Trường TH&THCS Thụy An

Tải về (0)

Văn bản
(1)

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH&THCS THỤY AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/KH-TH&THCS An Tân, ngày 11 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2021-2022

-Thực hiện theo Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022

- Căn cứ vào thực tế nhà trường, Trường TH&THCS Thụy An xây dựng Kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ II- năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu 1/Mục đích

Kiểm tra chất lượng học kì II để tiến hành đánh giá, xếp loại, xét lên lớp, khen thưởng cho học sinh và hoàn thành Tổng kết năm học 2021-2022

2/Yêu cầu

2.1.Đối với nhà trường, giáo viên

- Hiệu trưởng cùng với cá phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc tổ chức, triển khai kiểm tra học kỳ II tại đơn vị.

- Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. 100% học sinh phải được kiểm tra, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục.

- Đề kiểm tra phải đảm bảo tính bí mật, chính xác, vừa sức với học sinh.

Không được ra những phần đã giảm tải, học sinh tự ôn…

+ Cấp tiểu học: Tổ chức kiểm tra viết với môn Toán-Tiếng Việt –Tiếng Anh- Tin học khối 1-5 và các môn Khoa, Sử-Địa khối 4,5. Kiểm tra bằng đánh giá nhận xét với các môn còn lại của các khối.

+ Cấp THCS: Tổ chức kiểm tra tất cả các môn học bằng điểm số hoặc bằng đánh giá xếp loại.

- Xây dựng lịch kiểm tra cần khoa học, hợp lý, tránh gây quá tải, áp lực với học sinh: Mỗi ngày kiểm tra không quá 6 môn/khối lớp, mỗi buổi không quá 3 môn/khối lớp.

- Chuẩn bị các điều kiện phòng học, thiết bị hỗ trợ như đài nghe đối với môn Tiếng Anh, đàn đối với môn Âm nhạc…

2.2.Đối với học sinh:

- Nhận đề và làm ra giấy in do nhà trường phát, học sinh chuẩn bị giấy nháp đối với các môn kiểm tra Viết.

- Tuyệt đối không sử dụng tài liệu, không nhờ người làm bài hộ hay nhờ người gợi ý, hướng dẫn trong suốt quá trình làm bài kiểm tra. Không chụp hình, phát tán bài kiểm tra lên các mạng xã hội;

(2)

2

-Chấp hành nghiêm túc nội quy kiểm tra; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên và của nhà trường.

II/ Môn, thời gian lượng kiểm tra

1.Cấp Tiểu học: Thời gian làm bài kiểm tra viết :

Khối 1: Môn Tiếng Việt: Phần đọc hiểu 35 phút; Phần viết 35 phút; Môn Toán: 35 phút; Môn Tiếng Anh: 35 phút

Khối 2 + 3: Môn Tiếng Việt: Phần đọc hiểu 35 phút; Phần viết 40 phút ( Chính tả 15 phút +Tập làm văn 25 phút ; Môn Toán : 40 phút ; Môn Tiếng Anh: 40 phút

Khối 4+5: Môn Tiếng Việt: Phần đọc hiểu 35 phút; Phần viết 55 phút ( Chính tả 20 phút +Tập làm văn 35 phút ) ; Môn Toán: 40 phút; Môn Tiếng Anh lớp : 40 phút; Môn Khoa : 40 phút; Môn Lịch sử & Địa lý lớp 4,5: 40 phút.

* Các môn còn lại đánh giá bằng nhận xét thời lượng theo tiết học qui định 2. Cấp THCS:

Môn kiểm tra, đánh giá Thời gian Hình thức Toán, Ngữ văn (6,7,8,9) 90 phút Viết (Tự luận)

Tiếng Anh (6,7,8,9) 60 phút Viết

Môn học có từ 70 tiết/năm trở xuống 45 phút Viết hoặc T.Hành Môn học có trên 70 tiết/năm trở lên 90 phút Viết hoặc T.Hành

Môn Nghệ thuật 6 90 phút Viết hoặc T.Hành

III. Tiến trình thực hiện

1. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra

- Tổ chức ra đề kiểm tra theo Quyết định thành lập hội đồng ra đề, in sao đề của Hiệu trưởng nhà trường và hoàn thành việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra trước ngày tổ chức kiểm tra 7 ngày.

-Đối với việc kiểm tra đánh giá bằng bài thực hành, giáo viên phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi giao cho học sinh thực hiện.

2. Tổ chức kiểm tra:

1. Đối với TH:

Từ ngày 25/4-29/4: Kiểm tra các môn bằng đánh giá nhận xét và một số môn đánh giá bằng điểm ( Trừ Toán, TV, TA)

Từ ngày: 4/5-10/5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 2. Đối với THCS:

Từ ngày 25/4-29/4: Kiểm tra các môn bằng đánh giá nhận xét và một số môn đánh giá bằng điểm ( Trừ Toán, Ngữ Văn, TA)

(3)

3

Từ ngày: 3/5-10/5 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Giám hiệu

-Lập Kế hoạch và triển khai kế hoạch tới toàn thể CBGVNV, HS -Tổ chức ra đề, coi, chấm đúng qui định

2. Giáo viên bộ môn

-Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. 100% học sinh phải được kiểm tra, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục.

- Đề kiểm tra phải đảm bảo tính bí mật, chính xác, vừa sức với học sinh

(đặc biệt trong điều kiện phải học tập, ôn tập bằng hình thức trực tuyến do dịch bệnh).

* Với học sinh đang thực hiện cách ly do F0, F1, ốm không dự kiểm tra trực tiếp: Giáo viên lập danh sách gửi về nhà trường để tổ chức kiểm tra bằng hình thức trực tuyến hoặc bằng hình thức giao đề, thu bài tại nhà.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng kỳ II năm học 2021-2022 của nhà trường, yêu cầu 2 đồng chí Phó Hiệu trưởng và các CBGVNV triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Hiệu trưởng để phối hợp giải quyết./.

Hiệu trưởng

Vũ Hữu Bạo

Trường TH&THCS Thụy An

Huyện Thái Thụy 11.04.2022

16:02:56 +07:00

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :