• Không có kết quả nào được tìm thấy

Thực trạng quản lí nhà nước về đất đai ở thành phố Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Thực trạng quản lí nhà nước về đất đai ở thành phố Hải Phòng"

Copied!
79
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hiện trạng quản lý đất đai của Nhà nước tại thành phố Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: “Thực trạng quản lý đất đai của Nhà nước ở thành phố Hải Phòng”.

TỔNG QUAN

Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đất đai cấp thành phố trực thuộc

 • Một số khái niệm
 • Đặc điểm của đất đai
 • Đặc điểm của quản lý nhà nước về đất đai
 • Vai trò của đất đai trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội
 • Vai trò của quản lý nhà nước về đất đai

Thứ ba: Nhà nước thường xuyên thanh tra, kiểm tra chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở cấp trung ương

Yêu cầu của quản lý nhà nước về đất đai ở cấp thành phố trực thuộc

Góp phần tăng hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng, khai thác đất đai. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở cấp trung ương.

Nội dung của quản lý nhà nước về đất đai ở cấp thành phố trực thuộc

 • Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện luật và các văn bản quy phạm
 • Lập - quản lý hồ sơ địa giới hành chính và các loại bản đồ về đất đai,
  • Lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở
  • Giao đất, cho thuê đất, mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ở cấp thành phố
  • Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • Quản lý hành chính về đất đai, giá đất và quản lý thị trường quyền sử
  • Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

Xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp trung ương. Thanh tra việc sử dụng đất và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đất đai ở cấp thành

 • Luật pháp về đất đai
 • Chính sách của chính phủ, chính quyền cấp tỉnh
 • Năng lực của bộ máy và cán bộ quản lý đất đai
 • Trình độ phát triển của địa phương

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đất đai ở cấp trung ương. Các chính sách của Nhà nước và chính quyền cấp tỉnh về đất đai là cơ sở để người dân địa phương tổ chức, phân bổ các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Quản lý nhà nước về đất đai ở thành phố Cần Thơ sẽ rất khác so với các thành phố có lợi thế phát triển du lịch, cảng biển như thành phố Đà Nẵng hay các thành phố có vị trí địa lý, hình thái khác nhau như thành phố Đà Nẵng. Hải Phòng.

Tùy theo đặc điểm của từng thành phố mà nội dung quản lý nhà nước về đất đai vì thế có sự khác nhau và phải phù hợp với thực tế ở địa phương. Yếu tố con người và cơ cấu tổ chức luôn là vấn đề trung tâm trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi quyết định sự thành công của hệ thống quản lý nói chung, hiệu quả quản lý đất đai nói riêng. Vì vậy, quản lý nhà nước về đất đai ở cấp thành phố cũng đòi hỏi phải tổ chức hoạt động khoa học, phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo, hạn chế tối đa khiếu nại, từ chức để bảo đảm trật tự xã hội.

Quản lý nhà nước về đất đai đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính để trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc hiện đại và thực hiện các hoạt động khảo sát, lập bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, địa hình, trưởng phòng, đào tạo nguồn nhân lực. Trong điều kiện đó, đất đai không chỉ trở thành tài nguyên, hàng hóa có giá trị cao, mang lại thu nhập lớn, cung cấp vốn đầu tư cho quá trình đô thị hóa mà giá trị quyền sử dụng đất còn kéo theo sự hình thành các loại thị trường cho vay có bảo lãnh. . thế chấp quyền sử dụng đất, thị trường cho thuê lại quyền sử dụng đất… Điều này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp thành phố phải luôn được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của thành phố. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về đất đai ở một số nơi trong nước và bài học kinh nghiệm cho thành phố Hải Phòng.

Kinh nghiệm quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương trong

 • Kinh nghiệm quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương trong nước
 • Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực quản

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng ổn định, là cơ sở quan trọng giúp nhà nước quản lý tài nguyên đất đai, bảo đảm sử dụng, phân bổ quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đời sống xã hội. Cơ sở vật chất phục vụ quản lý đất đai của Nhà nước nhìn chung còn hạn chế. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai chưa hiệu quả.

Hồ sơ địa chính lưu trữ để quản lý, sử dụng chưa được rà soát, cập nhật kịp thời nên thông tin chưa đầy đủ phục vụ công tác quản lý. Việc thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện hàng năm nhưng thiếu chính xác. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực nhà nước quản lý đất đai.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai của nhà nước còn rất hạn chế. Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin đất đai thống nhất, đồng bộ trên nền tảng công nghệ thông tin điện tử hiện đại. Quản lý hiện trạng và biến động quỹ đất, thực hiện thống nhất các phương pháp phân loại, quản lý hồ sơ đất đai và công bố thông tin.

THỰC TRẠNG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI

Thực trạng đất đai và sử dụng đất đai ở thành phố Hải Phòng

 • Thực trạng đất đai ở thành phố Hải Phòng
 • Thực trạng sử dụng đất đai ở thành phố Hải Phòng
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất ở

Các mặt phẳng không sử dụng không được phân bố tập trung và khó khai thác, sử dụng vào mục đích hiệu quả. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất kinh tế, xã hội và môi trường tại thành phố Hải Phòng. Đến nay, trên 97,56% diện tích đã được khai thác và đưa vào sử dụng vào mục đích dân dụng và phát triển kinh tế; Tất cả còn lại là quỹ đất chưa sử dụng.

Quá trình phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã dẫn đến những thay đổi lớn trong việc sắp xếp các loại hình sử dụng đất. Hiệu quả kinh tế: Ngoài việc thu hút đầu tư phù hợp để tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế, việc sử dụng đất hiệu quả còn tạo điều kiện cho các công viên công cộng. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn thấp, cơ cấu sử dụng chưa hợp lý, chưa chú trọng sử dụng hiệu quả hơn đất bãi sông, bãi bồi ven biển.

Diện tích đất được sử dụng bền vững chiếm 95,04%, được sử dụng có hiệu quả vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất sử dụng vào mục đích công cộng khác. Đất chưa sử dụng ở đô thị còn khá lớn, chiếm 4,96% diện tích đất đô thị, chủ yếu là đất trống, đồi trọc và mặt nước chưa sử dụng. Tình hình đầu tư vốn, vật tư, khoa học công nghệ vào sử dụng đất ở thành phố Hải Phòng.

Bảng 2.2. Thực trạng nhóm đất phi nông nghiệp tại Hải Phòng (Tính đến ngày 01/01/2017)
Bảng 2.2. Thực trạng nhóm đất phi nông nghiệp tại Hải Phòng (Tính đến ngày 01/01/2017)

Thực trạng của quản lý nhà nước về đất đai ở thành phố Hải Phòng 36

 • Thực trạng lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính và các loại bản đồ về
 • Thực trạng lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Thực trạng giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng
 • Thực trạng đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính,
 • Thực trạng quản lý tài chính về đất đai, giá đất và quản lý thị trường
 • Thực trạng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
 • Thực trạng giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hiện trạng phục vụ việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch nông nghiệp thành phố Hải Phòng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt vào năm 2012. Việc sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là vi phạm pháp luật.

Thực trạng giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và sử dụng đất hiện nay. Thực trạng ghi nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay. Đến nay, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ thuê đất sang chia đất - Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thực trạng quản lý thị trường quyền sử dụng đất trên thị trường bất động sản. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng đất của chính quyền thành phố các cấp.

Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra; Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại các địa điểm, tổ chức quản lý sử dụng đất trên toàn thành phố. Thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính đến tháng 01/2017
Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính đến tháng 01/2017

ĐÁNH GIÁ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ở THÀNH

 • Công tác triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về đất đai
 • Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Công tác đo đạc và bản đồ, thống kê, kiểm kê đất đai
 • Quản lý tài chính về đất đai
 • Hạn chế trong quản lý nhà nước về đất đai ở thành phố Hải Phòng. 57
  • Hiệu quả sử dụng đất
  • Công tác lập và quản lý quy hoạch
  • Công tác thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất
  • Hiệu quả của việc lập, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu về
  • Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
 • Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý nhà nước về đất đai ở
  • Nguyên nhân khách quan
  • Nguyên nhân chủ quan

Các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo pháp luật, trật tự và hiệu quả. Ý thức tuân thủ của một bộ phận người dân còn chưa cao; đôi khi họ cố tình không hoạt động và vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng hiệu quả để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn hạn chế.

Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch không gian tổng thể và quy hoạch ngành; Quy hoạch được điều chỉnh thường xuyên phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả của việc thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai trên đất liền. Lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai còn khá phổ biến, gây mất lòng tin trong người dân, gây hậu quả lớn cho sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, công tác khai thác, thu hồi, chuyển đổi quỹ đất để sử dụng vào phát triển kinh tế mới vẫn đang được tiến hành. Đồng thời, ban hành một số nghị định khác đi kèm Hiến pháp 2013 về thu quyền sử dụng đất, giá đất, phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi đất bị thu hồi. Hiện nay, tại thành phố Hải Phòng, hơn 97,56% diện tích đất được sử dụng vào mục đích dân dụng và phát triển kinh tế; Quỹ đất chưa sử dụng chỉ chiếm 2,44% diện tích tự nhiên.

Hình ảnh

Bảng 2.1. Thực trạng nhóm đất nông nghiệp tại Hải Phòng (Tính đến ngày 01/01/2017)
Bảng 2.2. Thực trạng nhóm đất phi nông nghiệp tại Hải Phòng (Tính đến ngày 01/01/2017)
Bảng 2.3. Biến động diện tích đất nông nghiệp của thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 2014 - 2017
Bảng 2.4. Thực trạng sử dụng đất phi nông nghiệp của thành phố  Hải Phòng giai đoạn từ 2014 - 2017
+4

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Đề tài được thực hiện thành công tại KCN Nomura - Hải Phòng sẽ giúp các nhà quản lý, nhà hoạch định chiến lược môi trường, các nhà quy hoạch môi trường

+ Trung tâm thương mại bao gồm tổ hợp các loại cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ, hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê được bố trí tập trung, liên hoàn trong một

Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các Bộ, Ban, Ngành, các

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường THPT trên địa bàn tỉnh nghiên cứu góp

Thông qua việc tổng hợp ý kiến các hộ gia đình, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ ngân hàng về thực trạng hoạt động giao dịch đảm bảo trên địa

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường THPt, trường liên cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh nghiên cứu góp ý

Phòng Tổ chức - Hành chính: Chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng họp trực tuyến) phục vụ lớp tập huấn và tổ chức chấm, trao giải cuộc thi. b) Phòng GDĐT huyện/thành phố;

Dữ liệu dạng giấy gồm: các tài liệu có đóng dấu pháp lý, trong đó có: - Hồ sơ địa giới hành chính cấp xã: + Các văn bản pháp lý về thành lập xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã;

176 Ý kiến đánh giá của các cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Các cán bộ địa chính xã, thị trấn, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng