• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận"

Copied!
89
0
0

Văn bản

Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trình bày thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận. Về không gian: nghiên cứu về hạch toán thu nhập, chi phí và xác định hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

Nguyên tắc về kế toán doanh thu

 • Doanh thu hoạt động tài chính
 • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Thu nhập khác

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được tính toán một cách đáng tin cậy. Phản ánh các khoản liên quan đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kế toán theo các tài khoản sau. Tổng doanh thu thực tế về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ.

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Vai trò của chi phí trong doanh nghiệp

Một số quy định khi hạch toán chi phí

Kế toán các loại chi phí

 • Chi phí giá vốn hàng bán
 • Chi phí quản lý kinh doanh *Khái niệm
 • Chi phí hoạt động tài chính
 • Chi phí hoạt động khác

Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, quản lý hành chính và hoạt động bán hàng. Kế toán chi phí tài chính Chi phí liên quan đến vốn vay, mua bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh, liên kết... Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có).

Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

Cách xác định kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được trong một kỳ nhất định do hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác, được thể hiện thông qua mục tiêu lãi hoặc lỗ. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là một chỉ tiêu quan trọng, qua chỉ tiêu này chúng ta sẽ biết được trong kỳ sản xuất kinh doanh vừa qua doanh nghiệp có lãi hay lỗ, tức là hiệu quả hay không hiệu quả. Điều này giúp các nhà quản lý đưa ra những chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chứng từ sử dụng - Phiếu kế toán

Tài khoản sử dụng

Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và

Thực hành ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng máy tính trong công tác kế toán. Đặc điểm cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán đều được ghi vào một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký - Sổ cái theo trình tự thời gian. Căn cứ vào Nhật ký - Sổ cái là chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại.

Đặc điểm cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế thể hiện trên tài liệu kế toán đều được phân loại, tổng hợp và ghi vào sổ sách. Cần thực hiện nhiều công việc kế toán và sử dụng số lượng lớn tài khoản kế toán. Ưu điểm: Hình thức sổ sách đơn giản, dễ ghi chép, hữu ích cho việc phân chia công việc kế toán.

Đặc điểm cơ bản: Kế toán được thực hiện theo chương trình kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn phương án kế toán hoặc kết hợp các phương án kế toán nêu trên. Phần mềm kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được toàn bộ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỘNG HÒA.

Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKDtheo hình thức kế
Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKDtheo hình thức kế

Khái quát chung về Công ty TNHH Minh Thuận .1 Quá trình hình thành và phát triển

 • Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Minh Thuận - Công ty TNHH là một công ty kinh doanh thiết bị điện
 • Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Thuận
 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Minh Thuận .1 Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty
  • Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH Minh Thuận Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung để ghi chép,
  • Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Minh Thuận

Giám đốc: Người quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Phòng Kế hoạch: Có chức năng tổng hợp kế hoạch và trực tiếp xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, đặt hàng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công ty. Phòng Tài chính kế toán: Chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán theo quy định của nhà nước.

Thực hiện các kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và thu hồi vốn, đồng thời thực hiện phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung, theo mô hình này chỉ có một phòng kế toán duy nhất thực hiện toàn bộ công việc kế toán. Giám đốc kế toán: là người đứng đầu bộ phận tài chính kế toán, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thông tin kế toán đã cung cấp và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác kế toán trong công ty, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kế toán. công việc do nhân viên kế toán thực hiện.

Kế toán công nợ và thanh toán: Theo dõi công nợ phải trả giữa công ty và khách hàng. Lập báo cáo công nợ nhanh chóng để báo cáo Kế toán trưởng và Giám đốc. Phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho: Nhập trước, xuất trước - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Khai báo thường xuyên - Phương pháp khấu hao đường thẳng.

Thực trạng tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và việc xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Minh Thuận.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Thuận
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Thuận

Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Minh Thuận

Hoá đơn GTGT

Đơn vị: Công ty TNHH Minh Thuận Địa chỉ: Số 1. 123 Lê Thánh Tông, P. Mây Chải, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng. Bằng chữ): Sáu triệu, tám trăm ba mươi nghìn, mười nghìn đồng. Kèm theo: chứng từ gốc. Nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Sáu triệu, tám trăm ba mươi nghìn, mười trăm đồng.

Giấy báo có

Trích sổ Nhật ký chung

Sổ cái TK511

 • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Minh Thuận - Chứng từ sử dụng

Sau khi xác định được giá xuất kho, kế toán ghi vào phiếu xuất kho và tính bằng tiền mặt để phục vụ kế toán (Bảng 2.8). Người nhận hàng Tên đầy đủ: Lưu Phương Vy Công ty/Bộ phận: Cửa hàng điện máy Phương Vy Lý do xuất khẩu: Xuất khẩu để bán. Bảng số 2.9: Trích từ Nhật ký chung Đơn vị: Công ty TNHH Minh Thuận Địa chỉ: Số 1. 123 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Sơ đồ 2.5: Sơ đồ trình tự hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Minh Thuận Phiếu xuất kho
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ trình tự hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Minh Thuận Phiếu xuất kho
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận - Chứng từ sử dụng

KHÔNG. Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị kế toán Số lượng Giá đơn vị Tổng tiền. Bên mua Bên bán Con dấu chính (Ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, đóng dấu). Đơn vị: Công ty TNHH Minh Thuận Địa chỉ số. 123 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Bằng chữ): Tám trăm tám mươi nghìn đồng Kèm theo: chứng từ gốc. Tổng số tiền nhận được (Viết bằng chữ): Tám trăm tám mươi nghìn đồng.

Sơ đồ 2.6: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí QLKD tại Công ty TNHH Minh Thuận Hóa đơn, phiếu chi, bảng lương
Sơ đồ 2.6: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí QLKD tại Công ty TNHH Minh Thuận Hóa đơn, phiếu chi, bảng lương

Phiếu chi

 • Kế toán thu nhập và chi phí khác tại Công ty TNHH Minh Thuận

Đơn vị: Công ty TNHH Minh Thuận Địa chỉ: Số 1. 123 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty TNHH Minh Thuận Minh Thuận Kế toán Chủ tài khoản Người kiểm soát giao dịch Trưởng đơn vị Kế toán Chủ tài khoản Chỉ số Người quản lý ủy quyền.

Phiếu giảm giá này được in bởi dịch vụ ngân hàng điện tử của Phòng giao dịch Sacombank LACH TAY - CNHP. Trong năm Công ty không phát sinh chi phí hoạt động tài chính. Cuối năm kế toán, thu nhập và chi phí được kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

Sơ đồ 2.7: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu, chi phí tài chính tại Công ty TNHH Minh Thụân
Sơ đồ 2.7: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu, chi phí tài chính tại Công ty TNHH Minh Thụân

Phiếu kế toán Công ty TNHH Minh Thuận

 • Kết quả đạt được trong công tác kế toán tại Công ty TNHH Minh Thuận
  • Về tổ chức bộ máy kế toán
  • Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Áp dụng phần mềm kế toán và xử lý số liệu
 • Phân bổ chi phí quản lý kinh doanh
 • Về phía doanh nghiệp

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một nội dung quan trọng trong công tác kế toán của Công ty TNHH Minh Thuận. Việc tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng được tổ chức có tính thống nhất cao, có trình tự, số liệu được thu thập chính xác.

Cơ sở để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tổng thể và hạch toán thu nhập, chi phí. Đảm bảo sự phù hợp giữa đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty với tổ chức quản lý với chế độ kế toán tổng hợp. Quick Accounting là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho các công ty vừa và nhỏ.

Lãnh đạo công ty phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kế toán. Việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một phần quan trọng khi làm kế toán. Về mặt lý luận: luận án trình bày những lý luận chung về kế toán thu nhập, chi phí và việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn: luận án đã phản ánh thực trạng tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận. Về giải pháp: Luận án đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận. Hạch toán chi tiết thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán - Phân bổ chi phí phục vụ quản lý doanh nghiệp.

Hình 3.1: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán MISA
Hình 3.1: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán MISA

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ 1.3: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nội chủ yếu của chương 1 là nghiên cứu hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong DNTM trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Theo đó, lợi nhuận kế toán trước thuế được xác định bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác trừ các khoản giá

Về mặt hạch toán,khi giao hàng cho người mua thì hàng được coi là tiêu thụ (về thực chất, người bán chỉ mất quyền sở hữu khi người mua trả hết tiền).

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Lợi nhuận Doanh thu Các khoản Chi phí thuần từ hoạt bán hàng Giá vốn = - giảm trừ - - quản lý động sản xuất và cung cấp hàng bán doanh thu kinh doanh kinh doanh dịch vụ Kết quả

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu - Gía vốn hàng bán - Chi phí quản lý kinh doanh  Kết quả

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán để

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Trường Thái” đã đạt được các kết quả sau: -

* Về việc theo dõi kết quả kinh doanh của từng mặt hàng: Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng còn tồn tại một số hạn chế trong việc hạch toán doanh thu, chi phí