• Không có kết quả nào được tìm thấy

Nội dung

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Nội dung"

Copied!
76
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Công nghệ phần mềm cung cấp phương tiện để hiểu cấu trúc của quá trình thiết kế. Thiết kế liên quan đến quá trình phát triển một sản phẩm, một hệ thống. Thiết kế có nghĩa là dịch các yêu cầu thành một biểu diễn của một phần mềm.

Cài đặt và triển khai

Đặc tả yêu cầu người dùng

 • Tổng quan
 • Tổng quan - Cách tiếp cận
 • Mô hình người dùng
  • Mô hình kỹ thuật xã hội OSTA
  • Phân tích kỹ năng và nhiệm vụ người dùng - USTA
  • Mô hình đa cách nhìn
  • Mô hình nhận thức
 • Các kiểu đặc tả

Đặc tả yêu cầu người dùng là quá trình xác định các yêu cầu của khách hàng đối với hệ thống được phát triển. Mô hình Open System Task Analysis (OSTA) - Phân tích tác vụ cho hệ thống mở. Trong OSTA, các khía cạnh xã hội của hệ thống (chẳng hạn như khả năng sử dụng, bảo mật) được xác định cùng với các yêu cầu kỹ thuật (cấu trúc hệ thống, chức năng).

Thiết kế xã hội: tập trung phát triển một hệ thống hoàn chỉnh và nhất quán. Bước 1: Mô tả mục đích của hệ thống, bao gồm các bên liên quan và chủ sở hữu hệ thống.

Phân tích nhiệm vụ

Tổng quan

Phân tích nhiệm vụ là quá trình tìm hiểu cách mọi người hiểu về nhiệm vụ hoặc mục tiêu cần thực hiện, các đối tượng mà người dùng sẽ thao tác, kiến ​​thức mà người đó cần để thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt đích mong muốn của nhiệm vụ. Kiến thức mà người dùng cần để thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu mong muốn (kiến thức). Một mục tiêu có thể được thực hiện thông qua một số công cụ, phương pháp, tác nhân, kỹ thuật và thiết bị có thể thay đổi trạng thái của hệ thống.

Ví dụ: nếu ý định là viết một lá thư, bạn có thể sử dụng các phương tiện như bút, giấy, trình xử lý văn bản, v.v. Một nhiệm vụ không liên quan đến việc giải quyết vấn đề hoặc là một phần của cấu trúc điều khiển. Trang thiết bị: Phương pháp, công cụ, kỹ thuật viết thư (máy tính, MS Word).

Nhiệm vụ: Các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu bằng phương tiện thiết bị.

GOMS: mô hình phân cấp mục đích và nhiệm vụ

Người dùng đạt được mục tiêu bằng cách chia mục tiêu chính thành các mục tiêu nhỏ hơn và giải quyết từng mục tiêu phụ. Đầu ra của quá trình là một hệ thống phân cấp các mục tiêu và mục tiêu phụ. Đánh giá theo hai hướng: phân tích nhiệm vụ và trực quan hóa phản ứng của người dùng khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một mục tiêu cơ bản đạt được bằng cách thực hiện một loạt các hoạt động. Các mục tiêu có thứ bậc tạo thành một cái cây có các lá là các hoạt động để đạt được mục tiêu cơ bản. Các thuộc tính của mỗi thao tác: bắt đầu, kết thúc, giải pháp thay thế và tác vụ cơ bản.

Chia ý định thành các ý định phụ/thao tác phụ và lưu trữ chúng trong bộ nhớ ngắn hạn dưới dạng một chuỗi có điều kiện. Một bước trong một phương pháp thường bao gồm các thao tác (hành động bên ngoài và hành động bên trong). Đó là một phương pháp lựa chọn một phương pháp phù hợp để đạt được mục tiêu.

Sự lựa chọn đúng phụ thuộc vào người dùng, vào trạng thái của hệ thống và vào các chi tiết của mục đích.

Mô hình ngôn ngữ

BNF được sử dụng rộng rãi để chỉ định cú pháp của ngôn ngữ lập trình. Chỉ có hành động ND được trình bày mà không đề cập đến nhận thức của ND về phản ứng của hệ thống. Có thể vẽ nhiều đường (polyline) giữa 2 điểm, người dùng chọn một điểm bằng cách nhấp vào vùng vẽ và chỉ ra điểm cuối cùng bằng cách nhấp đúp.

Bao gồm một số yếu tố như quy tắc ngữ pháp tham số để nhấn mạnh tính nhất quán và mã hóa kiến ​​thức người dùng. Ví dụ: Phân tích cú pháp một số lệnh UNIX (đối số là tệp hoặc thư mục). Không thể phân biệt tính nhất quán của lệnh và phiên bản không nhất quán nếu "ln" lấy một thư mục làm đối số đầu tiên.

Phân tích công việc

 • Phân chia nhiệm vụ
 • Sơ đồ quan hệ phân cấp các nhiệm vụ (HTA)

Kỹ thuật dựa trên tri thức: người dùng hiểu gì về nhiệm vụ và cách tổ chức nhiệm vụ. Việc phân tích dựa trên mô hình thực thể-mối quan hệ: mối quan hệ giữa các thực thể, hành động và người dùng trong quá trình thực hiện. Mục đích: Mô tả những gì người dùng cần làm trong các nhiệm vụ con và thứ tự của các nhiệm vụ con.

Trình bày sơ đồ hoặc văn bản về các cấp độ và kế hoạch hoạt động. Một kỹ thuật phân tích thể hiện kiến ​​thức mà người dùng có hoặc phải có để đạt được mục tiêu. Cơ sở: dựa trên lý thuyết nhận thức về các hành động vật lý, chẳng hạn như gõ phím, di chuyển chuột, trao đổi suy nghĩ hoặc hành động nhận thức.

Mô hình: mô hình con người xử lý thông tin, lý thuyết phức tạp nhận thức. HTA chia một nhiệm vụ thành các nhiệm vụ phụ được mô tả ở định dạng văn bản hoặc lưu đồ.

5.4.4.2. Sơ đồ quan hệ phân cấp các nhiệm vụ (HTA)
5.4.4.2. Sơ đồ quan hệ phân cấp các nhiệm vụ (HTA)

Thiết kế tương tác người máy

 • Giới thiệu chung
 • Mô hình thoại
  • Khái niệm
  • Ký pháp đồ họa
  • Ký pháp văn bản
  • Ngữ nghĩa đối thoại
  • Phân tích và thiết kế đối thoại
 • Thiết kế lặp trong quy trình thiết kế tương tác
 • Mẫu thử

Trong HCI, đối thoại là trao đổi giữa hai đối tác, người dùng và máy tính. Ký hiệu đồ họa: Sử dụng ký hiệu và biểu tượng để mô tả đối thoại. Nhược điểm: vẫn chưa phải là lưu ý tốt nhất để mô tả các đoạn đối thoại phức tạp.

Lưu đồ JSD (Jackson Structured Design). a) Mạng Chuyển đổi Bang (STN). Ngoài ra, để biểu diễn một trạng thái phức tạp, hãy sử dụng các mạng STN thay đổi trạng thái được hiển thị trong một hình chữ nhật. Quen thuộc với lập trình viên, đại diện cho hộp thoại từ quan điểm của lập trình viên hơn là quan điểm của người dùng.

Hệ thống quy tắc sản xuất có thể là hướng sự kiện hoặc hướng trạng thái hoặc cả hai. CSP (Giao tiếp quy trình tuần tự): là một lớp con được phát triển để chỉ định đối thoại tuần tự và đồng thời. Mục đích của việc mô tả cuộc đối thoại chính xác là: giao tiếp giữa các nhà thiết kế, chỉ cần lưu ý cuộc đối thoại chính thức với mục đích của hành động.

Mô tả hộp thoại được sử dụng để mô tả hình thức có thể là một phần của hợp đồng hoặc triển khai nguyên mẫu => .. cần mô tả chính thức ngữ nghĩa của hộp thoại. Các cách phân tích đối thoại để khám phá khả năng sử dụng tiềm năng bằng cách xem xét các nguyên tắc thiết kế giao diện. Tập trung trước hết vào hành động của ND, sau đó là trạng thái của người đối thoại.

Đánh giá hệ thống

Mở đầu

Đánh giá là việc thu thập dữ liệu thử nghiệm về khả năng sử dụng của thiết kế. Đánh giá là nhiệm vụ trung tâm của vòng đời thiết kế và diễn ra trong suốt vòng đời của HCI. Vì không thể thực hiện các thử nghiệm thực nghiệm trong quá trình thiết kế nên chúng tôi phải sử dụng các kỹ thuật phân tích/không chính thức.

Nhanh và bẩn: tranh luận không chính thức với người dùng bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các mẫu thử nghiệm. Nhận phản hồi từ người dùng hoặc chuyên gia tư vấn để xác nhận rằng ý tưởng của nhóm phát triển vẫn phù hợp với nhu cầu của người dùng và được người dùng ưa thích. Nghiên cứu thực địa: Thăm người dùng và phỏng vấn hoặc quan sát người dùng sử dụng giao diện.

Kiểm tra khả năng sử dụng: quan sát người dùng và ghi lại hiệu suất của các đối tượng người dùng điển hình khi thực hiện các tác vụ điển hình theo cấu hình được xác định trước. Giải thích tại sao người dùng thực hiện các hành động đó (tính toán hiệu quả thời gian, xác định lỗi) Khuyến khích người dùng cung cấp phản hồi (phỏng vấn, bảng câu hỏi). Sử dụng kiến ​​thức chuyên môn về đối tượng người dùng điển hình để dự đoán các vấn đề đánh giá theo kinh nghiệm.

Đánh giá hệ thống

Khi môi trường hiện trường không cho phép (ví dụ: môi trường độc hại, môi trường từ xa, v.v.). Khi bạn muốn phát hiện một số vấn đề hoặc một số thủ tục hiếm khi được sử dụng. Về bản chất, có thể quan sát tương tác của hệ thống và người dùng, điều này không thể quan sát được trong phòng thí nghiệm.

Do sự hiện diện của người đánh giá, người dùng có thể trở nên mất tập trung, không tự nhiên. Khi nói đến việc nghiên cứu các tương tác và diễn biến trong bối cảnh thực tế. Một đánh giá hệ thống ban đầu nên được thực hiện trước khi cài đặt hệ thống.

Nếu ở giai đoạn này nhờ đánh giá sai sót sẽ được phát hiện sớm tránh những ảnh hưởng đáng tiếc và giảm chi phí sửa chữa. Buổi đánh giá có sự hiện diện của người dùng và hệ thống đã cài đặt.

Hình ảnh

5.4.4.2. Sơ đồ quan hệ phân cấp các nhiệm vụ (HTA)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Khi nuôi thuỷ sản thâm canh năng suất cao, thức ăn nhân tạo nào là yếu tố rất quan trọng để đạt được hiệu quả kinh tế