• Không có kết quả nào được tìm thấy

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - Cán bộ

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - Cán bộ"

Copied!
82
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Khoa học và công nghệ là quốc sách quan trọng nhất của quốc gia, có vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở, động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển. Phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

CÁC LUẬT, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN CẦN NGHIÊN CỨU

Nhiệm vụ của khoa học công nghệ (Theo luật- 3nv)

Nhiệm vụ của khoa học công nghệ

3*/ Tiếp thu các thành tựu khoa học, công nghệ của thế giới để sáng tạo và ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới; tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao; phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, tiệm cận trình độ thế giới, làm nền tảng vững chắc cho phát triển các ngành công nghiệp hiện đại; Đẩy mạnh việc phân phối, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Nguyên tắc của khoa học công nghệ

4.) Hoạt động khoa học và công nghệ phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; 5./ Xây dựng và phát huy năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

1./ Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hợp tác phát triển khoa học và công nghệ; phổ biến kiến ​​thức, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng.

TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIẢNG VIÊN

Nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ

Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Đại học về quản lý hoạt

Trách nhiệm của khoa, bộ môn

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên được thực hiện thông qua việc chỉ đạo hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu. Giảng viên có trách nhiệm hoàn thành chương trình, đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ khác. Giảng viên, cán bộ khoa học, lãnh đạo trường đại học có quyền ký hợp đồng khoa học và công nghệ với các tổ chức, cơ quan.

Giảng viên đại học phải xác định rõ yêu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và chuyển giao công nghệ. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của giáo viên.

Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khoa học công nghệ khác.

Nhiệm vụ tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt

Viện, trung tâm nghiên cứu trong trường đại học

Doanh nghiệp trong trường Đại học

QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2005/QĐ-BGDĐT

Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Xây dựng thuyết minh các đề tài KH&CN cấp Bộ (Biểu trình 1.2, Phụ lục I). Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung, tiến độ được giao trong Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ và Hợp đồng thực hiện dự án; Tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra việc thực hiện dự án của cơ quan chủ quản và cơ quan chủ quản. Đảm bảo tên đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài không trùng lặp với các đề tài đã triển khai, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ;.

Báo cáo thực hiện dự án hàng năm (Mẫu 1.8, Phụ lục I), Báo cáo tóm tắt và Báo cáo tóm tắt dự án (Phụ lục II). Thanh toán, quyết toán chi phí dự án theo quy định tài chính hiện hành. Tài sản cố định nếu được mua hoặc cung cấp bằng hiện vật từ nguồn tài trợ của dự án sẽ được chuyển giao cho cơ quan chủ quản để sử dụng và quản lý sau khi hoàn thành dự án.

Kết quả thực hiện dự án được báo cáo trực tiếp lên hội đồng nghiệm thu dự án cấp địa phương và cấp bộ.

Quyền hạn của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

HOÀ SÔ TOÅNG KEÁT ÑEÀ TAØI

BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT ( THEO MAÃU) 2. TOÅNG KEÁT KINH PHÍ THÖÏC HIEÄN

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 6. BAÙO CAÙO TOÙM TAÉT

CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN TỔNG KẾT ĐỀ TÀI

CAÙC HOÀ SÔ LIEÂN QUAN

SUMMARY

THANH TOAÙN QUYẾT TOÁN

THOÂNG TÖ 44

Đề tài nghiên cứu khoa học: Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm khám phá các quy luật, mô tả, giải thích nguyên nhân chuyển động của sự vật, hiện tượng hoặc sáng tạo, phát minh ra các nguyên lý, giải pháp, bí quyết. Dự án sản xuất thử nghiệm (TNN Production Project): Là dự án mang tính khoa học và. Là nhiệm vụ khoa học công nghệ, bao gồm một số đề tài nghiên cứu khoa học và một số đề tài sản xuất thử nghiệm được kết nối hữu cơ, đồng bộ, được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học công nghệ.

Đề tài khoa học: Là vấn đề khoa học cần được giải quyết trong quá trình nghiên cứu một đề tài, dự án khoa học công nghệ để xác định nó. Chi cho công tác tư vấn: Xác định đề tài, dự án khoa học công nghệ; Lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án. Khoa học và công nghệ, bao gồm cả công trình khoa học của các chuyên gia để lấy ý kiến, phản hồi.

Chi phí nhân công của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện các đề tài, dự án KH&CN như: Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu quy trình công nghệ, giải pháp KH&CN, thiết kế, sản xuất thực nghiệm; nghiên cứu lý luận về lập luận trong khoa học xã hội và nhân văn; Tiến hành và giám sát các thí nghiệm và phân tích mẫu; Tiến hành khảo sát và thiết kế bảng câu hỏi. Chi mua sắm tài sản thiết yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án; Chi phí thuê tài sản tham gia trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ của đề tài, dự án;

Chi phí khấu hao tài sản cố định (nếu có) trong thời gian tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án theo tỷ lệ khấu hao tài sản của công ty quy định; Chi phí sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu của đề tài, dự án.

CÁC KHOAÛN CHI KHAÙC

LÖU YÙ CAÙC HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HÔÏP LEÄ…

QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ DU LỊCH VÀ CHẾ ĐỘ CHI PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHO CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG.

THÔNG TƯ

Xác định nhiệm vụ cụ thể cho các chức danh giảng viên

Nhiệm vụ cụ thể…

Nhiệm vụ cụ thể

Tài liệu tham khảo

Đề cương

Tài liệu liên quan

Công trình nghiên cứu này được hoàn thành với sự hỗ trợ của đề tài cấp Nhà nước có mã số: VT-UD.09/17-20, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ về Công nghệ Vũ trụ