• Không có kết quả nào được tìm thấy

Pham-Thi-Nghia-NA1701.pdf

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Pham-Thi-Nghia-NA1701.pdf"

Copied!
52
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Nội dung và yêu cầu cần giải quyết trong đồ án tốt nghiệp (lý thuyết, thực hành, số liệu tính toán, hình vẽ). Là phần giới thiệu và là phần quan trọng của một bài báo nghiên cứu, bản tóm tắt và bản dịch của bài báo cũng như bản dịch các văn bản khoa học nói chung là một hướng dẫn dành cho độc giả học thuật trước khi viết bài. Nghiên cứu này đã nỗ lực nghiên cứu bản dịch tiếng Anh-Việt của các tóm tắt bài báo, trong đó bao gồm các khía cạnh quan trọng nhất của nó, cụ thể là phương pháp dịch thuật ngữ.

The study begins with some related concepts in translation to lay the foundation for the research, especially, translation methods, procedures and equivalence are of great importance. Then, in the main part, the study comes to investigate the translation of selected journal article summaries with a focus on their terminology and translation strategies. The main part deals with translation strategies of scientific texts in general and abstracts of journal articles in particular.

For these listed reasons, the study is focused on studying English-Vietnamese translation of journal article abstracts for this final thesis with the expectation that the study can contribute to translation theory in general and translation of journal article abstracts in particular.

Scope of the study

Moreover, in an introductory summary as an abstract, many of the concepts, or in other words, terminology cannot be fully explained; therefore, a study of how the translators deal with this matter would be worth looking into. The study is limited to the revisiting of theories about translation, especially those of scientific texts and their application to look at the translation of journal article abstracts. More specifically, the study focuses on terminology translation; the equivalence archived and the process used in the translation of journal article abstracts.

Aims of the study

Research questions

Then, as stated in the purpose and scope of the study, the development is based on clarifying and analyzing journal article abstracts in particular and scientific ones in general. This chapter forms the theoretical background of the study, which looks at the theory of translation, terminology and translation equivalence, translation method and procedures for studying English-Vietnamese translation of journal article abstract. This chapter contains details of terminology obtained during the English-Vietnamese translation of journal article abstracts.

This chapter discusses some of the strategies that professional translators use to translate selected English-Vietnamese abstracts of journal articles. Furthermore, limitations of the study and suggestions for further research to address these limitations are also provided.

THEORETICAL BACKGROUND 1. Definition of Translation

 • Translation procedures and strategies
  • Transference
  • Shift or transpositions
 • Technical translation
  • Definitions of technical translation
 • Translation of Neologisms 1. Definition of Neologisms
  • Types of Neologisms and the translation - Old word with new senses: words, collocation
 • The translation of non-equivalence at word level
  • Definition and common problems of non- equivalence at word level
  • Strategies used by professional translators in dealing with non- equivalence
 • Terminology
  • Definition of terminology
  • Accurateness
  • Systematism
  • Internationalism
  • Nationalism
  • Popularity
  • The distinction between terms and words
 • Journal-article abstract

Most of the acronyms and eponyms examined in the textbook are translated by transfer. In summary, above are popular procedures used in the translation of terminology from English to Vietnamese. Sometimes the acronyms can be coined typically for the text and can be found in the text. Therefore, there is no need to search for it in the various reference books.

According to Baker (1994), word-level equivalence means that the TL has no direct equivalent for a word that appears in the source text. However, there is no specific word, that is, it is not “lexicalized” in the TL. 1994), several suffixes that contribute to the meaning of the words in the textbook examined make the propositional meaning easy to paraphrase, but difficult to spell other types of meanings.

These are the most straightforward types of loans; however, loanwords can occur in other forms, such as the loanword "mát-xa" in Vietnamese. These words are written in the same way as in the source language and pronounced like the original words. In the Russian Encyclopedia (1976), terminology is defined as “a word or combination of words that precisely designates the concept and its relationship to other concepts in a specific area.

As a separate unit in the lexical system of the language, terminology has its own distinctive features. In short, it is advisable to consider the one-to-one equivalence between a concept and a term when translating terminology. As part of a language, each term has its own position in the system of concepts and belongs to a terminological system.

It is impossible to separate the concept from the system to give rise to the expression, but it determines its position in the system. In the system of scientific terms, the suffixes -er, -or, -ee are used to denote persons, i.e. employer, creditor, assignee. They are key principles in the creation and existence of terminologies in science and technology.

According to the International Organization for Standardization (ISO 1988), the following factors are essential in the creation of terminology.

THE TERMINOLOGY ACHIEVED IN ENGLISH- VIETNAMESE TRANSLATION OF SELECTED JOURNAL - ARTICLE

Classification of terminology in the translation of select journal-article abstracts

 • One-word terms and Neologisms
 • One-word terms in the form of nouns
  • Subtechnical terms
  • Scientific acronyms

Với khả năng tích hợp nhiều dịch vụ khác nhau trên cùng một cơ sở hạ tầng dùng chung đang là xu hướng phát triển mới của ngành viễn thông trên thế giới và Việt Nam. Khả năng tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một cơ sở hạ tầng chung là xu hướng phát triển mới của ngành viễn thông toàn cầu và Việt Nam. Khi môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp và có tính cạnh tranh cao, chất lượng dịch vụ (QoS) trở thành chìa khóa thành công.

Bản chất của tốc độ mạng phần lớn phụ thuộc vào thời gian xử lý các gói trên bộ định tuyến. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ phân tích các yêu cầu về không gian bộ nhớ và độ phức tạp của một số mẫu nội dung gói khớp bằng mô hình tự động trong mạng truyền thống. Từ đó, chúng tôi đánh giá những cải tiến trong việc khớp mẫu nội dung gói cho môi trường đa dịch vụ của mạng thế hệ tiếp theo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các yêu cầu về không gian bộ nhớ và độ phức tạp của một số kỹ thuật khớp nội dung gói bằng mô hình tự động hóa dựa trên các mẫu trong mạng truyền thống. Từ đó, đánh giá những cải tiến trong mô hình so khớp nội dung gói cho môi trường đa dịch vụ của mạng thế hệ tiếp theo. Ví dụ: nghĩa thông thường của từ 'tiêu đề' là 'tên sách, tác phẩm nghệ thuật' (tiêu đề), trong khi nghĩa đặc biệt của nó khi sử dụng như một thuật ngữ khoa học là 'quyền sở hữu tài sản có hoặc không có quyền sở hữu' . (tài sản).

Nếu người sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật phụ không quen với nghĩa chung của các từ tồn tại rộng rãi trong tiếng Anh nói chung, họ có thể bị nhầm lẫn khi sử dụng những từ này khi chúng mang ý nghĩa đặc biệt trong một lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cụ thể. . Với khả năng tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng một cơ sở hạ tầng chung đang là xu hướng phát triển mới của ngành viễn thông. Khả năng tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng một cơ sở hạ tầng chung là xu hướng phát triển mới của ngành viễn thông thế giới và Việt Nam.

Khi môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp và có tính cạnh tranh cao, Chất lượng dịch vụ (QoS) trở thành chìa khóa thành công. Không giống như bản tóm tắt đầu tiên, mỗi từ viết tắt trong bản tóm tắt thứ hai đều đi kèm với cách diễn đạt nguyên gốc đầy đủ, mà xét về mặt đạt được chủ nghĩa dân tộc của thuật ngữ, bản tóm tắt thứ hai đã làm tốt hơn.

SOME STRATEGIES IN THE TRANSLATION OF THE SELECTED JOURNAL-ARTICLE ABSTRACTS

 • Loan translation
 • Literal Translation
 • Transposition
 • Modulation
 • Implications of the study
 • Limitations of the study
 • Suggestions for further study

This study on the English-Vietnamese translation of journal article abstracts ends with a brief summary of the steps taken by strategies and procedures used in the translation. After that, it aimed to analyze the translation of journal article abstracts in relation to the strategies and procedures. It can be seen in the study that the translators used many strategies and procedures to translate journal article abstracts from English into Vietnamese to achieve the word-level equivalence.

Further study should focus on structural patterns of journal article abstracts, different types of journal article abstracts to make the study more thorough. Many handbooks on writing a research paper only give a very general description of a journal article abstract and provide a sample journal article abstract. In order to provide novice writers with useful guidance on writing abstracts, they need to show readers how to translate a journal article abstract and how to understand the terms in journal article abstracts.

It is very important that the novice writers should not only know how to understand a journal article abstract in any journal. Therefore, the analysis was conducted to analyze procedures and rules used to translate a journal article excerpts from English into Vietnamese. The thesis focuses on the procedure and equivalence of terminology translation of journal article abstracts.

The loan and shift translation is applied to translation of journal article abstracts from English into Vietnamese. It is hoped that the dissertation will be of some use to the translators dealing with English-Vietnamese translation of journal article abstracts. Within the framework of a thesis, this thesis only pays attention to some magazine - article summaries in Journal of Science of Hai Phong and international science journal.

And most of them are about biology, medicine, journal article abstracts of mathematics and information technology. Peter New mark, Vinay and Dabelnet and based on some characters from journal article abstracts. Since abstracts of journal articles are one of the fundamental fields in science, there will be many interesting things to research.

In addition to researching journal article summaries, there are other sections of a journal-article summaries such as

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

First, in data analysis, the tourist guidebooks of travel firms and their English translations were compared at word, phrase, and sentence levels to find examples of