Tuần 24 - Chính tả 5 - Nghe viết: Núi non hùng vĩ

Văn bản

(1)
(2)

Chính tả (nghe-viết) Chính tả (nghe-viết)

Kiểm tra bài cũ: (Chính tả nhớ-viết) Cao Bằng.

-Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.

-Viết lại những tên riêng trong đoạn thơ “Cửa gió Tùng Chinh”:

Hai Ngàn Ngã Ba Pù Mo Pù Xai

(3)

Chính tả

Chính tả (Nghe – viết)(Nghe – viết)

(Sách giáo khoa Tiếng Việt 5, tập 2, trang 58)

Núi non hùng vĩ

(4)

Núi non hùng vĩ.

Núi non hùng vĩ.

Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên phải là đỉnh Phan-xi-păng. Mây Ô Quy Hồ phải là đỉnh Phan-xi-păng. Mây Ô Quy Hồ đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa, thẳng ruổi về thành phố Quy Hồ là qua Sa Pa, thẳng ruổi về thành phố

biên phòng Lào Cai.

biên phòng Lào Cai.

Theo NGUYỄN TUÂNTheo NGUYỄN TUÂN

Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất

Bắc, qua đất Tam ĐườngTam Đường núi nhu nhú như núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng

qua dãy

qua dãy Hoàng Liên SơnHoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên

phải là đỉnh

phải là đỉnh Phan-xi-păngPhan-xi-păng. Mây . Mây Ô Quy HồÔ Quy Hồ đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô

Quy Hồ là qua

Quy Hồ là qua Sa PaSa Pa, thẳng ruổi về thành phố , thẳng ruổi về thành phố biên phòng

biên phòng Lào CaiLào Cai. .

Theo NGUYỄN TUÂNTheo NGUYỄN TUÂN

Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất

Bắc, qua đất TTam am ĐĐườngường núi nhu nhú như núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng

qua dãy

qua dãy HHoàng oàng LLiên iên SSơnơn hiểm trở, chọc thủng hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên

phải là đỉnh

phải là đỉnh PPhanhan--xixi--păngpăng. Mây . Mây ÔÔ QQuy uy HHồồ đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô

Quy Hồ là qua

Quy Hồ là qua SSa a PPaa, thẳng ruổi về thành phố , thẳng ruổi về thành phố biên phòng

biên phòng LLào ào CCaiai. .

Theo NGUYỄN TUÂNTheo NGUYỄN TUÂN

(5)

Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí

Việt Nam.

Việt Nam.

Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

(6)

Luyện viết từ khó

Tam Đường

Hoàng Liên Sơn Phang-xi-păng

Ô Quy Hồ Sa Pa

Lào Cai

(7)

Thứ ba, ngày 26 tháng 2 năm 2008.

Chính tả nghe-viết.

Lỗi

Chính tả (nghe-viết)

Núi non hùng vĩ

Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên phải là đỉnh Phan-xi-păng. Mây Ô Quy Hồ đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa , thẳng ruổi về thành phố biên phòng Lào Cai .

(8)

2.Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau:

Tại đây, các con

Tại đất Tây Nguyên ông bà mình này

Nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ

Và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non.

Chính nơi đây các con

Xưa Đăm Săn, Y Sun, ông nội ta và lũ làng

Đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt

Trong rừng già Mơ-nông, mặt trời không xuống đất Vẫn thanh đoản kiếm xưa Đăm Săn đuổi giặc

Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao, cha ta và lũ làng mài gấp Hai mươi năm cạn nước sông Ba.

Theo PRÊ KI LA MÁC

(9)

Các tên riêng trong đoạn thơ:

Các tên riêng trong đoạn thơ:

Tên người, tên dân tộc

Tên địa lí

Tên người, tên dân tộc

Đăm Săn, Y Sun Nơ Trang Lơng A-ma Dơ-hao Mơ-nông

Tên địa lí

Tên người, tên dân tộc

Đăm Săn, Y Sun Nơ Trang Lơng A-ma Dơ-hao Mơ-nông

Tên địa lí

Tây Nguyên (sông) Ba

(10)

3.Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau:

Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa Xuân đại phá quân Thanh tơi bời ? Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ ? Vua nào thảo Chiếu dời đô ?

Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

(11)

1. Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan quân giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

Ngô Quyền(938), Lê Hoàn(981), Trần Hưng Đạo(1288).

2. Vua nào thần tốc quân hành

Mùa Xuân đại phá quân Thanh tơi bời ? Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ).

3. Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ ? Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh).

4. Vua nào thảo Chiếu dời đô ? Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn).

5. Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ? Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành).

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now