• Không có kết quả nào được tìm thấy

Nguyễn Thị Nga - Lớp: QT 1002K - LỜI MỞ ĐẦU

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Nguyễn Thị Nga - Lớp: QT 1002K - LỜI MỞ ĐẦU"

Copied!
86
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí sản xuất ra sản phẩm (chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung). DĐk: chi phí đầu kỳ C: chi phí phát sinh trong kỳ. Sự cần thiết và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất

Để thu và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng Tài khoản 622. Việc thu chi phí sản xuất chung phải theo từng địa điểm phát sinh chi phí. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung được trình bày ở sơ đồ 1.3 (trang tiếp theo).

Sơ đồ 1.1: Trình tự kế toán nguyên vật liệu trực tiếp
Sơ đồ 1.1: Trình tự kế toán nguyên vật liệu trực tiếp

Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

Công ty có thể sử dụng một trong ba phương pháp để đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ tiếp theo. Đánh giá sản phẩm dở dang dựa trên khối lượng thành phẩm tương đương. Dck và Ddk: Là giá thành của sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ.

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 1. Đối tƣợng tính giá thành sản xuất sản phẩm

Phƣơng pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn)

Tổng chi phí Giá trị sản phẩm Tổng chi phí Giá trị sản phẩm sản xuất của loại = dở dang + đã làm - dở dang đầu kỳ trong kỳ trước 1.3.2.4. Áp dụng trong các công ty sản xuất các sản phẩm có thông số kỹ thuật chất lượng khác nhau, chẳng hạn như quần áo, đồ dệt kim và đồ lót. Đối tượng tính giá thành sản phẩm là sản phẩm của mỗi đơn hàng.

Theo phương pháp này, kế toán không cần tính giá thành bán thành phẩm hoàn thành ở từng công đoạn mà chỉ cần tính giá thành thành phẩm bằng cách tổng hợp chi phí nguyên vật liệu chính và chi phí chế biến ở các công đoạn công nghệ. . Tất cả các giao dịch kế toán tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ nhật ký, tập trung vào sổ NKC theo trình tự thời gian của giao dịch đó, sau đó số liệu từ sổ nhật ký được ghi vào sổ nhật ký tùy theo từng giao dịch kinh tế phát sinh. Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ gốc.

Chứng từ sổ kế toán được lập trên cơ sở mọi chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ kế toán được đánh số liên tục theo từng tháng, năm (theo số thứ tự trên sổ kế toán) và kèm theo chứng từ gốc phải được kế toán duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán. Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán.

Công việc kế toán được thực hiện theo chương trình phần mềm trên máy tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 4 hình thức kế toán quy định. Phần mềm kế toán không phản ánh đầy đủ quy trình hạch toán kế toán mà phải in báo cáo đầy đủ theo quy định.

HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NN ONE.

Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái

SƠ LƢỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN

 • Giới thiệu khái quát về công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền
 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Những thuận lợi và khó khăn của công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền trong quá trình hoạt động
 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP VẬN CHUYỂN BẾN KIÊN. Ưu, nhược điểm của Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiên trong quá trình hoạt động Kiên trong quá trình hoạt động. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho sự phát triển của Công ty nói riêng và ngành đóng tàu Hải Phòng nói chung.

Trong quá trình sản xuất và sau khi sản phẩm hoàn thiện, bộ phận QCS của công ty kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty: Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy nên nguyên tắc của nó là: Tổng giám đốc: Là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của công ty.

Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn sản xuất cho toàn công ty. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiên được thể hiện ở sơ đồ 2.1 (trang tiếp theo). Do đặc điểm của công ty là hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung trên cùng một địa bàn nên công ty áp dụng tổ chức kế toán tập trung.

HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TÍNH GIÁ TRONG CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

Sơ đồ 2.2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
Sơ đồ 2.2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG

Đặc điểm tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

Cuối tháng căn cứ vào bảng phân bổ (nguyên vật liệu, tiền lương, khấu hao TSCĐ) và chứng từ sổ sách liên quan, nhập bảng thu chi phí theo phân xưởng (Danh sách số 4) và tập hợp vốn XDCB, chi phí bán hàng, công ty chi phí quản lý. Xác định đối tượng tính giá thành là bước đầu tiên cần thiết và quan trọng trong công tác kế toán giá thành sản xuất. Tùy theo đặc điểm, ứng dụng của chi phí sản xuất và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh ở mỗi công ty, kế toán xác định đối tượng thu chi phí sản xuất phù hợp.

Căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kế toán lựa chọn cách tập hợp chi phí sản xuất của công ty theo từng đơn hàng, từng dự án. Xác định mục đích tính giá thành sản phẩm đảm bảo và đáp ứng chung yêu cầu kế toán để tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm sau này.

Sơ đồ 2.3: Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thủy Bến Kiền
Sơ đồ 2.3: Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thủy Bến Kiền

Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất 1. Kế toán tập hợp chi phí NVLTT

Bộ phận chi phí R&D này chịu trách nhiệm chiếm khoảng 10-20% chi phí sản xuất sản phẩm trong giá thành sản phẩm. Các chi phí được trừ vào tiền lương được tính vào chi phí sản xuất và tính vào giá thành sản phẩm. Để tập hợp chi phí sản xuất, kế toán dựa vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương do kế toán tiền lương lập (Bảng 2.4).

Để tập hợp chi phí kế hoạch cho tài sản cố định, việc tính toán dựa vào bảng phân bổ khấu hao do kế toán tài sản cố định lập (Bảng số 2.5). Thu chi phí dịch vụ mua ngoài kế toán trên cơ sở NKCT số 5 f) Chi phí khác bằng tiền. Để thu tiền chi phí khác, kế toán sử dụng dòng tổng trên NKCT số 1 và NKCT số 2.

Tổng chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp được xác định theo NKCT số. 7 (bảng số 2.7) thu thập được. Cuối tháng, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất của phân xưởng vào tài khoản chi tiết 627 và phân bổ cho từng đối tượng chi phí. Tại công ty kế toán, chi phí sản xuất chung được phân bổ theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

Để tổng hợp chi phí sản xuất cho toàn công ty, kế toán sử dụng bảng kê số. 4 và NKCT số. 7.

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN DOANH NGHIỆP

 • Thực trạng tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm
 • SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU BẾN
  • Những kết quả đạt đƣợc trong tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến
  • Một số điều tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến kiền
 • YÊU CẦU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  • Ý kiến 1
  • Ý kiến 2
  • Ý kiến 3
  • Ý kiến 4
  • Ý kiến 5

Sau khi đã tổng hợp được chi phí sản xuất, kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm. Chu kỳ sản xuất kinh doanh của công ty dài, chi phí lớn nên kế toán phải tổng hợp, tính toán chi phí hàng tháng. Bảng 2.11: Bảng chi phí tính giá sản phẩm mỗi tháng (trang tiếp theo).

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐỂ THU CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ GIÁ SẢN PHẨM. Xây dựng quy chế thu chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Kết quả đạt được khi tổ chức công tác kế toán tổng hợp giá thành sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiên và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiên.

Một số vấn đề tồn tại trong việc tổ chức công tác kế toán tập hợp giá thành sản phẩm, tính giá thành sản phẩm ở Công ty Công nghiệp tàu thủy xuất khẩu Bến Kiên và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Công nghiệp tàu thủy xuất khẩu Bến Kiên. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiên.

Phương hướng chung nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiên. Giải quyết những khó khăn, hạn chế trong việc thu chi phí và phân loại chi phí. Nó gắn liền với việc tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất nói chung.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN

SƠ LƢỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 75

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Trình tự kế toán nguyên vật liệu trực tiếp
Sơ đồ 1.2 : Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp
Sơ đồ 1.3: Trình tự kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
Sơ đồ 1.4: Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Một số giải pháp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán - Thứ nhất, hoàn thiện mô hình tổ chức