• Không có kết quả nào được tìm thấy

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện"

Copied!
62
0
0

Văn bản

Tiến bộ của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng….….…. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một thể chế quan trọng trong luật dân sự.

Khái niệm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trong trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm giữ tài sản có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp xảy ra thiệt hại theo quy định tại khoản 2 Điều này. Theo nguyên tắc chung, người nào thực hiện hành vi trái pháp luật gây thương tích cho người khác thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Điều 584 của Bộ luật này không chỉ điều chỉnh hoạt động mà còn điều chỉnh cả hoạt động về tài sản. Điều này cho thấy, khi Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực, quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ phải thay đổi để phù hợp với quan điểm của các nhà lập pháp. Nghĩa là, khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không chỉ được xây dựng trên cơ sở hành vi gây thiệt hại mà còn căn cứ vào trường hợp tài sản gây thiệt hại mà vẫn căn cứ trên cơ sở trách nhiệm pháp lý. trách nhiệm dân sự chung.

Hành vi vi phạm ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự trong đó một hoặc nhiều chủ thể phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần mà người bị thiệt hại phải gánh chịu khi đối tượng được pháp luật bảo vệ bị vi phạm.

Các nội dung pháp lý cơ bản của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Khi bên bị thiệt hại có tội gây ra thiệt hại thì không thể bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Thứ nhất, thiệt hại thực tế phải được bồi thường đầy đủ và ngay lập tức. Pháp luật quy định bên bị thiệt hại sẽ không được bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Vậy thiệt hại tồn đọng ở đây được hiểu như thế nào cho đúng? Xác định mức bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, danh tiếng bị tổn hại. HIỆN TẠI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG.

Những quy định cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đây được coi là thay đổi tích cực ngay cả khi có thêm đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại được chỉ định. Quy định về khả năng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân tại Bộ luật Dân sự 2015 không có nhiều thay đổi.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự mình bồi thường. Về thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Theo Điều 588 Bộ luật Dân sự từ năm 2015, quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã có sự thay đổi đáng kể.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể 1. Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm hại

Hiện nay, việc bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng đang là vấn đề được xã hội quan tâm hàng đầu. Người gây thiệt hại trong trường hợp bào chữa hợp pháp không phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Người gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ hợp pháp phải bồi thường cho người bị thiệt hại.”

Người gây ra sự cố dẫn đến thiệt hại phải bồi thường cho người bị thiệt hại.” Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại mà súc vật gây ra cho người khác. Chủ sở hữu, người chiếm hữu và người có trách nhiệm quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.”

Một số vấn đề thực tế phát sinh từ các tình huống của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Vì vậy, tàu A phải bồi thường những thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm tài sản. Do đó, B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài quan hệ hợp đồng với A. Do đó, Công ty X có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho B.

Từ những thực trạng trên chúng ta thấy pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã giải quyết được phần lớn các vướng mắc trên thực tế. Vì vậy, liên quan đến pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chúng ta vẫn cần xem xét, xem xét một số điểm mạnh, điểm yếu. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THÀNH LUẬT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG.

Những điểm tiến bộ của pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự phát sinh từ hành động gây thiệt hại phát sinh giữa các chủ thể, không phụ thuộc vào hợp đồng. Như vậy, theo Bộ luật Dân sự 2015, căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường là “hành vi vi phạm của người gây thiệt hại”. Theo quy định trước đây tại mục 604 Bộ luật Dân sự 2005, trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng là trách nhiệm của người gây thiệt hại.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm ngoài hợp đồng đối với người bị thiệt hại. Ngoài ra, Bộ luật Dân sự 2015 còn quy định phạm vi điều chỉnh trong trường hợp tài sản gây thiệt hại. Những hạn chế, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Những điểm hạn chế, tồn tại trong quá trình áp dụng luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Về bồi thường tinh thần do danh dự, nhân phẩm, danh tiếng của người khác bị tổn hại, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người có trách nhiệm bồi thường nếu danh dự, nhân phẩm, danh tiếng của người khác bị tổn hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại 1 của bài viết này và số tiền. Điều này thể hiện ở việc các yếu tố vi phạm trong Quyết định chỉ được đề cập ở quy định về bồi thường thiệt hại mà không đề cập đến ở quy định về “trái pháp luật”. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là “thiệt hại thực tế phải được bồi thường đầy đủ, ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc chỉ quy định mức trần sẽ dẫn đến nhầm lẫn, thiếu thống nhất trong phán quyết của Tòa án trong việc xác định mức thiệt hại và mức bồi thường phù hợp. Có sự khác biệt về quy định về mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do xâm phạm tính mạng giữa Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, dẫn đến vướng mắc trong xét xử. Một số giải pháp, kiến ​​nghị hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện đối với luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trường hợp người gây thiệt hại chết thì việc bồi thường thiệt hại về tinh thần quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 5 Điều này không được công nhận gây khó khăn cho việc xác định mức thiệt hại và phân chia trách nhiệm bồi thường. Về vấn đề bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ. Trước hết, chúng ta phải khẳng định số tiền “bồi thường thiệt hại về tinh thần” không phải là số tiền quyết định thiệt hại về tinh thần mà nạn nhân hoặc người thân của họ phải gánh chịu.

Tiếp theo, pháp luật cần xác định rõ hơn ai là người bị thiệt hại về danh dự, nhân phẩm. Một vấn đề nữa là pháp luật cũng cần quy định rõ trách nhiệm của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nếu gây thiệt hại và không có tài sản để bồi thường thì người đại diện của họ có phải bồi thường không? Đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề bồi thường thiệt hại cho cộng đồng và bổ sung các quy định chuyên ngành, cụ thể, cụ thể (trong Bộ luật Dân sự hoặc các luật, nghị định chuyên ngành) về bồi thường thiệt hại do sử dụng mạng xã hội gây ra.

KẾT LUẬN

Cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục đánh giá hiệu quả, tính khả thi của chế độ trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng, tiếp thu ý kiến ​​phản hồi của các cá nhân, nhóm liên quan trong xã hội để đề xuất khắc phục. sửa đổi, bổ sung những quy định của Bộ luật dân sự 2015 còn tồn tại. Trong trường hợp này, trách nhiệm được hiểu là nghĩa vụ, nghĩa vụ của bên gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nêu trên, quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài vẫn còn bộc lộ một số bất cập.

Bất kể việc bồi thường được thực hiện như thế nào, nó vẫn nhằm mục đích bồi thường thiệt hại mà bên bị thiệt hại phải gánh chịu. Điều này có nghĩa là người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại được tính bằng một số tài sản nhất định (phải chấp nhận mất đi một lợi ích nhất định). Trên thực tế, luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã giúp giải quyết hầu hết các vấn đề trong cuộc sống của người dân.

Làm như vậy giúp bạn và gia đình được đối xử công bằng theo pháp luật và nhận được khoản bồi thường thỏa đáng từ người bồi thường. Hơn nữa, để tránh những trường hợp điều tra thiếu chính xác, cẩu thả, không cụ thể hoặc không có chứng cứ rõ ràng, hãy truy xét kỹ nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến kết luận gây tổn hại cả về tài sản, vật chất và tinh thần của người bị kết án. người, các tổ chức thực thi pháp luật trong các cơ quan chức năng nhà nước nói chung và các tổ chức thực thi pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói riêng. Đặc biệt, cần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Hướng dẫn của Tòa án tối cao về tiếp nhận, điều tra, giải quyết vụ án cũng phải cụ thể, kỹ lưỡng và đầu tư hơn về chất lượng để có thể giải quyết vụ việc cũng như có thể đưa ra kết luận. , bản án hợp lý và công bằng nhất cho người dân.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Không có trách nhiệm pháp lý: Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bằng cách tham gia, Người tham gia đồng ý trả tự do, loại bỏ, bồi thường và đảm

+ Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ

* Khái niệm: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp

người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường.. Người giải quyết bồi thường

#Tìm hiểu về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng* / Vùi Văn Thấm... #Quy định của pháp luật lao động về việc làm

Được phát triển từ chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – một trong những chế định pháp lý khởi nguồn và nền tảng của pháp luật dân sự, yêu cầu bồi thường

Yêu cầu a) Căn cứ theo khoản 2 Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP và một số điều khoản trong Bộ luật Hình sự 2015; Bộ luật Dân sự 2015…. Hành vi của Bình là trái pháp

Mọi công dân, tổ chức biết về việc làm trái pháp luật gây thiệt hại đến tài sản Nhà nướcA. Người có quyền, lợi ích hợp pháp bị

Ngược lại, các bên không cần thỏa thuận về chế tài bồi thường mà khi có thiệt hại xảy ra trong hợp đồng do hành vi vi phạm hợp đồng của một bên thì

- Nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường theo quy định của pháp luật Câu 3: Theo em, công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản