• Không có kết quả nào được tìm thấy

VI SINH moâi tröôøng

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "VI SINH moâi tröôøng"

Copied!
114
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Sự phân bố của vi sinh vật trong đất và mối quan hệ giữa các nhóm vi sinh vật 1 1.1.3. Môi trường không khí và sự phổ biến của vi sinh vật trong không khí 7 Chương 2.

Moâi tröôøng khoâng khí vaø söï phaân boá cuûa vi sinh vaät trong khoâng khí

CÓ THỂ THÚC ĐẨY BẢO VỆ TRONG MÔI TRƯỜNG VI SINH VẬT VAT. Khi vi khuẩn bị loại bỏ, lượng nitơ còn lại hoàn toàn còn lại trong đất.

Quaù trình amoân hoaù

Với sự trợ giúp của các nhóm vi sinh vật và vi sinh vật, protein được phân hủy thành axit amin. Axit amin được chuyển đổi thành NH3 hoặc NH4+ bởi một nhóm vi sinh vật gọi là ammonobacteria.

Các nhóm vi sinh vật phân hủy urê và axit uric còn có khả năng hấp thụ amoni hoặc canxi xyanua, một loại phân bón. Sau khi sử dụng enzyme peptidase, các polypeptide và oligopeptide sẽ được phân hủy thành các axit amin.

Quaù trình nitrate hoaù

Quá trình oxy hóa NO2 – tạo thành NO3 – được thực hiện bởi nhóm vi khuẩn nitrat. Nhóm vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy nitrat hoặc tảo trong đất.

Quaù trình coá ñònh nitrogen phaân töû (xem phaàn vi sinh vaät hoïc ñaïi cöông)

Đối với nông nghiệp, quá trình chiết xuất nitrat là một quá trình không tốt vì nó phá hủy đất. Trong môi trường tự nhiên, ngoài quá trình chiết nitrat sinh học, còn có quá trình chiết nitrat sinh học thông thường xảy ra khi pH < 5,5.

Söï chuyeån hoaù caùc hôïp chaát phosphore cuûa vi sinh vaät

Một nhóm vi sinh vật có khả năng phân hủy phốt pho được phát hiện vào năm 1911 bởi J. Ngoài ra, một số vi khuẩn còn có khả năng phân hủy lân trong chất hữu cơ.

Söï chuyeån hoaù caùc hôïp chaát löu huyønh cuûa vi sinh vaät

Nhóm vi sinh vật tham gia vào quá trình này được gọi là nhóm vi khuẩn sunfat. Trong phần này chúng ta tập trung vào sự tăng trưởng và phát triển của vi khuẩn.

Maãu lyù thuyeát veà sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån

Từ kết quả của các phép đo này, có thể tính được tốc độ đo chia cho kích thước của túi (hiển thị tốc độ phát triển của vi khuẩn đo được sau 1 giờ) và số lượng mẫu. Hai lá này tiếp tục phát triển và phân chia thành 4, 8 và 16.

Sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån trong ñieàu kieän nuoâi caáy tónh

Trong giai đoạn trễ diễn ra việc tái cấu trúc các chỉ số thành các chỉ số tăng trưởng logarit. Quá trình trao đổi chất của vi khuẩn có thể mất tới 20 phút.

Sinh tröôûng cuûa vi khuaån trong quaù trình nuoâi caáy lieân tuïc

Tốc độ phát triển của vi khuẩn trong bình được tính theo phương trình: dt

Laøm ñoàng boä söï phaân chia teá baøo

Như chúng ta đã biết, điểm khởi đầu của việc chia phong bì là quá trình nhân số lượng vật phẩm. Do sự kết hợp giữa RNA và protein nên bò ức chế sự phân chia tế bào và sự phát triển của bò.

Caùc phöông phaùp xaùc ñònh sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån

Có thể sử dụng số lượng nhóm đã biết để phân biệt giữa báo cáo nhẹ và báo cáo bí mật. Trong bối cảnh xác định lượng thức ăn của con người, người ta thường ước tính lượng vi khuẩn do vi khuẩn tạo ra trong điều kiện phát triển thuận lợi.

Taùc duïng cuûa caùc yeáu toá beân ngoaøi leân sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån

Việc sử dụng các cơ quan bên ngoài bao gồm sự tăng trưởng và phát triển của vi khuẩn. Tác động của vi khuẩn trên mỗi cánh đồng có thể mang tính hủy diệt hoặc phá hoại. Là nguồn bức xạ tự nhiên nhất có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại vi khuẩn (ngoại trừ: vi khuẩn quang điện được sử dụng làm nguồn năng lượng).

Vi khuẩn hiếu khí có thể phát triển trong tháp Eh kha.

Vi khuaån (bacteria)

Tiếp theo, chúng ta thảo luận về sự phát triển của vi khuẩn và các vi sinh vật quan trọng trong hóa sinh. Đường cong biểu thị các giai đoạn phát triển của vi khuẩn định lượng theo thang logarit. Các quá trình phát triển trên có liên quan đến cơ thể vi sinh vật.

Được sử dụng cho sự phát triển của vi khuẩn và sử dụng sắt trong các quá trình sinh học.

Hình 4.1: Caáu truùc teá baøo döôùi kính hieån vi ñieän töû
Hình 4.1: Caáu truùc teá baøo döôùi kính hieån vi ñieän töû

Naám (fungi)

Nhiệt độ nước có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trao đổi chất của nước sinh hoạt trong quá trình tiêu hóa nước. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến việc xác định thành phần sinh học trong quá trình khử nước đã được biết rõ. Phần này không lưu trữ vĩnh viễn quá trình phân hủy kỵ khí được thực hiện trong một phần.

Qua nghiên cứu đã chứng minh rằng quá trình lên men giống như một quá trình tính toán không hề lỗi thời.

Taûo (algae)

Tao cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy sinh học, nhưng những thách thức trong việc phát triển sức khỏe của nó ở vùng nước tiếp nhận phải được xem xét. Nếu không dùng để đo lượng nước dùng để lọc nước thì kiểm tra xem có vấn đề gì không nhưng cũng không đến nỗi tệ. Giai đoạn này xử lý nước ao nuôi. Ngày nay cần phải tập trung vào việc mất chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến.

Lựa chọn xử lý khách quan đo lường chất lượng của quá trình xử lý đã chọn.

XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BAÈNG VI SINH VAÄT

Xöû lyù nöôùc thaûi baèng vi sinh dính baùm trong moâi tröôøng hieáu khí (attached growth treatment process)

Trong một bộ định vị, các gói dữ liệu có diện tích dịch chuyển và tiếp xúc lớn nhất trong thiết bị có âm lượng lớn nhất ở một trạng thái nhất định. Nước được rải nhẹ nhàng trên bề mặt luống gieo hạt. Một quốc gia đứng sau xử lý sinh học có rất nhiều chất thải do sinh vật tạo ra cần được xử lý bằng chất thải rắn 2.

ĐẾN.

Phaân bieät taûi troïng caùc beå loïc sinh hoïc nhoû gioït. (caùc chæ tieâu thieát keá)

 • Xöû lyù nöôùc thaûi baèng vi sinh yeám khí trong moâi tröôøng caën lô löûng vaø moâi tröôøng vi sinh dính baùm

Việc giải độc nước thải bằng vi sinh vật kỵ khí trong môi trường đòi hỏi số lượng lớn và môi trường bị ô nhiễm vi khuẩn. Phân hủy sinh học hiếu khí là quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong nước của bào thai khi không có oxy. Khi đo BOD trong nước bào thai dưới 500 mg/l, bạn nên sử dụng quy trình xử lý gồm hai bước.

Đo lưu lượng nước từ hạ lưu qua bình trộn (UASB-Dòng bùn kỵ khí dòng chảy lên).

Hình 5.5. Sô ñoà caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa beå phaûn öùng yeám khí UASB 1
Hình 5.5. Sô ñoà caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa beå phaûn öùng yeám khí UASB 1

Soá lieäu kyõ thuaät töø keát quaû vaän haønh beå UASB vaø beå loïc yeám khí

 • Söï chuyeån hoùa ammonia baèng quaù trình nitrate hoùa sinh hoïc (conversion of ammonia by biological nitrification)

Quá trình xử lý đòi hỏi phải giữ nước trong bể phân hủy trong một thời gian dài trước khi quá trình xử lý mong muốn có thể diễn ra. Chuyển đổi amoniac bằng quá trình nitrat hóa sinh học (chuyển đổi amoniac bằng quá trình nitrat hóa sinh học). Nitrat là một quá trình tương tự (ví dụ, năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn đến từ quá trình oxy hóa các hợp chất chứa nitơ, chủ yếu là amoniac).

Qua quá trình thăm dò, vi khuẩn nitrat hóa sử dụng CO2 (carbon dioxide) thay vì carbon dioxide để tổng hợp thức ăn.

Quá trình nitrat hóa có thể được phân loại theo các loại oxy hóa carbon khác nhau liên quan đến quá trình oxy hóa nitrat. Quá trình oxy hóa carbon và nitrat làm tăng lượng carbohydrate: (a) chất dinh dưỡng sinh học cụ thể, (b) khoáng chất tổng hợp. Quá trình nitrat hóa có thể diễn ra trong tế bào đang hoạt động với hàm lượng sắt ngày càng tăng.

Thời gian của quá trình oxy hóa nitrat được xác định rõ ràng là thời gian dễ dàng nhất để mất năng lượng.

Hình 6.1. Quaù trình oxy hoùa carbon vaø nitrate hoùa taêng cöôøng chaát lô löûng : (a) sô ñoà loïc sinh hoïc taùch bieät, (b) sô ñoà phoái hôïp
Hình 6.1. Quaù trình oxy hoùa carbon vaø nitrate hoùa taêng cöôøng chaát lô löûng : (a) sô ñoà loïc sinh hoïc taùch bieät, (b) sô ñoà phoái hôïp

AÛnh höôûng cuûa nhöõng thay ñoåi moâi tröôøng vaø quaù trình hoaït ñoäng leân quaù trình nitrate hoùa taêng cöôøng lô löûng

 • Loaïi boû nitrogen baèng nitrate hoùa/phaûn nitrate hoùa sinh hoïc

Quá trình nitrat hóa làm tăng lượng carbon dioxide trong cùng giai đoạn như trong quá trình tiêu hóa được kích hoạt. Dư lượng rang có thể được sử dụng cho quá trình oxy hóa nitrat sau quá trình này để tăng lượng sử dụng cho quá trình oxy hóa carbon. Trong số tất cả các phương pháp được sử dụng để loại bỏ nitơ, nitrat được trộn lẫn.

Loại bỏ nitơ bằng quá trình nitrat hóa/tiêu hóa nitrat sinh học là một quá trình gồm hai bước.

Söï so saùnh vieäc löïa choïn quaù trình nitrate hoùa

Caùc toác ñoä nitrate hoùa ñieån hình tuøy theo nguoàn carbon

Các phân đoạn kết hợp được sử dụng cho các phân đoạn nitrat oxy hóa cacbon và nitrat anoxic. Do hiệu lực cao nên quá trình hòa tan nitrat nhanh chóng chậm lại. Một phần oxy bị oxy hóa được sử dụng để phản ứng với nitrat bị oxy hóa và loại bỏ nitrat bị oxy hóa (Hình 6.2 a).

Sử dụng metanol làm nguồn cacbon, quá trình phân hủy nitrat hai bước có thể đạt được như sau.

Moâ taû caùc heä thoáng phaûn nitrate hoùa taêng cöôøng keát dính

Lò phản ứng tầng sôi và thiết bị tiếp xúc sinh học quay (RBC) được sử dụng phổ biến nhất. Trong phần chất lỏng, nước được lọc qua một lớp vật liệu mài mòn, chẳng hạn như cát, cùng với nước để được vận chuyển đến trường chất lỏng. Việc sử dụng từng chất phụ gia sẽ làm tăng nhu cầu về một số loại thảm nhất định và mang lại khả năng sinh sản cao trong môi trường thử nghiệm.

Tay cầm phải có không gian và dễ vận hành.

KHÖÛ PHOSPHORUS BAÈNG CAÙC PHÖÔNG PHAÙP SINH HOÏC

 • Thoâng tin thieát keá ñieån hình cho caùc quaù trình khöû phosphorus baèn phöông phaùp sinh hoïc
 • Söï thuaän lôïi vaø baát lôïi cuûa caùc quaù trình loaïi thaûi phosphorus sinh hoïc
  • Vieäc khöû nitrogen vaø phosphorus keát hôïp baèng caùc phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc
 • Caùc thoâng soá thieát keá cho quaù trình khöû nitrogen vaø phosphorus keát hôïp
 • Nhöõng thuaän lôïi vaø baát lôïi cuûa quaù trình khöû nitrogen vaø phosphorus keát hôïp

Ưu điểm và nhược điểm của quá trình loại bỏ phốt pho sinh học. Quá trình 5 giai đoạn có thể được sửa đổi để tổng hợp nitơ và phốt pho. Bảng 7-4 so sánh các quá trình sinh học kết hợp không chứa nitơ và không chứa phốt pho.

Những bất lợi và cạm bẫy của quá trình nitơ và phốt pho không được che phủ.

Hình 7-2. Phaûn öùng theo töøng meû lieân tuïc öùng duïng cho khöû carbon, nitrogen vaø phosphorus
Hình 7-2. Phaûn öùng theo töøng meû lieân tuïc öùng duïng cho khöû carbon, nitrogen vaø phosphorus

CAÙC HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ TÖÏ NHIEÂN VAØ ÖÙNG DUÏNG

 • Caùc heä thoáng xöû lyù töï nhieân
 • So saùnh caùc ñaëc ñieåm cuûa vò trí ñoái vôùi heä thoáng xöû lyù töï nhieân
 • So saùnh caùc ñaëc tính thieát keá cuûa caùc heä thoáng xöû lyù töï nhieân
 • So saùnh chaát löôïng nöôùc ñaõ ñöôïc xöû lyù töø caùc heä thoáng toác ñoä chaäm, ræ nhanh vaø chaûy traøn maët ñaát
  • Nhöõng nghieân cöùu cô baûn trong vieäc aùp duïng heä thoáng xöû lyù töï nhieân
 • Caùc thaønh phaàn ñieån hình cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït chöa xöû lyù

So sánh đặc điểm cơ bản của hiv thông khí tự phát. Xử lý nước bằng ao thông thoáng, thông gió tốt cũng có hiệu quả. Nghiên cứu của cô về việc sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên.

Có thể đi theo con đường di chuyển trong bầu không khí tự nhiên.

Hình 8.1. Caùc phöông thöùc phaân taùn nöôùc thaûi
Hình 8.1. Caùc phöông thöùc phaân taùn nöôùc thaûi

Hình ảnh

Hình 4.1: Caáu truùc teá baøo döôùi kính hieån vi ñieän töû
Hình thöùc phaùt trieån toång quaùt cuûa vi khuaån trong nuoâi caáy ñöôïc moâ taû qua ñoà thò, qua ñoà thò ta thaáy söï phaùt trieån cuûa vi khuaån traûi qua 4 giai ñoaïn, moãi moät giai ñoaïn töông öùng vôùi moãi soá löôïng vi khuaån khaùc nhau
Hình 4.3. Ñöôøng bieåu dieãn söï taêng sinh khoái cuûa vi sinh vaät
Hình 4.4. Söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät trong nöôùc thaûi
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

• Phong hoùa taïo neân vaø thay ñoåi moâi tröôøng, nhöng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi laøm gia taêng phong hoùa treân vuøng ñaát deã toån thöông, laøm suy thoaùi