• Không có kết quả nào được tìm thấy

Pháp luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Pháp luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng"

Copied!
67
0
0

Văn bản

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY CÓ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. Tên đề tài: Luật Lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng. Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về tiền lương như khái niệm, tính chất, chức năng và điều chỉnh pháp lý về tiền lương trong công ty.

Cơ quan công tác: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Nội dung giảng dạy: Luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng. Tiền lương có vai trò quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức trả lương trong doanh nghiệp một cách công bằng, hợp lý sẽ góp phần duy trì, củng cố và phát triển đội ngũ lao động của doanh nghiệp.

2 quyết định chọn đề tài “Luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng” làm đề tài luận văn của mình.

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG

Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương

 • Khái niệm tiền lương
 • Bản chất của tiền lương
 • Chức năng của tiền lương

Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đại diện cho kết quả trao đổi trên thị trường lao động. Số tiền được trả khi bị sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cũng không được coi là tiền lương. Điều 90, Bộ luật Lao động 2012: Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Công việc đang thay đổi, vì vậy tiền lương là một hạng mục đang thay đổi. Tiền lương là động lực hữu hiệu nhất để kích thích khả năng sáng tạo và tăng năng suất lao động. Vì vậy, tiền lương của người lao động phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động và nâng cao chất lượng công việc.

Bằng cách thực hiện tốt chức năng tính lương này, công ty có thể có được nguồn lao động ổn định.

Pháp luật tiền lương trong doanh nghiệp

 • Các nguyên tắc cơ bản của tiền lương
 • Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp
 • Phương pháp điều chỉnh của pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp
 • Nội dung chủ yếu của pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp
  • Tiền lương tối thiểu
  • Thang lương
  • Bảng lương
  • Định mức lao động
  • Phụ cấp lương và các khoản bổ sung có tính chất lương
  • Các hình thức trả lương
  • Tiền lương trong trường hợp đặc biệt
  • Khấu trừ lương
  • Tiền thưởng

Mức lương của người lao động phải căn cứ vào thỏa thuận với người sử dụng lao động theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương tối thiểu do nhà nước ban hành là bắt buộc người sử dụng lao động phải tuân thủ nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động. 12 Tiền lương được hình thành dựa trên thỏa thuận thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động quyết định hệ thống lương trong công ty. Mức lương tối thiểu đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích của người lao động và nhà nước. Mức lương tối thiểu đảm bảo cho người lao động mức sống tối thiểu và là cơ sở để bảo vệ họ trong các mối quan hệ việc làm.

Mức lương tối thiểu ngành là mức lương tối thiểu áp dụng cho người lao động trong một ngành hoặc một nhóm ngành cụ thể. Công tác quản lý (giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng) - Công việc chuyên môn (chuyên gia cấp cao, nhân viên, trợ lý) - Công việc trực tiếp (công nhân). Đồng thời, người lao động có quyền được biết lý do bị trừ lương.

Tổ chức thực hiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp

 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp - chủ sử dụng lao động
 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động

THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

 • Thực trạng pháp luật về tiền lương
  • Thực trạng áp dụng tiền lương tối thiểu
  • Thực trạng về xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động
  • Thực trạng triển khai việc thi hành quy định phụ cấp lương
  • Thực trạng chi trả lương
 • Thực trạng triển khai các quy định về tiền thưởng
 • Thực trạng áp dụng quy định về các khoản khấu trừ lương
  • Các khoản trừ BHXH bắt buộc
  • Các khoản trừ đoàn phí công đoàn
  • Các khoản khấu trừ do vi phạm kỷ luật, thời hạn báo trước khi chấm dứt
 • Tiền lương trong các trường hợp đặc biệt
  • Tiền lương làm thêm giờ
  • Tiền lương ngừng việc

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục liên quan, nội dung luận án được cấu trúc gồm 3 chương:

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÁP LUẬT VÀ VIỆC TỔ

Định hướng hoàn thiện chính sách pháp luật về tiền lương trong các doanh

Để có chính sách tiền lương hợp pháp trong doanh nghiệp, phải có quy định bảo đảm tiền lương đủ trang trải cuộc sống của người lao động và gia đình họ, được định hình theo quy luật thị trường. Tiền lương phải được trả sau khi làm việc trên cơ sở tính toán đúng và đầy đủ chi phí nhân công; nó phản ánh mối quan hệ cung cầu việc làm và được xác định thông qua cơ chế đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động. Tiền lương và thu nhập của người lao động phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động của chính người lao động.

Thống nhất cơ chế tiền lương ở các loại hình công ty; Mở rộng quyền tự chủ của các công ty trong việc xác định tiền lương và trả lương cho người lao động tùy theo năng suất lao động của từng cá nhân và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Các công ty phải nghiêm túc thông báo cho cơ quan quản lý lao động khu vực về thang, bảng lương để làm căn cứ đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác cho người lao động theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nguyên tắc công bằng về lương và phân phối thu nhập trong công ty.

Tiền lương, thu nhập trả cho người lao động phải tương xứng với mức đóng góp của người lao động, tùy theo năng suất lao động của mỗi cá nhân và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từng bước thực hiện chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh. Tiền lương và phân phối thu nhập trong doanh nghiệp phải bảo đảm mối quan hệ hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động, giữa ngắn hạn và dài hạn.

Người lao động được trả lương và thu nhập theo kết quả lao động nhưng cũng theo tổng số. Phân phối tiền lương phải góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hạn chế tối đa tranh chấp lao động, đình công trên cơ sở hình thành cơ chế đối thoại, đàm phán, thỏa thuận và tự quyết về tiền lương, đặc biệt là mức lương tối thiểu tại doanh nghiệp, người lao động. định mức, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, bảng lương, làm thêm giờ, tiền thưởng, phụ cấp và các bữa ăn. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về lao động bằng việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và công bố thang lương, bảng lương; Hoàn thành các biện pháp trừng phạt của Chính phủ đủ mạnh để buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền công.

Xây dựng hệ thống thông tin về tiền lương, thu nhập của các đối tượng lao động thuộc các ngành, nghề khác nhau để người lao động và người sử dụng lao động tham khảo khi ký kết hợp đồng lao động, thỏa thuận về tiền lương, tiền lương. Một số ví dụ và kiến ​​nghị hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp.

 • Ban hành hướng dẫn về xây dựng định mức lao động
 • Tăng cường sự kiểm tra của cơ quan nhà nước về chế độ tiền lương
 • Quy định mức chế tài mạnh để đảm bảo tuân thủ pháp luật
 • Nâng cao vai trò của Công đoàn hoặc tổ chức đại diện người lao động tại cơ
 • Quy định chi tiết về quy chế tiền thưởng
 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tiền lương trong doanh nghiệp

Nhưng việc đặt ra tiêu chuẩn công việc quá cao có thể khiến người lao động kiệt sức. Công ty giải thích nguyên nhân là do khó khăn về tài chính và người lao động không đồng ý tham gia bảo hiểm xã hội. Đây rõ ràng là một thiếu sót của cơ quan bảo hiểm khi không khuyến khích, giám sát doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Doanh nghiệp này có khoảng 5.000 lao động thường xuyên, 100% lao động này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các cơ quan có thẩm quyền cần chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động. Kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương trong doanh nghiệp.

Tổ chức đại diện người lao động cấp dưới bao gồm tổ chức công đoàn cơ sở và tổ chức người lao động trong công ty. Trên thực tế, theo đánh giá, công đoàn chưa thực sự đi sâu và phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực tiền lương người lao động. Công đoàn phải thường xuyên tuyên truyền pháp luật và giáo dục cho người lao động hiểu biết về pháp luật tiền lương.

Tiền thưởng là số tiền mà doanh nghiệp trao cho nhân viên dựa trên sản lượng, kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Theo thỏa ước lao động tập thể, tất cả người lao động trong doanh nghiệp sẽ được nhận một khoản tiền gọi là tiền thưởng cuối năm. Trên thực tế, các công nhân đã ngừng yêu cầu ban lãnh đạo công ty giải thích rõ ràng về giá trị tiền thưởng.

Nhưng công ty tự ý cắt thưởng này mà không có sự thỏa thuận và thông báo cho nhân viên. Công ty B có khoảng 8.000 lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất, gia công giày xuất khẩu theo đơn đặt hàng.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Khái niệm: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa

Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong việc thực hiện quyền lao động thông qua tìm việc làm, bình đẳng giữa người sử

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công , điều.. kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công , điều.. kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

ƒ Nếu không giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải chi trả trợ cấp mất việc (chi trả một lần) theo qui

+ Thuộc về người sử dụng lao động: ảnh hưởng đến công tác quản lý chi trả chế độ BHXH từ phía người sử dụng lao động cũng chính từ sự nhận thức, chấp hành pháp luật của

Là sự đàm phán giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.. Là

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây..

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây..