Toán 2 - Tuần 19 - Thừa số tích

10  Download (0)

Full text

(1)

b

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân

KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ

4 + 4 + 4

4 x 3 = 12

9 + 9 + 9 + 9

9 x 4 = 36

=12 =36

(2)

THỪA SỐ - TÍCH

(3)

2 x 5

Thừa số

Thừa số Tích

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

SỐ HẠNG TỔNG

= 10

(4)

Thừa số Thừa số

Tích

2 x 5

Tích

= 10

(5)

Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu) Mẫu :

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

a) 9 + 9 + 9 = b) 2 + 2 + 2 + 2 = c) 10 + 10 + 10 =

9 x 3 =

3 x 5 =

27 2 x 4 =

10 x 3 = 8

30

15

(6)

Mẫu : 6 x 2

Bài 2.Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu)

:

a) 5 x 2

5 x 2 = 5 + 5 = 10 2 x 5

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 b) 3 x 4

3 x 4 = 3 + 3 +3 + 3 = 12 4 x 3

4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12

; Vậy 5 x 2 = 10

; Vậy 2 x 5 = 10

; Vậy 3 x 4 = 12

; Vậy 4 x 3 = 12 =

6 + 6 =

12 ; Vậy 6 x 2 = 12

(7)

Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a)Các thừa số là 8 và 2, tích là 16

b)Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c)Các thừa số là 10 và 2, tích là 20 d)Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

8 x 2 = 16

4 x 3 = 12 10 x 2 =

20

5 x 4 = 20

Mẫu

(8)

TRÒ CHƠI :

AI NHANH HƠN ?

(9)

Các thừa số là 3 và 2, tích là 6.

Các thừa số là 2 và 4, tích là 8.

Viết phép nhân, biết:

(10)

• Chuẩn bị bài: Bảng nhân 2

Nhận xét tiết học.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in