TH&THCS Thụy An

Tải về (0)

Văn bản
(1)

1 PHÒNG GD-ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY AN

Số: 48/QĐ-TH&THCSTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Tân, ngày 11 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ II Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỤY AN

Căn cứ thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thực hiện kế hoạch tháng 4 của PGD ngày 2/4/2022 của phòng GD_ĐT Thái Thụy về việc hướng dẫn tổ chức dạy học và kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra chất lượng HKII năm học 2021-2022 của trường;

Xét năng lực, phẩm chất của giáo viên và xét đề nghị của các tổ chuyên môn, QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập 01 Hội đồng ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2021-2022, gồm các ông (bà) có tên sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Hội đồng ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2021-2022 có trách nhiệm:

- Tổ chức phân công ra đề thi, đảm bảo nguyên tắc: khách quan, bảo mật tuyệt đối, chính xác, phù hợp với thực tiễn hoạt động học tập của học sinh trong trường.

- Nội dung và hình thức đề thi đảm bảo đúng theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và Phòng giáo dục Thái Thụy.

- Số lượng đề kiểm tra 02 đề/01 khối, 02 đề kiểm tra có các câu hỏi hoàn toàn khác nhau có giá trị sử dụng như nhau.

- Mỗi đề thi đều được soạn thảo, thống nhất theo một mẫu chung. Đề kiểm tra, ma trận đề, đáp án chi tiết, biểu điểm của giáo viên được phân công gửi về HĐ ra đề ( đ/c PHT trực tiếp nhận).

- Hội đồng ra đề họp thống nhất duyệt lựa chọn các đề chính thức phục vụ kỳ kiểm tra.

- Bộ phận in, photo và sắp xếp đề đủ để sử dụng cho các phòng thi, buổi thi, sau đó niêm phong bảo mật để sử dụng trong kỳ thi, xong trước ngày 25 /4/2022.

- Hội đồng tự giải thể khi kết thúc kỳ thi.

(2)

2

Điều 3: Các ông bà có tên tại điều 1, Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, tổ hành chính, kế toán và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban giám hiệu (CĐ);

- Tổ trưởng chuyên môn (CĐ) - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Hữu Bạo

Trường

TH&THCS Thụy An

Huyện Thái Thụy 11.04.2022

16:03:43 +07:00

(3)

3

DANH SÁCH

Phân công các thành viên trong Hội đồng ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ II - Năm học 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số:48 /QĐ-TH&THCSTA ngày 11 tháng 04 năm 2022 của trường TH&THCS Thụy An )

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao Ghi chú 1 Vũ Hữu Bạo Ht Chủ tịch Hội đồng, phụ trách trung,

ra đề Hóa 8

2 Vũ Vân Phong Pht P. Chủ tịch HĐ, ra đề lý 9. Ra đề chính thức THCS và lưu, tổ chức in sao THCS

3 Phạm Thị H. Giang Pht P. Chủ tịch HĐ, ra đề đạo đức, Ra đề chính thức cấp TH và lưu, tổ chức in sao THCS

4 Trần Văn Vinh GVTH Thư ký HĐ ra đề Toán 5, Tv5, Khoa 5, LS&Địa 5

5 Lâm Thị Thảo TT,GV Toán Ra đề Lý 7.8, Toán 8.9, CN 8

6 Nguyễn Thị Nhung Gv Sinh Sinh 6-9, Hóa 9, KHTN 6

7 Nguyễn Thành Đạt GV Toán Toán 6,7; CN 9

8 Lại Thị Hạ GV Thể dục Ra đề TD 1-9

9 Đồng Thị Hằng GV tin Ra đề Tin 1-5, 6-9

10 Vũ Thị Thu Nga TP-GV văn Văn 7, CD7

11 Hà Minh Khương GV văn Văn 9, TD7

12 Đặng Thị Ngân GV văn Văn6, HĐTN 6

13 Đoàn Thị Thìn GV Địa Địa 6-9; CD8, GDĐF6

14 Nguyễn Thị Luyến GV Sử Sử 6-9, CN6,7; CD7

15 Nguyễn Thị Lanh GV TA Anh 9,7, 4.

16 Trần Thị Nhung GV TA Anh 8, 6,3

17 Vũ Thị Lương GV nhạc Nhạc 6-9, 4,5

18 Lê Thị Phương Oanh TT -GVTH Toán 1, TV 1, HĐTN1

19 Phạm Thu Hà GVTH Toán 1, TV 1, HĐTN1

20 Nguyễn Thị Dung GVTH KT4; ĐĐ1; TNXH 2; ĐĐ2;

GDTC3; Đ Đ4

21 Đào Thị Phương TT, GVTH Toán3, TV3, HĐTN3, Đ Đ 3

22 Ngô Thị Lý Tp-GVTH Toán2,TV2, HĐTN2

23 Nguyễn Thị An GVTH Toán2,TV2, HĐTN2

24 Nguyễn Thị Hoa GVTH Toán3, TV3, DĐ3,TNXH 3

(4)

4

25 Nguyễn Thị Giang GVTH Toán 4, Tv 4, Khoa 4, LS&Địa 4

26 Phạm Thị Nga GVTH Toán 4, Tv 4, Khoa 4, LS&Địa 4, DĐ4

27 Ng.Thị Bích Vân GVTH Toán 5, Tv5, Khoa 5, LS&Địa 5

28 Lê Văn Thương GV Họa Ra đề Họa từ 1-9

29 Phạm Thị Hoài Nhạc Nhạc 1,2,3, GDTC 1

30 Phạm Ngân Hạnh Tiếng anh TA: 1,2,5; TNXH 1

31 Lê Thị Tuyết NV In sao đề

32 Tạ Thị Vang Nv In sao đề

(Ấn định danh sách 32 đồng chí)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :