• Không có kết quả nào được tìm thấy

Luật Thương mại

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Luật Thương mại"

Copied!
81
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

c ñ a Q u è c h é i n í c c é n g h oµ x · h é i c h ñ n g h Ü a Vi Ö t N am s è 3 6/ 20 05 / Q H1 1 ng µ y 14 t h ¸ n g 6 n ¨ m 2 00 5

C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;

LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th¬ng m¹i.

C h ¬ n g I

N h ÷ n g q u y ® Þ n h c h u n g

Mô c 1

P h ¹ m v i ® i Ò u c h Ø n h vµ ® è i t î n g ¸p d ôn g

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

1. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i thùc hiÖn trªn l·nh thæ níc Céng hoµ x·

héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

2. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i thùc hiÖn ngoµi l·nh thæ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong trêng hîp c¸c bªn tho¶ thuËn chän

¸p dông LuËt nµy hoÆc luËt níc ngoµi, ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông LuËt nµy.

3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña mét bªn trong giao dÞch víi th¬ng nh©n thùc hiÖn trªn l·nh thæ níc Céng hoµ x·

héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong trêng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®ã chän ¸p dông LuËt nµy.

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông

1. Th¬ng nh©n ho¹t ®éng th¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy.

2. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th¬ng m¹i.

3. C¨n cø vµo nh÷ng nguyªn t¾c cña LuËt nµy, ChÝnh phñ quy

®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông LuËt nµy ®èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng th-

¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, thêng xuyªn kh«ng ph¶i ®¨ng ký kinh doanh.

(2)

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷

Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:

1. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao gåm mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t, xóc tiÕn th-

¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c.

2. Hµng hãa bao gåm:

a) TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n, kÓ c¶ ®éng s¶n h×nh thµnh trong t¬ng lai;

b) Nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai.

3. Thãi quen trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i lµ quy t¾c xö sù cã néi dung râ rµng ®îc h×nh thµnh vµ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét thêi gian dµi gi÷a c¸c bªn, ®îc c¸c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c

®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång th¬ng m¹i.

4. TËp qu¸n th¬ng m¹i lµ thãi quen ®îc thõa nhËn réng r·i trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i trªn mét vïng, miÒn hoÆc mét lÜnh vùc th¬ng m¹i, cã néi dung râ rµng ®îc c¸c bªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i.

5. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu lµ th«ng tin ®îc t¹o ra, göi ®i, nhËn vµ l- u gi÷ b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn tö.

6. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña th¬ng nh©n níc ngoµi, ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ trêng vµ thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i mµ ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp.

7. Chi nh¸nh cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña th¬ng nh©n níc ngoµi, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.

8. Mua b¸n hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng, chuyÓn quyÒn së h÷u hµng hãa cho bªn mua vµ nhËn thanh to¸n; bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn b¸n, nhËn hµng vµ quyÒn së h÷u hµng ho¸ theo tháa thuËn.

9. Cung øng dÞch vô lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn (sau ®©y gäi lµ bªn cung øng dÞch vô) cã nghÜa vô thùc hiÖn dÞch vô cho mét bªn kh¸c vµ nhËn thanh to¸n; bªn sö dông dÞch vô (sau

®©y gäi lµ kh¸ch hµng) cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn cung øng dÞch vô vµ sö dông dÞch vô theo tháa thuËn.

10. Xóc tiÕn th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng thóc ®Èy, t×m kiÕm c¬

héi mua b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô, bao gåm ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o th¬ng m¹i, trng bµy, giíi thiÖu hµng ho¸, dÞch vô vµ héi chî, triÓn l·m th¬ng m¹i.

(3)

¬ng nh©n ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch th¬ng m¹i cho mét hoÆc mét sè th¬ng nh©n ®îc x¸c ®Þnh, bao gåm ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho th¬ng nh©n, m«i giíi th¬ng m¹i, uû th¸c mua b¸n hµng ho¸ vµ

®¹i lý th¬ng m¹i.

12. Vi ph¹m hîp ®ång lµ viÖc mét bªn kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn hoÆc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.

13. Vi ph¹m c¬ b¶n lµ sù vi ph¹m hîp ®ång cña mét bªn g©y thiÖt h¹i cho bªn kia ®Õn møc lµm cho bªn kia kh«ng ®¹t ®îc môc

®Ých cña viÖc giao kÕt hîp ®ång.

14. XuÊt xø hµng ho¸ lµ níc hoÆc vïng l·nh thæ n¬i s¶n xuÊt ra toµn bé hµng ho¸ hoÆc n¬i thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ biÕn c¬ b¶n cuèi cïng ®èi víi hµng ho¸ trong trêng hîp cã nhiÒu níc hoÆc vïng l·nh thæ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã.

15. C¸c h×nh thøc cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng v¨n b¶n bao gåm

®iÖn b¸o, telex, fax, th«ng ®iÖp d÷ liÖu vµ c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 4. ¸p dông LuËt th¬ng m¹i vµ ph¸p luËt cã liªn quan 1. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¶i tu©n theo LuËt th¬ng m¹i vµ ph¸p luËt cã liªn quan.

2. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®Æc thï ®îc quy ®Þnh trong luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña luËt ®ã.

3. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i kh«ng ®îc quy ®Þnh trong LuËt th¬ng m¹i vµ trong c¸c luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù.

§iÒu 5. ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ, ph¸p luËt níc ngoµi vµ tËp qu¸n th¬ng m¹i quèc tÕ

1. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông ph¸p luËt níc ngoµi, tËp qu¸n th¬ng m¹i quèc tÕ hoÆc cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.

2. C¸c bªn trong giao dÞch th¬ng m¹i cã yÕu tè níc ngoµi ®îc tho¶ thuËn ¸p dông ph¸p luËt níc ngoµi, tËp qu¸n th¬ng m¹i quèc tÕ nÕu ph¸p luËt níc ngoµi, tËp qu¸n th¬ng m¹i quèc tÕ ®ã kh«ng tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

(4)

§iÒu 6. Th¬ng nh©n

1. Th¬ng nh©n bao gåm tæ chøc kinh tÕ ®îc thµnh lËp hîp ph¸p, c¸ nh©n ho¹t ®éng th¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, thêng xuyªn vµ cã ®¨ng ký kinh doanh.

2. Th¬ng nh©n cã quyÒn ho¹t ®éng th¬ng m¹i trong c¸c ngµnh nghÒ, t¹i c¸c ®Þa bµn, díi c¸c h×nh thøc vµ theo c¸c ph¬ng thøc mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm.

3. QuyÒn ho¹t ®éng th¬ng m¹i hîp ph¸p cña th¬ng nh©n ®îc Nhµ níc b¶o hé.

4. Nhµ níc thùc hiÖn ®éc quyÒn Nhµ níc cã thêi h¹n vÒ ho¹t

®éng th¬ng m¹i ®èi víi mét sè hµng hãa, dÞch vô hoÆc t¹i mét sè

®Þa bµn ®Ó b¶o ®¶m lîi Ých quèc gia. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc hµng hãa, dÞch vô, ®Þa bµn ®éc quyÒn Nhµ níc.

§iÒu 7. NghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh cña th¬ng nh©n Th¬ng nh©n cã nghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp cha ®¨ng ký kinh doanh, th¬ng nh©n vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.

§iÒu 8. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng th¬ng m¹i 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng th¬ng m¹i.

2. Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ c¸c ho¹t

®éng th¬ng m¹i cô thÓ ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt nµy.

3. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng.

4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i t¹i ®Þa ph¬ng theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ.

§iÒu 9. HiÖp héi th¬ng m¹i

1. HiÖp héi th¬ng m¹i ®îc thµnh lËp ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña th¬ng nh©n, ®éng viªn th¬ng nh©n tham gia ph¸t triÓn th¬ng m¹i, tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i.

2. HiÖp héi th¬ng m¹i ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy

®Þnh cña ph¸p luËt vÒ héi.

(5)

N h÷ n g n g u y ªn t ¾ c c ¬ b¶ n t ro ng h o ¹ t ®é n g t h ¬ n g m ¹ i

§iÒu 10. Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt cña th¬ng nh©n trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i

Th¬ng nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i.

§iÒu 11. Nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn tho¶ thuËn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i

1. C¸c bªn cã quyÒn tù do tho¶ thuËn kh«ng tr¸i víi c¸c quy

®Þnh cña ph¸p luËt, thuÇn phong mü tôc vµ ®¹o ®øc x· héi ®Ó x¸c lËp c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i.

Nhµ níc t«n träng vµ b¶o hé c¸c quyÒn ®ã.

2. Trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i, c¸c bªn hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng bªn nµo ®îc thùc hiÖn hµnh vi ¸p ®Æt, cìng Ðp, ®e do¹, ng¨n c¶n bªn nµo.

§iÒu 12. Nguyªn t¾c ¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th-

¬ng m¹i ®îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, c¸c bªn ®îc coi lµ mÆc nhiªn

¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®· ®îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn ®ã mµ c¸c bªn ®· biÕt hoÆc ph¶i biÕt nhng kh«ng ®îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 13. Nguyªn t¾c ¸p dông tËp qu¸n trong ho¹t ®éng th-

¬ng m¹i

Trêng hîp ph¸p luËt kh«ng cã quy ®Þnh, c¸c bªn kh«ng cã tho¶

thuËn vµ kh«ng cã thãi quen ®· ®îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn th× ¸p dông tËp qu¸n th¬ng m¹i nhng kh«ng ®îc tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c quy ®Þnh trong LuËt nµy vµ trong Bé luËt d©n sù.

§iÒu 14. Nguyªn t¾c b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi tiªu dïng

1. Th¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th¬ng m¹i cã nghÜa vô th«ng tin ®Çy ®ñ, trung thùc cho ngêi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ m×nh kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®ã.

2. Th¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng, tÝnh hîp ph¸p cña hµng ho¸, dÞch vô mµ m×nh kinh doanh.

(6)

§iÒu 15. Nguyªn t¾c thõa nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng

®iÖp d÷ liÖu trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i

Trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i, c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®îc thõa nhËn cã gi¸ trÞ ph¸p lý t¬ng ®¬ng v¨n b¶n.

Mô c 3

t h ¬ n g n h © n n í c ng o µ i h o¹ t ® é n g t h ¬ n g m ¹ i t¹ i Vi Ö t N am

§iÒu 16. Th¬ng nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam

1. Th¬ng nh©n níc ngoµi lµ th¬ng nh©n ®îc thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt níc ngoµi hoÆc ®îc ph¸p luËt níc ngoµi c«ng nhËn.

2. Th¬ng nh©n níc ngoµi ®îc ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam; thµnh lËp t¹i ViÖt Nam doanh nghiÖp cã vèn

®Çu t níc ngoµi theo c¸c h×nh thøc do ph¸p luËt ViÖt Nam quy

®Þnh.

3. V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Th¬ng nh©n níc ngoµi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña m×nh t¹i ViÖt Nam.

4. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc th¬ng nh©n níc ngoµi thµnh lËp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn th× ®îc coi lµ th¬ng nh©n ViÖt Nam.

§iÒu 17. QuyÒn cña V¨n phßng ®¹i diÖn

1. Ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých, ph¹m vi vµ thêi h¹n ®îc quy

®Þnh trong giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn.

2. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn.

3. TuyÓn dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi ®Ó lµm viÖc t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

4. Më tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ, b»ng ®ång ViÖt Nam cã gèc ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ chØ ®- îc sö dông tµi kho¶n nµy vµo ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn.

5. Cã con dÊu mang tªn V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

6. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

(7)

§iÒu 18. NghÜa vô cña V¨n phßng ®¹i diÖn

1. Kh«ng ®îc thùc hiÖn ho¹t ®éng sinh lîi trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam.

2. ChØ ®îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i trong ph¹m vi mµ LuËt nµy cho phÐp.

3. Kh«ng ®îc giao kÕt hîp ®ång, söa ®æi, bæ sung hîp ®ång

®· giao kÕt cña th¬ng nh©n níc ngoµi, trõ trêng hîp Trëng V¨n phßng ®¹i diÖn cã giÊy uû quyÒn hîp ph¸p cña th¬ng nh©n níc ngoµi hoÆc c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu 17 cña LuËt nµy.

4. Nép thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

5. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

6. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 19. QuyÒn cña Chi nh¸nh

1. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh.

2. TuyÓn dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi ®Ó lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

3. Giao kÕt hîp ®ång t¹i ViÖt Nam phï hîp víi néi dung ho¹t

®éng ®îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh vµ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.

4. Më tµi kho¶n b»ng ®ång ViÖt Nam, b»ng ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.

5. ChuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

6. Cã con dÊu mang tªn Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

7. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ c¸c ho¹t

®éng th¬ng m¹i kh¸c phï hîp víi giÊy phÐp thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.

8. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 20. NghÜa vô cña Chi nh¸nh

1. Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; trêng hîp cÇn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n th«ng dông kh¸c th×

(8)

ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam chÊp thuËn.

2. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

3. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 21. QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn

®Çu t níc ngoµi

QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi

®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.

§iÒu 22. ThÈm quyÒn cho phÐp th¬ng nh©n níc ngoµi ho¹t

®éng th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam

1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cho phÐp th¬ng nh©n n- íc ngoµi ho¹t ®éng th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam.

2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho th¬ng nh©n níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

3. Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; thµnh lËp Chi nh¸nh, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong trêng hîp th-

¬ng nh©n ®ã chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn mua b¸n hµng hãa theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ phï hîp víi ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.

4. Trêng hîp ph¸p luËt chuyªn ngµnh cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ thÈm quyÒn cña bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho th¬ng nh©n níc ngoµi ho¹t

®éng th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chuyªn ngµnh ®ã.

§iÒu 23. ChÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cña th¬ng nh©n níc ngoµi

1. Th¬ng nh©n níc ngoµi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

a) HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp;

b) Theo ®Ò nghÞ cña th¬ng nh©n vµ ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn chÊp nhËn;

c) Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn do vi ph¹m ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña giÊy phÐp;

(9)

®) Khi th¬ng nh©n níc ngoµi chÊm døt ho¹t ®éng theo quy

®Þnh cña ph¸p luËt níc ngoµi ®èi víi h×nh thøc V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh vµ tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi bªn ViÖt Nam;

e) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. Tríc khi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, th¬ng nh©n níc ngoµi cã nghÜa vô thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô kh¸c víi Nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan t¹i ViÖt Nam.

C h ¬ n g I I

m u a b ¸ n h µ n g h ã a

Mô c 1

c ¸ c qu y ® Þ n h c h u n g ® è i v í i h o ¹t ® é n g m u a b ¸ n h µ ng h ãa

§iÒu 24. H×nh thøc hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸

1. Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®îc x¸c lËp b»ng hµnh vi cô thÓ.

2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ mµ ph¸p luËt quy

®Þnh ph¶i ®îc lËp thµnh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh

®ã.

§iÒu 25. Hµng ho¸ cÊm kinh doanh, hµng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, hµng hãa kinh doanh cã ®iÒu kiÖn

1. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña tõng thêi kú vµ

®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc hµng ho¸ cÊm kinh doanh, hµng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, hµng ho¸ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc kinh doanh hµng hãa ®ã.

2. §èi víi hµng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, hµng ho¸ kinh doanh cã

®iÒu kiÖn, viÖc mua b¸n chØ ®îc thùc hiÖn khi hµng ho¸ vµ c¸c bªn mua b¸n hµng hãa ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 26. ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi hµng hãa lu th«ng trong níc

1. Hµng hãa ®ang ®îc lu th«ng hîp ph¸p trong níc bÞ ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p buéc ph¶i thu håi, cÊm lu th«ng, t¹m ngõng lu th«ng, lu th«ng cã ®iÒu kiÖn hoÆc ph¶i cã giÊy phÐp ®èi víi mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

a) Hµng hãa ®ã lµ nguån gèc hoÆc ph¬ng tiÖn l©y truyÒn c¸c lo¹i dÞch bÖnh;

(10)

b) Khi x¶y ra t×nh tr¹ng khÈn cÊp.

2. C¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, tr×nh tù, thñ tôc vµ thÈm quyÒn c«ng bè viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi hµng hãa lu th«ng trong níc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 27. Mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ

1. Mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ ®îc thùc hiÖn díi c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp vµ chuyÓn khÈu.

2. Mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ ph¶i ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp

®ång b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t-

¬ng ®¬ng.

§iÒu 28. XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸

1. XuÊt khÈu hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®îc ®a ra khái l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc ®a vµo khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. NhËp khÈu hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®îc ®a vµo l·nh thæ ViÖt Nam tõ níc ngoµi hoÆc tõ khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña tõng thêi kú vµ

®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc hµng hãa cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu, danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ thñ tôc cÊp giÊy phÐp.

§iÒu 29. T¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng ho¸

1. T¹m nhËp, t¸i xuÊt hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®îc ®a tõ níc ngoµi hoÆc tõ c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l·nh thæ ViÖt Nam

®îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµo ViÖt Nam, cã lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ lµm thñ tôc xuÊt khÈu chÝnh hµng ho¸ ®ã ra khái ViÖt Nam.

2. T¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®îc ®a ra níc ngoµi hoÆc ®a vµo c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam vµ lµm thñ tôc nhËp khÈu l¹i chÝnh hµng ho¸ ®ã vµo ViÖt Nam.

3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng hãa.

(11)

§iÒu 30. ChuyÓn khÈu hµng ho¸

1. ChuyÓn khÈu hµng hãa lµ viÖc mua hµng tõ mét níc, vïng l·nh thæ ®Ó b¸n sang mét níc, vïng l·nh thæ ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam mµ kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam.

2. ChuyÓn khÈu hµng hãa ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau ®©y:

a) Hµng hãa ®îc vËn chuyÓn th¼ng tõ níc xuÊt khÈu ®Õn níc nhËp khÈu kh«ng qua cöa khÈu ViÖt Nam;

b) Hµng hãa ®îc vËn chuyÓn tõ níc xuÊt khÈu ®Õn níc nhËp khÈu cã qua cöa khÈu ViÖt Nam nhng kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam;

c) Hµng hãa ®îc vËn chuyÓn tõ níc xuÊt khÈu ®Õn níc nhËp khÈu cã qua cöa khÈu ViÖt Nam vµ ®a vµo kho ngo¹i quan, khu vùc trung chuyÓn hµng ho¸ t¹i c¸c c¶ng ViÖt Nam, kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam.

3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng chuyÓn khÈu hµng hãa.

§iÒu 31. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa quèc tÕ

Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ c¸c lîi Ých quèc gia kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t

®éng mua b¸n hµng hãa quèc tÕ.

§iÒu 32. Nh·n hµng hãa lu th«ng trong níc vµ hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu

1. Nh·n hµng ho¸ lµ b¶n viÕt, b¶n in, b¶n vÏ, b¶n chôp cña ch÷, h×nh vÏ, h×nh ¶nh ®îc d¸n, in, ®Ýnh, ®óc, ch¹m, kh¾c trùc tiÕp trªn hµng ho¸, bao b× th¬ng phÈm cña hµng ho¸ hoÆc trªn c¸c chÊt liÖu kh¸c ®îc g¾n lªn hµng ho¸, bao b× th¬ng phÈm cña hµng ho¸.

2. Hµng hãa lu th«ng trong níc, hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã nh·n hµng hãa, trõ mét sè trêng hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. C¸c néi dung cÇn ghi trªn nh·n hµng hãa vµ viÖc ghi nh·n hµng hãa ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

(12)

§iÒu 33. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ vµ quy t¾c xuÊt xø hµng hãa

1. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

a) Hµng hãa ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ hoÆc u ®·i kh¸c;

b) Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn.

2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ quy t¾c xuÊt xø hµng ho¸

xuÊt khÈu, nhËp khÈu.

Mô c 2

q u y Ò n v µ n g h Ü a v ô c ñ a c ¸ c b ªn t ro n g h î p ® ån g m u a b ¸ n h µ n g h ãa

§iÒu 34. Giao hµng vµ chøng tõ liªn quan ®Õn hµng hãa 1. Bªn b¸n ph¶i giao hµng, chøng tõ theo tháa thuËn trong hîp

®ång vÒ sè lîng, chÊt lîng, c¸ch thøc ®ãng gãi, b¶o qu¶n vµ c¸c quy

®Þnh kh¸c trong hîp ®ång.

2. Trêng hîp kh«ng cã tháa thuËn cô thÓ, bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng vµ chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.

§iÒu 35. §Þa ®iÓm giao hµng

1. Bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng ®óng ®Þa ®iÓm ®· tho¶

thuËn.

2. Trêng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ®Þa ®iÓm giao hµng th×

®Þa ®iÓm giao hµng ®îc x¸c ®Þnh nh sau:

a) Trêng hîp hµng ho¸ lµ vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai th× bªn b¸n ph¶i giao hµng t¹i n¬i cã hµng ho¸ ®ã;

b) Trêng hîp trong hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸ th× bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng cho ngêi vËn chuyÓn ®Çu tiªn;

c) Trêng hîp trong hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸, nÕu vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, c¸c bªn biÕt ®îc

®Þa ®iÓm kho chøa hµng, ®Þa ®iÓm xÕp hµng hoÆc n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o hµng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm

®ã;

d) Trong c¸c trêng hîp kh¸c, bªn b¸n ph¶i giao hµng t¹i ®Þa

®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× ph¶i giao hµng t¹i n¬i c tró cña bªn b¸n ®îc x¸c ®Þnh t¹i thêi

®iÓm giao kÕt hîp ®ång mua b¸n.

(13)

vËn chuyÓn

1. Trêng hîp hµng hãa ®îc giao cho ngêi vËn chuyÓn nhng kh«ng ®îc x¸c ®Þnh râ b»ng ký m· hiÖu trªn hµng hãa, chøng tõ vËn chuyÓn hoÆc c¸ch thøc kh¸c th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ viÖc ®· giao hµng cho ngêi vËn chuyÓn vµ ph¶i x¸c

®Þnh râ tªn vµ c¸ch thøc nhËn biÕt hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn.

2. Trêng hîp bªn b¸n cã nghÜa vô thu xÕp viÖc chuyªn chë hµng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i ký kÕt c¸c hîp ®ång cÇn thiÕt ®Ó viÖc chuyªn chë ®îc thùc hiÖn tíi ®Ých b»ng c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë thÝch hîp víi hoµn c¶nh cô thÓ vµ theo c¸c ®iÒu kiÖn th«ng thêng ®èi víi ph¬ng thøc chuyªn chë ®ã.

3. Trêng hîp bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, nÕu bªn mua cã yªu cÇu th×

bªn b¸n ph¶i cung cÊp cho bªn mua nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn hµng ho¸ vµ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn mua mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ ®ã.

§iÒu 37. Thêi h¹n giao hµng

1. Bªn b¸n ph¶i giao hµng vµo ®óng thêi ®iÓm giao hµng ®·

tho¶ thuËn trong hîp ®ång.

2. Trêng hîp chØ cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao hµng mµ kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao hµng cô thÓ th× bªn b¸n cã quyÒn giao hµng vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong thêi h¹n ®ã vµ ph¶i th«ng b¸o tríc cho bªn mua.

3. Trêng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao hµng th× bªn b¸n ph¶i giao hµng trong mét thêi h¹n hîp lý sau khi giao kÕt hîp

®ång.

§iÒu 38. Giao hµng tríc thêi h¹n ®· tháa thuËn

Trêng hîp bªn b¸n giao hµng tríc thêi h¹n ®· tháa thuËn th× bªn mua cã quyÒn nhËn hoÆc kh«ng nhËn hµng nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c.

§iÒu 39. Hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång

1. Trêng hîp hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ th× hµng ho¸

®îc coi lµ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång khi hµng ho¸ ®ã thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

a) Kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông th«ng thêng cña c¸c hµng ho¸ cïng chñng lo¹i;

(14)

b) Kh«ng phï hîp víi bÊt kú môc ®Ých cô thÓ nµo mµ bªn mua

®· cho bªn b¸n biÕt hoÆc bªn b¸n ph¶i biÕt vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång;

c) Kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng nh chÊt lîng cña mÉu hµng ho¸ mµ bªn b¸n ®· giao cho bªn mua;

d) Kh«ng ®îc b¶o qu¶n, ®ãng gãi theo c¸ch thøc th«ng thêng

®èi víi lo¹i hµng ho¸ ®ã hoÆc kh«ng theo c¸ch thøc thÝch hîp ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ trong trêng hîp kh«ng cã c¸ch thøc b¶o qu¶n th«ng thêng.

2. Bªn mua cã quyÒn tõ chèi nhËn hµng nÕu hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

§iÒu 40. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp

®ång

Trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng hãa kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®îc quy ®Þnh nh sau:

1. Bªn b¸n kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt nµo cña hµng ho¸ nÕu vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång bªn mua

®· biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã;

2. Trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, trong thêi h¹n khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt nµo cña hµng ho¸ ®· cã tríc thêi

®iÓm chuyÓn rñi ro cho bªn mua, kÓ c¶ trêng hîp khiÕm khuyÕt

®ã ®îc ph¸t hiÖn sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro;

3. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ khiÕm khuyÕt cña hµng hãa ph¸t sinh sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro nÕu khiÕm khuyÕt ®ã do bªn b¸n vi ph¹m hîp ®ång.

§iÒu 41. Kh¾c phôc trong trêng hîp giao thiÕu hµng, giao hµng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång

1. Trõ trêng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång chØ quy

®Þnh thêi h¹n giao hµng vµ kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao hµng cô thÓ mµ bªn b¸n giao hµng tríc khi hÕt thêi h¹n giao hµng vµ giao thiÕu hµng hoÆc giao hµng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× bªn b¸n vÉn cã thÓ giao phÇn hµng cßn thiÕu hoÆc thay thÕ hµng ho¸ cho phï hîp víi hîp ®ång hoÆc kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp cña hµng ho¸

trong thêi h¹n cßn l¹i.

2. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1

§iÒu nµy mµ g©y bÊt lîi hoÆc lµm ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã.

(15)

1. Trêng hîp cã tháa thuËn vÒ viÖc giao chøng tõ th× bªn b¸n cã nghÜa vô giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n, t¹i ®Þa ®iÓm vµ b»ng ph¬ng thøc ®· tháa thuËn.

2. Trêng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho bªn mua th× bªn b¸n ph¶i giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n vµ t¹i ®Þa ®iÓm hîp lý ®Ó bªn mua cã thÓ nhËn hµng.

3. Trêng hîp bªn b¸n ®· giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸

tríc thêi h¹n tháa thuËn th× bªn b¸n vÉn cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña c¸c chøng tõ nµy trong thêi h¹n cßn l¹i.

4. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt quy

®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy mµ g©y bÊt lîi hoÆc lµm ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã.

§iÒu 43. Giao thõa hµng

1. Trêng hîp bªn b¸n giao thõa hµng th× bªn mua cã quyÒn tõ chèi hoÆc chÊp nhËn sè hµng thõa ®ã.

2. Trêng hîp bªn mua chÊp nhËn sè hµng thõa th× ph¶i thanh to¸n theo gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶

thuËn kh¸c.

§iÒu 44. KiÓm tra hµng ho¸ tríc khi giao hµng

1. Trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn ®Ó bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ tríc khi giao hµng th× bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m cho bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua cã

®iÒu kiÖn tiÕn hµnh viÖc kiÓm tra.

2. Trõ trêng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua trong trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i kiÓm tra hµng hãa trong mét thêi gian ng¾n nhÊt mµ hoµn c¶nh thùc tÕ cho phÐp; trêng hîp hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn hµng hãa th× viÖc kiÓm tra hµng ho¸ cã thÓ ®îc ho·n l¹i cho tíi khi hµng ho¸ ®îc chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm ®Õn.

3. Trêng hîp bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua kh«ng thùc hiÖn viÖc kiÓm tra hµng hãa tríc khi giao hµng theo tháa thuËn th×

bªn b¸n cã quyÒn giao hµng theo hîp ®ång.

4. Bªn b¸n kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña hµng ho¸ mµ bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ®·

biÕt hoÆc ph¶i biÕt nhng kh«ng th«ng b¸o cho bªn b¸n trong thêi h¹n hîp lý sau khi kiÓm tra hµng ho¸.

5. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña hµng ho¸ mµ bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ®· kiÓm tra nÕu

(16)

c¸c khiÕm khuyÕt cña hµng ho¸ kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®îc trong qu¸

tr×nh kiÓm tra b»ng biÖn ph¸p th«ng thêng vµ bªn b¸n ®· biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ c¸c khiÕm khuyÕt ®ã nhng kh«ng th«ng b¸o cho bªn mua.

§iÒu 45. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u ®èi víi hµng ho¸

Bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m:

1. QuyÒn së h÷u cña bªn mua ®èi víi hµng hãa ®· b¸n kh«ng bÞ tranh chÊp bëi bªn thø ba;

2. Hµng hãa ®ã ph¶i hîp ph¸p;

3. ViÖc chuyÓn giao hµng ho¸ lµ hîp ph¸p.

§iÒu 46. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi hµng ho¸

1. Bªn b¸n kh«ng ®îc b¸n hµng hãa vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong trêng hîp cã tranh chÊp liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi hµng hãa ®· b¸n.

2. Trêng hîp bªn mua yªu cÇu bªn b¸n ph¶i tu©n theo b¶n vÏ kü thuËt, thiÕt kÕ, c«ng thøc hoÆc nh÷ng sè liÖu chi tiÕt do bªn mua cung cÊp th× bªn mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c khiÕu n¹i liªn quan ®Õn nh÷ng vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ph¸t sinh tõ viÖc bªn b¸n ®· tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu cña bªn mua.

§iÒu 47. Yªu cÇu th«ng b¸o

1. Bªn b¸n mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 46 cña LuËt nµy nÕu bªn b¸n kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn mua vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi víi hµng ho¸ ®îc giao sau khi bªn b¸n

®· biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ trêng hîp bªn mua ®·

biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba.

2. Bªn mua mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 vµ kho¶n 1 §iÒu 46 cña LuËt nµy nÕu bªn mua kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn b¸n vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi víi hµng ho¸ ®îc giao sau khi bªn mua ®· biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ trêng hîp bªn b¸n biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba.

§iÒu 48. NghÜa vô cña bªn b¸n trong trêng hîp hµng hãa lµ

®èi tîng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù

Trêng hîp hµng ho¸ ®îc b¸n lµ ®èi tîng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµ ph¶i ®îc sù ®ång ý cña bªn nhËn b¶o ®¶m vÒ viÖc b¸n hµng hãa ®ã.

(17)

§iÒu 49. NghÜa vô b¶o hµnh hµng ho¸

1. Trêng hîp hµng ho¸ mua b¸n cã b¶o hµnh th× bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh hµng ho¸ ®ã theo néi dung vµ thêi h¹n

®· tháa thuËn.

2. Bªn b¸n ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh trong thêi gian ng¾n nhÊt mµ hoµn c¶nh thùc tÕ cho phÐp.

3. Bªn b¸n ph¶i chÞu c¸c chi phÝ vÒ viÖc b¶o hµnh, trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c.

§iÒu 50. Thanh to¸n

1. Bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n tiÒn mua hµng vµ nhËn hµng theo tháa thuËn.

2. Bªn mua ph¶i tu©n thñ c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n, thùc hiÖn viÖc thanh to¸n theo tr×nh tù, thñ tôc ®· tháa thuËn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. Bªn mua vÉn ph¶i thanh to¸n tiÒn mua hµng trong trêng hîp hµng ho¸ mÊt m¸t, h háng sau thêi ®iÓm rñi ro ®îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua, trõ trêng hîp mÊt m¸t, h háng do lçi cña bªn b¸n g©y ra.

§iÒu 51. ViÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua hµng

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua hµng ®îc quy ®Þnh nh sau:

1. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n lõa dèi th× cã quyÒn t¹m ngõng viÖc thanh to¸n;

2. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc hµng hãa ®ang lµ ®èi tîng bÞ tranh chÊp th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi viÖc tranh chÊp ®· ®îc gi¶i quyÕt;

3. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n ®· giao hµng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi bªn b¸n ®· kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp ®ã;

4. Trêng hîp t¹m ngõng thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy mµ b»ng chøng do bªn mua ®a ra kh«ng x¸c thùc, g©y thiÖt h¹i cho bªn b¸n th× bªn mua ph¶i båi thêng thiÖt h¹i

®ã vµ chÞu c¸c chÕ tµi kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.

§iÒu 52. X¸c ®Þnh gi¸

Trêng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ hµng ho¸, kh«ng cã tho¶

thuËn vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vµ còng kh«ng cã bÊt kú chØ dÉn nµo kh¸c vÒ gi¸ th× gi¸ cña hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸

(18)

cña lo¹i hµng ho¸ ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng tù vÒ ph¬ng thøc giao hµng, thêi ®iÓm mua b¸n hµng ho¸, thÞ trêng ®Þa lý, ph¬ng thøc thanh to¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã ¶nh hëng ®Õn gi¸.

§iÒu 53. X¸c ®Þnh gi¸ theo träng lîng

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu gi¸ ®îc x¸c ®Þnh theo träng lîng cña hµng ho¸ th× träng lîng ®ã lµ träng lîng tÞnh.

§iÒu 54. §Þa ®iÓm thanh to¸n

Trêng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ ®Þa ®iÓm thanh to¸n cô thÓ th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n t¹i mét trong c¸c ®Þa

®iÓm sau ®©y:

1. §Þa ®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n ®îc x¸c ®Þnh vµo thêi

®iÓm giao kÕt hîp ®ång, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th×

t¹i n¬i c tró cña bªn b¸n;

2. §Þa ®iÓm giao hµng hoÆc giao chøng tõ, nÕu viÖc thanh to¸n ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc giao hµng hoÆc giao chøng tõ.

§iÒu 55. Thêi h¹n thanh to¸n

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, thêi h¹n thanh to¸n ®îc quy

®Þnh nh sau:

1. Bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n vµo thêi ®iÓm bªn b¸n giao hµng hoÆc giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸;

2. Bªn mua kh«ng cã nghÜa vô thanh to¸n cho ®Õn khi cã thÓ kiÓm tra xong hµng ho¸ trong trêng hîp cã tháa thuËn theo quy

®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt nµy.

§iÒu 56. NhËn hµng

Bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng theo tho¶ thuËn vµ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc hîp lý ®Ó gióp bªn b¸n giao hµng.

§iÒu 57. ChuyÓn rñi ro trong trêng hîp cã ®Þa ®iÓm giao hµng x¸c ®Þnh

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng cho bªn mua t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h háng hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho bªn mua khi hµng ho¸

®· ®îc giao cho bªn mua hoÆc ngêi ®îc bªn mua uû quyÒn ®· nhËn hµng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã, kÓ c¶ trong trêng hîp bªn b¸n ®îc uû quyÒn gi÷ l¹i c¸c chøng tõ x¸c lËp quyÒn së h÷u ®èi víi hµng ho¸.

(19)

§iÒu 58. ChuyÓn rñi ro trong trêng hîp kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao hµng x¸c ®Þnh

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô giao hµng t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h háng hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho bªn mua khi hµng ho¸ ®· ®îc giao cho ngêi vËn chuyÓn ®Çu tiªn.

§iÒu 59. ChuyÓn rñi ro trong trêng hîp giao hµng cho ngêi nhËn hµng ®Ó giao mµ kh«ng ph¶i lµ ngêi vËn chuyÓn

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu hµng ho¸ ®ang ®îc ngêi nhËn hµng ®Ó giao n¾m gi÷ mµ kh«ng ph¶i lµ ngêi vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h háng hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho bªn mua thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

1. Khi bªn mua nhËn ®îc chøng tõ së h÷u hµng ho¸;

2. Khi ngêi nhËn hµng ®Ó giao x¸c nhËn quyÒn chiÕm h÷u hµng ho¸ cña bªn mua.

§iÒu 60. ChuyÓn rñi ro trong trêng hîp mua b¸n hµng ho¸

®ang trªn ®êng vËn chuyÓn

Trõ trêng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu ®èi tîng cña hîp ®ång lµ hµng ho¸ ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h háng hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång.

§iÒu 61. ChuyÓn rñi ro trong c¸c trêng hîp kh¸c

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc chuyÓn rñi ro trong c¸c trêng hîp kh¸c ®îc quy ®Þnh nh sau:

1. Trong trêng hîp kh«ng ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 57, 58, 59 vµ 60 cña LuËt nµy th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h háng hµng ho¸ ®- îc chuyÓn cho bªn mua, kÓ tõ thêi ®iÓm hµng hãa thuéc quyÒn

®Þnh ®o¹t cña bªn mua vµ bªn mua vi ph¹m hîp ®ång do kh«ng nhËn hµng;

2. Rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h háng hµng ho¸ kh«ng ®îc chuyÓn cho bªn mua, nÕu hµng ho¸ kh«ng ®îc x¸c ®Þnh râ rµng b»ng ký m·

hiÖu, chøng tõ vËn t¶i, kh«ng ®îc th«ng b¸o cho bªn mua hoÆc kh«ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng bÊt kú c¸ch thøc nµo kh¸c.

(20)

§iÒu 62. Thêi ®iÓm chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸

Trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c hoÆc c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c, quyÒn së h÷u ®îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm hµng hãa ®îc chuyÓn giao.

Mô c 3

M u a b ¸ n h µ ng h ãa q u a S ë g i ao dÞ c h h µ n g h ãa

§iÒu 63. Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa 1. Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo ®ã c¸c bªn tháa thuËn thùc hiÖn viÖc mua b¸n mét lîng nhÊt ®Þnh cña mét lo¹i hµng hãa nhÊt ®Þnh qua Së giao dÞch hµng ho¸ theo nh÷ng tiªu chuÈn cña Së giao dÞch hµng ho¸ víi gi¸

®îc tháa thuËn t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång vµ thêi gian giao hµng ®îc x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm trong t¬ng lai.

2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa.

§iÒu 64. Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng ho¸

1. Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng ho¸ bao gåm hîp ®ång kú h¹n vµ hîp ®ång quyÒn chän.

2. Hîp ®ång kú h¹n lµ tháa thuËn, theo ®ã bªn b¸n cam kÕt giao vµ bªn mua cam kÕt nhËn hµng ho¸ t¹i mét thêi ®iÓm trong t-

¬ng lai theo hîp ®ång.

3. Hîp ®ång vÒ quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n lµ tháa thuËn, theo ®ã bªn mua quyÒn cã quyÒn ®îc mua hoÆc ®îc b¸n mét hµng hãa x¸c ®Þnh víi møc gi¸ ®Þnh tríc (gäi lµ gi¸ giao kÕt) vµ ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó mua quyÒn nµy (gäi lµ tiÒn mua quyÒn). Bªn mua quyÒn cã quyÒn chän thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc mua hoÆc b¸n hµng hãa ®ã.

§iÒu 65. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång kú h¹n

1. Trêng hîp ngêi b¸n thùc hiÖn viÖc giao hµng theo hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ thanh to¸n.

2. Trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn mua cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn vµ kh«ng nhËn hµng th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶

thuËn trong hîp ®ång vµ gi¸ thÞ trêng do Së giao dÞch hµng ho¸

c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®îc thùc hiÖn.

(21)

thanh to¸n b»ng tiÒn vµ kh«ng giao hµng th× bªn b¸n ph¶i thanh to¸n cho bªn mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ trêng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®îc thùc hiÖn vµ gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång.

§iÒu 66. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång quyÒn chän

1. Bªn mua quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n ph¶i tr¶

tiÒn mua quyÒn chän ®Ó ®îc trë thµnh bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n. Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho viÖc mua quyÒn chän do c¸c bªn tho¶ thuËn.

2. Bªn gi÷ quyÒn chän mua cã quyÒn mua nhng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i mua hµng ho¸ ®· giao kÕt trong hîp ®ång. Trêng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn b¸n cã nghÜa vô ph¶i b¸n hµng ho¸ cho bªn gi÷ quyÒn chän mua.

Trêng hîp bªn b¸n kh«ng cã hµng ho¸ ®Ó giao th× ph¶i thanh to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ gi¸ thÞ trêng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®îc thùc hiÖn.

3. Bªn gi÷ quyÒn chän b¸n cã quyÒn b¸n nhng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i b¸n hµng ho¸ ®· giao kÕt trong hîp ®ång. Trêng hîp bªn gi÷

quyÒn chän b¸n quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô ph¶i mua hµng ho¸ cña bªn gi÷ quyÒn chän b¸n. Trêng hîp bªn mua kh«ng mua hµng th× ph¶i thanh to¸n cho bªn gi÷

quyÒn chän b¸n mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ trêng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®îc thùc hiÖn vµ gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång.

4. Trêng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n quyÕt ®Þnh kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång trong thêi h¹n hîp ®ång cã hiÖu lùc th× hîp ®ång ®¬ng nhiªn hÕt hiÖu lùc.

§iÒu 67. Së giao dÞch hµng ho¸

1. Së giao dÞch hµng ho¸ cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y:

a) Cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt - kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó giao dÞch mua b¸n hµng ho¸;

b) §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch;

c) Niªm yÕt c¸c møc gi¸ cô thÓ h×nh thµnh trªn thÞ trêng giao dÞch t¹i tõng thêi ®iÓm.

2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn thµnh lËp Së giao dÞch hµng hãa, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Së giao dÞch hµng hãa vµ viÖc phª chuÈn §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch hµng hãa.

(22)

§iÒu 68. Hµng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch hµng hãa Danh môc hµng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch hµng hãa do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i quy ®Þnh.

§iÒu 69. Th¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së Giao dÞch hµng ho¸

1. Th¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ chØ ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i Së Giao dÞch hµng ho¸ khi

®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña th¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸.

2. Th¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ chØ ®îc phÐp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ vµ kh«ng ®îc phÐp lµ mét bªn cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸.

3. Th¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ cã nghÜa vô ®ãng tiÒn ký quü t¹i Së giao dÞch hµng ho¸

®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t

®éng m«i giíi mua b¸n hµng ho¸. Møc tiÒn ký quü do Së giao dÞch hµng ho¸ quy ®Þnh.

§iÒu 70. C¸c hµnh vi bÞ cÊm ®èi víi th¬ng nh©n m«i giíi hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸

1. L«i kÐo kh¸ch hµng ký kÕt hîp ®ång b»ng c¸ch høa båi th- êng toµn bé hoÆc mét phÇn thiÖt h¹i ph¸t sinh hoÆc b¶o ®¶m lîi nhuËn cho kh¸ch hµng.

2. Chµo hµng hoÆc m«i giíi mµ kh«ng cã hîp ®ång víi kh¸ch hµng.

3. Sö dông gi¸ gi¶ t¹o hoÆc c¸c biÖn ph¸p gian lËn kh¸c khi m«i giíi cho kh¸ch hµng.

4. Tõ chèi hoÆc tiÕn hµnh chËm trÔ mét c¸ch bÊt hîp lý viÖc m«i giíi hîp ®ång theo c¸c néi dung ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng.

5. C¸c hµnh vi bÞ cÊm kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 71 cña LuËt nµy.

§iÒu 71. C¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng hãa

1. Nh©n viªn cña Së giao dÞch hµng ho¸ kh«ng ®îc phÐp m«i giíi, mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸.

2. C¸c bªn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ kh«ng ®îc thùc hiÖn c¸c hµnh vi sau ®©y:

(23)

h¹n hoÆc hîp ®ång quyÒn chän ®îc giao dÞch hoÆc cã thÓ ®îc giao dÞch vµ gian lËn, lõa dèi vÒ gi¸ thùc tÕ cña lo¹i hµng ho¸ trong c¸c hîp ®ång kú h¹n hoÆc hîp ®ång quyÒn chän;

b) §a tin sai lÖch vÒ c¸c giao dÞch, thÞ trêng hoÆc gi¸ hµng ho¸

mua b¸n qua Së giao dÞch hµng hãa;

c) Dïng c¸c biÖn ph¸p bÊt hîp ph¸p ®Ó g©y rèi lo¹n thÞ trêng hµng hãa t¹i Së giao dÞch hµng ho¸;

d) C¸c hµnh vi bÞ cÊm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 72. Thùc hiÖn biÖn ph¸p qu¶n lý trong trêng hîp khÈn cÊp

1. Trêng hîp khÈn cÊp lµ trêng hîp x¶y ra hiÖn tîng rèi lo¹n thÞ trêng hµng ho¸ lµm cho giao dÞch qua Së giao dÞch hµng hãa kh«ng ph¶n ¸nh ®îc chÝnh x¸c quan hÖ cung cÇu.

2. Trong trêng hîp khÈn cÊp, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:

a) T¹m ngõng viÖc giao dÞch qua Së giao dÞch hµng ho¸;

b) H¹n chÕ c¸c giao dÞch ë mét khung gi¸ hoÆc mét sè lîng hµng hãa nhÊt ®Þnh;

c) Thay ®æi lÞch giao dÞch;

d) Thay ®æi §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch hµng ho¸;

®) C¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

§iÒu 73. QuyÒn ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa ë níc ngoµi

Th¬ng nh©n ViÖt Nam ®îc quyÒn ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa ë níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

C h ¬ n g I I I c u n g ø n g d Þ c h v ô

Mô c 1

c ¸ c q u y ® Þ n h c h u n g ® è i v í i h o ¹ t ® é ng c u n g ø n g d Þ c h v ô

§iÒu 74. H×nh thøc hîp ®ång dÞch vô

1. Hîp ®ång dÞch vô ®îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®îc x¸c lËp b»ng hµnh vi cô thÓ.

(24)

2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång dÞch vô mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i

®îc lËp thµnh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã.

§iÒu 75. QuyÒn cung øng vµ sö dông dÞch vô cña th¬ng nh©n

1. Trõ trêng hîp ph¸p luËt hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c, th¬ng nh©n cã c¸c quyÒn cung øng dÞch vô sau ®©y:

a) Cung øng dÞch vô cho ngêi c tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l·nh thæ ViÖt Nam;

b) Cung øng dÞch vô cho ngêi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l·nh thæ ViÖt Nam;

c) Cung øng dÞch vô cho ngêi c tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l·nh thæ níc ngoµi;

d) Cung øng dÞch vô cho ngêi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l·nh thæ níc ngoµi.

2. Trõ trêng hîp ph¸p luËt hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c, th¬ng nh©n cã c¸c quyÒn sö dông dÞch vô sau ®©y:

a) Sö dông dÞch vô do ngêi c tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l·nh thæ ViÖt Nam;

b) Sö dông dÞch vô do ngêi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l·nh thæ ViÖt Nam;

c) Sö dông dÞch vô do ngêi c tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l·nh thæ níc ngoµi;

d) Sö dông dÞch vô do ngêi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam cung øng trªn l·nh thæ níc ngoµi.

3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®èi tîng ngêi c tró, ngêi kh«ng c tró ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®èi víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô.

§iÒu 76. DÞch vô cÊm kinh doanh, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh vµ dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn

1. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña tõng thêi kú vµ

®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc dÞch vô cÊm kinh doanh, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc kinh doanh dÞch vô ®ã.

2. §èi víi dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh, dÞch vô kinh doanh cã

®iÒu kiÖn, viÖc cung øng dÞch vô chØ ®îc thùc hiÖn khi dÞch vô vµ c¸c bªn tham gia ho¹t ®éng cung øng dÞch vô ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c

®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

(25)

§iÒu 77. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng cung øng hoÆc sö dông dÞch vô

Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ c¸c lîi Ých quèc gia kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t

®éng cung øng hoÆc sö dông dÞch vô, bao gåm viÖc t¹m thêi cÊm cung øng hoÆc sö dông ®èi víi mét hoÆc mét sè lo¹i dÞch vô hoÆc c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp kh¸c ®èi víi mét hoÆc mét sè thÞ trêng cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.

Mô c 2

q u y Ò n v µ n g h Ü a v ô c ñ a c ¸ c b ªn t ro n g h î p ® ån g d Þ c h v ô

§iÒu 78. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, bªn cung øng dÞch vô cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:

1. Cung øng c¸c dÞch vô vµ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan mét c¸ch ®Çy ®ñ, phï hîp víi tho¶ thuËn vµ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy;

2. B¶o qu¶n vµ giao l¹i cho kh¸ch hµng tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn

®îc giao ®Ó thùc hiÖn dÞch vô sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc;

3. Th«ng b¸o ngay cho kh¸ch hµng trong trêng hîp th«ng tin, tµi liÖu kh«ng ®Çy ®ñ, ph¬ng tiÖn kh«ng b¶o ®¶m ®Ó hoµn thµnh viÖc cung øng dÞch vô;

4. Gi÷ bÝ mËt vÒ th«ng tin mµ m×nh biÕt ®îc trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh.

§iÒu 79. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô theo kÕt qu¶

c«ng viÖc

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu tÝnh chÊt cña lo¹i dÞch vô ®îc cung øng yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô ph¶i ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh th× bªn cung øng dÞch vô ph¶i thùc hiÖn viÖc cung øng dÞch vô víi kÕt qu¶ phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ môc

®Ých cña hîp ®ång. Trong trêng hîp hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®îc, bªn cung øng dÞch vô ph¶i thùc hiÖn viÖc cung øng dÞch vô víi kÕt qu¶ phï hîp víi tiªu chuÈn th«ng thêng cña lo¹i dÞch vô ®ã.

(26)

§iÒu 80. NghÜa vô cña bªn cung øng dÞch vô theo nç lùc vµ kh¶ n¨ng cao nhÊt

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu tÝnh chÊt cña lo¹i dÞch vô ®îc cung øng yªu cÇu bªn cung øng dÞch vô ph¶i nç lùc cao nhÊt

®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn th× bªn cung øng dÞch vô ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô cung øng dÞch vô ®ã víi nç lùc vµ kh¶ n¨ng cao nhÊt.

§iÒu 81. Hîp t¸c gi÷a c¸c bªn cung øng dÞch vô

Trêng hîp theo tháa thuËn hoÆc dùa vµo t×nh h×nh cô thÓ, mét dÞch vô do nhiÒu bªn cung øng dÞch vô cïng tiÕn hµnh hoÆc phèi hîp víi bªn cung øng dÞch vô kh¸c th× mçi bªn cung øng dÞch vô cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:

1. Trao ®æi, th«ng tin cho nhau vÒ tiÕn ®é c«ng viÖc vµ yªu cÇu cña m×nh cã liªn quan ®Õn viÖc cung øng dÞch vô, ®ång thêi ph¶i cung øng dÞch vô vµo thêi gian vµ theo ph¬ng thøc phï hîp ®Ó kh«ng g©y c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng cña bªn cung øng dÞch vô ®ã;

2. TiÕn hµnh bÊt kú ho¹t ®éng hîp t¸c cÇn thiÕt nµo víi c¸c bªn cung øng dÞch vô kh¸c.

§iÒu 82. Thêi h¹n hoµn thµnh dÞch vô

1. Bªn cung øng dÞch vô ph¶i hoµn thµnh dÞch vô ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång.

2. Trêng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n hoµn thµnh dÞch vô th× bªn cung øng dÞch vô ph¶i hoµn thµnh dÞch vô trong mét thêi h¹n hîp lý trªn c¬ së tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh mµ bªn cung øng dÞch vô biÕt ®îc vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp

®ång, bao gåm bÊt kú nhu cÇu cô thÓ nµo cña kh¸ch hµng cã liªn quan ®Õn thêi gian hoµn thµnh dÞch vô.

3. Trêng hîp mét dÞch vô chØ cã thÓ ®îc hoµn thµnh khi kh¸ch hµng hoÆc bªn cung øng dÞch vô kh¸c ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt

®Þnh th× bªn cung øng dÞch vô ®ã kh«ng cã nghÜa vô hoµn thµnh dÞch vô cña m×nh cho ®Õn khi c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ®îc ®¸p øng.

§iÒu 83. Yªu cÇu cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô

1. Trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô, bªn cung øng dÞch vô ph¶i tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô.

2. Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, kh¸ch hµng ph¶i chÞu nh÷ng chi phÝ hîp lý cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu thay ®æi cña m×nh.

(27)

§iÒu 84. TiÕp tôc cung øng dÞch vô sau khi hÕt thêi h¹n hoµn thµnh viÖc cung øng dÞch vô

Sau khi hÕt thêi h¹n hoµn thµnh viÖc cung øng dÞch vô mµ dÞch vô vÉn cha hoµn thµnh, nÕu kh¸ch hµng kh«ng ph¶n ®èi th×

bªn cung øng dÞch vô ph¶i tiÕp tôc cung øng theo néi dung ®· tho¶

thuËn vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i, nÕu cã.

§iÒu 85. NghÜa vô cña kh¸ch hµng

Trõ trêng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, kh¸ch hµng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y:

1. Thanh to¸n tiÒn cung øng dÞch vô nh ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång;

2. Cung cÊp kÞp thêi c¸c kÕ ho¹ch, chØ dÉn vµ nh÷ng chi tiÕt kh¸c ®Ó viÖc cung øng dÞch vô ®îc thùc hiÖn kh«ng bÞ tr× ho·n hay gi¸n ®o¹n;

3. Hîp t¸c trong tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt kh¸c ®Ó bªn cung øng cã thÓ cung øng dÞch vô mét c¸ch thÝch hîp;

4. Trêng hîp mét dÞch vô do nhiÒu bªn cung øng dÞch vô cïng tiÕn hµnh hoÆc phèi hîp víi bªn cung øng dÞch vô kh¸c, kh¸ch hµng cã nghÜa vô ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c bªn cung øng dÞch vô

®Ó kh«ng g©y c¶n trë ®Õn c«ng viÖc cña bÊt kú bªn cung øng dÞch vô nµo.

§iÒu 86. Gi¸ dÞch vô

Trêng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ dÞch vô, kh«ng cã tho¶

thuËn vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ dÞch vô vµ còng kh«ng cã bÊt kú chØ dÉn nµo kh¸c vÒ gi¸ dÞch vô th× gi¸ dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ cña lo¹i dÞch vô ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng tù vÒ ph¬ng thøc cung øng, thêi ®iÓm cung øng, thÞ trêng ®Þa lý, ph¬ng thøc thanh to¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã ¶nh hëng ®Õn gi¸ dÞch vô.

§iÒu 87. Thêi h¹n thanh to¸n

Trêng hîp kh«ng cã tháa thuËn vµ gi÷a c¸c bªn kh«ng cã bÊt kú thãi quen nµo vÒ viÖc thanh to¸n th× thêi h¹n thanh to¸n lµ thêi

®iÓm viÖc cung øng dÞch vô ®îc hoµn thµnh.

C h ¬ n g I V

x ó c t i Õ n t h ¬ n g m ¹ i Mô c 1

k h u y Õ n m ¹ i

(28)

§iÒu 88. KhuyÕn m¹i

1. KhuyÕn m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i cña th¬ng nh©n nh»m xóc tiÕn viÖc mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô b»ng c¸ch dµnh cho kh¸ch hµng nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh.

2. Th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i lµ th¬ng nh©n thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

a) Th¬ng nh©n trùc tiÕp khuyÕn m¹i hµng hãa, dÞch vô mµ m×nh kinh doanh;

b) Th¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i thùc hiÖn khuyÕn m¹i cho hµng hãa, dÞch vô cña th¬ng nh©n kh¸c theo tháa thuËn víi th¬ng nh©n ®ã.

§iÒu 89. Kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i

Kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo

®ã mét th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i cho hµng hãa, dÞch vô cña th¬ng nh©n kh¸c trªn c¬ së hîp ®ång.

§iÒu 90. Hîp ®ång dÞch vô khuyÕn m¹i

Hîp ®ång dÞch vô khuyÕn m¹i ph¶i ®îc lËp thµnh v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t¬ng ®¬ng.

§iÒu 91. QuyÒn khuyÕn m¹i cña th¬ng nh©n

1. Th¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi nh¸nh cña th¬ng nh©n ViÖt Nam, Chi nh¸nh cña th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã quyÒn tù tæ chøc khuyÕn m¹i hoÆc thuª th¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i thùc hiÖn viÖc khuyÕn m¹i cho m×nh.

2. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th¬ng nh©n kh«ng ®îc khuyÕn m¹i hoÆc thuª th¬ng nh©n kh¸c thùc hiÖn khuyÕn m¹i t¹i ViÖt Nam cho th¬ng nh©n mµ m×nh ®¹i diÖn.

§iÒu 92. C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i

1. §a hµng ho¸ mÉu, cung øng dÞch vô mÉu ®Ó kh¸ch hµng dïng thö kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn.

2. TÆng hµng ho¸ cho kh¸ch hµng, cung øng dÞch vô kh«ng thu tiÒn.

3. B¸n hµng, cung øng dÞch vô víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ b¸n hµng, gi¸ cung øng dÞch vô tríc ®ã, ®îc ¸p dông trong thêi gian khuyÕn m¹i ®· ®¨ng ký hoÆc th«ng b¸o. Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn Nhµ níc qu¶n lý gi¸ th× viÖc khuyÕn m¹i theo h×nh thøc nµy

®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

(29)

phiÕu sö dông dÞch vô ®Ó kh¸ch hµng ®îc hëng mét hay mét sè lîi Ých nhÊt ®Þnh.

5. B¸n hµng, cung øng dÞch vô cã kÌm phiÕu dù thi cho kh¸ch hµng ®Ó chän ngêi trao thëng theo thÓ lÖ vµ gi¶i thëng ®· c«ng bè.

6. B¸n hµng, cung øng dÞch vô kÌm theo viÖc tham dù c¸c ch-

¬ng tr×nh mang tÝnh may rñi mµ viÖc tham gia ch¬ng tr×nh g¾n liÒn víi viÖc mua hµng hãa, dÞch vô vµ viÖc tróng thëng dùa trªn sù may m¾n cña ngêi tham gia theo thÓ lÖ vµ gi¶i thëng ®· c«ng bè.

7. Tæ chøc ch¬ng tr×nh kh¸ch hµng thêng xuyªn, theo ®ã viÖc tÆng thëng cho kh¸ch hµng c¨n cø trªn sè lîng hoÆc trÞ gi¸ mua hµng hãa, dÞch vô mµ kh¸ch hµng thùc hiÖn ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc thÎ kh¸ch hµng, phiÕu ghi nhËn sù mua hµng ho¸, dÞch vô hoÆc c¸c h×nh thøc kh¸c.

8. Tæ chøc cho kh¸ch hµng tham gia c¸c ch¬ng tr×nh v¨n hãa, nghÖ thuËt, gi¶i trÝ vµ c¸c sù kiÖn kh¸c v× môc ®Ých khuyÕn m¹i.

9. C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i kh¸c nÕu ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i chÊp thuËn.

§iÒu 93. Hµng hãa, dÞch vô ®îc khuyÕn m¹i

1. Hµng hãa, dÞch vô ®îc khuyÕn m¹i lµ hµng hãa, dÞch vô ®îc th¬ng nh©n sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i ®Ó xóc tiÕn viÖc b¸n, cung øng hµng hãa, dÞch vô ®ã.

2. Hµng hãa, dÞch vô ®îc khuyÕn m¹i ph¶i lµ hµng hãa, dÞch vô ®îc kinh doanh hîp ph¸p.

§iÒu 94. Hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i, møc gi¶m gi¸ khuyÕn m¹i

1. Hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i lµ hµng ho¸, dÞch vô

®îc th¬ng nh©n dïng ®Ó tÆng, thëng, cung øng kh«ng thu tiÒn cho kh¸ch hµng.

2. Hµng ho¸, dÞch vô ®îc th¬ng nh©n dïng ®Ó khuyÕn m¹i cã thÓ lµ hµng ho¸, dÞch vô mµ th¬ng nh©n ®ã ®ang kinh doanh hoÆc hµng ho¸, dÞch vô kh¸c.

3. Hµng hãa, dÞch vô ®îc dïng ®Ó khuyÕn m¹i ph¶i lµ hµng hãa, dÞch vô ®îc kinh doanh hîp ph¸p.

4. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ h¹n møc tèi ®a vÒ gi¸ trÞ cña hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i, møc gi¶m gi¸ tèi ®a ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc khuyÕn m¹i mµ th¬ng nh©n ®îc thùc hiÖn trong ho¹t ®éng khuyÕn m¹i.

(30)

§iÒu 95. QuyÒn cña th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i 1. Lùa chän h×nh thøc, thêi gian, ®Þa ®iÓm khuyÕn m¹i, hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó khuyÕn m¹i.

2. Quy ®Þnh c¸c lîi Ých cô thÓ mµ kh¸ch hµng ®îc hëng phï hîp víi kho¶n 4 §iÒu 94 cña LuËt nµy.

3. Thuª th¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i thùc hiÖn viÖc khuyÕn m¹i cho m×nh.

4. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i

§iÒu 92 cña LuËt nµy.

§iÒu 96. NghÜa vô cña th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i 1. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tr×nh tù, thñ tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i.

2. Th«ng b¸o c«ng khai c¸c néi dung th«ng tin vÒ ho¹t ®éng khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 97 cña LuËt nµy.

3. Thùc hiÖn ®óng ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®· th«ng b¸o vµ c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng.

4. §èi víi mét sè h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 6

§iÒu 92 cña LuËt nµy, th¬ng nh©n ph¶i trÝch 50% gi¸ trÞ gi¶i thëng

®· c«ng bè vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong trêng hîp kh«ng cã ngêi tróng thëng.

Bé trëng Bé Th¬ng m¹i quy ®Þnh c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i cô thÓ thuéc c¸c ch¬ng tr×nh mang tÝnh may rñi ph¶i thùc hiÖn quy

®Þnh nµy.

5. Tu©n thñ c¸c tháa thuËn trong hîp ®ång dÞch vô khuyÕn m¹i nÕu th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i lµ th¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô khuyÕn m¹i.

§iÒu 97. Th«ng tin ph¶i th«ng b¸o c«ng khai

1. §èi víi tÊt c¶ h×nh thøc khuyÕn m¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 92 cña LuËt nµy, th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i ph¶i th«ng b¸o c«ng khai c¸c th«ng tin sau ®©y:

a) Tªn cña ho¹t ®éng khuyÕn m¹i;

b) Gi¸ b¸n hµng hãa, gi¸ cung øng dÞch vô khuyÕn m¹i vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Ó giao hµng hãa, dÞch vô ®îc khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng;

c) Tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña th¬ng nh©n thùc hiÖn khuyÕn m¹i;

d) Thêi gian khuyÕn m¹i, ngµy b¾t ®Çu, ngµy kÕt thóc vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng khuyÕn m¹i;

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Néi dung cuèn s¸ch tr×nh bµy mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ dù ¸n “d©n chñ x· héi” vµ nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt trong t−¬ng lai trong thÕ giíi toµn cÇu hãa cña chóng ta.. Bãc lét lµ vÊn ®Ò

Cßn c¸c doanh nghiÖp cò, nh÷ng doanh nghiÖp chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè tÝch chÊt, chøc n¨ng cña b¶n th©n vµ c¶ nh÷ng yÕu tè lÞch sö, khi ®èi mÆt víi kinh tÕ thÞ tr−êng th−êng tá