• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI CẢM ƠN

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "LỜI CẢM ƠN"

Copied!
91
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đi đầu, ngoài đào tạo sinh viên kiến ​​thức chuyên ngành, nhà trường còn hợp tác với các tổ chức giáo dục mở thêm các lớp, kỳ thi lấy chứng chỉ thể thao, huấn luyện quốc phòng, chứng chỉ công nghệ thông tin văn phòng quốc tế. Sinh viên, phụ huynh, nhà trường và người sử dụng lao động không biết sinh viên có bằng cấp và chứng chỉ gì. Thực tế ở Việt Nam, việc quản lý văn bằng, chứng chỉ vẫn còn thủ công, thiếu hiệu quả.

Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Xây dựng website theo dõi việc cấp bằng, chứng chỉ cho sinh viên Trường Đại học Du lịch Hải Phòng” làm luận văn. Với sự giúp đỡ của chương trình này, các trường học, người sử dụng lao động, sinh viên, phụ huynh... các bên quan tâm có thể sắp xếp việc cấp văn bằng, chứng chỉ cho từng học sinh.

Giới thiệu về Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng

 • Lịch sử
 • Sứ mạng
 • Các ngành đào tạo
 • Cơ cấu tổ chức

Với thẻ sinh viên, cán bộ phòng đào tạo căn cứ vào danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ để xác minh sinh viên. Căn cứ vào thủ tục điền phiếu và quyết định tốt nghiệp, danh sách sinh viên được nhận bằng. Sau khi nhận chứng chỉ, bằng cấp, học viên sẽ rút hồ sơ nhập học ra khỏi phòng đào tạo.

Cán bộ phòng đào tạo tiếp nhận, xác minh thông tin học viên và danh sách học viên đăng ký. Cuối cùng, sinh viên xác nhận thông tin trong sổ tuyển sinh về việc rút đơn bằng cách ký tên.

Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ
  • Biểu đồ
 • Nhóm dần các chức năng

Nộp bản sao bằng tốt nghiệp, biên lai nhập học và thẻ sinh viên cho phòng đào tạo. Kiểm tra danh sách học viên để nhận hồ sơ nhập học, bản sao bằng cấp, biên lai nhập học và thẻ sinh viên tại địa điểm đào tạo. Nhận thông tin xác nhận của sinh viên về học phí từ hệ thống rồi kiểm tra.

Nhận thông tin xác nhận của sinh viên về khoản nợ đã đăng từ hệ thống rồi kiểm tra. Nhận thông tin xác nhận của sinh viên về phí công đoàn từ hệ thống rồi kiểm tra.

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh.
Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh.

Nộp thẻ sinh viên tại phòng đào tạo

Chức năng chi tiết (tờ) Nhóm 1 Nhóm 2 1. Nộp hồ sơ hoàn thiện thủ tục cho Phòng Kế toán. 3. Đính kèm phiếu hoàn thiện thủ tục. 4. Gửi phiếu hoàn thiện thủ tục đến Trung tâm Thông tin Thư viện. 6. Đính kèm phiếu hoàn thiện thủ tục. 7. Nộp hồ sơ hoàn thiện thủ tục cho Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Lƣu thông tin sinh viên lấy chứng chỉ

Cấp chứng chỉ

Ký xác nhận thông tin chứng chỉ

Nộp phiếu hoàn tất thủ tục,cmnd, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất

Kiểm tra thông tin sinh viên

Cấp bằng tốt nghiệp

Ký xác nhận thông tin bằng tốt nghiệp

Nộp bằng tốt nghiệp phô tô, thẻ sinh viên, phiếu thu hồ sơ nhập học

Lƣu thông tin sinh viên rút hồ sơ

Trả hồ sơ

Ký xác nhận thông tin hồ sơ

Yêu cầu báo cáo

Lập báo cáo hàng năm

Gửi báo cáo hàng năm

 • Sơ đồ phân rã chức năng
  • Sơ đồ
  • Mô tả chi tiết các chức năng lá
 • Ma trận thực thể chức năng
 • SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
  • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
  • Mô hình liên kết thực thể (E-R)
  • Mô hình quan hệ

Sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ cho trung tâm thông tin thư viện. Nhân viên trung tâm thư viện kiểm tra thông tin sinh viên mượn sách trên Lybol. Cán bộ phòng đào tạo nhận thẻ sinh viên và kiểm tra danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ.

Sau khi xác minh chính xác, nhân viên phòng đào tạo sẽ lưu thông tin của học viên. Bằng việc ký tên, học viên xác nhận đã nhận được chứng chỉ vào sổ cấp chứng chỉ. Nếu xác minh đúng, nhân viên phòng đào tạo sẽ lưu trữ thông tin của học viên.

Sinh viên ký xác nhận đã nhận bằng tốt nghiệp trong "Tạp chí ngoại giao". Sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ sinh viên và biên lai nhập học vào phòng đào tạo. Nhân viên Phòng Giáo dục tiếp nhận và kiểm tra thông tin học sinh dựa trên danh sách học sinh để lấy hồ sơ truy cập.

Nếu kiểm tra chính xác, nhân viên phòng đào tạo sẽ lưu dữ liệu học viên vào “sổ đăng ký rút hồ sơ”. Sinh viên ký xác nhận đơn đăng ký đã được nhận vào 'sổ đăng ký'. Giấy chứng nhận nhập học, bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ sinh viên Thông tin xác nhận sinh viên.

Thông tin xác nhận của sinh viên Kết quả xác nhận của sinh viên d1 Mẫu hoàn thành quy trình. NHÂN VIÊN - SINH VIÊN - CAO CẤP - SINH VIÊN (Mã nhân viên, Mã sinh viên, Số đăng ký, Số đăng ký, Số quyết định, Phân loại, Ngày cấp).

Hình 2.2: Sơ đồ phân dã chức năng
Hình 2.2: Sơ đồ phân dã chức năng

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC

 • Các khái niệm về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc
 • Mô hình liên kết thực thể E-R

Mô hình E-R mô tả dưới góc độ các thực thể kinh tế trong môi trường kinh doanh, các thuộc tính của các thực thể kinh tế và mối quan hệ giữa các thực thể này. Thuộc tính của các kiểu thực thể và mối quan hệ - Liên kết. Thuộc tính: Là đặc điểm của các loại thực thể, mỗi loại thực thể có một tập hợp các thuộc tính được liên kết với nhau.

Thuộc tính thực thể được chia thành bốn loại: thuộc tính tên, thuộc tính định danh, thuộc tính mô tả và thuộc tính đa giá trị. Thuộc tính tên: là thuộc tính mà mỗi giá trị cụ thể của một thực thể cho ta tên của thực thể thuộc về thực thể đó, để chúng ta có thể nhận biết thực thể đó. Thuộc tính định danh (khóa): là một hoặc nhiều thuộc tính của một kiểu thực thể mà giá trị của nó cho phép chúng ta phân biệt các thực thể khác nhau của một kiểu thực thể.

Được biểu thị bằng dấu chấm lửng bên trong là tên thuộc tính định danh được gạch chân. Giá trị thuộc tính định danh không trống. Nếu mã định danh là sự kết hợp của nhiều thuộc tính thì tất cả các thành phần của nó phải trống. Thuộc tính mô tả: thuộc tính của các thực thể không phải là định danh hoặc tên được gọi là thuộc tính mô tả.

Nhờ đặc tính này mà chúng ta biết rõ hơn bản chất của các thực thể là gì. Thuộc tính đa giá trị (thuộc tính lặp): là thuộc tính có thể nhận nhiều giá trị cho mỗi thực thể. Thuộc tính là đặc điểm của mối quan hệ khi được liên kết giữa các thực thể.

CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH

 • Hệ QTCSDL SQL SERVER
 • Giới thiệu về ASP.NET và C#
  • Giới thiệu về ASP.NET
  • Các điều khiển trên ASP.NET
  • Cơ bản về lập trình C# lập trình trong trang ASP.NET
  • Viết code C# trong file .aspx
  • Màn hình làm việc của ASP.NET

Mô hình OLE DB: là mô hình giao tiếp với dữ liệu dạng bảng và không dạng bảng bằng trình điều khiển có tên là Nhà cung cấp. Mô hình JDBC (Java Database Connectivity): là trình điều khiển truy cập dữ liệu trong Java, JDBC đóng vai trò là cầu nối tới ODBC. ASP.Net là một kỹ thuật phát triển và lập trình ứng dụng web phía máy chủ dựa trên Microsoft .Net Framework.

Tất cả quá trình xử lý lệnh ASP và ASP.Net đều được thực hiện trên máy chủ và do đó được gọi là kỹ thuật lập trình phía máy chủ. Standard Control: Bao gồm các điều khiển cung cấp các thành phần biểu mẫu tiêu chuẩn như: Label, Button, TextBox. Điều khiển Điều hướng: Đây là các điều khiển giúp bạn di chuyển dễ dàng giữa các trang trên trang web.

Kiểm soát đăng nhập: Đây là các kiểm soát bảo mật ứng dụng cho phép bạn tạo biểu mẫu đăng nhập và thay đổi mật khẩu. Điều khiển HTML: cho phép bạn chuyển đổi các điều khiển HTML thành các điều khiển có thể chạy trên máy chủ. Hầu hết các điều khiển asp.net đều hỗ trợ 1 hoặc nhiều sự kiện, vd. điều khiển.

Khi mới tạo, màn hình giao tiếp không chứa đối tượng điều khiển, công việc của người lập trình là vẽ các đối tượng điều khiển trên màn hình giao tiếp và xác định các dòng lệnh xử lý sự kiện liên quan cho screen.image và các điều khiển trên đó. Cửa sổ quản lý ứng dụng (Project Explorer): cửa sổ quản lý ứng dụng hiển thị các màn hình giao tiếp (biểu mẫu), thư viện xử lý (mô-đun),. Cửa sổ lệnh (Code window): đây là cửa sổ cho phép khai báo các dòng lệnh xử lý sự kiện cho màn hình giao tiếp và các đối tượng điều khiển trên màn hình giao tiếp.

Hình 3.1: Mô tả kiểu dữ liệu xây dựng sẵn
Hình 3.1: Mô tả kiểu dữ liệu xây dựng sẵn

MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH

 • Giao diện đăng nhập

Trong dự án này, tôi đã sử dụng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống kết cấu để xây dựng hệ thống theo dõi trực tuyến việc cấp bằng, chứng chỉ cho sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Trình bày tất cả các hoạt động bằng sơ đồ quy trình kinh doanh. Phân tích đầy đủ và hình thành một vấn đề, tuân theo quy trình bạn đã học thông qua các hướng dẫn có cấu trúc.

Thiết kế giao diện cập nhật dữ liệu và mẫu báo cáo. Hệ thống đã được cài đặt và thử nghiệm với một số dữ liệu chạy mượt và cho kết quả đáp ứng yêu cầu của bài toán như: Sinh viên có thể xem các chứng chỉ, văn bằng đã cấp và hồ sơ Hồ sơ tuyển sinh được trả về, xác nhận thông tin sinh viên, các chứng chỉ, văn bằng đã cấp, tuyển sinh tài liệu được trả lại, báo cáo được ban hành và quyền sử dụng được giao cho mỗi người dùng. Do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích bài toán về cơ bản tương đối đầy đủ nhưng không thể mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của bài toán.

Hệ thống được xây dựng nhưng mới chỉ có các chức năng chính, một số chức năng còn chưa đầy đủ: cần nhiều báo cáo nhưng chỉ tạo được một báo cáo. Trong tương lai, khi điều kiện cho phép, tôi sẽ bổ sung các chức năng còn thiếu, bổ sung các chức năng hiện có và đưa vào sử dụng nhằm nâng cao khả năng sử dụng của hệ thống. Nguyễn Văn Vỹ (2002), Sách giáo khoa Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Hình ảnh

Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình: hoàn tất “Phiếu hoàn tất thủ tục”
Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình: Phòng Đào tạo cấp chứng chỉ
Hình 1.4: Sơ đồ tiến trình: Phòng Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng Sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện