trước đây về cơ cấu vốn ở các nước phát triển và đang phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu vốn của doanh nghiệp Việt Nam còn bao gồm khả năng sinh lời, cơ hội tăng trưởng, bao gồm quy mô công ty, cơ cấu tài sản và lá chắn thuế phi nợ.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, không giống như các nước phát triển, các công ty Việt Nam ưa chuộng tài trợ bằng nợ ngắn hạn hơn là tài trợ bằng nợ dài hạn.

GIỚI THIỆU

Mục tiêu nghiên cứu của dự án là điều tra mối quan hệ giữa các yếu tố như quy mô công ty, khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng, tính hữu hình của cơ cấu tài sản, chi phí tài chính khẩn cấp và kiệt quệ tài chính. Lá chắn thuế phi nợ ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty. Mức độ ảnh hưởng đó có giống như các nghiên cứu ở các nước phát triển không? Nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy trên dữ liệu bảng, cụ thể là phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS và GLS) cho 3 mô hình: mô hình ước lượng tổng quát (Pooled model, PM), mô hình hiệu ứng cố định (Fixed Effects Model, FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên. mô hình (Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, REM) ).

Sau đó, nghiên cứu sẽ tiến hành các thử nghiệm so sánh để xác định mô hình nào là tốt nhất.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ

Cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu ở các doanh nghiệp

 • Khái niệm cấu trúc vốn
 • Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu

Các lý thuyết về cấu trúc vốn

 • Quan điểm truyền thống
 • Quan điểm hiện đại

Lý thuyết MM được thể hiện bằng hai phát biểu: phát biểu đầu tiên (I) nói về giá trị doanh nghiệp, phát biểu thứ hai (II) nói về chi phí vốn. Không có thuế doanh nghiệp hoặc thuế cá nhân. - Không có chi phí giao dịch. Bằng cách lập luận tương tự, chi phí vốn trung bình của công ty bắt đầu tăng lên.

Thông tin bất cân xứng giữa các thực thể này dẫn đến chi phí đại diện.

Hình 2.1 - Đánh đổi chi phí và lợi ích
Hình 2.1 - Đánh đổi chi phí và lợi ích

Tổng quan các nghiên cứu về cấu trúc vốn

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố đặc điểm doanh nghiệp có mối tương quan nghịch với tỷ lệ nợ. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các biến giải thích sau: lợi nhuận, quy mô công ty, cơ hội tăng trưởng, cơ cấu tài sản, chi phí tài chính khẩn cấp và tác động của lá chắn phi thuế. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn về tác động của các yếu tố nội bộ công ty đến đòn bẩy cũng xác nhận rằng cả lý thuyết đánh đổi lẫn lý thuyết trật tự phân hạng trong hoạch định cơ cấu vốn đều không đưa ra được lời giải thích mang tính lý thuyết, ảnh hưởng đến việc lựa chọn cộng tác viên trong các doanh nghiệp Trung Quốc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sinh lời, cơ hội tăng trưởng, quy mô công ty và cơ cấu tài sản có tác động tích cực đến đòn bẩy nợ của các công ty Thái Lan.

Bảng 2.1 - Tóm tắt kỳ vọng dấu theo lý thuyết giữa các nhân tố và đòn bẩy nợ
Bảng 2.1 - Tóm tắt kỳ vọng dấu theo lý thuyết giữa các nhân tố và đòn bẩy nợ

PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu

 • Biến nghiên cứu
 • Giả thuyết nghiên cứu
 • Mô hình hồi quy
 • Các kiểm định đánh giá, khắc phục và so sánh mô hình

Tuy nhiên, luận án chỉ tập trung vào mô hình hồi quy tuyến tính vì đây là một phương pháp mạnh thường được sử dụng trong nghiên cứu. Luận án đề xuất các mô hình hồi quy sau cho dữ liệu bảng của các công ty theo thời gian: Do đó, mô hình hồi quy này có thể làm sai lệch mối quan hệ thực tế giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích.

Phương pháp hiệu ứng cố định FEM: Mô hình hồi quy tính đến cách các đặc điểm của mỗi công ty 'sửa chữa' mô hình. Phương pháp hiệu ứng ngẫu nhiên REM: Mô hình hồi quy tính đến việc các đặc điểm của mỗi công ty ảnh hưởng "ngẫu nhiên" đến mô hình như thế nào. Bước 4: Tính giá trị của thống kê kiểm định dựa trên quan sát mẫu hoặc mô hình.

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy có mối tương quan tuyến tính với nhau. Phương pháp này chạy mô hình hồi quy thứ cấp giữa một biến độc lập và các biến độc lập còn lại. Vậy mô hình PM phù hợp hơn mô hình FEM c) So sánh mô hình PM và mô hình REM.

Do đó, mô hình PM phù hợp hơn mô hình REM d) So sánh mô hình FEM (OLS hoặc GLS) và REM. Kiểm định Hausman được sử dụng để đánh giá sự so sánh giữa mô hình FEM và REM.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI THÍCH CÁC NHÂN TỐ

Thống kê mô tả

Thống kê chi tiết cho từng biến phụ thuộc theo năm được thể hiện ở 3 bảng từ 4.2 đến 4.4. Tuy nhiên, việc sử dụng nợ dài hạn trên HNX giảm nhiều hơn so với HOSE (xem Biểu đồ 4.2), dẫn đến tổng nợ trên HNX có xu hướng giảm, trong khi nợ ngắn hạn được sử dụng khá rộng rãi và ổn định ở mức cao. HNX, nhưng tỷ lệ nợ ngắn hạn trên HOSE tăng dần qua các năm (xem Biểu đồ 4.3), dẫn đến tổng nợ trên HOSE và trên tổng 2 sàn có xu hướng tăng dần.

Bảng 4.2 - Thống kê mô tả biến nợ   theo thời gian
Bảng 4.2 - Thống kê mô tả biến nợ theo thời gian

Kết quả nghiên cứu

 • Kết quả nghiên cứu với biến cơ hội tăng trưởng
 • Kết quả nghiên cứu với biến cơ hội tăng trưởng

Tuy nhiên, trong mô hình phương trình với biến phụ thuộc có mối tương quan (-) với , nhưng mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê. Trong nghiên cứu của Nguyễn (2013), có mối tương quan (+) với mô hình FEM, nhưng không có mối quan hệ đáng kể. Đối với , hệ số này có mối tương quan (+) có ý nghĩa thống kê trong mô hình PM & REM nhưng không có mối tương quan có ý nghĩa thống kê (+) trong mô hình FEM.

Biến này có tương quan (-) và chỉ có ý nghĩa đối với tổng đòn bẩy trong mô hình REM và FEM ở mức ý nghĩa 10%. Trong phương trình đòn bẩy và biến cũng có mối tương quan (-), tuy nhiên mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê. Với đòn bẩy dài hạn, hệ số này chỉ có tương quan (+) trong mô hình PM.

Trong phương trình hồi quy cho biến phụ thuộc vào đòn bẩy dài hạn, biến chỉ có ý nghĩa thống kê với mô hình PM & REM, còn ở mô hình FEM, mặc dù biến có tương quan (-) nhưng mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê. Mối tương quan nghịch ủng hộ lý thuyết trật tự phân hạng: các công ty có nhiều lợi nhuận hơn sẽ có ít nợ hơn. Và trong mô hình phương trình biến phụ thuộc, hệ số thang đo cũng có tương quan (-) với đòn bẩy dài hạn và mối tương quan này cũng không có ý nghĩa thống kê.

Trong mô hình FEM của biến phụ thuộc, mặc dù yếu tố này có tương quan (+) nhưng mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê. Về nợ dài hạn, biến chỉ có mối tương quan (+) có ý nghĩa thống kê trong mô hình PM.

Bảng 4.5 - Kết quả hồi quy cho phương trình tổng nợ
Bảng 4.5 - Kết quả hồi quy cho phương trình tổng nợ

Kiểm định đa cộng tuyến

Tiếp theo, nghiên cứu sử dụng hệ số lạm phát phương sai VIF để kiểm soát hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Theo “Sách Kinh tế lượng” của Đại học Kinh tế TP.HCM, nếu giá trị VIF của một biến lớn hơn 10 thì sẽ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Kiểm định tương quan chuỗi

So sánh và lựa chọn mô hình

Với kết quả của phép thử hệ số nhân Breusch-Pagan Lagrange, nó nên bị bác bỏ, nghĩa là nó có tác động ngẫu nhiên. Kết quả kiểm định Hausman đã bác bỏ giả thuyết: sự khác biệt giữa các công ty là có tính hệ thống, tức là sự khác biệt giữa các công ty không phải là ngẫu nhiên. Tất cả kết quả của 4 phép thử trên đều khẳng định mô hình FEM là mô hình phù hợp nhất.

Kiểm định phương sai thay đổi cho mô hình FEM

Do đó, giả thuyết này phải bị bác bỏ, điều đó có nghĩa là mô hình FEM có tính không đồng nhất.

Khắc phục phương sai thay đổi và tương quan chuỗi trong mô hình FEM

Khả năng sinh lời và cơ hội tăng trưởng vẫn tương quan với nợ dài hạn, như trước đây, với phương sai thay đổi đã được điều chỉnh, nhưng mức ý nghĩa thống kê thấp hơn. Chi phí kiệt quệ tài chính không được cho là có ảnh hưởng đến các loại nợ. Kết quả nghiên cứu trình bày trong Bảng 4.19 là sự so sánh giữa giả thuyết nghiên cứu và kết quả hồi quy của mô hình FEM với biến xác suất tăng trưởng sau khi sử dụng phương pháp ước lượng GLS để khắc phục hiện tượng không đồng nhất, thay đổi và tương quan nối tiếp.

Bảng 4.18 - Kết quả hồi quy sau khi khắc phục phương sai thay đổi và tương quan chuỗi (   )
Bảng 4.18 - Kết quả hồi quy sau khi khắc phục phương sai thay đổi và tương quan chuỗi ( )

KẾT LUẬN

Hình ảnh

Hình 2.1 - Đánh đổi chi phí và lợi ích
Bảng 2.1 - Tóm tắt kỳ vọng dấu theo lý thuyết giữa các nhân tố và đòn bẩy nợ
Bảng 4.1 - Thống kê mô tả
Bảng 4.2 - Thống kê mô tả biến nợ   theo thời gian
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu về hạn chế tài chính và nắm giữ tiền ở các doanh nghiệp Việt Nam cũng sử dụng các phương pháp phân loại công ty hạn chế tài chính tương tự như phương pháp sử

Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 4G của tổng công ty viễn thông MobiFone trên địa bàn Thừa Thiên Huế” trong khuôn

Như vậy, mô hình nghiên cứu mà tác giả sử dụng để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet FTTH của khách hàng cá nhân tại Công ty cổ

Chính vì vậy, tác giả tiến hành xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty chứng khoán trên cơ sở kế thừa các nhân tố phù

Sau khi tham khảo các nghiên cứu trước cũng như phỏng vấn các nhân viên trong ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Thanh Hoá, tác giả đề

Nhóm nhân tố ảnh hưởng tới quyết định niêm yết chéo của công ty được các tác giả trước đó nghiên cứu và thực nghiệm tại nhiều TTCK quốc tế, bao gồm: Nhân

Nghiên cứu đưa ra và kiểm định mô hình kinh tế lượng để xác định các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tại TĐDKVN, trong đó

4.3 Kết luận chung từ mô hình nghiên cứu Từ các mô hình hồi qui trên tác giả tổng hợp được một số kết quả như sau: Bảng 4.12: Tổng hợp các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các

Song 2002 về tác động của các nhân tố lợi nhuận, tài sản cố định hữu hình, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi ích tấm chắn thuế không do nợ Non-debt tax shields, cơ hội tăng trưởng, rủi ro