• Không có kết quả nào được tìm thấy

Y-%$e/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Y-%$e/"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

BO GrAO DUC VA DAO TAO TRUoNG DAr Hoc N0nc lArvr

THANH PHO HO CHI MINH

fp. UA Chi Minh, ngdy 65 thdng ]- ndm 2013 s6: 1tf$! iQE-DHNL-Dr

QUYET DINH

V/V Cdng nhfn tlpt chuAn dAu ra ngo4i ngir kh6ng chuy6n - Ti6ng Anh

HrEU TRrtOr\c rRrtoflc DAr HQC NONC lAVr Tp.Ho CHi MrNH Cdn cf Quyt5t dinh s6 5812010/QD-TTg ngdy 22 thSng 9 ndm 20IO cria Thri

Tu6ng Chinh phri vO vi6c ban hdnh "DiAu lQ Truong Dai hgc"..

Cdn cir Quy chtf Edo t4o dai hoc vd cao ding chinh quy theo hQ th6ng tin chi Ban hdnh kdm theo Quytit dinh sO 43l2OO7IQE-BGDDT ngdy 15 thSng 8 ndm 2007 cria B0 truong BO gi6o dpc vd Ddo t4o;

Cdn cf vdo Quytit ttinh sO tOflqE-DT-DHNL ngey A thdng 2.ndm 20ll c:ua Hi6u tru6rng truo|B Dai hoc N6ng Ldm TP.HCM vC ban hdnh chudn d6u ra ngogi ngfr kh6ng chuy6n-Ti6ng Anh cho sinh vi6n dpi hgc vd cao ding hQ chinh quy theo hQ th6ng tin chi;

Cdn cri ktit qu6 kj,thi d6nh gi6 chuAn dAu ra Ti5ng Anh tO chric ngey 02 th6ng 6 ndm 2013;

Xdt dA ngh.i ctra HQi d6ng d6nh gi5 k6t qui ngdy 191612013.

" QUYET EINH:

Didu 1: Nay c6ng nh4n d4t chuAn dAu ra ngopi ngft khdng chuy€n - Ti6ng Anh cho t04l sinh vi6n c6 tOn trong danh s6ch dinh kdm .

Did;u 2: Sinh vi6n c6 t6n trong danh s6ch dugc x6t miSn hai hgc phAn ti6ng Anh diAu ki6n (Anh vdn I vd Anh vdn2) theo quy dinh tai khoin 2 diAu 1 cua Quy6t Ainn sO 163/QD-DT-DHNL ngay 14 thing2 ndm20lI cta Hi6u trucrng trudng Dpi hgc N6ng L6m TP.HCM.

Didu 3: Cdc Ong Trucrng Phong Ddo tao, Truong Khoa/BQ m6n, Thri trucrngcirc don.vf li6n quan vd c5c sinh vi6n c6 t6n trong danh s6ch chiu tr6ch nhiQm thi hdnh quy6t dinh ndy.

Y-%$e/

cgNG HOA XA HQr CHU NGHIA VrET NAM

DQc lfp - Tq do - HSnh phfc

Noi nhQn:

- Nhu di6u l;

- Luu DT. HC.

POS.TS. Huinh Thanh Hdng

(2)

I r0424069 Vucrng Thi Phuong Th6o 21112189LTlOQL 2 08166127 M4c L6 Edng Phong 07103190CDO8CQ

-J 09363038 Phpm Thi Nh0t Di6m 22109191CDO9CA 4 09363040 Hui,nh Thi MV Di6u 18l0U9l CDO9CA 5 09363 148 HO Hiru Phric 0910U90 CDO9CA 6 09363248 Vfr Thi Tuv6t rU07l90 CDO9CA 7 0936325r Ddne Thi Tucrns

UUr99r

CDO9CA

8 09363283 Neuy6n Thi Trans r5105191CDO9CA 9 093330t2 Ducyng Thi Hdne 6nh 20107190

cD09cQ

1 009333024 Trdn Quang Duns r5l0U89 CDO9CQ 1 l 0 9 3 3 3 1 0 9 Neuy6n Thi Phucme r0107190CDO9CO t 2 09333134 Neuy6n Hiru Thanh t4108191 CDO9CO 1 30 9 3 3 3 1 3 I LC H6ne Thanh r0107188CDO9CO I 4 09336099 Nguy6n Chi Linh 2 6 l r v 8 6 CDO9CS 1 5 1 0 3 6 3 0 1 0 Mai Thi Thanh Chdu 24102192 CDlOCA I 6 r0363023 Pham Tinh Vdn HA 29106192CDlOCA I 7 10363034 Nguy6n Thi MV Hanh 7 1 5 1 1 9 9 2CDlOCA 1 8r0363r52 V6 Qu6c Hdu 29/09/9r CDlOCA T9 t0363143 Trdn Thi Hi6n r4/12/92C D I O C A 2 0r0363042 LO Neuv6n CAm Huy6n r4102192CDIOCA 2 l r 0 3 6 3 0 0 3 Trdn Ou6c Khai 20ltU92 CDlOCA 22 r 0 3 6 3 0 4 0 Neuy6n Thi MV Kh6nh 17109192CDIOCA 2 3ra363t23 Mai Mi Le 8lslt991 CDlOCA 24 1 0 3 6 3 0 6 1 LO Hodne Thi6n Nedn 4 l r 2 l r 9 9 lCDlOCA 2 5r0363077 Phan Thi f Nhi 05109192CDlOCA 26 1 0 3 6 3 0 8 6 Linh Til Phuone 281r0192CDlOCA 271 0 3 6 3 1 0 4 Nguy6n Thi Kim Tuy6n 25102192CDlOCA 2 8 10363220 Trucvng Thi Huv6n Th6o 8l11l1992CDlOCA 29r0363094 Vucrne Thi Thuv r5107192CDIOCA 3 0 r0363194 Hui'nh Thi Huv6n Trans 24105192CDlOCA 3 l 10363064 Nguy6n Thi Anh TrAm 021r0192CDIOCA 3 2

r0363t2r

Hoirne Thi Thu TrAn

r5l0v9r

CDIOCA

a a

J J r0363t28 Dinh Thi Thirv Vdn r0l2l1992CDlOCA 3 4 1 0 3 6 3 1 1 5 Bti Thi MV YOn 13106192CDlOCA 3 5r036320s Neuy6n Thi Kim Y6n 24/08/92 CDlOCA

DANH SACH SINH VIEN DAT CHUAN DAU RA TIENG ANH 81 (Banhdnhkdmtheoquyetdinhs6 l$5! tyngdy ob / 7 /2013)

(3)

Nsav-'sTI

3 6 10344008 Nguy6n Thanh Huy r0107192CDlOCI 3 71 0 3 3 3 0 0 6 Nguy6n Thi Kim Anh U 5l t992 C D l O C Q

3 81 0 3 3 3 I 1 4 Nguy6n Thi Thuv Hine 28t07 /92 CDlOCO 3 9 1 0 3 3 3 0 5 0 Le Thi Ki6u Loan 41711992C D l O C O 40 1 0 3 3 3 0 5 7 Nguydn Thi Bdns Nhi 211r0192C D l O C O 4 1 r0333027 TrdnThanh Phons 27 /01/92 CDlOCO 42 1 0333 1 08 Hui'nh An Phu6c tDl5lt99l CDlOCO 43 1 0 3 3 3 0 0 4 Nguy6n Thi Cdm Til 24106192CDlOCQ 44 10333r4r Nguv6n Thi Thu 9/r2t1992CDlOCQ 4 5 1 0 3 3 3 0 8 8 Trdn Thi Neoc ThuO 20/02/92 C D l O C O 46 10333r43 Trinh Thi MV Trans 29/r0t92 C D I O C O 47 10336002 Trdn Thi Truc Anh 26105192C D l O C S 4 8r0336123 Nguv6n Thanh Dat 2U07192 C D l O C S 49 r 0 3 3 6 0 1 5 Mai Thi Mtme

2tr0t199r

C D l O C S 5 0 1 0 3 3 6 0 1 2 ThOi Nhdt Nam 0U06192 C D l O C S 5 l t0336046 Hui,nh Nft H6ne Ph6t

26lrv92

CDlOCS 5 2 1 0 3 3 6 0 6 0 Nguy6n Thi Kim Sinh r0t8/r991C D l O C S 5 3 09t4tt14 Pham Minh Ti€n

UrUr99r

C D l O C S 5 4 10329014 Nsuy6n Duy Hi6n 1,2/05192CDlOTH 5 5 10329046 Pham Thi Hi6u Nhi6n 02l0U9l CDlOTH 5 6 10329051 DO Thi Nhu Qui,nh 0 2 l r l l 9 2 CDlOTH 5 71 0 3 2 9 0 s 0Nguy6n Thi Ngoc Thu6n 19l0sl92 CDlOTH 5 8 I 1 3 6 3 1 0 1 Bii Vbn Ducms 71911993C D l I C A

s9

t1363072 Ducrng Thi Hanh 01106193C D l I C A 60 r 1363 1 84 Vuong Thi Le Hine 14104193CDl ICA

6r

11363036 Trdn Thi Phucrns Hoa 23t03t93C D l l C A 62I 1 3 6 3 1 0 6 Pham Thi Huv6n r6t08t93 C D l l C A 63 r 1 3 6 3 1 8 8 Neuv6n Thi LC L U 3 l t 9 9 3C D l lC A 64 11363133 Neuy6n Thi Hui,nh Mai 0 4 l r U 9 3 C D I l C A 65 1 1 3 6 3 1 5 1 Edo Thi Trric Mai 0810U93 C D I lC A 66r 1 3 6 3 0 7 3 Trinh Thi Kim Nsoc 04102192C D l l C A 67 I 1 3 6 3 1 3 0 Trinh H6ne Nhdn 13/12/93 CDl ICA 6 8 1 1 3 6 3 0 5 1 Neuv6n Thi Nhuns 28/03/93 C D l l C A 69 I 1 3 6 3 0 8 3 Thi Thi My Phune a5107193C D l l C A 70r13632t9 DO Thi Thu Sucrng 25102192C D l l C A

7r

I 1 3 6 3 1 6 1 Trucrng Thi Thanh Tuy€n 3U07193 C D l l C A 72r1363120 Nguy6n Thi Tuy6t 21211993C D I lC A 73 I 1 3 6 3 0 8 2 Nsuy6n Hodne Thanh rt/04/93 C D l l C A 74 r 1363 169 Trucmg Thi Thu Th6o 21110193C D l 1 C A

(4)

:r,;i:

7 5r1363t02 Trdn Thi Thu Th6o r 2 l r U 1 9 9 2C D l 1 C A 76r 1 3 6 3 t 6 2 Nsuy6n Thi Neoc Thucrne 2 7 l r U 9 3 C D l 1 C A 77 t1363206 Dinh Thi Trans r017lt990C D l l C A 7 8r1363047 Nsuy6n Thi MOng Trinh 81311993C D l l C A 79 l 1 3 4 4 0 3 8 Ldm Tudn Ouanq 04nU93 C D l l C I 8 0 t1344036 D6 Vdn Thdne r6103193C D l l C I 8 1r1333170 Nguy6n Thdnh Dat r4102193C D l l C O 82 11333t74 Nguy6n Vin H|u r0107193C D l 1 C O 8 3 1 1 3 3 3 0 5 0 LO Neoc Hi€n U6l1993 C D l l C O 84r1333152 Ddne Minh Hodng 13lr0l93 C D 1 l C O 8 5rt333049 Lucmg Minh Hoane 27108193C D l l C Q 8 6 1 1 3 3 3 1 7 8 Hd Nhu Huv6n 17102193C D l l C Q 8 7 11333t79 Nguy€n Thi Neqc Huy6n 04107193C D l l C O 8 8r 1 3 3 3 0 9 8 Pham Neoc Anh LAm 81611993C D l l C O 89r 1 3 3 3 1 5 5 HO Kh6nh Linh 2 0 l t U 9 2 C D l 1 C O 90 1 1 3 3 3 1 8 3 Vf, Kim NgAn 4 l r U 1 9 9 3C D l 1 C O 9 l r 1 3 3 3 1 8 8 Trucrng Thanh Phone 6181t992 C D l l C O 92 r 1 3 3 3 1 8 9 LO Thanh Phric sl4lt993 C D l l C Q 93 I 1 3 3 3 0 9 9 L6 Nguv6n Thanh Phu6c 28tr0t93 C D l l C Q 94 I 1 3 3 3 1 4 5 Nguy€n Thirv Ou'inh r 0 l U 1 9 9 3C D 1 1 C Q 95 I 1 3 3 3 1 6 1 TrAn Thi 6nh Tuv6t 281t2193 C D l lC O 96 11333206 Le Thi Thuy Trans t 9 l t U 9 3 C D I lC O 97 I 1 3 3 3 2 0 8 Nguy€n Ngoc 86o TrAm 7181t993C D l l C O 9 8r1333125 Hui'nh Thi Mai Trinh 24lrv92 C D I lC O 99 11333210 TsAn Ti€u Vi 23/t0/92 C D l l C O 1 0 01 1 3 3 6 0 8 6 Hui'nh Phuone Duy t5/02/93 C D I lC S

r 0 l

tt336143 Le Thi Nea r8t02t93 C D I lC S

r02

rr336034 Nguy6n Thi H6ne Nhuns rU06l93 C D I lC S

r03

I 1 3 3 6 1 8 3 Neuy6n Thi Lam Thuv6n 30109193C D l 1 C S 1 0 411329020 Nguy6n Hii Ding 06108193C D 1 l T H r 0 5r1329055 Nguydn Thi MQn 2 8 l r U 9 2 CDl ITH

r06

11329074 Nguy6n C6ne Minh 01/04/92 C D l l T H 107 r 1 3 2 9 0 8 0 Nguy6n Kim Ned 27105193C D 1 l T H 1 0 8r 1 3 2 9 0 8 1 Nguy6n Thi Tuy6t Nedn 30109193CDl ITH 1 0 9t 1 3 2 9 t t 2 Nguy6n Thi Neoc Tuy6n 3U03193 C D l l T H 1 1 0r2344198 Cai Trung Kiet 2010U93 CDIZCI 1 1 107rt5003 Hui'nh Chucrne 20t10t89 DHOSCB t 1 207r18009 Phan Vdn Loi 08/04/89 DHOSCK 1 1 30 8 1 1 7 1 0 6 Trdn Vdn Lons 1 0 / 1 1 / 1 9 8 9DHOSCT

(5)

I t 4 0 8 1 3 1 1 8 7 Huj'nh Ngoc Til 04104189DHO8CH 1 1 508 1 30020 Nguy6n Nggc Phuong Duy 031071t989DHOSDT 1 1 60 8 1 3 0 0 6 5 EO Vdn Phric 2t211989 DHO8DT

rt7

07r2308s Hodng Thi Thanh Huy6n 03102188DHO8KE 1 1 807r14090 Danh Pho 1 s l 1 0 / 8 8 DHOSLN

n 9

07 14600r An Tudn Anh 26tr0/89 DHO8NK t20 07t46016 Eodn Thi Thu Hi6n 20t0U88 DHOSNK I2l 08146t94 T6ng Thach Trudng Thi6n 0 l / 0 r / 8 8 DHO8NK

r22

0 8 1 4 1 0 4 3 Bii Phuone Th6o 41911990DHOSNY 1230 8 1 5 4 0 5 8 Vfr Vdn Todn

rUr0l90

DHOSOT 12407124072 Truong Cdne Nam 20102/88 DHO8OL 12508t24r02 Hui'nh Vdn Vfi I 190 DHOSQL t26 08r49073 LC VU Nhat Lons 29t09t90 DHOSQM

r27

08r49214 Vfi Hiru }]ai 2U03189 DHO8QMG 1280 8 1 4 7 0 0 6 TrAn Tudn Anh 05109190DHO8QR

r29

0 8 1 4 7 0 8 7 E6 Duv Hui'nh 25107/90 DHOsOR

r 3 0

08 147 1 55 Trucrng Minh Quang 2Ur0l88 DHO8OR t 3 l 07 t22082 Phan Vfi Long 20102188 DHO8QT t32 08126144 Hui,nh Thi Nhdn 20103/90 DHOSSH

r33

0 8 I 5 8 0 8 0 H6 Thi H6ne Lam 26t08t89 DHO8SK 1340 8 I 3 8 0 0 5 Giang Thanh Hodng 21102190DHOSTD 1 3 50 8 1 1 2 0 4 8 Pham Thi Thuv Ducrng 91311990DHOSTY 136081r22t0 Vd Hui,nh Phirc 07105/90 DHOSTY

r37

08rr22t9 Trdn Duv Phu6c a9106190DHOSTY 1 3 808rt2252 Duong C6ne Thine 18/08/90 DHO8TY

r39

0 8 1 1 2 3 3 7 Pham Xudn Vinh 2U t0l90 DHO8TY 1 4 00 9 1 2 5 0 0 5 Doirn Ngoc Anh 24lt2l9l DHO9BO t4l 0912509s Hodng Thi Thu Nga 6l2lr99r DHO9BO

r42

0 9 1 2 5 1 8 6 Hui'nh Thi Minh Trdm 2 0 l t l / 9 1 DHO9BQ 14309t45039 Ta Thi 6nh Hoc 2s108190DHO9BV

r44

09r4504s Dodn Cao KOn 051r0/91DHO9BV

14509t4s095 Ldm Thi Thanh Tdm 25107/89 DHO9BV

r46

09r45129 Tri6u V6n Tu t4103/91 DHO98V

r47

09r45104 Neuv6n Phri Thanh 231t0/91 DHO9BV

r 4 8

0 9 1 1 5 0 1 1 Trdn Thi Thu He 301t0/91 DHO9CB

r49

0 9 1 1 5 0 1 3 Nguy6n Thi Thirv Hdne r6l0319l DHO9CB 1 5 00 9 1 1 5 0 1 9 Mai Thi Hu6 07103/9rDHO9CB 1 5 10 9 1 1 s 0 3 3 Nguy€n Thi Tuy6t Nhi 8t4n99l DHO9CB

r52

091 1 s049 TrAn Quang Thach 13lr0l90 DHO9CB L

(6)

1 5 30 9 1 1 5 0 4 5 Mai Thdnh Thao t 9 l r t / 9 1 DHO9CB t540 9 1 1 5 0 4 8 Vd Thi Huone Th6o 13l0719r DHO9CB

r55

09t19002 Neuv€n Thi Neoc 6nh t0ltU9l DHO9CC 1 5 60 9 1 1 9 0 1 0 Ducrng Nggc Gi6n 03/09/88 DHO9CC 1570 9 1 1 9 0 1 5 Neuy6n Thi Nhune Huy6n

08lrU9r

DHO9CC 1 5 80 9 1 1 9 0 1 8 Trdn Thi He Linh 06lr019l DHO9CC t59 09119023 Lucrne Mai Oui'nh 0210319rDHO9CC 1 6 009r19027 Mai Vdn Thfc 02108191DHO9CC 1 6 10 9 1 s 3 0 I 5 Trdn Minh 20103191DHO9CD

r62

0 9 I s 3 0 6 s LO Thanh Nha 24104191DHO9CD

r63

09r53022 Neuv6n Ti6n Ouv6t 02106190DHO9CD r6409 I 53028 HO Minh Thtic 27103190DHO9CD

r65

0 9 1 1 8 0 1 8 Nguy6n Tdn Tin 18l04l9l DHO9CK r660 9 1 1 1 0 0 8 D6 Vdn Dfrns 02109191DHO9CN

r67

0 9 1 I 1 0 1 8 Vfr Vdn Hi6n 20112190DHO9CN 1 6 80 9 1 1 7 0 1 3 V6 Thanh Minh Chfnh

r2t3/r99r

DHO9CT r690 9 1 1 7 0 9 1 Neuy6n ThO Lac 24/t2t9l DHO9CT t70 0 9 1 1 7 1 1 6 Doirn Minh Neuy6n r5/09/91 DHO9CT t 7 l :0 9 1 1 7 1 5 6 Neuy€n Ouans Tdn 27t06t9r DHO9CT 1 7 2091 17209 Nguy6n Hodng Tuy6n 2710519rDHO9CT 173091 1 716r Ddne Minh Th6o 26107189DHO9CT t74 09t17220 LO Quane V6 r410v91 DHO9CT 1750 9 1 3 1 1 0 0 Hodne Vfi Hda 24/tt/91 DHO9CH 176091 s 1047 Nsuy6n Duy Linh

Ur0lr99r

DHO9DC 1 7 709r48203 Kim Thi Minh Thi I 190 DHO9DD 1 7 80 9 1 s 7 0 8 0 Nguy6n Nsoc Htmg 13l0419r DHO9DL 17909rs72tl LC Oudc Trung 3010419rDHO9DL 1 8 00 9 1 3 0 0 3 0 D6 Manh Hirne 0710s189DHO9DT

r81

0 9 1 3 0 0 5 4 Qu6ch Minh Nam 18l04l9r DHO9DT 18209130077 Neuv6n Nsoc Tdn 2010919rDHO9DT

r 8 3

0 9 1 3 0 0 7 8 L€ Neuy6n Th6i r610719rDHO9DT 1 8 40 9 1 3 0 0 8 0 Luu Vdn Thdns 2 5 l r 0 1 9 rDHO9DT

r 8 5

0 9 1 3 0 1 0 3 H6 Xudn Anh Vfr 02104191DHO9DT 1 8 609r42069 Neuy6n f Nha

r0lr2l9r

DHO9DY 1 8 709t42tt0 Tt Minh Tin 2610319r DHO9DY 1 8 809r42106 Hodne Thi Thu Thriv 0t/r0/91 DHO9DY r 8 908142195 Bach Nsoc Thi6n Trans 0110v90 DHO9DY

r90

09t42t35 L6 Xudn VV 2010519rDHO9DY 1 9 109134024 LC Hiru Phu6c 29/03/9r DHO9GB

(7)

r92

09134026 Neuydn Vdn Thinh

616lr99r

DHO9GB 1930 9 1 3 4 0 1 0 Nguy6n Thi Thanh Thriv r4102191DHO9GB 19409134012 Ddo Chdu Thdn Thucrng I5l0919l DHO9GB 1 9 50 9 1 3 4 0 3 0 Mai Ou6c Tri r6l0919r DHO9GB 1960 9 1 3 4 0 1 5 Trdn Tudn Vi6t 18lr2l9r DHO9GB t97 0 9 r 3 9 0 0 5 Pham Thi Vdn Anh 21911991DHO9HH 1 9 80 9 1 3 9 0 8 9 LO Kh6nh Linh 26/09/9r DHO9HH

r9909139253 Ndng Xudn Ouang 20104188DHO9HH 200 09139221 Phan Vdn Tudn 61411990DHO9HH

20r

0913920r Nsuy6n Dinh Tri t U t U 9 l DHO9HH 202 0 9 1 2 3 0 8 9 Trdn Cao Phucrns Nam 0 2 l t U 9 l DHO9KE 20309t23r15 Ne6 Thi Ki6u Oanh 13l0619rDHO9KE 20409r23127 Nguy6n Thanh Sans 2010819rDHO9KE 205 09123186 Trdn Th Tuy€t Trinh

rUr0lr99c

DHO9KE 206 09r23199 Trdn Th Thanh Vdn

r0l3lr99r

DHO9KE 20709123201 Pha- Xudn Vons 1 2 / r t / 9 1 DHO9KE 208 09120017 Trdn Thi Hoa Mv 3121r991DHO9KT 209 09120071 N6ne Vdn Th6i 24t08t8s DHO9KT 21009rr4023 LO C6ng Hirne r5105191DHO9LN 2tl 09114047 Nguy6n Minh Phuqne 20108191DHO9LN 2t2 09r14066 Nguy6n Thdnh Trung 2210419r DHO9LN

2r3

0 9 1 4 6 0 s r H6 Thi Ouy6n 0U r0l90 DHO9NK 21409146057 Nguy6n Thupn Thiqn 26t08/9r DHO9NK 2t5 09r46099 DO Einh Thi6u t 5 / t 2 / 9 1 DHO9NK 2160 9 1 3 7 0 0 8 Nguy6n Vfi Hodne Long 27/10/91 DHO9NL 2 t 7 091 l 6021 Trdn LC Ouane Duy 25103188DHO9NT

2r8

091 1 6046 DO Hoirne Hi€u

rv9t1990

DHO9NT

2r9

091 1 6173 Hui,nh Minh Tri

r2l6lr99r

DHO9NT 22009t41r27 Nguy6n Thi Tucrng Hpnh 24109191DHO9NY 2 2 10 9 1 4 1 1 1 3 Trdn Duone MV Ti6n r0/02/89 DHO9NY 222 09113029 Hodne Thi Hine 29t04t91 DHO9NH 2230 9 1 1 3 0 5 3 H6 Vdn Hu6ne 18109/9r DHO9NH 224091 I 3r9l Nguy6n Anh Tudn 20/04/90 DHO9NH 2250 9 1 1 3 1 5 9 L6 Vdn Tu6n 2s/08t90 DHO9NH 226091 l 3146 Ld Hodne Thuone 13l0I19r DHO9NH 2270 9 1 1 3 1 8 8 Trdn C6ne Ty t5l0519r DHO9NHG

228 09t54057 LC Duv 86o 08112190DHO9OT

229091540r4 Nguy6n Hodne Gidu 2U06l9l DHO9OT 230 0 9 1 s 4 0 8 9 Neuy6n Vdn Scyn 02lr2l9l DHO9OT

L

(8)

231 09124026 Phan Vi6t H6ne 3 0 l r U 9 l DHO9OL 232 091 1 6206 Ducrne 86 Ni6n 1 8/09/89 DHO9OL

Z J J 09t24r08 Nguy6n Dinh Tudn

r8lr119r

DHO9OL

23409t24r09 Neuy6n Dfc Tuy6n 051r0190DHO9QL 2350 9 1 1 3 2 1 8 Scm Thi Ngqc Th6i 17104189DHO9QL 2 3 609124089 Cao Trudne Tho r0l7lr99l DHO9QL 2 3 709124090 Neuy€n Tdn Th6ns r 4 l t l 1 9 l DHO9OL 238 0 9 1 1 6 2 0 8 Pham Thanh Vfi 28l08/88 DHO9OL 239 09124141 Trinh Thi LC Thriv t4l0519r DHO9OLGL 240 09r49002 Nguy6n Thanh Hodne An 28103191DHO9OM

24r

0 9 1 4 9 0 1 0 Vi Vdn 86o t5lr2l90 DHO9OM 24209t4904r Trdn Vdn Duv t9l0319l DHO9OM 24309r49054 Nguy6n Einh Ddne 22/05/91 DHO9QM 2440 9 1 4 9 0 8 1 Ducrns Thi Mai HUO

20t02t9r

DHO9QM 24509r4912s Nguy6n Bich Nsoc 2 U 1 0 1 9 l DHO9QM 24609t49r67 Trdn Vdn Xudn Scrn 1 7 l 1 2 1 9 l DHO9OM 247 09149283 86 Thi Sa Ti t5112188 DHO9OM 248 09149227 Ki6u Thi Hodng Tirng 24106191DHO9OM 24909r47046 L.i Trdn Kha 20/08/9r DHO9OR 25009r47070 Bni Thi H6ne Nhung 22t08t91 DHO9QR 25109147101 Trdn V5n Thanh

rUr2l9r

DHO9QR 252 09147106 Neuy6n Thi Thirv 3171t990DHO9QR 253 09147r30 Pham Trudne Vfr 2010619rDHO9QR 254091220t4 Trdn Thi Cric t5l0519l DHO9QT 25509r220s8 Nguy6n Thi Kim Huv6n 2710719rDHO9QT 2 5 609r22r56 Phan Tir Uv6n 22107191DHO9OT 2 5 70 9 1 2 6 0 I 8 Nguy6n Thi Linh Chi 23/08/90 DHO9SH 258 09126052 Nguy6n Thi LC Hdng 06t06/91 DHO9SH 2590 9 1 2 6 0 s 8 Nguy6n Thi Diu Hi6n t6l0919l DHO9SH 260 09126281 Pi Ndne Thi H6ne UU1987 DHO9SH

26r

09126284 Duone MV Linh 31611986DHO9SH 262 09126t43 Dodn Thi Nhung 26/09t91 DHO9SH 26309r26t5s L€ Vdn Phf I 2 l r 2 l r 9 9 ADHO9SH 264 09126185 Neuy6n Thanh Tdm r5t04t9l DHO9SH 26509t2629r Danh Minh Thdne 9191t989DHO9SH 2660 9 1 5 8 0 8 8 Ng6 Quang Htmg 23t07 t9r DHO9SK 26709 1 58 102 Ding Thi Kim Th4ch 2710919rDHO9SK

268 09132079 Thach Thi Ti6n Giang 15107189DHO9SP 2690916t032 Hui'nh Ngqc Giang

UUr99r

DHO9TA

\

(9)

2700 9 1 6 1 0 6 5 Nguy6n Nsoc Linh 2010719rDHO9TA 2 7 1

a916rr32

Vd Thanh Son 24l0U9r DHO9TA 2720 9 1 3 5 0 7 1 D6 Vdn Anh 09109190DHO9TB 273 09135072 Nsuy6n Thi Mai Anh 28106191DHO9TB 274 09135073 Phan Thi Phucrns 6nh 20t0r/90 DHO9TB 2750 9 1 3 s 0 0 7 Trdn Ou6c Chinh 04110190DHO9TB 2760 9 1 3 5 0 1 0 Nguy6n Manh Eat 212lr99r DHO9TB 2770 9 1 3 5 0 9 1 LC Kh6nh Giane r0t03t9l DHO9TB 2780 9 1 3 s 0 9 3 Cao Thi Ha 28lt2l9l DHO9TB 279 09135029 L€ Neoc Linh r0108/87DHO9TB 280 0 9 1 3 5 0 3 6 Hodng Dfc Manh r l l l l / 9 1 DHO9TB

28r

0 9 1 3 s 1 2 8 Neuy6n LO Thanh NhA 24/0r/91 DHO9TB 282 09135134 Neuv6n H6ne Phirc 22112188DHO9TB 2830 9 1 3 s 0 4 s Phan Manh Oudn 07103/9rDHO9TB 284 0 9 1 3 5 0 4 8 Bui Luu Scrn 22102/90 DHO9TB 285 0 9 1 3 5 0 5 0 Nguy6n NhW Tdn 03106/9rDHO9TB

286 0 9 1 3 5 1 4 1 Neuy6n Hiru Thanh 08105/91 DHO9TB 287 0 9 1 3 5 1 4 8 He Thi Thuy 15109189DHO9TB 2 8 80 9 1 3 5 1 s 9 Ngd Thi Huy6n Trang

28lr2l9r

DHO9TB 289 0 9 1 3 8 0 0 2 LO Phucrne Nhdt Anh 26109t9rDHO9TD 290 0 9 1 3 8 0 3 4 Hui'nh Tdn LQto 2810319rDHO9TD 291 0 9 1 3 8 0 0 9 Trdn Vdn Nehia

r8l0619r

DHO9TD 2920 9 1 6 0 0 1 3 Trucrns Thi Hodi Chdu

r5l0919r

DHO9TK 293 09 1 6001 8 Nsuy6n Thenh Danh 05109/91DHO9TK 29409160069 Nguy€n Dodn Ldm 20108191DHO9TK 295 0 9 1 6 0 0 7 0 Hodng Nhu Ldn 24104191DHO9TK 29609t60152 Eodn Thanh Truc 04t08t91DHO9TK 2970 9 1 6 0 1 6 8 Luons ThAn Vinh 19107 /9r DHO9TK 298 0 9 1 s 9 0 0 1 Pham Lucrns Hodrne Di6u 22102/91 DHO9TM 29909ts0062 Hui'nh Kim MV 8l7lt99l DHO9TM 3 0 00 9 1 5 0 0 9 7 Nguy€n LO Huy6n Trang 07107191DHO9TM 3 0 10 9 1 5 0 1 1 6 Neuy€n Thanh y 3010719rDHO9TM 302 0 9 1 1 2 0 1 s Trdn Einh Ch6nh 2U05/9r DHO9TY 3 0 309r12046 Ne6 OuOc Hodne tslt0/91 DHO9TY 304 09112061 D6 Thenh Htmg 19108191DHO9TY 3 0 5091r2r25 Nguy6n Einh Vinh Quans r6lr0/90 DHO9TY 306091r2r55 Nguy6n Thdnh Vinh Th6i 2710919rDHO9TY 307091r22t6 V6 Thi Hoirns Vy 01105191DHO9TY 3 0 809156025 Bni Thi Huong

r0t8n99r

DHO9VT

(10)

3 0 909 l 56050 Nguy6n HAi Qui'nh Nhu 2710s191DHO9VT 3 1 009156077 Nguy6n Thi 6nh Th6m 24t0U91 DHO9VT 3 1 1091 56078 Nguy€n Lucrng Thi6n 7l2lr99l DHO9VT 3t2 0 9 1 5 6 1 l 3 Vd C6ne Vi6n 2310219r DHO9VT 3 1 3 10125066 Trdn Xudn Hoirne

r0l12lr99r

DHIOBQ 314r 0 1 2 5 0 8 3 Ne6 Thi Ki6u r5103192DHlOBO 3 1 5 10125134 Neuv6n Thi Truc Phucrne

r 8 l r v 9 2

DHIOBO

3 t 6 10125t37 Luu Thi Phugng 24104192 DHlOBO 3t7

r0r25t39

Ph4m Ddng Quang t0l3lt991 DHlOBO 3 1 810125140 Trdn Xudn Quang 2710919rDHlOBQ 319 10125 1 8 1 Trdn Thi Neoc Tuy6n r 0 l r 0 l 1 9 9 2DHIOBQ 320 1 0 1 2 5 1 5 3 Trdn Ouang Th6i 91711992DHlOBO 321r 0 | 2 s 1 7 3 Trinh Thi MV Trans 29109192DHIOBO 3221 0 1 4 s 0 0 7Nguy6n Phan Nsoc Anh 18lr2l92 DHlOBV

J Z J r 0 1 4 5 0 0 8 Nguy6n Thi Mai Anh 2710U92 DHlOBV

324 1 0 1 4 5 0 1 0 Einh Ducrng An 3U01192 DHlOBV 325r0r45022 Trdn Qudc Culne 19t08t92 DHlOBV 3 2 61 0 1 4 5 0 2 8 HO Thi MV Duy6n 17103192DHlOBV 3 2 710r45029 Duong Thi Thuv Ducrns 29109192DHlOBV 328r 0 1 4 s 0 3 8 Nsuy6n Thi Thu Ha 1 3 l r 2 l 9 2 DHlOBV 3 2 910145044 Bach Vdn Hi6n 20107192DHlOBV 3 3 0t0t45072 Neuy6n Thi Tuv6t Lan 0 U r 0 l 9 2 DHIOBV 3 3 1 1 0 1 4 5 0 9 9 Cao Thanh Nha 28108192DHIOBV 3 3 21 0 1 4 5 1 1 4 Nguy€n Hodng Quen

4lUr99r

DHlOBV

- l a a

J J J 1 0 1 4 5 1 3 6 Tr6n Thi Thriv t6lr0l92 DHlOBV

334 1 0 1 4 5 1 5 5 Nguy6n Thi Thnv Trans 05/07t92 DHlOBV 3 3 51 0 1 1 5 0 0 4 Nsuy6n Thi 6i L en 20t03t92 DHlOCB 336 1 0 1 1 9 0 0 2 Nguy6n Einh L nh 2 0 n 1 t 9 l DHlOCC 3 3 7r 0 1 1 9 0 0 9 Nguy6n Lai Thanh Tnic 19107192DHlOCC 3 3 8 1 0 1 5 3 0 0 1 Nguy6n Oudc Anh 19/02/92 DHlOCD 339 1 0 1 5 3 0 1 5 Trucrng Ou6c Hodi 29109192DHlOCD 340 1 0 1 5 3 0 6 s Truong Neoc HAi Nam 3 U 0 5 1 9 rDHlOCD 341r0153029

Bni

Ddc Phucms 30106192DHIOCD 3421 0 r 53069 LO Vdn TAn 20t06t92 DHlOCD 343 t0153042 Nguy6n C6ng Thinh 09106192DHlOCD 344 1 0 1 5 3 0 5 4 Nguy6n Duy Vucyng 31311992DHlOCD 3451 0 1 1 1 0 0 6 Neuy6n Chf C6ne

26t0v9r

DHlOCN 346 1 0 1 1 1 0 0 8 Trdn Edng Culne 08106192DHlOCN 347 1 0 1 1 1 0 1 0 Nguy6n Nggc Pi Gia DOn 27108192DHIOCN

(11)

348 t0112290 Phan Thi Hda 021t0192 DHlOCN 349 1 0 1 1 1 0 3 3 Neuy6n Anh Phucrne 27105191DHlOCN 3 5 01 0 1 1 1 0 4 5 Nsuy6n Minh Vuong r0l8l1992DHlOCN 3 5 1t0t17020 Trdn Thi Cric 30104192DHlOCT 352 10117024 Hui,nh Chdu Nsoc Di6m

rgtr1/92

DHlOCT 3 5 31 0 1 1 7 0 3 8 LC Thi Dan 29102192DHlOCT 3 5 41 0 1 1 7 1 0 8 Pham Thi Neoc Linh 25104192DHIOCT 3 5 5IOtt7 tt4 Nguy6n Thi Mai 29t0U92 DHlOCT 356rOtt7t43 Nguy6n Thi MV Nhi t9lt2l92 DHIOCT 3 5 7

r0rt7t57

Phan Hodns Phirc r8t06t92 DHlOCT 3 5 810117r63 Nguy6n Thanh Sans t0/t0/t992DHIOCT 3s9r0r17245 Phtrne Thi Tu t0/5lt99l DHIOCT 3 6 0rOtt7t94 Nguy6n Trudne Thinh 25/0r/92 DHIOCT 3 6 110117201 Neuv6n Thi Thu 6 l L l 1 9 9 2 DHIOCT 3 6 2 1.01t7237 Phan Phucrns Tru&ne 021r0192DHlOCT 363 r j t 1 7 2 5 2 Nguy6n Thi Tuone Vi 07110192DHlOCT 364r 0 1 3 1 0 1 7 EO Thi Le Hi6n 02102192 DHlOCH 365 1 0 1 3 1 0 3 6 Trucyng Kim NeAn 28t02t92 DHlOCH 366r 0 1 3 1 0 6 4 Pham Minh Tri r0t03t92 DHlOCH 3 6 7r 0 1 5 1 0 4 3 Hui'nh Thi Neoc 6nh 20t07 t92 DHlODC

3 6 81 0 1 5 1 0 0 2 Trinh Thi Hodi An 4181t992 DHlODC 369 1 0 1 5 1 0 5 6 Nguy6n Thi Thuv Ducrng t 6 n 2 t 9 l DHlODC 370 1 0 1 5 1 0 5 9 LO Hodne Kim U9lr99r DHlODC

37r

1 0 1 5 1 0 1 5 Nguy6n Hodng Linh r6lr0l92 DHlODC 3 7 2101 5 1020 Huj'nh Minh Li 23108192DHlODC 3 7 31 0 1 5 1 1 0 1 Trucnrs Thi Bich Ti6n 2 l r 0 l r 9 9 1DHlODC 3 7 41 0 1 5 1 0 3 4 Nguy6n Hiru ThuQn 13l0319l DHIODC 3751 0 1 5 t 0 7 3 LC Phuone Thirv 5t9t1992 DHIODC 3 7 61 0 1 5 1 0 3 5 Doin Huy Trudne 5 l r 0 l 1 9 9 2DHlODC 3 7 7r0148322 Ki€u Mai Anh r2l9l1992 DHlODD 378 1 0 1 4 8 0 1 4 Vd Thi B6u 20106192DHlODD 3 7 91 0 1 4 8 0 4 3 Neuy6n Linh Da 20105192DHlODD 3 8 01 0 1 4 8 0 5 8 Nguy6n Thi Thu He 6191t992 DHlODD 3 8 11 0 1 4 8 0 8 3 Phan Thi Thanh H6ne 6t8t1992 DHlODD 382 1 0 1 4 8 0 8 2 Nguy6n XuAn Hdne 02108192DHlODD 3 8 31 0 1 4 8 0 8 8 TrAn Ouane Huv 25110192DHlODD 384tOt48122 ThAn Thi Hucrne Li6u r / r 0 t 1 9 9 2DHlODD

3 8 s

t0t48127 Nguy€n Thi Ydn Linh 27109192 DHIODD 3 8 61 0 1 4 8 1 2 8 Trdn Thi Thuv Linh v311992 DHIODD

(12)

3871 0 1 4 8 1 3 3 Neuy6n Kim Loan 12108192DHlODD 3 8 81 0 1 4 8 1 s 2 Bii Thi Le Na 2 0 l t U 9 l DHlODD 3 8 9r0r48176 Ducrng Thi H6ne Nhi6n 6lv1992 DHlODD 3 9 0 1 0 1 l 3 1 0 3 Du QuO Nhung 27 t07 t92 DHlODD

39r

rOt48262 Nguy6n Ngqc Ti6n 20102192DHlODD 392 10t48214 Dinh Thi MV Thanh 20/03/92 DHIODD 393rOt48227 Nguy6n Thi Thu Th6o U9lt992 DHlODD 394 10148260 Trucvne Thi Thucrne 18ll2l92 DHlODD

39s

t0t48271 TrAn Ngoc Di6m Trans 2610U92 DHlODD 39610r48287 Li Thi COm TruyOn

r2l4lr99r

DHIODD 397 1 0 1 4 8 3 0 9 Th6i Thi Thu Vdn t 5 l r U 9 2 DHIODD 3 9 8r0t48321 Hui'nh Thi Nhu \i 6t8t1992 DHIODD 399 t0148320 Phtrne Thi Neqc YOn 281r0192DHIODD 400t01s7237 DEng Thriv An r4106192DHlODL

401r015704s Nguydn Thi Hdng GAm 24/06/92 DHlODL 402 1 0 1 5 7 0 5 9 Vfi Thi Hanh 17102192DHlODL 403 1 0 1 5 7 0 7 8 Nsuy6n Trdn Ou6c Kh6nh r6108192DHlODL 4041 0 1 s 7 0 8 9 Nsuy6n Thi Ti6u Linh r5l0519rDHlODL

40s

r0157096 Nsuy6n Hodne Linh Lone 20t08t92 DHlODL 406 1 01 571 06 Phi Hucrne Mai 201r0192DHlODL 407 1 0 1 5 7 1 1 0 TrAn Thanh Minh sl2l1992 DHlODL 408 I0r57rt9 LO Thi Kim Nedn 27107192DHlODL

409

r0r57r4s

DO Phi Phric I l9r DHlODL 410

r0r57224

Hoirns Thi Cdm Tir 26/02/92 DHlODL 4rl r0r57221 Phan Thanh Tuv€n r4103192DHlODL 4t2 r0r57179 Trdn Thi Kim Thi r5l0U92 DHlODL 4t3 r0t57191 Neuv6n Thi Thuons

r 2 l r U t 9 9 2

DHlODL 4t4

r0r572t0

Bui Thi 86o Trdm t7103192DHlODL 415

r 0 r 5 7 2 r 2

Hui'nh Thi Huv6n Trdn r2/9t1992DHlODL 4t6 1 0 1 3 0 0 4 4 Pham Vdn Lucrne 8lr0l199l DHIODT 4171 0 1 3 0 0 8 5 Duong Hodng Tho r2109192DHlODT 4 1 81 0 1 3 0 1 0 0 Trinh Hodng Vfr 27110192DHlODT 4t9 t0r42015 Nguy6n Thy Di6m 31411992DHlODY 420r0142032 Nguy6n Minh Ding I8/08/92 DHlODY 421 t0142055 Huj,nh ThiNgqc Huy6n 18/r2t92DHlODY 422 1 0 1 4 2 1 0 0 Trdn Thiv Nhu Nguy6n 1t9t1992 DHlODY 423 t01422t5 Nguy6n Thi Y€n Nhi 26112192DHlODY 424r0142124 L€ Th6o Ouy6n 30108192DHlODY 425 tDt42126 Neuy6n Thi Nhu Oui'nh 20112192DHlODY

\' !

, j I

(13)

426 1 0 1 3 4 0 1 2 Nguy0n Thi CAm 5l4lt99r DHlOGB 427r0r34021 Nguy6n Thi Mai t2102192 DHlOGB 428

r0t620rr

Dd Minh C6nh 06109/90 DHlOGE 429 1 0 1 7 3 0 1 0 Trdn C6ne Hudn 0510r/92DHlOGE 430 1 0 1 7 3 0 1 8 Neuy6n Ddc Kha 2 7 1 1 r / 9 2DHlOGE 431r0173023 Une Kim Neuy€n 19107/92 DHlOGE 4 3 2 10173020 LO Thanh Nsuv6t 09109/91 DHlOGE 433 1 0 1 6 9 0 0 5 Nguy6n Hodng Htmg 08103192DHlOGN 434r 0 1 3 9 0 3 s Hui,nh Ldm Dat 2 0 l t l / 9 2 DHlOHH 435 1 0 1 3 9 0 5 6 Ed Dfc Hanh 18l0519rDHlOHH 436 1 0 1 3 9 0 5 7 Phan Thi Hdne 221t0/91 DHlOHH 4 3 7 1 0 1 3 9 0 6 1 Trdn Cao Hi6u 2 0 l r r / 9 2 DHlOHH 4 3 8r 0 1 3 9 0 7 3 Luone 6nh H6ns 07108/92DHlOHH

439 10139t37 LC Thi HOne Nedn 41211992DHlOHH 440

r0r39234

Pham Anh Thu 06101192DHlOHH

44rr0r23002

Ding Thi Tuy6t An 26103/92 DHlOKE 442 1,0t23257 E6 Neqc Kim Anh 20102/92 DHlOKE 443 10123059 TrAn Th!Ngoc Hdn 25/01/92 DHIOKE 444

r0r2306s

TrAn Thi Hda 26108192DHIOKE 445

r0r23073

Nsuy6n Thi Thu Huy€n 20107 /92 DHIOKE 446t0123074 LO Phu6c Hrms r4109/92DHIOKE 447 10t23075 Ddo Thi Thu Hucrne 20107 /92 DHlOKE 448r 0 1 2 3 0 8 9 Bii Thi Li6m 07104192DHlOKE 449r 0 1 2 3 0 9 8 Qu6ng Thi MV Linh 1 1 1 3 l 1 9 9 2DHlOKE

4s0

1 0 1 2 3 0 9 5 L€ Thi Y6n Linh 0v12/92 DHlOKE 451t0123t03 LC Thi 6i Lv t0104/92 DHlOKE 452 10123t09 HO Sit Moi r 1 1 9 l 1 9 9 2DHlOKE 453 1 0 1 2 3 1 1 0 Neuy6n Thi Nea 28112192DHlOKE 4541 0 1 2 3 1 1 5 Ddne Kim Ne6n

r U r U 9 2

DHlOKE 45510123t26 Trdn Neuy6n Minh Nsoc 29108192DHlOKE 456

r0r23t3r

Hodne Thi Thanh Nhirn

rsl03l92

DHlOKE 4 5 7 10123133 Vd H6ne Nhi 20106192DHlOKE 4 5 810123142 Hodne Kim Phuns 30110192DHlOKE

459

r0r23t45

Nguy6n Thi Bich Phuong 20109192DHlOKE 460 1 0 1 2 3 1 8 9 Pham Thriv Ti€n 28110192DHlOKE 461r 0 t 2 3 2 t 6 Neuy6n Thi C6m Tf 4lr0lr99rDHlOKE

462

r 0 t 2 3 2 r 7

Phan Hodng Tri 3U05192 DHlOKE 463 10123261 L6m Neqc Tirne 3011U92 DHlOKE 464 10r23r69 Trdn Thi Thu Th6o r2l U 1992 DHlOKE

(14)

465

r0r23166

Huj'nh Thi Phucrne Th6o 25112192DHlOKE 466 10123177 Pham Ngqc Tho 30104192DHlOKE 467r0r23184 Nguy6n Thi Thanh Thuy t0lrUt992DHlOKE 468r0t23195 Phan Nggc Thanh Trang s19l1992 DHlOKE 469

r0r23221

HO Thi Ki6u Vdn r t / t t / 1 9 9 1DHlOKE 4701 0 1 4 3 0 0 9 Phan Nsoc Duns 2t3/1992 DHlOKM

47r

t 0 1 4 3 0 1 5 Duons Ti0n Dfins

26/rr/92

DHlOKM 472 t0143043 Hui'nh Thi Thuv Nsdn 51411992DHlOKM 473rOt43052 Le Thi H6ne Nhut r5109192DHIOKM 474 r 0 1 4 3 0 8 2 Pham Thirv Ti6n 25104192DHIOKM 475r 0 1 4 3 0 8 5 Neuy6n Nfr Trans 03109192DHlOKM 476r0t43094 Ne6 Vdn Tauu 29106192DHlOKM 477 1 0 1 5 5 0 3 5 Phan Vdn CAnh t9l0219l DHlOKN

4781 0 1 5 5 0 1 3 Ph4m Thi H6ng Doan 02/06t92 DHlOKN 479 I 0 1 5 5 0 2 4 Neuy6n Thi Neoc Phuone r6t09t92 DHlOKN 480r0t55027 Doirn Truns Oudn r2l7lt99rDHlOKN 4 8 11 0 1 5 5 0 3 8 Tt Minh Tudn 81811992DHlOKN

482 1 0 1 5 5 0 3 3 Hodng Thi Binh YOn 021t2192 DHlOKN 483 1 0 1 7 1 0 7 0 Trinh Thi Thriy An 24108192DHlOKS 484 I 0 I 7 1 0 0 9 L€ Xu6n Thirv Duong 05/09/92 DHlOKS 485 10171044 LC SV Tdn 08/tt/92 DHlOKS 486 l 0 1 2 0 0 I 8 V6 Thi Kim Huv€n 71611992DHlOKT 487 t0t20026 Trdn Anh Lons 20/08/92 DHlOKT 4 8 81012003 r Nsuy6n Thi Nhat Phucrne

r4tr0t92

DHlOKT 489 1 0 1 2 0 0 3 5 TrAn Thi Suonq 12t08t92DHlOKT

490 1 0 1 2 0 0 3 6 Luone Thi Thanh

08n2t9r

DHlOKT 491r0t20057 LC Thi Uy€n Vy 24102192DHIOKT 492 10rr4025 Nguy6n Song Phuone 4/2/1992 DHlOLN

493 1 0 1 1 4 0 9 6 Mai Ngoc Ti6n 04107192DHIOLN 494101270r5 Nguy6n Thi Kim Chi 08t06t92 DHlOMT 495 1 0 1 2 7 0 5 0 Nsuy6n Trung Hi6p 20102191DHlOMT 496t0127063 Nguy6n Thi Hulng r0/2/1992DHlOMT 497 10127066 Phan OuOc Kh6nh 21911992DHlOMT 49810t27r39 Phan Minh Thdns 20t0U92 DHlOMT 499 r0r27148 TrAn VEn Thu6n 5121t990DHlOMT 5 0 0

r 0 t 2 7 r 5 3

LO Thi Mai Thu 22102190 DHlOMT 5 0 1r0146027 Ng6 Th! Nhu Ngsc s t r j t 1 9 9 2DHlONK 502 10146029 LO Hui'nh YCn Nhi 03108192DHlONK

s03

r0146067 HO Qui'nh Nhcrn 0410U92 DHlONK

(15)

50410137052 Trdn L6 Giane 2s109192DHlONL

s 0 5

r 0 1 3 7 0 1 9 Vd The Hoirne 19102190DHIONL 5 0 6

r0r37047

L6 Hodne Phirc 2 2 n t / 9 1 DHIONL 507r0t37063 Trdn Thanh Trulne 03t09192 DHIONL 5 0 81 0 1 1 6 0 0 7 Trucrng ThiQn Bdng 28108t92 DHIONT 5091 0 1 1 6 0 2 5 Ne6 Tdn Dai 29109192DHIONT 5 1 01 0 1 1 6 0 6 0 Nguy6n Ngoc Kh6nh 2410r/90DHlONT 5 1 11 0 1 1 6 1 6 6 Ldm Eirc Tai 9lrll1990 DHIONT

5121 0 1 1 6 1 1 2 Trdn Vin Tdm r5l0219r DHIONT 5 1 3r 0 l 1 6 1 2 8 ChAu Thi Kim Thoa 23102/92 DHlONT

5r4

t 0 l 1 6 1 3 1 Le Thi Thirv 19104/92 DHlONT 5 1 5r 0 1 1 6 1 6 1 Nguy6n Nhu t

tDlrlr99r

DHlONT 5 1 610r13234 Mai Hoirne Dao 1110U92DHlONH

5r7

1 0 1 1 3 0 6 4 LC Qu6c Huong 081r0193DHlONH 5 1 81 0 1 1 3 0 7 9 Neuy6n Thi Li6n 02102192DHlONH 5 1 9 1 0 1 1 3 1 1 8 Lucrng Tdn Phu6c 07104192DHlONH

520l 0 l 1 3 1 6 5 Nsuy6n Ou6c Tinh 713lt99r DHlONH 5211 0 1 1 3 1 9 1 Vfi Vdn Tuu

06/0r/9r

DHlONH

522 t 0 l 1 3 1 7 9 TrAn Quang Trung 26107192DHIONH 523 1 0 1 5 4 0 6 6 Nguy6n Vdn Ca 20107192DHlOOT 524 I 01 54005 Vucrng Tdn Dat

rslrU92

DHlOOT

525r0154020 Dodn Neuy6n Thirnh Long 18lr0l92 DHlOOT 52610124004 LC Hui'nh Dric Anh r7t04/92 DHlOQL 527r0124035 Neuy€n Vdn Dai t5108/91 DHlOOL 5 2 8r0124048 Neuy6n Thi Neoc Hdne 30109192DHlOOL 529r0t24052 LO Thi Thu Hi6n 71611992DHlOOL 5 3 0r0t24055 Bui Dirc Hi6n 2 6 l t r / 9 2 DHlOOL 5 3 110124073 Duong Minh QuO Hucrng 2310r/92DHlOOL 532

r0r24lt4

Dinh Ngqc Minh 021t2/92 DHIOOL

s33

t0124r26 Hui,nh Thi Kim Ne6n 31611992DHlOOL 53410124153 Nguy6n Thi My Phucrng U9l1992 DHlOOL 5 3 5

r0t24r6r

Ph4m Nhu Quj,nh t9l0l/92 DHlOQL

s36r0t24233 Bili Ngqc Anh TuAn r2lr0l92 DHlOQL 537

r0t24r9r

Tp Qu6c Th6ng 0210v92 DHlOQL 5 3 8r0124192 Ld Hodi Thu 3 U t 2 l 9 2 DHIOQL 539 10t24195 LC Thi Thanh Thirv 28t07 t92 DHlOQL 540 10124202 Trinh Thi Thucrne 19l0sl92 DHIOOL

541

r 0 t 2 4 2 2 r

Hui,nh T6n Tri6u 22106192 DHIOOL 54210t24232 Trdn Hui'nh Nhat Trudne 19l0U92 DHlOOL

(16)

f f i * i

DHlOOL 54310124245 Nguy6n Thi Thuy Vdn r8lr2l92

5441 0 1 4 9 0 0 8 Th0p Tu0n Anh U 6 l t 9 9 1 DHIOQM 5451 0 1 4 9 1 0 9 LC Vdn Luons 91611992DHlOQM 546 1 0 1 4 9 1 1 3 Nsuy€n HUne Minh 17109192DHlOQM 5 4 71 0 1 4 9 1 l 8 V6 Thanh Nam 22102192DHlOQM 548r0r49t34 Nguy6n Thi Thu Nhi 2lr2l1992DHlOOM

549

r0r49r39

Bii Thi Oanh 18104192DHlOOM 5 5 01 0 1 4 9 2 8 8 86 Thi Mdy Sa 1 U t2 l 9 0 DHlOOM 5 5 1r0149175 Btri Kim Thanh 4l9lr99l DHlOOM 552rOt49210 Ducrng Thi MV Trang 101t011992DHlOOM 5 5 3r0r49220 Li Thi Phucyne Trinh

30/r0/9r

DHIOOM

554r0t47033 Nguy6n Thi 6nh Hi€p 22103192DHlOQR 5 5 51 0 1 4 7 0 8 8 Phan Hiru Thinh 19104192DHlOOR 556r0t22008 Neuy6n Thi Neoc Anh 4l2lI99I DHlOOT 557r01220t0 Vd Thi Tuv6t Anh r2l5l1992DHlOOT 5 5 8t0122013 Dine H6ne 6nh 09102192DHlOOT 5s910122038 Trdn Thi Bich Edo 30106192DHlOOT s60r0t22045 Nguy6n Thi Thanh Hai r2l4l1992DHIOQT 5 6 1r0122044 Nguy6n Thi Minh Hai r0103192DHlOQT 562r0t22048 Trdn Thi MV Hanh tzl6lt992 DHlOOT

s63r0122059 Hd Thi Hoan s l 5 l r 9 9 l DHlOOT 56410t22068 Neuy€n Thi Kim HuO t2l4lt99l DHlOOT 5 6 510t22087 Pham Thi Yen Linh 24105/92 D H l O Q T

56610122093 Nguy6n Hi€n Minh 215lt99l DHlOQT 5 6 7I0t22t19 LC Thi Ph6i

7 l ru 1992

DHlOOT

5 6 8r0122t26 Mai Thi MV Phuons 24109192DHIOOT 569r0r22184 Ph4m Thi Thanh Tuy6n 2t2/r990 DHlOOT 57010r22r86 Nguy6n Thi Tuy6t 20109192DHIOQT 5 7 1r 0 t 2 2 t 5 9 Dinh Thi Thanh Thtrv 02112192DHlOQT 572r 0 t 2 2 t 7 2 TrAn Thf Huy6n Trang t2109190DHlOQT 573t0122197 Nsuy6n Thi Thanh VAn 20102192DHlOOT 574

r0t2220s

Pham Thi Hodne Y€n 26104192DHlOOT 5 7 5r0122204 Neuv€n Hii YOn 2lUt992 DHlOOT 5 7 6r0122203 Lucrng Thi YCn 2410519rDHlOOT

s77

r0126066 Vd Vdn KiCt 91611992DHlOSH 57810126074 Vfr Thi Thuy Linh 2610U92 D H l O S H 5791 0 1 2 6 0 8 3 Pham Thi Mai t0ltzlt99lDHlOSH 5 8 009126124 Trucrns Nhat Minh r8lt019r D H I O S H 5 8 1

t0r26r47

Hulnh Tu TAm 0610U92 DHlOSH

(17)

582 r 0 1 2 6 1 8 0 Nguy6n Nhat Ti6n 26104/92 DHlOSH 5 8 310t26159 Nguy6n Thi Th6o 08110/92DHlOSH 5 8 4I 0 1261 86 Nguy6n Thi Thuv Trans 9n0/1992DHlOSH 5 8 510126221 Dang Long Vucrng 4 l r U 1 9 9 2DHlOSH

s86

r 0 I 58077 Nsuy6n Thi Truc Li6n 1s102/92 DHlOSK 5 8 7I 0 1 5 8 0 4 6 Ou6ch Cao Ouf 0U08/92 DHlOSK 5 8 8r0172006 Thdm Lf Cria 13102192DHlOSM 5 8 9I 0 1 3 2 0 0 1 Nguy6n Thi Kim Ch6u 28104192DHlOSP 5 9 0 r 01 61 004 Ding Ngqc Ban r0l U 1992 DHlOTA 5 9 1r 0 1 6 1 0 0 7 L6 Manh Cucrng 30109192DHlOTA 592 1 0 1 6 1 0 2 4 Th6i Vdn Hdo 2 8 l t U 9 2 DHlOTA

s93

1 0 1 6 1 0 8 4 Th6i Huv Phone 27109192DHlOTA 594 1 0 1 6 1 1 0 3 Nguy€n Thanh Tdm 4 l t 0 l 1 9 9 2DHlOTA 595l 0 1 6 t t t z Bui Thi Thu Th6o 22lrU92 DHIOTA

5961 0 1 6 t t 6 6 T6 Neuv6n Kim Thoa 05104/87DHlOTA 597

r 0 1 3 s 0 0 s

Pham Gia B6o 41911992DHlOTB 5 9 8r 0 1 3 5 0 1 8 TrAn Thi Ngoc Eiep 31211992DHlOTB s99r 0 1 3 s 0 6 4 Nguy6n Dai Nam 05109/92 DHlOTB 600 1 0 1 3 5 0 9 7 Dodn Minh XuAn Thi 27tr2t92 DHlOTB 6 0 1 1 0 1 3 5 1 l 6 Nsuy6n Thi Ki6u Trans 041t2192 DHlOTB 602 10135142 L€ Tudn Vfi 121311992DHlOTB 603 r 0 1 6 4 0 0 8 Trdn Thi Kh6nh He t/9/1992 DHlOTC 604 1 0 1 6 4 0 1 1 Ne6 Luu Minh Hi6u rUr0l1992DHlOTC 605 10164023 Neuy6n Ducrnq Thi H Mv 2510s192DHlOTC

606 1 0 1 6 4 0 4 3 Gi6p Vdn Tu r0l2lt992DHIOTC 607 1 0 1 3 8 0 2 3 Nguy€n Tdn Qui 2s107 /9r DHlOTD 6081 0 1 6 0 0 0 8 Phan C6ne Anh r6108192 DHIOTK 609 09160076 TrAn Dric Manh t4/07 /91 DHlOTK 6 1 0r 0 1 6 0 0 7 0 Hui'nh Thanh Nha 201t0192 DHlOTK 6 1 110150024 Truong Thi Thu Hucrng 02112192DHlOTM 6t2 1 01 50045 Nsuydn Thi Thanh Nea 03t02t9r DHlOTM 613r 0 1 5 0 0 6 5 Hui'nh L6 UvOn Phucrne 1411U92 DHlOTM 614 I 0 1 5 0 0 8 4 Neuy6n Thi Neoc Thriv 24103192DHlOTM 6 1 5r 0 1 5 0 0 8 9 Nguy6n Thi Thirv Trinh r 2 l 1 U 1 9 9 2DHlOTM 6t6 1 0 1 1 2 0 0 5 LO Neuv6n Dric Anh t3106192 DHlOTY 6t7 1 0 1 1 2 0 1 1 Nguy€n Vdn Binh 4151t990DHlOTY 6 1 81 0 1 1 2 0 1 4 Nguy€n Thi Chin 13102192DHIOTY 6t9 r01t2047 Pham Thi Thu Hi€n 61611992DHIOTY 620 1 0 1 1 2 0 6 0 Trdn Kim HuO 61311992DHlOTY

(18)

621 I0It2t23 Neuy6n Vdn Ph6p Ut0n990 DHlOTY 622 I0Ilzt4l Neuy6n Thi Phucme r8/t2/92 DHlOTY 623I0lrzt44 Neuy€n Thanh Ouans 29n0t92 DHIOTY 6241 0 1 1 2 1 5 0 Neuy6n Thanh Sans r6/12/92DHIOTY 625 10t12224 Nsuy6n Phucrnq Tirns 7 t7 t1992 DHIOTY 626 1 0 1 1 2 1 8 5 Nguy6n VIn Thu4n 20106192DHlOTY 627 t0112233 Trdn Tri Uu 201r0192DHlOTY 628 1 0 1 5 6 0 0 3 Dang Thi Hodi Bic

rsl08192

DHlOVT 629 I 0 I 56033 Phan Nsuy6n Einh Khans 29102192 DHIOVT 630 I 0 I 56045 Trdn Thi Nea 20108191DHIOVT 631 10156062 Phan Thi Thuc Ouv6n 0s103192DHlOVT 632 I 0 1 56079 Pham Phudc Todn 26112192DHlOVT 633 ItI25I6l Nguy6n Thi L9 Quy6n 19103/93DHl IBO 634ltt25t43 Hui'nh Thanh Th6o 615/1993 D H l l B O 635 11125249 Bui Vdn Ti6n 0U0ll93 D H l l B 636I 1 1 4 5 0 0 1 Nguy6n Thriv An t9t07193 D H l 1 B V 6 3 7

rrr45023

Nguy6n V6 Neoc Chdu r4t09t93 D H l l B V 6 3 8 I 1 145069 Neuy6n Thi Thirv Dua I t93 DHl lBV 639 I 1 1 4 5 0 8 3 Pham Thanh Hodi 3 l r U 1 9 9 3D H l l B V 640I 1 1 4 5 0 3 8 LO Tdn KhOi 30108193D H l l B V 641 1 1 1 4 5 0 1 0 Trdn Thi My L9 r s l t 2 / 9 3 D H l l B V 642 1tt45167 TrAn Chi Tin r8ll0l93 DHI lBV 643 tt145201 DEne Quang Vi6n 31311993D H l l B V 644 I 1 I 1 8 0 0 4 Nsuy6n Mdns Eat tsl05l93 D H l l C C 645 1 1 I 19005 Eodn Thi Hucrne r4109193D H l l C C 6461 1 1 1 1 0 1 9 LC ViCt An 22t04t93 D H l l C N 6471 1 1 1 1 0 5 3 Hui,nh Huy Hine 8lt0/1993D H 1 l C N 648r1117022 HO Thi Ngqc DiSm 26104193DHl ICT 649 11tt7026 Chu Thi Duns 23109192D H l 1 C T 6 5 0t t l t 7 t 2 6 Nsuv6n Thanh H6o I l U 1 9 9 3 D H l l C T

651

tlrrT t28

Neuy6n Vfi Kha 02104193D H l l C T 6 5 2I 1 I 1 7 0 8 8 Cao Chf Thanh 2310r/93D H l l C T 653 1 1 1 1 7 0 9 8 Nguy6n Minh Thu4n 20108/93 D H I I C T 6541 1 15 1067 Trdn Thf Kim NgAn rsl09l93 DHl IDC 6 5 51 1 1 5 1 0 3 9 L€ Thanh Tinh 0810r/92D H 1 l D C 6s61 1 1 5 1 0 6 5 Hodns Thi Kim Th6o 24105193DHl lDC 6 5 71 1 1 s 1 0 2 6 Nsuy6n Thi Hdne Thdm 20106/93 DHl IDC 6 5 8 I 1 1 5 1 0 5 9 Nguy6n Thiv Trans 261r0/93D H 1 l D C 659 1 I 148002 Trdn Thi Nhu Binh 28112193D H l 1 D D

L

(19)

660 1 1 1 4 8 0 0 5 Nguy6n Thi H6ne Du

r5lr2l93

DHI lDD 661I 1 1 4 8 1 0 3 Nsuy6n Thi MV Hanh t3/04/93 DHI lDD 662r 1 148 105 Nguy6n Pham Neuy6n Hdne 22104193DHI lDD 663

rtt48r42

Truons Hui,nh Ki6u Loan 291r0193DHl IDD

664 rtt48t52 Nguy6n Tr0n Hodne My 221r0193 DHl lDD 66sI 1 1 4 8 1 8 9 Ld Thu Phucrne 9lr0lr99rDHI lDD 666rtr48022 Vfr Nsuv6n Hodi Sucrng 24108193DHI lDD 667 I 1 1 4 8 3 3 6 Trdn Thi Minh Thoa

rr/09t93

DHI lDD 668r 1 1 4 8 2 1 8 Huj,nh Thi Neqc Tho 28102193 DHI lDD 6691r148224 Bii Thi Thirv r0lr0l1993D H 1 l D D 670 11148229 Neuy6n Thi Anh Thu r U 7 l 1 9 9 3DHl IDD 671rr148289 VO Thi Bich Ydn r 8/08/93 DHl IDD 672

ttrs7382

LC Tf Anh 20106193DHl lDL 673 1 l 1 57006 Neuy6n Truns D6ne sl2lt993 D H l 1 D L 674r11570t4 Trdn Thi 6nh Hdne 24108193D H l l D L 67strt57t44 Neuy6n Thi H6ne 27109193DHI lDL 676 I 1 1 5 7 1 6 8 Vd Thi Di6m Ki6u r2t6t1993DHI lDL 677 1t157217 Pham Thi Kim Ngoc 1 7 l r U 9 3 DHI lDL 678

t r r 5 7 3 7 7

Ddne Thi Nhuns 26102192DHI IDL 679I 1 1 57050 Pham Nguy6t Phucrne 28104193DHl IDL 6 8 0r1t57261 Pham Thi Ouf r6103/93D H l l D L 6 8 1ttt57435 LO Einh Ti€n U7lr993 D H l 1 D L

682 t t t 5 7 3 4 9 Hd MV Tuv6t 17102193D H l l D L 683r1157354 Neuv6n Vdn TV 2 8 l r U 9 3 D H l l D L 684 tt157287 Nguy6n Minh Thi t6lt0l93 DHI lDL 6 8 5

rrt57340

Truong Thanh Truc 19107193DHl IDL 6861 1 130094 Ldm 5i Linh

r8lrU93

DHl IDT 687 1 1 1 3 0 0 1 4 Nsuyen Thi Trd Mi 27107193DHl1DT 6 8 81 1 1 3 0 0 8 0 Nguy6n Thi 6nh Neuy6t 08112192DHI IDT 689rr130026 Ddne Ngoc Ti6n 23/04193 DHl lDT 690rt130024 Bui Chinh Thudn

r2lrU93

D H l l D T 691l t t 4 2 1 2 0 Nsuv6n Thi Thuv An 3 U r 0 l 9 3 D H l l D Y 692 tt142036 Neuy6n Nsoc Kim ChAu 61211993DHI lDY 693

rrt42133

Ngd Thi 86o Duy6n 41711993D H l l D Y 694ttt42r54 LC Thi Phung t0104193 D H l l D Y 69sI 1 1 3 9 0 0 1 Huj,nh Thi Kim Chi 07/03t93 D H l l H H 696I 1 139003 Nguy6n Thi Phucrng Dung 22107193D H l l H H 697 1 1 1 3 9 0 6 0 Tr6n Nggc Hflu 05109193DHI lHH 698

rrt39r23

Nguy6n Dfc Thinh 2t/06/93 DHI IHH

(20)

699 ttr390t7 Pham Thi Minh Thu 2710s193D H l l H H 700r1r39t44 Nguy€n Phuong Trinh 2 U r 0 l 9 3 D H l l H H 701t t t 2 3 r 7 2 Huj'nh Thi Di6m 20108193D H l 1 K E 702r1t23212 Dodn Thi MV Duv6n 2sl0sl92 D H l l K E 703 I 1 1 2 3 0 0 5 Pham Neuy6n MV Duy€n 09/0r/93 DHI lKE 704 1tt23096 Ned Thi Hai r0t06t93 DHI lKE 705 1t123099 Nsuy0n Thi MV Hanh 28104193D H l l K E 706I I 1 2 3 0 9 8 Pham Thi Nhu H6o t8lt2l93 D H l 1 K E 707I I 1 2 3 1 0 5 Vfr Thi Hdu r0109192DHllKE 7 0 81tt23106 Nguy6n Thi Hucrne Hi6n 27108193D H l l K E 709 lrt23l14 Neuv€n Thi Huons 19/03/93 D H l l K E 7 t 0 trt23t20 Nguy6n Thi Kim Li6n r6104193D H l l K E 7 t l t t t 2 3 0 7 4 Nsuy6n Thi Neoc Luu rU04l93 DHI lKE 7 t 2 t t 1 2 3 0 2 3 Trinh Thi Lir 0r/07/93 D H l l K E 7 t 3 1r123024 Neuy6n Thi Mai 1 9 l r U 9 3 DHI IKE 7 1 4rr123028 D6ne Thi Nea 0510U93 DHI lKE

7 t s

1r123075 Neuy6n Bich Nedn 07103193DHI lKE 7 t 6

rtr23136

HO Neqc Qulnh Nhu r4104193D H l l K E 7 1 7t t r 2 3 1 7 7 Vd Thi Di6m Phric r6lt0l93 D H l l K E 7 1 8tr123039 Phan Thi Bich Phuone 19l0sl92 DHI lKE 7 1 9

trr2304l

Vd Thi Tri Ouy6n 19t03t93 D H l l K E 720r t t 2 3 1 7 9 L\t TO Sen 08105193D H l l K E

72r

I 1 1 2 3 1 5 8 Bni Minh Ti6n 17 /07 /93 DHI lKE 722r t t 2 3 t 4 6 LC Thi Phuone Th6o 29106193DHI lKE 723trt23t48 Mai Thi Tf Thi 28/12/93 DHl lKE 7241r123046 Vd Thi Thoai

rsl02193

DHI IKE 725r 1 123183 Ou6ch Minh Thriv 27105193D H l l K E 726

rrr2316r

Pham Minh Trans 03ltv93 DHl IKE 727I I 1 2 3 1 8 6 Phan Thi MV Trinh r6t08t93 DHl IKE 728r t 1 2 3 0 6 9 Nguy6n 6nh Xudn 23110193D H l l K E 729 11r2317l Nguy6n Nhu t 0U03/92 DHl lKE 730 1 I 170009 T6ng Hodns Giane 2/r/1993 D H l l K L

73r

r1t43002 LO TuAn Anh 9lUt993 D H l l K M 732trt4319l He Thi Thanh Chi 0Ur0t93 D H l l K M 7 3 3t 1 t 4 3 t 2 2 Ddo Thi Thanh Chune 1410U92 DHl lKM 734ttt43r66 Pham Thi Da Gidu 30104193D H l l K M 7 3 5rt143047 Ddne Thi Vfi Hd t U 0 U 9 3 D H l l K M 7 3 61rr43052 Biri Ngqc Hi6n rsl0U93 D H l l K M 7 3 71 1 1 4 3 0 3 I Trdn Nggc Hipp 26112192D H l l K M

(21)

7381 1 1 4 3 0 1 5 VfrHA My 3171t993D H l l K M 739 tlt43126 Luu Ngoc MV 61911992DHl IKM 740 ttt43074 Nguy6n Thi Nssc 17108/93 DHl IKM 7 4 1

rrt43ts4

L6 Vdn Ouans 0s107193DHl IKM 742 I 1 1 4 3 0 9 0 Nguy6n Thi Minh Tdm r2l9l1993D H l l K M 743 tt143025 Nsuy€n Thi Thuv Ti6n 24/43/93 DHl IKM 744 tlt43t94 Bni Thi Th6i 24112/93 DHl IKM 745r I 14309s Trdn Ngoc Phucrne Th6o 13lr2l93 DHl IKM 746rr143096 Trinh Thi Thu Th6o I t93 D H l l K M 747rt143247 Doin Thi Thanh Thiry U U 1 9 9 3 D H l 1 K M 7481 I 1 4 3 1 0 8 Nguy6n Huy6n Trans 26t05193 D H l l K M 749r 1 1 4 3 1 1 1 Nguy6n Thi Thuv Trang 61911993DHl lKM 7 5 01 1 1 4 3 1 3 1 H6 Ki€u Trans 27105193DHl1KM 7 5 11tt43026 Nsuydn Thi 86o Trdm 07110193D H l 1 K M 7 5 21tt43204 Dinh Neoc 86o Trdm rUr/1993D H l l K M 7 5 3rt143027 Neuy6n Trons Tri 08105/93DHI lKM 7 5 4r1143233 Nguy€n Thu Vdn 0s108193DHI lKM 7 5 51 1 1 4 3 1 1 9 LE Vfr 4191t992 D H l l K M 756Itt43t46 Edne Ki6u Thriv Vy

rsl0r/93

DHI IKM 7 5 7I 1 1 s 5 0 0 3 Bui Tdn Dat 2U06193 DHl IKN 7 5 8r 1 155039 TriQu Thf Ngoc Trdm 18/08/93 DHI lKN 7 5 91 1 1 7 1 0 1 1 Neuy6n Ou6c Cudne 0410U93 DHI lKS 760rt17 1054 Cao Thi OuO Mv 61911993 D H 1 l K S 7 6 1t r t T 1 0 5 8 Mai H6ne Nhuns r6102193DHl IKS 762 I 1 1 2 0 0 5 8 Nguy6n Thi Anh 26107193DHl IKT 763 I l 120003 Huj'nh Thi My Duy6n 2410r193D H l 1 K T 764 r1120062 Nguy€n Luu Hodng 2 0 l r U 9 3 D H l 1 K T 765 I I 120065 Nguy6n Thi Hrmg 25t02193 D H l 1 K T 766rt120034 Eodrn Thi Ki Kj, 30110/93D H l l K T 767 I 1 120008 Dinh ViQt Phuong Linh 24104/93 D H l l K T 768ttt20036 Nguy6n Dinh Long 2v02/93 D H l l K T 769 11120023 Ph4m Thi Thu Phucmg r4108193DHI lKT 770 IIt2l003 Doin Thi Kim Phucrne U8n993 DHI lKT 7 7 1

r r t 2 0 0 4 2

Neuy€n Thi Neoc Thdm rU08l93 DHl IKT 772 t1120046 Truone Thi Thu r0l8l1993 DHl IKT 773ttt2t0t7 TrAn Thanh Thirv 29t0U93 DHllKT 774rt120123 Pham Thi Bich Trdm 17107193DHl lKT 775 11120079 Phan Thanh Truc

2trzt1993

D H l 1 K T 776 1 1 1 2 0 1 1 3 Nguy6n Thi Thanh Trric 121t011993D H l l K T

(22)

777r I t 2 t 0 2 2 Vd Thi Kim Vi 20t0s/93 DHl IKT 778 1 1 1 1 4 0 3 1 Tr6n Thi Th6o Duns 24106193DHl ILN 779r 1 I 14056 Phirne Thi Thuv VAn r0/12/1993DHl ILN 780r t t 2 7 0 5 3 LO Thanh Hii Btru 24/01/93 D H 1 l M T

78r

rt127043 LC Thi Circ 2ltllt993 DHl1MT 782 ttt27009 Trdn Thi Hui,nh Giao r 2 l r 2 l 1 9 9 3DHl lMT 783r t t 2 7 2 9 5 Nguy6n Minh Hdu 29112193D H l l M T 784

r r t 2 7 2 6 7

Neuy6n MV Hi6n r0l8l1993D H l l M T 7 8 5t l I 2 7 r 0 5 Pham Manh Hirne U\lt993 DHl lMT 786l I l 2 7 r 0 r Ng6 Thi Cdm Huy6n L4t0t/93 DHl lMT 7 8 7

r r I 2 7 t 2 4

L6 Phan Ngoc Linh 71511993D H l l M T 7 8 8r t t 2 7 0 t 7 Mai YOn Linh 21104193D H l l M T 789 llt27 t26 Nguy€n Dfc Linh r U 1 2 1 9 3D H l l M T 790r1t270t9 LO Ki6u Loan 261r0193DHI lMT 7 9 11t127274 Trucrng Quang Phgc r5104193D H l l M T 792 tt127029 Cao Thi Thriy Phugng 20/03/93 D H l l M T 793r t I 2 7 t 7 9 Phan Vdn Ou6c I 193 D H l l M T 794 tt127322 Neuy6n Hiru Tin t3107193D H l l M T 795 t1127249 Trinh Minh Tudn r0llU1993DHI lMT 796 rr127252 E6ne Thi 6nh Tuv6t 13103193DHI lMT 797r | t 2 7 t 9 7 Chdu Thi Thanh Th6o 201r0193DHl IMT 798

r r t 2 7 2 r 3

VO Thi Linh Tho 25t0r/93 DHl IMT 799 11t27257 Dodn Nam Vinh t2/r0/93 D H l l M T 800 r 1 1 4 6 1 0 1 Nguydn Son Nsuvdt Thanh 07101193D H l 1 N K 8 0 1I I 1 1 6 0 3 3 Nguy€n Vdn Hanh 20104193D H l 1 N T 802 r 1 1 16053 Hui,nh Thi Hoa Mai 19103193D H l 1 N T 803 1 I 1 16060 Trdn Hodne Bich Nsoc 04/1U93 D H l l N T 804 I 1 1 1 6 0 0 7 LAm Phone Phf 0U0U92 D H 1 l N T 805r 1 1 16010 TrAn Phuone Trinh 0U09193 D H l l N T 806 ttt4tt29 Trdn Phri Culns 8121t993 D H l l N Y 807r I 1 4 1 0 8 2 Neuv6n Thi Neoc Lan r0l0U93 D H l l N Y 8 0 8

ttr4t04r

Ducrne Thi Ni 221r0193 D H l l N Y 809 Itt4t090 Nguy6n Di Thanh r 2 l r 2 l 1 9 8 9DHI lNY 8 1 0ttt4rt34 Trdn Thi Thirv Trans 2010s193DHI lNY 8 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1 Nguy6n Thanh Truc 13109192DHI INY 812 tt113260 Tr6n Thi Chung rsl0U93 DHl INH 8 1 31r113079 Nguy6n Trdn Kh6nh Duy 0s105193DHI INH 8 1 4r1113265 Nguy6n Thi Thuv Duy6n 0U04/93 DHl INH 8 1 5I 1 1 1 3 0 1 1 Pham Vfi Kh6nh Ha r8t02t93 DHl INH

(23)

8 1 61 1 1 1 3 1 0 9 Vfi Dinh Hudn 19lr0l92 DHl INH 8 1 7rttl3t12 Ddo Thi Huv6n 61311993DHl INH 8 1 81t113052 Trucrng Neoc Kim Tuy6n 23108/93 DH1lNH 8 1 91 1 1 13032 LO Thi Thu Th6o

30lrv93

DHllNH 820 Ilt13t97 Neuy6n Vdn ThC 61811993DHl lNH

82r

tIt13205 Nguy6n Thi Vfr Thriv r5103193DH1lNH 822rr1I32t6 Trdn Thi 86o Trinh 30103/93 DHl INH 823

rrr24002

Tr6n Ngqc Chi 91411993DHl IOL 824

rrt24006

Huj,nh LC Duy 28105193DHl IOL 825 ttI240t9 Vd Thi Bich Hanh 17103193D H l l O L 826rt124084 Nguy6n Quang Khdnh 0s107193D H l 1 O L 827 tt124089 Ph4m Thi Tuy6t Mai 31811993D H l 1 O L 82811t24t23 Hui,nh YOn Nsoc 1U411993D H l l Q L 829 11t24095 Hui,nh Thi YOn Nhi 0U1t/93 D H l l Q L 8 3 0rlt24r06 Ne6 Thi Kim Phuons I 192 DHI lQL 8 3 111t24107 Ne6 Thi6u Oudn 8lr2l1993DHI lOL 832Itt24rI0 Nguy6n Thi Le Thuy

2sl0sl93

D H l l O L 8 3 311t24129 Bni Thi Thanh Thuong 24102193D H l l O L 834r1162002 Hodns Xudn H6ne Vfr 2slr2l92 D H l l Q L 8 3 5I I 149085 Nguy€n Hoane Anh 301r0193D H l l Q M 8 3 61 1 149098 Nguy€n LC ThAi Binh 07108193D H l l Q M 837

1rr49t04

Nguy6n Thi Neoc Chdu

ruzl1993

D H l 1 O M 8 3 8tt149136 Ne6 Truns Dfine 24103193DHI lOM 8 3 91 1 1 4 9 0 1 0 Trdn Thi MV Duv6n 24107193DHI lOM 840 1 1 1 4 9 0 1 1 Nguy6n Linh Duong 3lsl1993 DHI IOM 8 4 1IIt490t2 Hodng Thi Anh Diro 611011993DHI lOM 842r 1 1 4 9 0 1 3 Trdn Qudc Dat 30108193D H l l O M 843ttt4917r Hodng LO Th6o Hi6n rslt0l93 DHl IOM 844 I I 1 4 9 0 1 5 Dodn Thi Xudn Hi6n t4/06/93 DHl IOM 8451 1 1 4 9 0 1 9 Pham Vdn Hda

rslr0l93

D H l l O M 846

r r r 4 9 0 2 2

Ca Thi Hdng LC 28106193D H l l O M 847rtt49070 He Thi Ddi Loan 29112193D H l l Q M 848rtt4923l Trdn Thanh Ludn t5l0U93 D H l 1 Q M 849r1t49495 Nsuy6n Th6o Nsuv€n 20108193DHI IOM 8 5 01 I 1 4 6 0 3 8 Vfr Thi Hd Phuong 07104193D H l l O M 8 5 111t49301 Neuy6n Viet Hoei Phuone 17107193D H l l O M 852 1tt49303 Trdn Thi Phuqne 18105193D H l 1 O M 8 s 3I 1 1 4 9 5 1 0 Neuy6n Anh Tdn 20104193D H l l O M 8 5 4 I 1 149589 Vd Chf Tuv r5112192D H l l O M

\

' : lI ' l

/

(24)

8 5 51 I 1 4 9 0 5 8 Nsuy6n Duons Minh Tuy6t 7lt0/1993D H l l Q M 8 5 61 1 149060 Tr0n Thi Tuoi 261r0193D H l l O M 8 5 7rt149455 Neuydn Hftu Thdnh 315/1992D H l l O M 8 5 8 11149390 Trdn Thi Trans 2trr/1993D H l l O M 8 5 9r1149397 Hui'nh Thi Huv6n Trdn 23t0U93 DHl lOM 86011r49539 Neuy6n f Vy 09109193D H l l O M 8 6 11rr49448 Hodng Thi Ydn 24t06t93 DHI lQM 862 11t47130 Dd Thi Di6m t5105/93 D H l l Q R 8631tt47137 LC Thi Hd Gians t9l0l/93 D H l l O R 864 1tt47082 L€ Oudc Th6i 08109/93 DHI lOR 865ttt4712I Ducms Thu Thio 3 U r 2 l 9 3 DHI lOR 866r1t22048 Vd Thi Kim Chi 28108193D H l 1 O T 867 rr122064 Pham Thi MV Duy6n 22llll93 D H l 1 O T 86811122049 Man Minh E6o 20104193DHl IOT 869Itt22r35 He Thi H6ng Hdn 19t0U93 DHl IQT 8 7 0r1122137 Dine Thi Hda 2/4/t993 DHl IOT 8 7 1r r t 2 2 0 7 2 Neuy€n Thi Hodi 24t04t93 D H l l Q T 872 1t122077 Trinh Neuy6n Thu Huy6n 31911993D H l l Q T 873

r t r 2 2 0 r 4

Pham Thi MV Huons 30107193D H l l O T 874

r r t 2 2 0 7 8

Neuy6n Thi Huong 21511993D H l 1 O T 8 7 5IIt22r38 Tdne Thi Nguy6n t8112/93 D H l l O T 87611t22051 Nguy6n Thi Truc Quj'nh 26107193D H l l Q T 877

1 r r 2 2 t 2 3

LE Thi Tf 81611993DHI lQT 8 7 8

rrt22t4r

Nguy6n Thi Thu 24t02/93 D H l l Q T 879r t t 2 2 0 5 3 Ne6 Thi Ngoc Thfv 2t/08/93 D H l l Q T 8 8 0I I t 2 2 t 2 4 Neuy6n Thi BAo Uy6n 2U08/93 D H 1 1 O T 8 8 11t122126 Di6u Thi Tudns Vi r6lt0/93 DHl IOT 882

r r I 2 2 t 4 5

TrAn Thi Todn Vv rsl09l93 D H l 1 O T 8 8 3

r r t 2 6 0 7 3

LC Thi Bich 12t06/93 DHl ISH 8 8 4I t t 2 6 0 7 r Neuy6n Hii Binh 0U02193 D H l 1 S H 8 8 5

r r t 2 6 2 7 0

Chu Thi Di6m 13102193D H l l S H 8 8 61tt26292 Hui,nh Tdn Dfrne 25104/93D H I l S H 8 8 7

rrt26tt3

Pham Thi Thfv Hdne 23108193D H l 1 S H 8 8 81 1 1 2 6 0 1 0 Nguy6n Thi Thriy Hdng 22104193 D H I lS H 8 8 9

r r t 2 6 t 2 3

Nguy€n Thf Thuy HOng 0U0U93 D H l I S H 890tt126133 Tr0n Thi Thanh Huv6n 20106/93 D H 1 1 S H 8 9 1I r 1 2 6 1 7 6 Einh Vi6t Nhdt 04108/93 D H l I S H 892

rr126t78

Trinh Thi Nhung r4103193D H l 1 S H 893 11126183 Neuy6n Thi H6ne Phirc t7lr0l93 D H l 1 S H

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Vdi quy dinh ndy, hifn cd 02 quan diim khdc nhau v i vifc t i chdc ttll hdnh: (I) Quan diim Uid nhit cho ring, trang trudng hpp bdn dn, quyit dinh cda Tda dn khdng tuyin rfi

Ddng thdi, viec quy dinh ngudi dang ky tham gia thi tuyen neu khdng thude ca quan c6 nhu cau bd nhiem chiie danh tuyen chgn thi phai duoc tap the lanh dao ciia eo quan CO tham