Lop 2- TAP DOC -Tuan 14 TD Cau chuyen bo dua

16  Download (0)

Full text

(1)

1 0 1 0

1 0

10

(2)

Thứ.. .Ngày.. .tháng.. .năm...

Tập đọc:

Kiểm tra bàI cũ

Đọc bài: Quà của bố

Quà của bố đi câu về có những gì?

(3)
(4)
(5)

Tập đọc: Câu chuyện bó đũa

Luyện đọc

buồn phiền.dễ dàng Lớn lên,lần l ợt

Tìm hiểu bài

(6)

Tâp đọc:

Câu chuyện bó đũa

Luyện đọc câu khó

-Ai bẻ gãy đ ợc bó đũa này thì cha th ởng cho túi tiền.

(7)

Tâp đọc:

Câu chuyện bó đũa

Luyện đọc câu khó

-Ai bẻ gãy đ ợc bó đũa này /thì cha th ởng cho túi tiền.

(8)

Tâp đọc:

Câu chuyện bó đũa

Luyện đọc câu khó

-Ai bẻ gãy đ ợc bó đũa này /thì cha th ởng cho túi tiền.

Ng ời cha bèn cởi bó đũa ra,rồi thong thả

bẻ từng chiếc một cách dễ dàng.

(9)

Tâp đọc:

Câu chuyện bó đũa

Luyện đọc câu khó

-Ai bẻ gãy đ ợc bó đũa này /thì cha th ởng cho túi tiền.

Ng ời cha bèn cởi bó đũa ra ,rồi thong thả / bẻ từng chiếc / một cách dễ dàng.

(10)

Tập

.

đọc:

Câu chuyện bó đũa

Đọc nhóm

(11)

Thi đọc

Tập oc: đ

Câu chuyện bó đũa

(12)

Đọc đồng thanh

Đọc đồng thanh

Tập đọc:

Câu chuyện bó đũa

(13)

Tập đọc: Câu chuyện bó đũa

Luyện đọc

buồn phiền.dễ dàng Lớn lên,lần l ợt

Tìm hiểu bài

Hoà thuận Va chạm

(14)

Luyện đọc

Tập đọc:

Câu chuyện bó đũa

(15)

Các em chuẩn bị bài cho tiết 2 để xem câu chuyện kết thúc nh thế nào?

(16)

Chóc c¸c em häc sinh

ch¨m ngoan häc giái !

Figure

Updating...

References

Related subjects :