• Không có kết quả nào được tìm thấy

Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng"

Copied!
66
0
0

Văn bản

Tên dự án: Luật Quảng cáo thương mại ngoài trời của Việt Nam và áp dụng thực tiễn tại Thành phố Hải Phòng. Đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời của Việt Nam. Nội dung giảng dạy: Phân tích pháp luật quảng cáo thương mại ngoài trời của Việt Nam và áp dụng thực tế tại thành phố Hải Phòng.

Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam. Định hướng hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam.

Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ

 • Khái quát về quảng cáo thương mại ngoài trời và pháp luật điều chỉnh
  • Khái niệm, đặc điểm của quảng cáo thương mại ngoài trời
  • Khung pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời
 • Các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo
 • Pháp luật của một số nước trên thế giới về quảng cáo thương mại ngoài
  • Quảng cáo thương mại ngoài trời theo pháp luật Singapore và kinh
  • Quảng cáo thương mại ngoài trời theo pháp luật Nhật Bản và kinh
 • Tổng quan về thực trạng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố
  • Tổng quan các đặc điểm thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới hoạt động
  • Tổng quan về thực trạng quảng cáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa đưa ra định nghĩa về quảng cáo thương mại ngoài trời, mặc dù vẫn ghi nhận khái niệm này trong các văn bản pháp luật. Thứ nhất, quảng cáo thương mại ngoài trời là hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị nhằm thu lợi nhuận thông qua các phương tiện quảng cáo ngoài trời. Thứ hai, nội dung quảng cáo thương mại ngoài trời sẽ được truyền tải thông qua các phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời.

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Khi xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo thương mại ngoài trời nói riêng, cần xem xét trách nhiệm cải chính, xin lỗi, bồi thường thiệt hại... theo quy định của pháp luật. Pháp luật một số nước trên thế giới về quảng cáo thương mại ngoài trời và kinh nghiệm về Việt Nam. Ra ngoài và trải nghiệm cho Việt Nam.

Quảng cáo thương mại ngoài trời theo luật Singapore và kinh nghiệm của Việt Nam Kinh nghiệm của Việt Nam. Trong khi đó, ở Việt Nam, biển quảng cáo, biển quảng cáo thương mại ngoài trời có thể lớn hơn mà không cần xin giấy phép xây dựng như đã đề cập ở trên. Thứ nhất, pháp luật Việt Nam thừa nhận hai loại hình quảng cáo với hai mục đích khác nhau: quảng cáo thương mại và quảng cáo phi thương mại.

Thứ ba, luật Singapore có quy định chi tiết mô tả từng loại biển hiệu, biển quảng cáo và cấm trưng bày các biển hiệu, biển quảng cáo thương mại ngoài trời. Qua đó, đơn vị quảng cáo thương mại ngoài trời có thể hạn chế rủi ro pháp lý. Quảng cáo thương mại ngoài trời theo pháp luật Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam Kinh nghiệm cho Việt Nam.

Thứ nhất, về mặt khái niệm, so với Nhật Bản và một số nước trên thế giới, hiện nay chưa có định nghĩa cụ thể về quảng cáo thương mại ngoài trời trong các văn bản pháp luật của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quảng cáo nói chung và quảng cáo thương mại ngoài trời nói riêng, chúng ta có thể tìm hiểu, xem xét việc sử dụng. Ngoài ra, luật pháp Nhật Bản cũng yêu cầu phải báo cáo việc dỡ bỏ các biển quảng cáo ngoài trời và biển quảng cáo không còn sử dụng.

Thích hợp cho việc phát triển quảng cáo thương mại giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo nguồn thu cho thành phố. Ngoài ra, chương này còn trình bày tổng quan ngắn gọn, rõ ràng và toàn diện về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Hải Phòng.

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢNG CÁO

Thực trạng pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam

 • Các nội dung liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài
 • Thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài

Việc bố trí màn hình quảng cáo phải tuân thủ quy định của pháp luật này, pháp luật khác có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương. Âm thanh không được phép khi quảng cáo trên màn hình quảng cáo ngoài trời. Quảng cáo trên màn hình không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được phép sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.

Quảng cáo trên phương tiện phải tuân thủ quy định của Luật này và pháp luật giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được phép ở phía trước, phía sau hoặc nóc xe. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50%. Diện tích mỗi bên của xe được phép quảng cáo.

24. a) Quảng cáo không được vượt quá mức ồn cho phép theo quy định của pháp luật về môi trường; Chính phủ quy định cụ thể các văn bản, thủ tục lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng, banner quảng cáo.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo là tổ chức thì phải có con dấu của tổ chức đó. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo cho cơ quan quản lý quảng cáo địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày. Nếu cơ quan quảng cáo địa phương không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc xây dựng các màn hình, bảng hiệu, biển quảng cáo ngoài trời độc lập hoặc gắn liền với các công trình xây dựng hiện có phải tuân thủ các quy định của Đạo luật này, các luật liên quan khác và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng ở địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Thực trạng áp dụng pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực tiễn áp dụng pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời hiện

 • Thực trạng quảng cáo thương mại ngoài trời hiện nay tại thành phố
 • Tình hình áp dụng pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời tại

Tình hình áp dụng Luật quảng cáo thương mại ngoài trời tại thành phố Hải Phòng. Hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác (Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng do Bộ GTVT Hải Phòng cung cấp). Việc thực hiện luật quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam và thành phố Hải Phòng còn tồn tại những vướng mắc, khó khăn.

Việc xây dựng và triển khai quy hoạch quảng cáo thương mại ngoài trời ở các địa phương chưa hiệu quả, hạn chế nguồn thu ngân sách. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam. Thiếu sự đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật trong quy định về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.

Điều này ảnh hưởng tới khả năng triển khai hiệu quả luật quảng cáo thương mại ngoài trời trên thực tế. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LUẬT QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐỘC QUYỀN CỦA VIỆT NAM. Việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam cần nhằm mục đích bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người tiêu dùng.

Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời cần tập trung vào vấn đề này. Việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời ở Việt Nam cần đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật. Hoàn thiện pháp luật về nội dung liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam.

Về các chủ thể trong quan hệ pháp luật quảng cáo thương mại với bên ngoài. Pháp luật phải xác định chính xác và rõ ràng những hành động mà các nhà quảng cáo thương mại bên ngoài không được thực hiện. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Tác giả hy vọng các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, các DN Việt Nam có nhiều cơ hội cũng như chịu nhiều thách thức trong các hoạt động kinh doanh của mình. Thực tế

Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bản quảng cáo, suy nghĩ về nội dung quảng cáo và trả lời câu hỏi:?. + Em thích những nội dung nào trong

Những hoạt động tiếp thị này bao gồm quảng cáo, catalog, quan hệ công chúng và bán lẻ, cụ thể là quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí,

(2) Áp dụng đối với xác nhận nội dung quảng

* Thời điểm quảng cáo: Đây là một yếu tố quan trọng đối với một công ty quảng cáo ví dụ HABECO sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người xem hơn khi

Các hình thức nội dung quảng cáo không vi phạm quy định về quảng cáo của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt nam và được sự chấp thuận

+ Đối với việc quảng cáo đưa người di cư trái phép, các đối tượng phạm tội có thể chọn tiếp thị dịch vụ của họ trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội

Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của hoạt động quảng cáo truyền thông trên mạng xã hội đối với sự phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế, trong những năm qua, Đảng và Nhà