• Không có kết quả nào được tìm thấy

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP"

Copied!
92
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY. Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô. Sự cần thiết phải hoàn thiện việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Một số ý tưởng nhằm cải tiến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa & nhỏ

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng đều là những chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Kết quả hoạt động kinh doanh khác: là chênh lệch giữa thu nhập, chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp vừa & nhỏ

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 1.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

Thu nhập từ hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ. a) Chứng từ sử dụng hạch toán chi phí hoạt động tài chính - Phiếu thanh toán. Phương pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính được tóm tắt ở sơ đồ 1.6 và sơ đồ 1.7 a) Chứng từ hạch toán thu nhập khác - Các khoản thu. Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty trong một kỳ kế toán năm.

- Lưu giữ sổ sách kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh dưới dạng Nhật ký. Hàng ngày, trên cơ sở các chứng từ đã kiểm tra làm căn cứ ghi chép, trước tiên hãy ghi lại các giao dịch phát sinh vào Nhật ký, sau đó căn cứ vào dữ liệu đã ghi trong Nhật ký thì ghi vào Nhật ký chính. . - Ghi sổ kế toán thu nhập, chi phí, lợi nhuận dưới hình thức nhật ký - sổ cái chung.

Hàng ngày, kế toán viên căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, trước tiên xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có phải đăng ký tại Kladden - Finance. Ghi sổ kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh dưới hình thức Chứng từ - Kế toán hàng ngày, căn cứ trên chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, sử dụng làm căn cứ Sổ kế toán, kế toán viên lập sổ sách của các chứng từ. Sổ sách kế toán chi tiết và bản đồ Sổ nhật ký đặc biệt SÁCH TỔNG HỢP.

Đăng ký sổ kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh dưới hình thức kế toán trên máy vi tính. Hàng ngày, kế toán dựa vào báo cáo tài chính hoặc bảng tổng hợp báo cáo tài chính cùng loại đã được kiểm tra, làm căn cứ hạch toán, xác định tài khoản Nợ, tài khoản Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng đã thiết kế sẵn và biểu đồ trên phần mềm kế toán.

Sơ đồ 1.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh b) Tài khoản sử dụng kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ 1.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh b) Tài khoản sử dụng kế toán doanh thu hoạt động tài chính

TÍNH

Một số kết quả tài chính của Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô trong 2 năm gần đây

 • Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH thƣơng mại snar xuất Thủ Đô
  • Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô
 • Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty theo kiểu Online. Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng Tài chính - Kế toán, Kế hoạch và Tổ chức hành chính. Phòng kế toán: thực hiện và giám sát công tác tài chính trong công ty.

Sản phẩm sản xuất của công ty trên thị trường không nhiều nên không có nhiều đối thủ cạnh tranh giúp công ty chiếm lĩnh thị trường hiện nay. Cơ cấu kế toán của công ty theo mô hình kế toán tập trung. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô, Sản Xuất Thủ Đô.

Hiện trạng hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô hoạt động trong Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Nhưng hiện tại, thu nhập của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô đang ở mức thấp. chủ yếu đến từ hoạt động thương mại: bán buôn, bán lẻ hàng gia công. Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô được mô tả qua sơ đồ 2.4.

 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH TMSX Thủ Đô
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH TMSX Thủ Đô

Hóa đơn GTGT số 0000181

Phiếu thu số 134

PHIẾU THU

Sổ nhật ký chung

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Sổ cái TK 511

Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô) Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô.

SỔ CÁI

Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô

Hiện nay, để tính giá hàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô sử dụng phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập khẩu. Sau khi điền phiếu, người lập phiếu và kế toán trưởng ký tên gửi giám đốc duyệt, sau đó giao cho người nhận phiếu để vào kho nhận hàng. Sau khi ra khỏi kho, thủ kho ghi chép rõ ngày, tháng, năm phát hành và người nhận ký tên, ghi rõ họ tên vào tờ.

Sau mỗi lần nhập khẩu, kế toán phải xác định lại giá trị thực tế của hàng tồn kho và đơn giá bình quân. Giá trị thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập Số lượng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập. Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị điện Hải Phòng:

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DC

Sổ chi tiết vật liệu, CCDC

PHIẾU XUẤT KHO

 • Sổ cái TK 632
 • Hóa đơn GTGT số 0001802
 • Phiếu chi số 289
 • Biểu 2.12:Hóa Đơn GTGT số009585
 • Phiếu chi số 282
 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái TK 642
 • báo có số 163
 • Sổ Nhật ký chung
 • Sổ cái TK 515
 • Phiếu kế toán số 125

Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô). Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên). 2.3.3 Chịu trách nhiệm về chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô. Quy trình ghi nhận chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô để hạch toán, như sau:

Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô). Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): Năm triệu đồng. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô). Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô).

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô. Năm 2015, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô không có chi phí hoạt động tài chính. Quy trình ghi nhận thu nhập từ hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô như sau:

Nguồn số liệu trích dẫn: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô). Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô Địa chỉ: Tổ 9, xã An Thắng, huyện An Lão - HP.

Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Thủ Đô
Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Thủ Đô

PHIẾU KẾ TOÁN

 • Phiếu kế toán số 126
 • Phiếu kế toán số 127
 • Phiếu kế toán số 128
 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái TK 911
 • Sổ cái TK 421
  • Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô
  • Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô
 • Sổ chi tiết bán hàng
 • Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô). GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô.

Tuy nhiên, chế độ kế toán tại công ty vẫn chưa hoàn toàn hợp lý. Ngoài những lợi ích nêu trên, công việc kế toán tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủ Đô còn được thực hiện. vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô và kết quả hoạt động tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô.

Chính vì vậy việc hoàn thiện tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng. Một số ý tưởng nhằm cải thiện việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy quy trình hạch toán doanh thu bán hàng của công ty như sau:

Đưa ra lý luận về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp và đánh giá tổng thể tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Đề tài phản ánh thực tế công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô. Đề tài đã đánh giá những ưu, nhược điểm của công tác kế toán nói chung, công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

Đề tài đã đề xuất một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán, cũng như hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủ Đô.

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hạch toán về kế toán doanh thu bán hàng
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hạch toán về kế toán doanh thu bán hàng

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2.2.Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
Sơ đồ 1.3. Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai thường xuyên)
Sơ đồ 1.4.Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 1.2.4.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Để xác định kết quả bán hàng, bên cạnh việc phải tính toán chính xác doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng tiêu thụ, kế toán còn phải tiến

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

o Chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán

Theo đó, lợi nhuận kế toán trước thuế được xác định bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác trừ các khoản giá

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa

Lợi nhuận Doanh thu Các khoản Chi phí thuần từ hoạt bán hàng Giá vốn = - giảm trừ - - quản lý động sản xuất và cung cấp hàng bán doanh thu kinh doanh kinh doanh dịch vụ Kết quả

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu - Gía vốn hàng bán - Chi phí quản lý kinh doanh  Kết quả