• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ

3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện

3.2.3. Hoàn thiện công tác thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hiện BHXH huyện An Dương là 1 huyện tập trung nhiều khu công nghiệp lớn và đã đi vào ổn định nhất so với các quận, huyện còn lại, do đó, số thu BHXH luôn được BHXH thành phố giao năm sau cao hơn năm trước, theo đó, nhân lực của BHXH huyện cần phải tăng tương ứng để có thể đảm bảo thực hiện được các chính sách BHXH, BHYT với chất lượng cao. Giai đoạn 2011 – 2020 dự kiến biên chế toàn ngành BHXH cần gia tăng theo khối lượng nhiệm vụ từ 8% - 10%, do đó biên chế của BHXH huyện cũng cần tăng theo, trong thời gian tới BHXH huyện cần thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Công tác tuyển dụng:

102 Bảng 3.1. Kế hoạch tuyển dụng dự kiến đến năm 2020 của BHXH huyện An Dương

Đơn vị tính: người

Bộ phận Hiện

2017 2018 2019 2020

Nhu cầu

Tuyển

thêm Nhu cầu Tuyển

thêm Nhu cầu Tuyển thêm

Nhu cầu

Tuyển thêm

Ban giám đốc 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Bộ phận tiếp nhận HS &

TKQ 3 4 1 4 0 4 0 4 0

Bộ phận thu 8 9 1 11 2 12 1 12 0

Bộ phận kế toán 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Bộ phận giải quyết chế độ 3 3 0 3 0 3 0 3 0

Bộ phận sổ thẻ 2 2 0 3 1 3 0 3 0

Bộ phận giám định BHYT 2 3 1 3 0 3 0 3 0

Tổng cộng 24 27 3 31 4 31 0 31 0

103 Để công tác tuyển dụng có hiệu quả trong môi trường Nhà nước, cần phải đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, theo đó từ năm 2011, BHXH Việt Nam đã tổ chức được 1 số đợt thi tuyển công khai, bình đẳng trong thi, xét tuyển.

Bên cạnh đó, BHXH huyện cần phải phân tích khối lượng công việc thường xuyên, chính xác, xây dựng mô tả vị trí công việc theo 24 vị trí việc làm tại BHXH huyện, để có tuyển dụng được nguồn nhân lực trẻ,hội tụ đầy đủ yếu tố đáp ứng được yêu cầu công việc.

Phải tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác cán bộ tại huyện để có những điều chỉnh , bổ sung, đưa vào những nhân tố mới có đủ phẩm chất, năng lực và đưa ra khỏi những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Dưới đây là bảng dự kiến số lượng nguồn nhân lực BHXH cần đủ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công việc.

2.Công tác đào tạo.

Bên cạnh công tác tuyển dụng, BHXH huyện cần xây dựng chính sách nhân lực khoa học hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong đơn vị.

Tiến hành theo dõi danh sách công nhân viên thực hiện chế độ hưu trí, kế hoạch về nhân lực cũng được lập dựa trên kế hoạch hoạt động trong năm của đơn vị.

Xây dựng kế hoạch nhân lực linh hoạt, khoa học cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ biến công tác tuyển dụng từ thế bị động sang thế chủ động.

Để nguồn nhân lực phục vụ cho ngành BHXH đạt hiệu quả cao cần triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ viên chức để họ tiếp cận được trình độ quản lý và công nghệ tiên tiến. Cần chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, chuẩn mực nghề nghiệp, tích cực nghiên cứu, nắm vững các quy định của chính sách để cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi

104 cho các tổ chức, cá nhân…

Hàng năm cần hoạch định các chương trình đào tạo cho từng cán bộ viên chức, và cho những người làm công tác tuyên truyền tại các xã, thị trấn và các đại lý thu.

Sự chỉ đạo của Giám đốc đơn vị giúp cho mọi hoạt động đi đúng hướng và tạo sự kích thích đối với các hoạt động đó. Công tác tuyển dụng cũng không nằm ngoài các hoạt động đó, khi công tác chỉ đạo của Giám đốc và lãnh đạo được tăng cường nó sẽ kéo theo công tác tuyển dụng được hoàn thiện hơn và có hiệu quả hơn.

Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ làm công tác tuyển dụng nói riêng, công tác quản trị nhân lực nói chung.

4. Chế độ đãi ngộ.

Nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời đưa ra chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng phù hợp với công sức mà người lao động bỏ ra đồng thời kích thích họ làm việc nâng cao năng suất lao động, gắn bó lâu dài.

Đồng thời các yếu tố này cũng là nhân tố thu hút nhân lực từ bên ngoài xin việc nỗ lực làm việc cho ngành.

Ngoài lương, sự quan tâm đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên trong đơn vị, tạo sự hài lòng của nhân viên về chính sách đãi ngộ của đơn vị, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao uy tín của lãnh đạo đơn vị.

3.2.4. Hoàn thiện, nâng cao công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ BHXH