• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng.pdf

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng.pdf"

Copied!
26
2
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐỖ NGỌC KHOA

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đà Nẵng - Năm 2016

(2)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG TÙNG

Phản biện 1: PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

Phản biện 2: TS. Trần Ngọc Sơn .

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 10 năm 2016.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng;

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

(3)

MỞ ĐẦU 1. T t t t

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường năng động và nỗ lực không ngừng để hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Thực tế nhu cầu về nghề Thẩm định gi trị oanh nghi p chu n nghi p ngày càng thiết yếu với sự phát triển của nền kinh tế Vi t Nam.

Giá trị của một oanh nghi p c ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp trong hầu hết các quyết định li n quan đến vi c mua, bán, tài chính, quản lý, sở hữu, đ nh thuế, thế chấp tài sản vay vốn, đ nh giá lại tài sản đảm bảo nợ vay, nâng hạn mức tín dụng ...

Định gi oanh nghi p c thể uất ph t từ u cầu của hoạt động mua n, s p nhập, hợp nhất hoặc chia nh oanh nghi p Đ l loại giao ịch i n ra c t nh chất thường u n v phổ iến trong c chế thị trường, phản nh nhu cầu về đầu tư trực tiếp v o sản uất inh oanh, nhu cầu t i trợ cho sự tăng trưởng v ph t triển ng c c ếu tố n ngo i, nh m tăng cường hả năng t n tại trong m i trường tự o cạnh tranh

Hi n nay, Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ tài ch nh Đ Nẵng là một doanh nghi p có chức năng thực hi n các dịch vụ về t i ch nh, đặc bi t là Thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị, c định giá trị doanh nghi p .... Là Công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thẩm định giá và dịch vụ tài chính; với lực lượng thẩm định viên nắm vững kiến thức về công tác thẩm định gi , c đạo đức nghề nghi p, mạng lưới thông tin phòng phú.. Tuy nhiên, trong quá trình làm vi c tại Công ty vẫn còn t n tại những vấn đề chưa được và những th nh c ng qua đ n u ra những ý kiến đ ng g p

(4)

trong công tác thẩm định giá nói chung và thẩm định gi tri oanh nghi p n i ri ng

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, kết hợp với thực tế tại Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng vì vậy tôi chọn đề tài: "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG" với mong muốn nghiên cứu hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghi p và tìm ra một số giải ph p để góp phần hoàn thi n h n nghi p vụ này.

2. Mục t u u

H thống c c phư ng ph p thẩm định giá trị doanh nghi p theo tiêu chuẩn thẩm định giá Vi t Nam và Quốc tế, c c văn ản pháp luật c li n quan đến hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghi p.

Rà soát lại quy trình thẩm định giá trị doanh nghi p của Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng. Qua đ , đề xuất một số giải pháp nh m hoàn thi n công tác thẩm định giá trị doanh nghi p tại Công ty.

3. Câu hỏi nghiên c u

Ta lần lượt làm rõ các vấn đề sau:

- Thứ nhất, quy trình thẩm định giá trị doanh nghi p tại Công t được thực hi n như thế nào ?

- Thứ hai, phư ng ph p thẩm định giá trị doanh nghi p nào được được áp dụng tại Công ty ?

- Thứ ba, những mặt hạn chế và các giải pháp hoàn thi n công tác thẩm định giá trị doanh nghi p tại Công ty ?

4. Đố tƣợng và phạm vi nghiên c u

Đối tượng nghi n cứu của đề t i: Qu trình v c c i n ph p nghi p vụ của Doanh nghi p hoạt động thẩm định gi c ịch vụ

(5)

thẩm định gi trị oanh nghi p.

Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng từ năm 2012 - 2015.

5. P ƣơ á u

Sử dụng tổng hợp c c phư ng ph p u vật bi n chứng, quá trình tham chiếu thống kê, thu nhập thông tin số li u về số lượng, phân tích và di n giải về chất lượng để đi đến giá trị ước tính của doanh nghi p, biểu hi n b ng một số lượng tiền nhất định, tổng hợp và so sánh, khảo sát thực tế v tư u logic ết hợp với các kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực.

6. t u uậ vă

Chư ng 1: C sở lý luận của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghi p.

Chư ng 2: Thực trạng công tác thẩm định giá trị doanh nghi p tại công ty TNHH MTV thẩm định giá và dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng.

Chư ng 3: Một số giải pháp hoàn thi n c ng t c c định giá trị doanh nghi p tại Công ty TNHH MTV thẩm định giá và dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng.

7. Tổ u t ệu u

Trong ối cảnh nền inh tế i t Nam ng c ng hội nhập với nền inh tế thế giới, ng nh thẩm định gi i t Nam đang ph t triển v ng c ng đ p ứng nhu cầu trong hội C thể coi thẩm định gi n i chung v thẩm định gi trị oanh nghi p n i ri ng l một trong những c ng cụ g p phần v o vi c n ng cao hi u quả inh oanh của c c oanh nghi p đặc i t l oanh nghi p nh nước, của nền inh tế

ới u hướng hội nhập ng c ng s u, rộng thì vai tr của vi c cổ phần ho oanh nghi p nh nước đ được thực hi n phổ iến

(6)

trong thời gian qua Thực ti n hoạt động của c c oanh nghi p nh nước ở i t Nam cho thấ mặc được giao ph vai tr chủ đạo song hoạt động của c c oanh nghi p nh nước lại t hi u quả v c n nhiều ất cập Do đ vi c cổ phần ho oanh nghi p nh nước s mang lại những tha đổi tri t để trong cấu tr c tổ chức v hoạt động của oanh nghi p

Trong phạm vi của đề t i: o n thi n C ng t c thẩm định gi trị oanh nghi p tại C ng t TN MT Thẩm định gi v Dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng ch n u tổng quan về t i li u nghi n cứu li n quan đến lĩnh vực thẩm định gi trị oanh nghi p cụ thể:

- Cục quản l gi – ộ T i ch nh: T i li u i ư ng iến thức ngắn hạn nghi p vụ thẩm định gi chu n ng nh Ngu n l căn ản về thẩm định gi T i li u giới thi u tổng quan về Thẩm định gi , c c ngu n tắc của Thẩm định gi , c ch ứng ụng to n học trong thẩm định gi , c ch tiếp cận v c c phư ng ph p thẩm định T i li u cung cấp c c ti u chuẩn thẩm định gi ở i t Nam v tr n thế giới, qu trình thẩm định v thực trạng hoạt động thẩm định gi ở i t Nam.

- Cục quản l gi – ộ T i ch nh: T i li u i ư ng iến thức ngắn hạn nghi p vụ thẩm định gi chu n ng nh Thẩm định gi oanh nghi p T i li u giới thi u tổng quan về Thẩm định gi trị oanh nghi p c sở gi trị, qu trình thực hi n thẩm định gi trị oanh nghi p C c ếu tố cần ph n t ch m t hi thẩm định gi trị oanh nghi p như m i trường n ngo i oanh nghi p, m i trường n trong oanh nghi p C c phư ng ph p thẩm định gi trị oanh nghi p, mỗi phư ng ph p c những ưu điểm v nhược điểm ri ng tuỳ thuộc v o loại hình oanh nghi p cần thẩm định

- H thống tiêu chuẩn thẩm định giá Vi t Nam bao g m 13 tiêu

(7)

chuẩn, mỗi tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể từng phư ng ph p thẩm định, những điều cần v đủ khi là một thẩm định viên. Tuy nhiên vẫn còn một v i phư ng ph p chưa được áp dụng rộng rãi tại Vi t Nam cũng như tại Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ tài ch nh Đ Nẵng.

- TS. Nguy n Minh o ng, Ngu n l chung định giá tài sản và giá trị doanh nghi p , cung cấp những kiến thức căn ản nhất về mặt phư ng ph p luận cho vi c c định giá trị đối với tất cả các loại tài sản nói chung và thẩm định gi trị oanh nghi p n i ri ng

- TS. Nguy n ăn Thọ, N ng cao năng lực và phát triển nghề Thẩm định giá ở Vi t Nam th o "Chuyên san Thẩm định giá & Thị trường 5" đ đề cập đến bốn vấn đề chính: vấn đề hành lang pháp lý, vấn đề đ o tạo ngu n nhân lực, đ i n t về các loại hình doanh nghi p thẩm định giá ở Vi t Nam và vấn đề c sở dữ li u phục vụ cho công tác thẩm định giá. Với những thực trạng về thẩm định giá của Vi t Nam đ n u, đ l những ước trở ngại đối với quá trình phát triển của nghề thẩm định giá nói chung và thẩm định giá Bất động sản nói riêng. Và từ đ n u l n những đề xuất có thể đ l những đề nghị chủ quan nhưng có thể là giải ph p n ng cao năng lực và tạo động lực phát triển cho ngành thẩm định giá nói chung và thẩm định giá bất động sản nói riêng tại Vi t Nam.

- Phan Nguy n Linh Đa: o n thi n công tác thẩm định giá Bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đ Nẵng Luận văn trình bày về c c phư ng ph p thẩm định giá bất động sản, thực trạng và giải pháp hoàn thi n công tác thẩm định giá trị bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài ch nh Đ Nẵng.

- Dư ng Thị Mỹ Lạng: o n thi n công tác thẩm định giá trị

(8)

doanh nghi p tại công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đ Nẵng Luận văn trình về c c phư ng ph p c định giá trị doanh nghi p, thực trạng và giải pháp hoàn thi n c ng t c c định giá trị doanh nghi p tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài ch nh Đ Nẵng.

CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1. TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

1.1.1. á ệm T ẩm ị á

Tại i t Nam, định nghĩa n được qu định trong Điều 4 Pháp l nh gi số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/05/2002:

“Thẩm định giá là việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ Quốc tế ”

1.1.2. Quá trình hìn t T ẩm ị á a. Thẩm định giá trên thế giới và khu vực b. Thẩm định giá ở Việt Nam

1.2. KHÁI QUÁT DOANH NGHIỆP 1.2.1. Khái quát Do ệ a. Khái niệm Doanh nghiệp

Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2005, Doanh nghi p l một tổ chức thư ng mại, c ng nghi p, ịch vụ ha đầu tư đang th o đuổi một hoạt động inh tế

Th o luật oanh nghi p số 60 2005 Q 11 ho , ỳ họp thứ o Quốc hội nước Cộng ho hội chủ nghĩa i t Nam th ng qua

(9)

ng 2 11 2005, Doanh nghi p l tổ chức inh tế c t n ri ng, c t i sản, c trụ sở giao ịch ổn định, được đăng inh oanh th o qu định của ph p luật nh m mục đ ch thực hi n c c hoạt động inh oanh

b. Đặc điểm của o nh nghiệp

Căn cứ v o luật oanh nghi p năm 2005 thì oanh nghi p c những đặc điểm sau:

- L đ n vị inh tế, hoạt động tr n thư ng trường, c trụ sở giao ịch ổn định, c t i sản

- Đ được đăng inh oanh - oạt động inh oanh c. Phân loại doanh nghiệp

Có rất nhiều c ch h c nhau để phân loại Doanh nghi p. Một số cách phân loại phổ biến:

- Theo ản chất inh tế của chủ sở hữu.

- Căn cứ v o hình thức ph p l của oanh nghi p - Căn cứ v o chế độ tr ch nhi m

- Căn cứ v o tư c ch ph p nh n

1.2.2. G á trị do ệ v á u tố tá á trị ủ do ệp

a. Giá trị doanh nghiệp

b. Các yếu tố tác động đến giá t ị do nh nghiệp

 Các yếu tố nội tại của doanh nghi p

 Các yếu tố thuộc m i trường kinh doanh của doanh nghi p 1.3. TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

1.3.1. á ệm t ẩm ị á trị do ệ

Thẩm định giá doanh nghi p: là vi c ước tính giá trị của doanh nghi p hay lợi ích của nó theo một mục đ ch nhất định b ng cách sử

(10)

dụng các phư ng ph p thẩm định giá phù hợp.

Nói cách khác, thẩm định giá doanh nghi p l qu trình đ nh gi ha ước lượng giá trị thị trường của các quyền và lợi ích mang lại từ sở hữu doanh nghi p cho chủ doanh nghi p. Quá trình này do thẩm định viên chuyên nghi p tiến hành.

1.3.2. V trò ủ t ẩm ị á trị do ệ tro k t

1.3.3. Mụ t ẩm ị á trị do ệ

1.3.4. Cá u tắ ủ t ẩm ị á trị do ệ 1.3.5. Các y u tố tá n giá trị doanh nghiệp a. Các yếu tố thuộc về môi t ường kinh doanh

M i trường kinh doanh (MTKD) là yếu tố ảnh hưởng có tính khác khoanh, về c ản vượt kh i tầm kiểm soát của doanh nghi p Để t n tại và phát triển được, cũng giống như trong hoa học tự nhiên, doanh nghi p phải tìm cách thích nghi với m i trường. Môi trường inh oanh được chia làm 2 loại:

Môi trường kinh doanh tổng quát

Môi trường đặc thù

b. Các yếu tố nội tại doanh nghiệp

Hiện trạng tài sản trong doanh nghiệp

Vị trí kinh doanh

Uy tín kinh doanh

Trình độ kỹ thuật và tay nghề lao động

Năng lực QTKD

1.3.6. P ƣơ á t ẩm ị á trị do ệ a. hư ng pháp t i n

Khái niệm

L phư ng ph p ước tính giá trị của doanh nghi p dựa trên giá

(11)

trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghi p.

ông th c t nh

Giá trị thị trường của doanh nghi p được tính toán dựa trên bảng c n đối tài sản của doanh nghi p và giá trị của vốn chủ sở hữu được t nh như sau:

VE = VA – VD

Trong đ : E: Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu VA: Giá trị thị trường của toàn bộ tài sản VD: Giá trị thị trường của nợ

b. hư ng pháp d ng tiền chiết h

C 2 trường hợp ước tính giá trị doanh nghi p b ng cách chiết khấu dòng tiền:

- Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghi p;

- Ước tính giá trị toàn bộ doanh nghi p (bao g m vốn chủ sở hữu và các thành phần sở hữu như tr i phiếu, cổ phiếu ưu đ i )

c. hư ng pháp o ánh thị t ường

Khái niệm

Phư ng ph p so s nh thị trường l c ch ước tính giá trị của một doanh nghi p, các lợi ích về quyền sở hữu, hay chứng khoán b ng cách sử dụng một hay nhiều phư ng ph p, trong đ so s nh gi trị của đối tượng cần thẩm định với các doanh nghi p, các lợi ích về quyền sở hữu, hay chứng ho n tư ng tự đ được bán trên thị trường.

Điều kiện áp dụng

ác phư ng pháp ước tính giá trị doanh nghiệp dựa vào thị t ường

- Sử dụng tỷ số P E trung ình ng nh để ước tính giá trị doanh nghi p, với điều ki n là các doanh nghi p khác trong ngành có thể so

(12)

s nh được với doanh nghi p đang thẩm định và thị trường ước tính giá trị các doanh nghi p n tư ng đối chính xác.

- Tỷ số gi oanh thu cũng được sử dụng để ước tính giá trị doanh nghi p, với tỷ số giá / doanh thu bình quân của các công ty có những đặc điểm tư ng tự được sử dụng cho mục đ ch so s nh

Ngoài 2 tỷ số tr n được ứng dụng khá phổ biến thì một số tỷ số h c cũng được ng để thẩm định giá doanh nghi p như: thị giá / thư gi , thị giá so với dòng tiền, thị giá so với cổ tức, thị giá so với giá trị thay thế.

1.3.7. Qu trì t ẩm ị á trị do ệ Quy trình thẩm định giá doanh nghi p g m c 6 ước:

a. Xác định v n đề

b. Lập kế hoạch thẩm định giá

c. Tìm hiể do nh nghiệp v th thập t i liệ

d. Đánh giá các điểm mạnh v điểm yế củ do nh nghiệp e. Xác định phư ng pháp thẩm định giá, phân t ch ố liệ , tư liệ , v ước t nh giá t ị do nh nghiệp.

f. hần ch ẩn bị báo cáo v lập báo cáo thẩm định giá.

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV THẨM ĐỊNH

GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

2.1.1. Sơ ƣợc quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. B máy tổ ch c và ch ă oạt ng a. Bộ máy tổ ch c

(13)

b. Ch c năng hoạt động

- Thẩm định giá hàng hóa, tài sản (động sản và bất động sản) cho mọi thành phần kinh tế và công dân có yêu cầu để: phục vụ cho mục đ ch mua sắm, đấu thầu mua sắm mới; góp vốn li n oanh, đầu tư; th nh lập doanh nghi p; hạch toán, khấu hao tài sản, điều chuyển, thanh lý; mua, bán hoặc chuyển nhượng; tư vấn giá khởi điểm bán đấu giá; thế chấp để vay vốn; chứng minh tài sản để đi u học; chia tài sản thừa kế; giải quyết tranh chấp; đền bù ...

- Thẩm định gi để c định giá trị doanh nghi p, định giá cổ phần.

- Tư vấn chuyển đổi sở hữu, chia tách, sáp nhập, thành lập mới doanh nghi p.

- Dịch vụ n đấu giá tài sản.

- Tư vấn đấu thầu chuyên nghi p.

- Liên kết đ o tạo, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư v c c ịch vụ khác về tài chính.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 1

PHÓ GIÁM ĐỐC 2

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP PHÒNG NGHIỆP VỤ

01

PHÒNG NGHIỆP VỤ 02

(14)

2.1.3. Doanh thu m t số hoạt ng chính

a. Doanh thu thẩm định tài s n là b t động s n gi i đoạn 2012 – 2015

Đối với tài sản là bất động sản Công ty sử dụng chủ yếu 2 phư ng ph p thẩm định l phư ng ph p so s nh v phư ng ph p thặng ư Thẩm định giá bất động sản đ m lại thu nhập chủ yếu cho Công ty và khách hàng lớn là Hội đ ng thẩm định gi đất thành phố Đ N ng v c c To n tr n địa bàn thành phố Đ Nẵng.

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp doanh thu từ thẩm định bất động sản giai đoạn 2012 – 2015

Năm 2012 ( ồ )

Năm 2013 ( ồ )

Năm 2014 ( ồ )

Năm 2015 ( ồ ) 3.142.000.000 3.653.000.000 3.445.000.000 4.192.000.000

(Nguồn: Phòng KHTH Công ty) b. Doanh thu thẩm định tài s n l động s n gi i đoạn 2012 – 2015

Đối với tài sản l động sản Công ty sử dụng chủ yếu là phư ng ph p so s nh để tiến hành thẩm định Phư ng ph p so s nh c ưu điểm là d thực hi n, ch cần thu thập 3 báo giá của tài sản giống với tài sản cần thẩm định đ v đang giao ịch trên thị trường để l m c sở thẩm định giá. Khách hàng lớn của Công ty là Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đ Nẵng, Sở Giáo dục v Đ o tạo thành phố Đ Nẵng, Sở Y tế, các Phòng Tài chính - Kế hoạch của các quận huy n tr n địa bàn thành phố Đ Nẵng.

(15)

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp doanh thu từ hẩm định động sản giai đoạn 2012 – 2015

Năm 2012 ( ồ )

Năm 2013 ( ồ )

Năm 2014 ( ồ )

Năm 2015 ( ồ ) 1.214.000.000 1.347.000.000 1.142.000.000 1.094.000.000

(Nguồn: Phòng KHTH Công ty) c. Doanh thu thẩm định giá t ị do nh nghiệp gi i đoạn 2012 – 2015

Đối với hoạt động thẩm định gi trị oanh nghi p C ng t sử ụng chủ ếu l phư ng ph p t i sản ì phư ng ph p n c ưu điểm l đ n giản, thực hi n v cho ra gi trị ch nh c h n so với c c phư ng ph p thẩm định h c

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp doanh thu từ thẩm định giá trị doanh nghiệp giai đoạn 2012 – 2015

Năm 2012 ( ồ )

Năm 2013 ( ồ )

Năm 2014 ( ồ )

Năm 2015 ( ồ ) 1.587.000.000 1.345.000.000 1.019.000.000 865.000.000

(Nguồn: Phòng KHTH Công ty) 2.2. HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

2.2.1. Cơ sở á ý ủ oạt t ẩm ị á trị do ệ tạ Cô t

2.2.2. Nhiệm vụ của các b phận trong công tác thẩm ịnh giá trị doanh nghiệp tại Công ty

a. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp b. Phòng nghiệp vụ

(16)

2.2.3. P ƣơ á t ẩm ị á trị do ệ tạ Công ty

a. hư ng pháp t i n

Ước t nh gi trị của oanh nghi p ựa tr n gi trị thị trường của tổng t i sản của oanh nghi p.

T Đ : Th o phư ng ph p t i sản

T sả ệ vật

- Ch đ nh gi lại những tài sản mà công ty tiếp tục sử dụng.

- i trị thực tế của t i sản ng ( ) Ngu n gi t nh th o gi trị thị trường tại thời điểm tổ chức định gi nh n ( ) Chất lượng c n lại của t i sản tại thời điểm định giá.

T sả ệ vật

Căn cứ tr n i n ản đối chiếu, thư c nhận, h s chứng từ gốc, sổ ế to n, o c o t i ch nh đ được kiểm to n tại thời điểm Đ TDN;

PHƢƠNG PHÁP TÍNH

b. hư ng pháp d ng tiền chiết kh u

c định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn ình qu n đến thời điểm định giá cổ phần v ước tính kế hoạch kinh doanh từ 3 – 5 năm trong tư ng lai c t nh hả thi để thanh toán.

 Dự toán lợi nhuận sau thuế của 3 – 5 năm tư ng lai

 Ước tính khoản lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức

 Dự kiến vốn chủ sở hữu 4 năm tư ng lai

 c định tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 4 năm

 c định ch số g (tỷ l tăng trưởng h ng năm của cổ tức)

c định tỷ l chiết khấu (hay tỷ l hoàn vốn cần thiết)

Ước tính giá trị vốn Nh nước năm trong tư ng lai thứ 3

(17)

 Tính giá trị vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá cổ phần.

c. hư ng pháp o sánh

Trước hết, Công ty x c định ngành nghề kinh doanh, quy mô của đ n vị cần thẩm định giá trị doanh nghi p. Tìm kiếm trên thị trường những đ n vị có cùng ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động ( th ng thường c c đ n vị được chọn làm tài sản so sánh là các đ n vị đ niêm yết trên thị trường chứng khoán).

hư ng pháp t nh toán

Với mục đ ch l định giá cổ phần đ n vị cần c định giá trị doanh nghi p th o phư ng ph p so s nh c c ch số P/E và ch số P/BV.

Định giá cổ phầ t eo ƣơ á á so sá sử dụng chỉ số P/E

Định giá cổ phầ t eo ƣơ á so sá sử dụng chỉ số Giá/ Giá trị SS (P/BV)

2.2.4. Quy trì t ẩm ị á trị do ệ tạ Cô t

Quy trình thực hiện xá ịnh giá trị doanh nghiệp:

- ước 1: Sau khi nhận yêu cầu thực hi n c định giá trị doanh nghi p của khách hàng, Công ty s tiến hành khảo s t s ộ, nắm bắt tổng quát về h s , t i li u, tài sản của doanh nghi p cần định giá. Qua đ C ng t s tính và thông báo phí cho khách hàng.

- ước 2: Sau khi thông báo mức phí dịch vụ cho khách hàng, hai bên bàn bạc thống nhất mức phí và tiến hành ký kết hợp đ ng c định giá trị doanh nghi p.

- ước 3: Sau khi ký kết hợp đ ng, Công ty s lập kế hoạch khảo sát hi n trạng doanh nghi p cần định giá và thông báo cho doanh nghi p biết để phối hợp thực hi n.

- ước 4: Công ty tiến hành phân công nhi m vụ cho các

(18)

chu n vi n đảm nhận công vi c về các mảng như: m m c thiết bị, công cụ dụng cụ, nhà ở, vật kiến tr c…Căn cứ theo lịch làm vi c đ thống nhất với khách hàng, chuyên viên tiến hành khảo sát hi n trạng, thu thập số li u cần thiết Sau đ Chu n vi n tiến h nh đ nh giá lại v định giá các tài sản của doanh nghi p cần thẩm định giá và gửi lại cho thẩm định viên tổng hợp số li u. Các chuyên viên s có trách nhi m giải trình số li u mình làm ra với thẩm định viên và khách hàng.

- ước 5: Sau khi tổng hợp số li u báo cáo từ các chuyên viên thực hi n, Thẩm định viên s lập báo cáo và phát hành chứng thư c định giá trị doanh nghi p cho khách hàng.

- ước 6: Khách hàng nhận Chứng thư c định giá trị doanh nghi p và tiến hành thanh lý hợp đ ng với Công ty.

- ước 7: Khách hàng thanh toán phí dịch vụ và Công ty s chịu trách nhi m giải trình số li u khi có yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan về kết quả thẩm định giá trị doanh nghi p.

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

2.3.1. N ữ ạ

Công tác thẩm định giá trị doanh nghi p tại Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng thời gian qua đ đạt được những kết quả nhất định và tạo được uy tín tốt đối với đa số các khách hàng. Tuy nhiên quy trình và công tác thẩm định giá trị doanh nghi p của c ng t cũng h ng thể tránh kh i những hạn chế cần phải khắc phục để ngày một hoàn thi n h n trong thị trường cạnh tranh như h m na :

 Thứ nhất, nhu cầu của khách hàng về thẩm định giá trị doanh nghi p h ng thường u n o đ h ng c những nhân viên

(19)

chuyên về công tác thẩm định giá trị doanh nghi p. Ngo i ra đa phần nhân viên trong công ty là trẻ tuổi ít kinh nghi m nên trong quá trình làm vi c c n h hăn, chưa c inh nghi m xử lý tình huống.

 Thứ hai, chưa c sự thống nhất trong vi c trình bày các bảng tổng hợp số li u về tài sản thẩm định giá của doanh nghi p như nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phư ng ti n vận tải, công cụ dụng cụ… g h hăn cho thẩm định viên trong công tác tổng hợp, lập o c o c định giá trị doanh nghi p.

 Thứ ba, các thẩm định viên trong công ty chủ yếu sử dụng phư ng ph p t i sản để thẩm định giá trị doanh nghi p mà ít dùng các phư ng ph p h c Đ i hi khách hàng nhận được kết quả c định giá trị doanh nghi p đ u cầu công ty thực hi n th m c c phư ng pháp khác. Từ đ h ch h ng c c sở so sánh giá trị của c c phư ng pháp và lựa chọn phư ng ph p chủ yếu để c định giá trị doanh nghi p.

 Thứ tư, trong quá trình tiến hành thực hi n c định giá trị doanh nghi p, thẩm định viên phải c định giá trị còn lại của các tài sản, c định giá trị của các bất động sản, thư ng hi u doanh nghi p.

Vì tỷ l phần trăm chất lượng còn lại của tài sản được đ nh gi dựa vào kinh nghi m của thẩm định viên, giá trị đất được đ nh gi ựa trên kết quả giá trị của c c l đất tr n c ng đoạn đường nên kết quả mang tính chất tư ng đối và phụ thuộc nhiều vào thẩm định viên.

2.3.2. Nguyên nhân

Nguyên nhân của những hạn chế trong qu trình c định giá trị doanh nghi p mà Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng bao g m: nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

(20)

a. Nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân khách quan bao g m những nguyên nhân n m ngoài kiểm soát của Công ty bao g m:

 Hi n nay ở Vi t Nam các tiêu chuẩn thẩm định giá ch nêu ra c c phư ng ph p c định giá trị doanh nghi p, nhưng h ng n u rõ về vi c nên lựa chọn kết quả c định giá trị doanh nghi p theo phư ng ph p n ha phư ng ph p h c.

 Trong c ng t c c định giá trị doanh nghi p cho mục đ ch cổ phần hoá, các báo cáo tài chính của doanh nghi p nh nước thường không phản ánh thực chất tình trạng hoạt động và hi u quả của doanh nghi p.

 Thiếu thông tin thị trường: Thông tin thị trường là vấn đề hết sức cần thiết trong vi c c định giá trị doanh nghi p khi sử dụng th o phư ng ph p so s nh Th o ti u chuẩn thẩm định gi , đối với phư ng ph p so s nh cần phải tìm 3 tài sản so sánh là các doanh nghi p c lĩnh vực, quy mô hoạt động tư ng tự với tài sản thẩm định trên thị trường là rất h hăn i c điều ch nh khác bi t các yếu tố của tài sản so sánh về c ng điều ki n với tài sản thẩm định là rất khó ch nh c đặc bi t đ l gi trị doanh nghi p.

b. Nguyên nhân chủ quan

 Trong lĩnh vực thẩm định thẩm định giá, c c văn ản pháp luật về tài chính, thẩm định giá cập nhật thường xuyên, trong khi khối lượng công vi c nhiều o đ các thẩm định viên, chuyên viên không có nhiều thời gian nghiên cứu, cập nhập các kiến thức, văn bản mới.

 Số lượng thẩm định vi n trong c ng t t, đa phần là các cán bộ trẻ ít kinh nghi m nên khi gặp các tình huống phức tạp vi c giải quyết vấn đề còn gặp nhiều h hăn s thẩm định ngày càng

(21)

nhiều, trong khi thời gian để thực hi n 1 hợp đ ng là có hạn, o đ rất khó tránh kh i vi c sai sót trong quá trình làm vi c.

 Trong quá trình thực hi n c định giá trị doanh nghi p, đối với các doanh nghi p lớn có danh mục tài sản nhiều, trong khi thời gian ký kết thực hi n hợp đ ng là có hạn th ng thường là 30 ngày làm vi c. Do đ vi c khảo sát, tìm kiếm, thu thập thông tin giá của các tài sản tại thời điểm c định giá trị doanh nghi p rất h hăn, trong trường hợp này các chuyên viên s sử dụng giá trị còn lại của tài sản theo sổ sách của doanh nghi p, nên không thể tránh kh i kết quả còn hạn chế.

 Quá trình phân công công vi c chưa thật sự khoa học. Các chu n vi n h ng được phân công theo từng mảng công vi c nhất định m được đ o tạo th o hướng tổng quát bao g m thẩm định giá trị tài sản mua sắm, thẩm định bất động sản, thẩm định giá trị doanh nghi p Do đ chu n vi n h ng c iến thức chuyên sâu về một mảng công vi c.

CHƢƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV THẨM

ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

Tr n c sở phân tích thực trạng phư ng ph p v qu trình trong công tác thẩm định gi trị oanh nghi p áp dụng tại Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng, kết hợp với lý luận c ản, chư ng a của chu n đề s đề cập đến một số giải ph p c ản nh m hoàn thi n phư ng ph p v qu trình trong công tác thẩm định giá trị oanh nghi p tại công ty.

(22)

3.1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

3.1.1. Nâ o trì ũ T ẩm ị v u v t ự ệ ô tá t ẩm ị á trị do ệ

Các giải pháp cần thực hi n để n ng cao năng lực trình độ đội ngũ Thẩm định viên, chuyên viên thực hi n công tác thẩm định giá trị doanh nghi p:

 ựng qu trình tu ển ụng hoa học, ph hợp với u cầu ph t triển ngu n lực trong tình hình mới

 C ng t đầu tư thu h t những người uất sắc tới c ng t ng c ch thực hi n c c ch nh s ch thu h t, u trì những người lao động gi i

 N ng cao trình độ chu n m n nghi p vụ 3.1.2. Thống nh t xây dựng bảng biểu, số liệu

Trong qu trình tiến h nh c định gi trị oanh nghi p, mỗi ộ phận s được giao c c c ng vi c h c nhau i c thu thập v tổng hợp số li u tr n c c ảng iểu l rất quan trọng, n c thể gi p giảm thời gian trong vi c tổng hợp số li u từ c c chu n vi n v hạn chế những sai s t trong qu trình tổng hợp m đ l điều rất cần thiết vì th ng thường t i sản của c c oanh nghi p cần c định gi trị l rất lớn Do đ cần thống nhất c c ảng iểu trình số li u của c c chu n vi n hi tiến h nh thẩm định hi n trạng đ n vị để c định gi trị oanh nghi p Một số ảng iểu trình ngắn gọn v đầ đủ c c th ng tin m c c thẩm định vi n ha sử ụng trong qu trình c định gi trị oanh nghi p.

(23)

a. B ng ê ố dư tiền mặt v tiền gửi ngân h ng Bảng 3.1: Bảng kê số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Stt D ễ

Theo sổ sá k toá

Số dƣ t mặt t ử â xá ị ạ

Chênh

Ghi chú

A B 1 2 3=2-1 4

1

b. B ng ê đánh giá lại tài s n cố định hữu hình Bảng 3.2: Bảng kê đánh giá lại tài sản cố định hữu hình

Stt Loạ

tài sả

G á trị sổ sá G á trị t ự t C ệ

Nguyê n giá

Đã k u

hao

GT còn

Nguyên giá xác ị ạ

Giá trị còn

Nguyên giá

G á trị ò ạ

A B 1 2 3=1-2 4 5 6=4-1 7=5-3

1

c.B ng kiểm ê đánh giá lại giá trị vô hình

Bảng 3.3: Bảng kiểm kê đánh giá lại giá trị vô hình

Stt Tên

tài sả

T ờ gian ƣ v o sử

dụ

G á trị t eo sổ sá G á trị xá ị ạ C ệ

Ghi chú Nguyên

giá Đã k u

hao GT ò ạ

Nguyên giá

Tỷ ệ

% CLCL

GT còn

Nguyên giá

GT còn

A B C 1 2 3=1-2 4 5 6 7=4-1 8=6-3 9

1

(24)

d. B ng kiểm ê đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phư ng tiện, dụng cụ qu n lý

Bảng 3.4. Bảng kiểm kê đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện, dụng cụ quản lý

TT TS

Tên TSCĐ

T ờ gian ƣ v o sử

dụ T ờ bắt

ầu trích k u hao

G á trị sổ sá G á trị t ự t C ệ

Ghi Nguyên chú

giá Đã k u

hao Giá

trị ò ạ

Tỷ CL (%)

Nguyên giá xác ị ạ

Tỷ ệ CLCL

(%) G á trị ò ạ

Nguyên giá

Giá trị còn

A B C D E 1 2 3=1-2 4 5 6 7=5*6 8=5-1 9=7-3 10

1

3.1.3. Sử dụ k t ợ á ƣơ á xá ị á trị do ệ k á u

3.1.4. T m ịnh giá vớ á ô t ƣớc ngoài

Kết hợp định giá với các công ty uy tín trên thế giới là cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách về trình độ với c c c ng t nước ngo i Điều n cũng s giúp công ty có thể tiếp cận với c c phư ng ph p định giá tiên tiến trên thế giới, học h i được nhiều kinh nghi m về cách thức c định và xây dựng các thông số liên quan. Từ đ nâng cao uy tín của công ty và phát triển thêm hoạt động nghi p vụ.

3.1.5. Mở r u mô v ịa bàn hoạt tă ƣờng công tác quảng bá công ty

Hi n na c ng t đang hoạt động với mô hình Công ty TNHH Một thành viên góp vốn l c quan nh nước, quỹ đầu tư ph t triển thành phố Đ Nẵng góp 100%. Tổng vốn điều l của Công ty hi n nay ch đạt 1,95 tỷ đ ng, so với c c đ n vị cùng ngành thì số vốn của Công ty là quá ít. Trên thực tế, hoạt động thẩm định giá là hoạt động

(25)

dịch vụ không có nhiều nhu cầu về vốn.

3.1.6. M t số giải pháp hoàn thiện khác

Ngoài những giải pháp trên, Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và dịch vụ t i ch nh Đ Nẵng cần phải:

- Nên trang bị c sở vật chất tốt nhất cho c c chu n vi n để tăng hi u quả làm vi c.

- Tham gia các khoá học ngắn hạn, dài hạn để cập nhật, bổ sung kiến thức cho các chuyên viên hoàn thành tốt công vi c.

3.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM QUYỀN

3.2.1. Ti p tục ban hành và hoàn thiện hệ thố vă bản pháp luật ƣớc và hình thành hệ thống quả ý ƣớc v thẩm ịnh giá

3.2.2. Xây dựng hệ thố ơ sở dữ liệu và thông tin thị trƣờng

3.2.3. Tă ƣờ ô tá o tạo nguồn nhân lực v thẩm ịnh giá

3.2.4. Nâng cao vai trò của h i thẩm ịnh giá Việt Nam

(26)

KẾT LUẬN

c định giá trị doanh nghi p là một trong những tiền đề để th c đẩy chính sách cổ phần hoá và chuyển hình thức sở hữu phần lớn các Doanh nghi p nh nước không cần nắm giữ 100% vốn nhà nước của Vi t Nam.

Vấn đề c định giá trị thực của một doanh nghi p luôn là một vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, giá bán hay chuyển nhượng doanh nghi p chịu sự t c động của nhiều yếu tố khác nhau nữa, nên có thể cao h n, thấp h n ha ng giá trị thực của doanh nghi p.

Đ p ứng nhu cầu thẩm định giá trị doanh nghi p trong nền kinh tế Vi t Nam chắc chắn s đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá hi n nay do phục vụ được hài hoà nhu cầu của người mua v người bán doanh nghi p và thêm nữa s bảo v lợi ích của Vi t Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế.

Trong khuôn khổ thời gian có hạn, vừa phải học tập vừa tham gia công tác, với vốn kiến thức t ch lũ c n hạn hẹp nên nội dung luận văn cũng ch n u được những n t c ản về hi n trạng công tác thẩm định giá trị doanh nghi p v đề ra một số giải pháp tạm thời. Những vấn đề đ n u trong luận văn ch là một khía cạnh nh từ g c nhìn chưa được đầ đủ, chắc chắn s không tránh kh i những thiếu sót và phiến di n. Rất mong nhận được ý kiến đ ng g p từ các quý thầy cô.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của năm quốc gia là:Anh, Mỹ, Canada, Malaysia, Thái Lan có liên quan tới phương pháp CKDT như: những quy định pháp lý, thông tin cần

Vấn đề hệ thống giá trị và sở thích xã hội có tầm quan trọng quyết định đối với việc quản lý xã hội, cụ thể là đối với việc đề ra các quyết định chính trị

Luận văn này được thực hiện nhằm đánh giá được công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Nam Trà thông qua các đánh giá của nguồn lao động tại công

(Theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng).. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế

*Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ kinh doanh thực hiện các công việc sau: Quản lý và thực hiện các kế hoạch và hoạt động kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá các thị trường và xác

Máy đo độ giãn cơ Cái 2 Dùng theo dõi độ giãn cơ trên bệnh nhân giúp đánh giá sự phục hồi hoặc cần chăm sóc đặc biệt.. Máy giúp thở xách tay- sơ sinh Cái 1 Máy

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến