• Không có kết quả nào được tìm thấy

Xây dựng website Hellen Tea and Coffee

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Xây dựng website Hellen Tea and Coffee"

Copied!
112
0
0

Văn bản

Cơ quan công tác: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Nội dung giảng dạy: Xây dựng website trà và cà phê Hellen. LỚP MẪU BÌNH LUẬN GIẢNG VIÊN Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Xuân Hương. Nội dung giảng dạy: Tìm hiểu thông tin và hoạt động của quán Hellen Tea & Coffee.

Tôi đề nghị cho phép sinh viên Trần Duy Hải bảo vệ đồ án tại Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin. Nguyễn Thị Xuân Hương, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hải Phòng, người đã nhiệt tình hướng dẫn và tư vấn cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Mục tiêu đề tài

Giải pháp và cách thực hiện đề tài

Tìm hiểu về Hellen Tea & Coffee

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, viết tắt là RDBMS) hoạt động theo mô hình máy khách-máy chủ. MySQL là cơ sở dữ liệu có giao diện trên Windows hoặc Linux, cho phép người dùng thực hiện các thao tác liên quan. Đồ uống được lưu trữ trực tiếp trong cơ sở dữ liệu và dữ liệu vật lý trên máy chủ.

Các bài viết được lưu trữ trực tiếp trong cơ sở dữ liệu và trong dữ liệu vật lý trên máy chủ. Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và sẽ tự động tăng khi có tài khoản mới được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và sẽ tự động tăng khi Thanh trượt biểu ngữ mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và nó sẽ tự động tăng lên khi một mục mới được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và nó sẽ tự động tăng lên khi đồ uống mới được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và nó sẽ tự động tăng khi một danh mục mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 26+ có kiểu dữ liệu Boolean cho phép điều chỉnh bật hoặc tắt các vai trò. Bộ điều khiển có khả năng nhận và xử lý các yêu cầu hoặc dữ liệu được gửi từ người dùng bằng phương thức GET hoặc POST. Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Công nghệ thông tin Chuyên ngành 37 Và đây chính là hàm InsertData() trong mô hình nhận dữ liệu gửi từ.

Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 45 Sau khi dữ liệu được submit từ form add_bannerslider, hàm InsertData() sẽ được gọi để nhập sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu. Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Công nghệ thông tin chuyên ngành 51 Vì bài viết có nhiều dữ liệu cần nhập hơn các phần khác nên hình dạng của phần này sẽ được làm lớn hơn. Ví dụ: khi người dùng yêu cầu hành động xem danh sách các tài khoản hiện có trong cơ sở dữ liệu.

Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Khoa Công nghệ thông tin 80 Sau khi lấy dữ liệu trong các bảng bằng hàm getAllData(), chúng ta sẽ hiển thị ra màn hình bằng vòng lặp foreach( ).

Hình 1.1: Cấu trúc website
Hình 1.1: Cấu trúc website

Ý nghĩa

TỔNG QUAN

 • Tổng quan về World Wide Web
  • Khái niệm
  • Cách tạo ra website
  • Trình duyệt web (web Client hay web Browser)
  • Webserver
 • Tổng quan về Html-Css
  • Giới thiệu về html
  • Giới thiệu về Css
 • Ngôn ngữ PHP
  • Định nghĩa PHP
  • Lý do nên dùng PHP
  • Hoạt động của PHP
  • Tổng quan về PHP
  • Hàm trong PHP
  • Biểu mẫu PHP
  • PHP OOP(Object-Oriented Programming.)
  • Session và Cookie
 • My SQL
 • Giới thiệu về Bootstrap
  • Bootstrap là gì?
  • Lịch sử của Bootstrap
  • Tại sao nên sử dụng Bootstrap?
  • Cấu trúc và tính năng của Bootstrap là gì?
 • Giới thiệu về jQuery
  • Định nghĩa về jQuery
  • Tại sao nên chọn jQuery
  • Cài đặt tích hợp jQuery vào website
  • Cú pháp jQuery
 • Tìm hiểu về mô hình MVC
  • MVC là gì?
  • Các thành phần trong MVC
  • MVC làm việc như thế nào?
  • Ưu điểm và nhược điểm của MVC

Trình duyệt web là một công cụ để truy cập dữ liệu trên Internet và là phần mềm có giao diện trực tiếp với người dùng. Mã PHP yêu cầu máy chủ gửi dữ liệu thích hợp (mã HTML) tới trình duyệt web. RDBMS là phần mềm hoặc dịch vụ dùng để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng cách quản lý mối quan hệ giữa chúng.

Nếu ứng dụng có quy mô lớn, bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu có quy mô lớn như: Oracle, SQL Server, v.v. Để thao tác hoặc xử lý dữ liệu trong chính cơ sở dữ liệu, chúng tôi sử dụng các ngôn ngữ lập trình như: PHP, C++, Java, Visual Basic, v.v.

THIẾT KẾT BACK-END, FRONT-END

Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và sẽ tự động tăng khi hình ảnh mới được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khóa chính là ID, kiểu dữ liệu là số nguyên và sẽ tự động tăng khi có vai trò mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Hình 2.3: Bảng BannerSlider Mô tả bảng thanh trượt biểu ngữ (BannerSlider):
Hình 2.3: Bảng BannerSlider Mô tả bảng thanh trượt biểu ngữ (BannerSlider):

Lược đồ quan hệ

Mô hình thực thể E-R

Mô hình liên kết dữ liệu

Sơ đồ phân rã chức năng

Phân tích cấu trúc thư mục

 • Controller
 • Model
 • View

Mô hình là các đối tượng như đồ uống và vật phẩm chứa các hàm thực thi các câu lệnh SQL cho phép thêm, xóa và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Các lệnh để kết nối với cơ sở dữ liệu nằm trong tệp DBConnect.php trong thư mục Model. Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Công nghệ thông tin Chuyên ngành 33 View là các mã HTML, CSS và JS tạo ra giao diện mà người dùng sẽ nhìn thấy (Front-end).

Hình 2.14: Cấu trúc thư mục Model
Hình 2.14: Cấu trúc thư mục Model

Xây dựng Back-end

 • Các chức năng quản lý đồ uống
 • Các chức năng quản lý Banner Slider
 • Các chức năng quản lý bài viết
 • Các chức năng quản lý tài khoản
 • Các chức năng đăng nhập và phân quyền

Xây dựng Front-end

 • Trang chủ
 • Thanh điều hướng
 • Trang danh sách đồ uống
 • Trang danh sách bài viết
 • Banner Slider
 • Footer

Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 74 Giao diện website được tạo bằng file index.php trong thư mục helentea/view/home. Khi người dùng không gửi các yêu cầu khác ngoài trang chủ, bộ điều khiển index.php trong thư mục chính sẽ được gọi. Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 75 Ngoài ra, nếu người dùng yêu cầu trang giới thiệu (about) hoặc trang liên hệ (contact), view about.php hoặc contact.php sẽ được gọi.

Nếu hành động mà người dùng yêu cầu là 'danh sách', chúng tôi sẽ kiểm tra xem người dùng đã tìm kiếm danh mục đồ uống chưa. Bằng cách này, chúng ta có thể hiển thị tất cả đồ uống hoặc một nhóm đồ uống cùng loại trên màn hình. Hình ảnh sản phẩm được gói trong thẻ và có đường dẫn (href) gọi bộ điều khiển 'đồ uống' và hành động 'chi tiết', cùng với biến 'id' có giá trị bằng với giá trị ID của đồ uống tương ứng.

Bộ điều khiển sẽ lấy đồ uống theo ID bằng hàm getDataByID($tblTable,$id), chúng ta cần truyền hai giá trị: tên bảng và . Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 81 Hàm getDataByID() có chức năng thực thi câu lệnh SELECT * FROM sql. Ảnh bên dưới là giao diện được thiết kế của trang chi tiết đồ uống, hiển thị các thông tin chi tiết về đồ uống như tên, giá cả và mô tả.

Bộ điều khiển sẽ hiển thị các bài đăng theo id bằng hàm getDataByID($tblTable,$id), chúng ta cần truyền vào hai giá trị: tên bảng và . Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 85 Hình ảnh bên dưới là giao diện trang chi tiết món hàng, hiển thị thông tin chi tiết món hàng như tên món hàng, mô tả ngắn gọn, nội dung, nội dung và thanh trượt banner được đính kèm phía trên cùng của món hàng. bài viết. Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 88 Em dùng href để chỉ định các trang như: Trang chủ, Bài viết, Đồ uống, Giới thiệu, Liên hệ để người dùng có thể điều hướng đến các trang này ngay cả khi xem phần cuối website.

Hình 2.85: Thiết kế giao diện trang chủ
Hình 2.85: Thiết kế giao diện trang chủ

DEMO WEBSITE

Demo Back-end

Sinh viên: Trần Duy Hải - Lớp: CT2001C - Chuyên ngành Công nghệ thông tin 90 Giao diện đăng nhập với quyền Admin. Giao diện khi người dùng đăng nhập với tư cách nhân viên (nhân viên), khi nhấn vào mục “Danh sách tài khoản” nhân viên sẽ không thể xem hoặc thêm, sửa, xóa tài khoản.

Hình 3.3: Giao diện trang danh sách đồ uống
Hình 3.3: Giao diện trang danh sách đồ uống

Demo Front-end

 • Demo trang chủ
 • Demo trang bài viết
 • Demo trang đồ uống
 • Demo trang giới thiệu
 • Demo trang liên hệ

Giao diện chân trang hiển thị bản đồ chỉ đường đến nhà hàng và các thông tin liên quan. Nhấn “MUA NGAY” sẽ mở ra trang nhà hàng Foody giúp khách hàng đặt mua sản phẩm. Về cơ bản tôi đã hiểu quá trình tạo một trang web bằng ngôn ngữ lập trình mới.

Xây dựng trang sau với giao diện thân thiện, từ ngữ dễ hiểu và dễ sử dụng cho người dùng. Đồng thời tạo ra các chức năng quản lý nội dung giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý. Xây dựng tính năng phân quyền người dùng khi đăng nhập để quản lý nội dung.

Xây dựng trang front-end giúp cung cấp những thông tin cần thiết cho website quán cà phê. Xây dựng website hiển thị nội dung linh hoạt để cửa hàng dễ dàng cập nhật sản phẩm, hình ảnh, bài viết. Thiết kế giao diện với màu sắc và bố cục hài hòa tạo cho người dùng cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên kết quả thực hiện vẫn còn một số hạn chế. Trang web còn nhỏ, chưa có chức năng tìm kiếm nội dung, chức năng đăng ký, đăng nhập và chức năng trò chuyện trực tuyến với người dùng. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục phát triển website để đáp ứng những yêu cầu cấp thiết và thân thiện với người dùng.

Hình 3.12: Giao diện trang bài viết
Hình 3.12: Giao diện trang bài viết

Hình ảnh

Hình 2.19: Thiết kế giao diện chức năng thêm mới đồ uống
Hình 2.20: Mã nguồn giao diện chức năng thêm mới đồ uống
Hình 2.23: Thiết kế giao diện chức năng hiển thị danh sách đồ uống
Hình 2.24: Mã nguồn chức năng lấy dữ liệu trong bảng
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hình 23: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thông tin người dùng.. - Chọn chức năng quản lý người dùng. - Trên gridview hiển thị danh sách các người dùng của

Kỹ năng: Biết máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình, biết mô hình hoạt động của máy tính: nhận thông tin, xử lí thông tin và xuất thông tin;

Khi xác định đƣợc vị trí địa lý hiện tại và những vị trí mình đã đi qua trên bản đồ, ngƣời sử dụng có thể kết hợp với chức năng hiển thị thông tin giao thông để

Viết vào chỗ … những thức ăn, đồ uống và đồ dùng có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống trong các hình dưới đây.. Đánh dấu x vào ô □ dưới hình vẽ những thức ăn, đồ uống

- Chức năng thông tin và chỉ dẫn Chức năng thông tin và chỉ dẫn của thương hiệu được thể hiện ở chỗ, thông qua hình ảnh, ngôn ngữ hoặc các dấu hiệu khác như

Một hệ thống các Website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhauC. Câu 9: Các hoạt động của quá trình

Cung cấp cho Bên quản trị website VJOL các thông tin về Tạp chí để hiển thị lên trang thông tin riêng của Tạp chí trên website VJOL, gồm: thông tin về giấy phép

- Nhận biết máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình.. - Nhận biết mô hình hoạt động của máy tính: nhận thông tin, xử lí thông tin

CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Đoàn Phan Tân Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quá trình hình thành và phát triển