• Không có kết quả nào được tìm thấy

PDF Việt Sử Tiêu Án

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "PDF Việt Sử Tiêu Án"

Copied!
122
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Âu Cơ đem 50 người con về Phong Châu, tôn làm trưởng tử, đời đời xưng là Hùng Vương. 4 Lĩnh Nam, các nước từ Quảng Tây - Quảng Đông (Trung Quốc) trở về phía nam gọi là Lĩnh Nam.

TRIệU VĂN VƯƠNG

TRIệU MINH VƯƠNG

TRIệU AI VƯƠNG

Chỉ đối với nước ta Triệu Đà không có công, lại còn là mối họa đầu tiên. Nước ta lệ thuộc Tàu từ đời Hán đến đời Đường, thì còn ai truy tướng Triệu Đà?

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Họ Đào từ Đào Cơ đến Đào Tuy được 4 đời, đều làm Thứ sử Giao Châu). Vua Tề phong cho Đặng Chi làm thứ sử (đọc sách là điều tốt, chỉ đọc sách mà bỏ việc, chuyên quyền ngang với người khác, thậm chí mất cả quan lại, là lỗi của thói nghiện sách, làm việc gì cũng trên trung bình). . , cũng không tốt).

TIỀN NAM ĐẾ

Nam Đế sau đọc là Phất Tử, là vị tướng cùng họ với Nam Đế trước đây, đánh Việt Vương dựng nước, trị vì 32 năm. Triệu Việt Vương mất, người đời sau lấy làm lạ bèn lập đền thờ, nay đền thờ ở huyện Đại An, cửa biển Đại Nha.

NGOạI THUỘC TÙY VÀ ĐƯỜNG

Nước Nam Chiếu vây thành, đạo sĩ Lý Hủ bỏ châu chạy, nhà Đường thay Vương Khoan làm đô đô, nước Nam Chiếu vào cướp. Nhà Đường cho rằng Trương Nhân sức yếu không làm được việc nên Cao Biền thay thế làm Nhà Đồ.

CAO BIỀN ĐÀO HẢI CẢNG DONG CHÂU

Cao Biền đổi làm Thiên Bình, tiến cử em họ là Cao Tam lên thay (ngày xưa Cao Biền đánh Nam Chiếu, Tam làm tiên phong, xông vào rừng cung tên, xướng binh). Cao Biền cai trị Nam Chiếu, trấn giữ Long Biên đều có công với nước; đơn.

NAM BẮC PHÂN TRANH

Nếu không có trận đánh lớn khích lệ sĩ khí của Lưu Nghiễm thì tình hình bên ngoài sẽ dần được cải thiện, nên trận Bạch Đằng là cơ sở để khôi phục lại truyền thống dân tộc đó. Lưu Nghiễm tuy có dã tâm thôn tính Giao Châu, nhưng một trận thua Đin Nghệ, một mối nhục với Ngô Quyền, dã tâm cướp Giao Châu đã nguội lạnh như đống tro tàn.

TIỀN NGÔ VƯƠNG

Sử thần bàn rằng: Lưu Nghiễm trông coi Giao Châu, nhân lúc Đình Nghệ vừa mất, nhờ Công Tiễn tiếp viện, chắc đánh một trận diệt Ngô Quyền, nên việc lấy nước phương nam thật dễ như trở bàn tay. đang lấy. một túi. Vì thế. Sách Luận giải rằng: Chu Ôn cướp ngôi nhà Đường ở một góc Lương Biền, các thành chia cắt, đất Quảng thuộc về Lưu An, bỏ Giao Châu không tranh đoạt, từ nhà Lương đến nhà Chu đều có không ai ở đó, xe ngựa nào đến đất Giao Châu.

HẬU NGÔ VƯƠNG

Lã Đường tự là Lã Tá Công chiếm Tế Giang (nay là Văn Giang, Hưng Yên). Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công, chiếm giữ Bố Hải Khẩu (nay là thị trấn Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

TIÊN HOÀNG ĐẾ

Thuở xưa, Thích Độ Lai ở Đông Quan, đêm nằm mộng trên cầu, bỗng có một ngôi sao rơi vào miệng, tưởng là điềm lành, khi vua nằm dưới chân hoàng cung, bèn đến. Giết vua; Khi ấy bắt giặc cướp, Thích trốn trên nóc cung, cung nữ trông thấy báo cho Nguyên Bắc, Bắc bắt Đỗ Thích giết đi. Đỗ Thích giết Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Lê Hoàn lên làm vua, con cháu đố kỵ nhiều, đường xá đầy người (hai câu này không hiểu vì sao).

ĐẾ TOÀN

Lang Châu được tin, đem sự tình báo cáo, Thái hậu sai Lê Hoàn đi rước anh hùng đi đánh quân Tàu. Thái hậu ra lệnh lo liệu mọi thủ tục để đưa Lê Hoàn về cung, lên ngôi vua.

ĐạI HÀNH HOÀNG ĐẾ

Nhà vua đã cử các sứ giả sinh ra trong triều đại nhà Tống đến cống nạp các sản vật địa phương và đưa ra lời xin lỗi. Nhà Tống sai Lý Giác sang nước ta, đến chùa Sách Giang, vua Lê sai thầy chùa tên là Thuận Gia làm quan Giang đi đón.

TRUNG TÔN HOÀNG ĐẾ

Hoàng Khánh Tập mang theo 400 người trong gia đình chạy sang Khâm Châu, đất nhà Tống, được vua Tống an ủi và cho về nước. Minh Đế nhân dịp đi sứ nhà Tống, cầu xin sự sủng ái của nhà vua, vua nhà Tống phong cho chức Kiến thái úy.

KHAI MINH VƯƠNG

Vua Lý Nhân Tôn tặng Vạn Hạnh bài thơ có nội dung: “Vạn Hạnh đồng tam tế, chơn là sấm ký cổ, quan hương cổ danh Pháp, xá lợi phướn”. Tăng Vạn Hạnh thông suốt tam quốc, rất phù hợp với lời sấm xưa, ông ở làng Cổ Pháp, chống gậy ở lại kinh đô).

THÁI TỔ HOÀNG ĐẾ

Chỉ có thói ăn chơi trác táng, trong 24 năm không có gì để giáo dục, ngăn ngừa phạm nhân phạm tội. Bấy giờ có một ca sĩ tên là Đào Thị, vừa có tiếng vừa có tài, từng được vua ban thưởng; Mọi người mến mộ giọng hát này, ai hát đều gọi là Đào nương, từ đó về sau.

THÁI TÔN HOÀNG ĐẾ

Nhà vua đích thân đi bắt Nùng Tôn Phúc, chỉ có vợ là A Nùng và con là Trí Cao trốn thoát. Trí Cao chiếm phủ An Đức, lấy niên hiệu là Nam Thiên Quốc, đổi niên hiệu là Cảnh Thụy, lập tức sang cướp Ung Châu của nhà Tống, bắt giam người Tống và Yên Mẫn, biết được sự thật từ Trung Quốc.

THÁNH TÔN HOÀNG ĐẾ

Vua đích thân đi đánh Chiêm, bắt được vua nước này là Chế Củ đem về. Chế Củ xin đem đất của ba châu: Địa Lý (nay là Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Mã Lệnh (nay là Minh Linh, tỉnh Quảng Bình) để chuộc tội, vua tha cho Chế Củ về nước.

NHÂN TÔN HOÀNG ĐẾ

Người Tống giận lắm, bèn giao ước, bèn giả 4 châu cho nước ta. Nhà Tống đem quân phản bội Mạc Hiền về nước ta.

THẦN TÔN HOÀNG ĐẾ

Vua Thần Tôn còn nhỏ không hiểu lễ nghĩa, quần thần không trị gián, vì sao. Thần sử bàn rằng: “Vua Nhân Tôn nuôi con nuôi, không cử tăng, hiền dạy dỗ nên vua Thần Tôn đã già mà không biết lễ.

ANH TÔN HOÀNG ĐẾ

Bấy giờ vua còn nhỏ, Anh Vũ nắm cả nội chính, ngoại triều, ra vào cung cấm, bất trung với Lệ hoàng hậu. Vua sai Đỗ Quảng đem quân đón thái tử từ nhà Tô Trung Từ về.

HUệ TÔN HOÀNG ĐẾ

BÀ CHIÊU THÁNH HOÀNG

Vua tự xử Thượng Hoàng, đánh quân Nguyên ở Tràng An, giết nhiều, bắt được nhiều. Hoàng đế hỏi đó là ai, nội chúa nói đó là người của quan, nhưng hoàng đế không trả lời.

MINH TÔN HOÀNG ĐẾ

Khoảng một tháng sau, quả nhiên bắt được tên thật của Vân Khanh, từ đây Thượng hoàng khen Trúc tài giỏi. Hoàng đế nói: “Nghe điều thiện thì bắt chước, biết điều ác thì nên tránh.

HIẾN TÔN HOÀNG ĐẾ

Thượng hoàng nói: "Giặc quấy phá biên ải, phải cứu ngay, sao so đo dễ với khó, giận người này, giận người kia bao giờ?" Thượng Hoàng nói: “Ngày xưa Khánh Dư đánh Nam Nhung phải lấy gỗ đóng thuyền, đó là thuyền giữ trong nước giặc, không phải lấy ở Nghệ An.

Dụ TÔN HOÀNG ĐẾ

Chế Mỗ nước Chiêm chạy sang nước ta dâng một con kiến ​​to dài 1 thước 9 tấc, mỗi người một con voi trắng và một con ngựa. Trước đây, chúa Chiêm Ananda còn sống, con trai ông là Chế Mỗ là con rể của Bồ Điền.

NGHệ TÔN HOÀNG ĐẾ

Lê Quát hiệu là Mai Phong, học trò cuối cấp của Chu Văn An. Nhà Trần cho triệu 3 người vào Khổng Miếu: Chu Văn An nhất phẩm, Hán Siêu sai; Nhưng đã đến Tử Bình thì chặt xác còn chưa đủ, sao lại xen vào đường đường cung đình.

DUệ TÔN HOÀNG ĐẾ

Sử Bảng chép: Khi nhà Trần đang thịnh, mỗi lần quân Nguyên sang đều bị đánh bại, phải rút lui; khi nhà Trần mất, mỗi lần quân Chiêm đến cướp bóc chán chê rồi lại trở về; Quân Nguyên là giặc mạnh, quân Chiêm là rợ nhỏ, sao nhà Trần cho quân Nguyên mạnh mà quân Chiêm yếu, chẳng qua là thiên hạ thôi; Vua Nghệ Tôn về hưu không bằng vua Nhân Tôn đại tài; nhưng bầy tôi còn tệ hơn, không cùng ai bàn mưu tính kế, không giao phó biên cương cho ai, cửa biển không phòng thủ, sông không có lính canh, quân địch hôn mê, quân địch bỏ đi , cô ấy lại nổi giận; tự mình đem thần tượng đến An Sinh, đem hết bảo vật cất giấu ở Thiên Kiến, không có kế phòng thân, thế giặc ra tay; Nếu Bồng Nga chưa chết, không biết lúc đó trần thế được nâng đỡ như thế nào. Nhà vua sai tiên sinh Trần Đình Thám đến nhà tang lễ và tâu rằng vua Duệ Tôn đi tuần biên ải bị chết đuối.

PHẾ ĐẾ

Khi có sao chiếu, nhà vua và Thái úy Thích bàn mưu rằng: “Hoàng thượng ưa dùng danh mẫu thân, Quý Ly muốn làm gì thì làm, không tính toán trước khó kiểm soát. sau này." Cung nữ của vua Duệ Tôn, mẹ của Linh Đức Vương, là em gái Quý Ly.

THUẬN TÔN HOÀNG ĐẾ

Quý Ly khinh khỉnh nói với hoàng đế rằng trận nào ở Bàn Nha cũng vì Đa Phượng mà thua. Quý Ly chỉnh Võ Đạt Thiên dạy Quản Gia; Nếu có lệnh sẽ gọi là Phó đô thống của Hoàng đế.

THIẾU ĐẾ

Khi Nguyễn Cối từ nước Chiêm trở về, Quý Ly trách ông không giết hết quân Minh. Quý Ly làm thơ cảnh cáo Hán Thương và Trưng rằng: “Tiên cuồng phú quý, hoang dâm huynh đệ như hai người không yêu nhau.

VUA GIẢN ĐỊNH ĐẾ

Trương Phụ sai Liễu Thăng đem Quý Ly và Hán Thương về Kim Lăng, đến nơi vua Minh tâu rằng: Trương Phụ rút quân, để Hoàng Phúc ở lại làm Tổng đốc (Phúc người Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông).

VUA TRÙNG QUANG

Vua Trùng Quang sai Hồ Ngạn Thần, Bùi Nông làm sứ sang xin phong chức. Vua Trùng Quang chạy đến Lão Qua, Trương Phụ sai người đuổi bắt vua, nhà Trần mất nước từ đó.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Người ta dựa vào các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong trẻ em, chỉ số phát triển con nguời để phân thành 2 nhóm nước phát triển hay nhóm nước