Văn bản

(1)

-.l

so cmo Duc

&

DAo rao

ANG TRI

on rru rrnl 16r NcruEP - THPT NAU

ZOZO

odN M6n thi:

Sinh hgc

Thdi gian ldm

bdi:

50

phtit

(40 cdutrdc nghiQm)

(Bi

ttti g6m c6 08

tdi lt€u)

SO Uao danh

Hg,

t6n

thi sinh:....

CAu 1: MQt qu6n the.thUc

vflt

g6m 4.00

9?y c6 kiOu gen

AA,

400 cdy c6 ki6u gen Aa vd 200 cdy c6

ki6u

gen aa. Tan s6 alen

A

ctra

quin

th6 ndy ld:

A.0,4 8.0,6 C.0,5 D.0,2

Cia2:

MQt

quin

ttr6 t.u tt U

ph6"

c6 ki6u gen 6 thC hQ P:

0,45AA:

0,30Aa: 0,25aa. Bi6t rang cdy c6 ki6u

g.r,

uu kh6ng c6 kha

nlng ktit

trat.

finh

theo

li

thuy6t, cdy kh6ng c6

khi

ndng ki5t h4t o th6 he

Fl

le:

A.0,1 8.0,16 C.0,15 D.

0,325

CAu 3: O hoa anh th6o

(Primula

sinensis) c6 ki6u gen

AA

qu1 tlinh hoa d6, kiOu gen aa quy $fnh hoa triing. Dem cdy hoa anh th6o m3u t16 c6^kii5u gen

AA

trdng cr 35oC

thi

cho hoa mdu tr8ng, th6 he sau ctra cdy hoa tr5ng ndy

tr6ng o

200C cho hoa mdu d6. Trong

khi

d6 gi6ng hoa trdng trdng o 35oC hay Z00C d6u cho hoa mdu trEng. Nhan x6t ndo sau ddy dring:

A. Khi

tr6ng o 35oC

thi

cho hoa

miu tring

do dQt bi6n gen

A

thdnh a.

B. Mdu

sic

hoa do nhi-Ot <lQ quy t1inh.

C. Di6u kiQn gieo tr6ng kh6ng

pht

hqp ldm cho hoa c6

miu sic

kh6c nhau D.

Miu

s8c hoa

h

ket

qui

sg tucmg tdc giffakiOu gen

vi

m6i trucmg.

CAu

4:

So <16 pha hQ

du6i

ddy md td sp

di

truyAn

cta

hai bQnh

P, q C|hat

bQnh ndy ddu

do

1 trong2 gen quy

t[nh.

Trong <16 bQnh Q do gen

nim

tr6n nhiSm

sic

th6

gioi

tfnh quy dinh.

I u fiI

1 3

Qu-gw&r:

ij

)fftbiml:ttuvuns

|t $*btbfuhP

{//wt

b{b,fui}

q

f,

}{arnbtnf*thucrrg

I}{*ohibf*hP ffi

Namb{hfr:hQ

56

7

I

x0

1,J

14 15

16

?

niet

rang kh6ng c6 phdt sinh dQt bi6n

m6i 6

tht ctt cdc th€ he, nhan dinh ndo sau ddy dung?

A.

Gen gdy bQnh P ld gen 1{n, gen gay bQnh Q ld gen trQi.

B. C6 5

nguli

ch6c chdn x6c dinh dugc ki6u gen.

C. X6c su6t sinh con dAu ldng kh6ng bi benh cria c{p

vg

ch6ng

III.13 - III.14 h

63i80.

D. CAp alen quy dinh benh P vd bQnh Q dAu

nim

tren nhi6m

sic

thO

gi6i

tinh.

Cflu

5:

San phAm hinh thenh trong phi0n m6 theo mO hinh cria op6ron Lac 6 E.coli ld:

A.

1 lo4i pr6t6in tucrng ring cira 3 gen

Z,Y, A

hinh thanh 1

lo4i

etuim ph6n hriy lactdzo.

B. I

phdn tu

mARN

mang th6ng

tin

tucrng img

v6i

3 vung di6u

hoi,

md ho6, ki5t thric tr6n gen

C. I

chu6i polirib6nuct06tit mang th6ng

tin

cria 3 gen

Z,Y,A.

13

thi

137 MA

(Thi sinh kh6ng daqc s* d4ng

(2)

D. 3 lo4i pr6t6in tucrng img cira 3 gen

Z,Y, Ahinh

thanh

I lopi

enzimphdn hiry

lactdzo'

CAu

6:

Cho c6c phdt biOu sau vd so dO 1u6i thric An

6

hinh

b0n:

(1)

Lu6i

thrlc 5n

niy

c6

tdi

da 5 bflc dinh du0ng.

(2) Lodi B ld lodi

kh6ng ch6 s6

luqng

c6 thO cira nhidu

loii

kh6c.

(3) C6

t5i

da 3

loii

sinh vflt thuQc bQc dinh

duong

cep 3' (a) Loai F c6 th6 thuQc bflc dinh du0ng c6p 4

ho{c

cdp 5' (5) NCu

loai

b6

loii

C ra

kh6i

qu6n xd

thi loii F

s0 mAt or

Trong cbcphiltbi6utr6n,

c6 bao

nhi6uph6tbi6u

dung?

A. r. 8.4. c. 3. D.2'

Cf,u 7: Cho c6c ki5t lu4n sau:

1l) K6t

qu6 ph6p

lai

thufln vd ph6p

lai

nghich

ld

gi6ng nhau,

trong d6

con

lai

thucrng mang tinh tr4ng

.iru *9,

nghia ld di truyOn theo ddng m9.

(2)

C1cgen ngodi nhdn lu6n ttuqc phan chia d6u cho c6c tC bao trong qu6

trinh

phdn bdo.

(3) Tinh tr4ng biOu hiqn chtr yiSu o nam,

it

bi6u hiQn cr

nt.

(4)

Tm!

tr4ng do gen

ngoii

nh6n quy dinh v6n sE t6n

t?i khi

thay thO nhan t6 bdo b6ng mQt nhdn c6 c6u tr(rc

di

truydn kh6c.

(51 Cec tinh tr4ng di truy6n vfin tuan theo c6c quy 1u4t di truy6n NST.

c6

bao nhi6u k6t lu6n kh6ng dring

khi

n6i va <tpc <1i6m ctra gen ngodi nhan?

A.3 8.2 c.5 D.4

C6u 8: MQt phdn

tir mARN chi

chrla 3 loai nucl66tit

A, X,

G. TrOn m4ch mang m6 gdc cria gen d6 phi6n m6 iao ra phdn

tt mARN niy

kh6ng th6 c6 c6c b0 ba ndo sau ddy:

A.

GGG,

)O(X, TXG. B' TTT, XTX,

GGT

C. GXT,

TAX, GGG

D. GXT,

X)C(, GXX

CAu

9:

phucrng ph6p

t4o

co

thti lai

nno sau d6y c6

$6

tO

hgp

dugc

nhflng

ngutin gen kh6c xa

nhau trong he ttr6ng

pfrin

toai

mi

bAng lai

htu

tinh t<fiOng th6 thUc hiQn dugc:

A.

C6y truyAn

ph6i. B.

Gdy d6t bitln nhdn t4o.

C.

Nu6i cdyhqtphfin.

D. Dung hqrp tC bdo trdn.

Ciu

10: Cho cdy di hqp tri vd 2

c{p

gen (P) tU thu ph6o, thu du-o. c

Fl.

Cho Uitit

m5i g9, qY 91*

m6t tinh trang, ca"

4""

trQi ld trOitroan ioan vd ttrOrrg xiry ra i10t bi6n. Theo

li

thuy6t,

ti

lQ ki6u hinh 6

Fl

c6 thOld:

A.14:l:l:4 B. 1:1:1:1 D. 19:19:1:1

CAu 11: Nhting con cri thudng

tni

dn trong c6c h6c cdy ld

vi

dp vC mOi quan hQ:

A.

Ki sinh. B.

CQng

sinh.

C. HQi

sinh.

D. Hqp t6c'

Ciyl1zMQtloiithlrcvflt,x6tmQtgenc63alentheothrit.utrAilflnhA>a>a1;Aq}ydinh

hoa d6; a

quy

<linh hoa vdng,

al guy

dinh hoa trAng.

Alen

trQi

la

trOi hod.n todn, gen ndm tr0n

NST

thuong. Trorrg mQt

quin

th€-cdn bang

di

truy0n

c6

36% cdy

hoa

d6; 25% c6y hoa trdng;

39% cdy hoa vdng.

C6 bao nhi6u ph6t bi6u sau ddY dung?

(l)

Tan s6 alen

A:0,2; a:0,3; al :0,5.

(2) T6ng s6 c6 th6 tl6ng hqp

tft

nhiOu hon t6ng s6 c6 th6 di hqp tr}.

C.3:3:1:l

(3)

(3) SO c6 th6 di hqp trong sd c6 th6 hoa d6 chitim

ti/

19 8/9.

(a) NAu cho c6c c6y hoa vang giao ph6n

voi

c6y hoa

trfing,ddi

con c6 3 lo4i ki6u hinh.

(5) Cho

chc cdy hoa vdng cira qudn th6 giao ph6n ng6u nhi6n sinh ra

ddi

con c6 si5 cdy hoa trdng chi6m

ty

lQ 5113.

A.2

B.

3 C.4

D. 5

CAu 13: X6t co th6 c6 ki6u gen

AaBb

giem phan binh thuong.

Ti

lQ giao ttr

Ab h

A.l2,5Yo. 8.50%.

C.21aro.

Cflu

14: Hinh bOn m6 ta co chiS ti6p hgp, trao d6i ch6o diSn ra trong

ki

dAu cfra gi6m phdn

I.

Quan s6t hinh

vi

cho bi6t, ph6t bi6u ndo sau

<16y kh6ng ttung ?

A. Ntiu d6y ld mQt tO bdo sinh tinh

thi

sau gi6m ph6n sE

tIo

ru 4 lo4i tinh trung.

B.

Su tii5p hqrp, trao d6i ch6o diSn ra gifia hai cr6matit chi em.

^-r,., -l ,,.A ,.AB

u.

I e bao Dan oau co Kreu gen

,u

ub

.

D. NOu ddy ld mQt t6

bio

sinh

trtug thi

sau gi6m phdn chi sinh ra

1 lopi tr(mg.

Ciu

15: Trong t6 beo, bO

NST

chria s6

lugng tdnghay

ginm mQt hofic mQt s5 chi6c,

di

truy6n hsc ggi

li:

A. thc 19ch

boi.

B. tho tt<m

boi. c.

the luong

bQi.

D. thc di da boi.

Cflu

16: C6 mQt nh6m c6 th6 cria qu6n thC

A

s6ng trong d6t fiOn,

di cu

dtin mQt hdn d6o (chua bao gid c6

loii

ndy sinh s6ng) c6ctr-1y hoan toan

v6i

qudn th6 ban dAu hinh thdnh n6n mQt qu6n th6

m6i gai

l.a quan tnO

B. Sp

mQt thcri

gian

sinh trucrng,

kich thu6c

"r1a

q9*

tfr6

e F*.g

duong

voi

qudn thC

A nhmg

t6n sd alen

X

ctra qu6n th6

B

14i rdt kh6c

v6i

t6n s6 alen

X

(vdn rdt th6p) d qudn th6

C6 bao nhi6u nguyOn nhdn sau a6n ACn sU kh6c biet vO t6n s6 alen

X gita

hai quan tnO

e

va B:

. (1) Nh6m c6 thO

A

ndy ngSu nhiOn mang theo nhi6u alen

X

v6n kh6ng

dpclnmg

ctra qudn the

g6cnhmg

t14c

tnmg

cho nh6m c6 thO di

cuit6

ldm phong phri v6n gen cho quan tfr0 nhan.

(2) Qu6

trinh

dQt bi6n

xiy

ra 1i6n tUc nhanh ch6ng ldm cho tAn sd alen

X

cria quAn the

A

ve quan tfr6 B kh6c biQt nhau.

(3) C6c y6u t6 ngSu nhi6n t6c ilQng lOn qudn the

A ho{c

qudn th6

B

d6u c6 ttr,5

nm

cho tAn s6 alen

X

O hai qudn th6

niy

thay d6i theo huong tdng lOn

ho{c

gi6m di.

(4)

Q"a"

th6 di cu d6n m$t hdn d6o,

noi

c6 diAu kign tU nhiOn kh6c

v6i

A6t UCn vd chgn lqc t.u nhi6n t6c $Ong theo hudng

git lai

circ chthO c6 ki6u

hinh

do alen

X

quy dinh. Qua sinh

sin

ldm tdng t6n s6 alen

X.

(5) SU giao ph6i kh6ng ng6u nhi6n

gita

c6c c6 thO cira quAn th0

B v6i

c6c c6 th6 nhpp cu

lim .to til r0"4." x

trong qia""trra

n

tang"len.

4.4 B.3 C.5 ' D.2

Cflu

17: Cho cdc

lodi

sinh

vflt:

c6,

rin,6ch,

chdu ch6u, trong chu6i thrlc

[n

dugc thi6t lflp boi c6c lodi sinh vflt hOn.

Loii

ndo c6 bpc dinh dudng thri 3:

A.

Chdu

ch6u

B.

Ran

C.

Ech

D. C6

CAu 18:

Khi

n6i vC

NSf

& sinh vdt nhdn thpc phdt bi6u ndo sau ddy diing ?

A. M6i

lodi c6 bO NST it4c tnmg vA s6 luqng, hinh dqng vd kich thu6c.

B. NST chi duo. c

tim

th6y trong nhan tiS bao.

D.75%

r

(4)

-\

C.

Loii

c6 sd luqng NST nhidu tii5n h6a hcyn lodi c6 st5 luqng NST

it.

D. NST trong ti5

bio

x6ma lu6n tdn tAi thanh cflp tuong tt6ng.

C6u 19: MQt alen <101bi6n r6t ni6m

g{p

trong quan thC nhung sau mQt

thoi

gian ngan

6i

trd n6n

r6t ph6 bi6n. Nguy€n nh6n c6

th6li

do:

A. t6c dO dQt bii5n t4o ra gen ndy trd n6n cao b6t thucrng.

B. m6i trudmg s6ng li6n tgc thay d6i theo mQt hu6ng x6c <Iinh.

C. dQt bitSn

$p

do4n mang gen ndy.

D. mdi truong s6ng xu:5t hiQn nhi6u t6c nhdn dQt bi6n.

Ciu

20:

d

ctru, ki6u gen

HH

quy <linh c6 simg, hh quy dinh kh6ng

stug;

ki6u gen FIh quy dinh c6

stng 6 ctu

dpc

vilkh6ng

c6 stmg

6

criu c6i.

Bi6t

rdng

kfi6ng

xity

ra

dQt bi6n. C6 bao nhi6u phSt bi6u sau ddy kh6ng dung

khi

n6i v6 sU di truyCn tinh tr4ng

niy

o ctru ?

(1)

Khi

dem

lai 2 c6th}

P thu6n chirng

kh6c

nhau vC mQt c4p

tinh

trpng tucmg phan. Theo

llf

thuyOt

Fl

ph6n

li

ki6u hinh theo

ti

1:1.

(2) Tinh tr4ng c6 hay kh6ng c6 stmg 6 ciru do

gi6i tinh

quy <[nh.

(3)

K+

cho c5 th6 ctru c6i kh6ng simg

lai v6i

ciru dgc hh6ng simg

thi

tdt cA cdc cdth6 con sinh ra <tOu kh6ng c6 stmg.

(a) Cho cuu dp9 kh6ng stmg lai

v6i

crlu c6i c6 simg dugc

Fl.

Cho

Fl

giao ptrOi vOi ctru c5i c6 simg dugc

f'2. Bi€t kh6ng

xity ru dQt bi6n. Theo

li

thuy6t,

ti

lQ

ki6u hinh d F2ld 3

c6 simg

:

1

kh6ng stmg.

A. 1 8.2

C.

3 D.4

Ciu 21:

O cung mQt

lodi

dpng

vat

quan s61 gi6m phdn

co th6 dlrc vd co

thO

c6i d6u c6 ki6u

gen

AaBb, ngudi ta ghi nhdn dugc di6n bi6n

NST dugc m6 ta

d hinh

bdn.

Bitit ring

trong qu6

trinh

giam phen

cta

co th6 dgc (hinh

b) c6

90% t6 bdo sinh

tinh

diSn

ra theo cdch I vd

l0%o sO

tti

Uao sinh tinh diSn ra theo c6ch

2;

trong qu6

trinh giim

phAn

cta

ccv

th6 cii, 6

tdt

cb

c6c t6 bdo sinh trimg

d6u c6 di6n bitin nhiSm s[c th6 nhu hinh

b6n.

Ngodi c6c sg kiQn duqc mO td trong 2

hinh

a vd b

thi

c6c

sy

kiQn

kh6c di6n ra binh thudng.

Thuc hiQn ph6p

lai gita

co thO dgc

vd

c6i

thu

dugc c6c dugc 0

Fl,

hgp

tt AABBb

chi6m

ti

lQ

4.2,5Yo.

8.8,750

Ciu22t

O mQt loii.dQng

vft,-cho

con c6i (

XX)

l6ng ddi, tlen thudn chring giao ph6i

v6i

con duc

(XY)

l6ng tr6ng ngdn.dc

Fl

<10u l6ng den,

dii.

Dem

ion

dlrc

Fl

lai phdn

tth

thu dc:

93 con cdi l6ng ng5n, den

29 conftrc

l6ng ddi,

tr'ing

32 con cdi l6ng ddi, den

9l

con dlrc l6ng ng6n, tr6ng.

C6 bao nhiOu ph6t biOu sau d6y dung

khi

n6i v6 str di truy6n c6c tinh tr4ng trOn ?

(1) C6 2

c{p

genchi ph6i sg di truy6n cira hai tinh h4ng tr6n.

(2) Con ctUc

Fl

cho 8 lo4i giao

tir

(3) Ntiu dem con c6i

Fl

lai phdn tich,

ti

lQ c6 thC c6 ki6u hinh l6ng

dii,

trdng d Fs ld 6,25 yo (a) N6u cho c6c con Fr giao ph6i tp do,

tilQ

cdth6 c6 ki0u hinh l6ng ddi, den

6

FzLd 42,18 Yo

A.3 8.4 C. 1 D.2

Hinh (b): Que trinh giam phen d co thA duc ph6n & co cdi

hqp

tu Fl. Trong

sti c6c hgrp

tri

lQch bQi thu

c.25%. D. t0%.

Ki gioa

Ki sau I

I

Ki gi0a

Ki sau I

C6ch 1

(6r

2

(5)

Cia23

Cho bi6t c6c c6don md h6a c6c

axit

amin tu<rng img nhu sau: GGG

- Gly; UAX ;Tyr;

GXU - Ala; XGA - tug;

GUU

- Val; AGX -

Ser; GAG

- Glu.

Gi6 srl mQt <toan m4ch g6c cria mQt gen

6 vi

khudn mang th6ng

tin

m5 h6a cho <Io4n

p6lipeptit c6 6

axit amin c6

trinh

tU c6c nucl66tit

h 3'X)C(-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5'.

Theo

li

thuytit, ph6t bi6u niro sau ddy ld sai?

A.

Trinh t"u cria 6 axit amin do dopn gen ndy quy dinh t6ng hgp ld Gly

- Val -

Ser

-

Ala

- Tyr -

Glu.

B.N6udQtbi6nth6mc{pG-Xvdosauc{pnucl06titA-Tovitrf thri 12thlaxitaminthrl6

Glu ducr. c thay thti bdng

axit

amin

Arg.

C. Ntiu

cip A -T

o

vi trf thf

5 bi thay

A6

Uang

cip

G

- X thi

chu6i

p6lipeptit

sd c6 2

axit

amin Ala.

D. N6u dot bi6n thay th6

c{p

nucl66tit G

- X

v!

tri

15 thanh c4p

X -

G

thi

sE ldm cho do4n polipeptit cdn

l4i

5

axit

amin.

Ciu24z

DQng vQt ndo sau ddy hO h6p beng hQ thOng 6ng

khi

vd

trii khi

?

A.

Chim b6

cdu. B.

Giun

d6t.

C. Ech

d6ng.

D. Th6.

Ciu

25: Cho c6c ph6t biiSu sau:

(1)

Thlrc

vQt C+ c6 hai dqng h,rc lpp:

Lpc

lpp cira ti5 bao

m6

giflu

vi lpc

lap cria tri bao bao b6 m4ch.

(2) O thUc vflt

CAM,

qu6

trinh

cacboxi h6a so cap xhy ra vdo ban d6m, cdn qu6 trinh t6ng hgp duong

lqtxhy

ra vdo ban ngdy.

(3) Trong

c6c con dudrng cO

ainn

COz, hiQu

qui

quang

hqp 0

c6c nh6m

thgc vflt

duoc xt5p theo thri t.u C: > C+

> CAM.

@) A.cdcnh6m

t\gc

vflt kh6c nhau, pha

t6i

di6n ra kh6c nhau 6 ch6t nhfln COz <IAu tiOn vd

sin

pham c6 dinh COz ddu ti6n.

56 phrlt bi6u c6 nQi dung <tung

li

A. 3 B. I C.4 D.2

Ciu26: T.org

c6c thanh phAn sau, thrl tU {,nng

,i

thanh pnan

mnl

thanh con dudmg vfln chuytin nu6c, mu6i khoang

tir

16ng hrit

vio

m4ch g5 ctra r5 theo con

dulng

gian bdo ?

(l)

L6ng

hft

(2) mach

96

(3) khoang gian bdo vd c6c tti bdo v6 (4) tis bao nQi

bi

(5) trung tr.u

A.

( I

)+(3)r+(a)+(s) -,(2)

B. ( I

)+(3 )+(5)+(4) ---(2)

C. ( 1

)+(3

)

+

(4)-+ (2)---'(5 ) D. ( 1

)-+(a)+(3)+(5

)

-*(2)

Cia27z

Cho hinh vC sau vd sg phdn chia vung dinh du0ng cria 5 lodi chim h6t Bdc

Mi.

C6 bao nhi6u nh6n x6t sau ddy sai ?

(1) Do ctrng sting trdn

mQt

cdy

ndn xby ra sp cqnh tranh

v6 noi o gifta

chim h6t dAu do vd chim h6t

mfii May

(2)

Phan

b6

cri

thti trong kh6ng

gian cria quAn xe

tuy

thuQc

vio

nhu cAu s6ng

cta

ttmg lodi.

(3)

SU phdn

b6

c6 th6

trong tp

nhi6n c6

xu

hu6ng

ldm

gi6m bcrt

mric

dQ c4nh tranh

gita

c5c

lodi

vd ndng cao hi6u qu6 su dqng ngu6n s6ng cira li m6i trucrng.

(6)

(4) Su phdn t6ng chi x6y

ra

ckclobi ttQng vflt md kh6ng c6 s1r ph6n t6ng cioa c6c lodi thgc

vflt'

A. 3 8.4 c'2 D'

1

CAu 28:

Khi

n6i v0 chu

ki

ho4t dQng cira

tim,

phSt bi6u

nio

sau ddy dung ?

A.

Trong mot chu

ki tim thoi

gian co cira tam nhi vd t6m th6t lu6n bdng nhau'

B. M5,i chu

ki

cira

tim uit

aau tu pha co tam nhi -> pha co tam th6t-> pha gian chung'

c.

Thdi gian mQt chu

ki tim

1u6n gi6ng nhau

0 t6tcttc6c

dQng vflt.

D. Eong v$t c6 kich thudc co tho lon nhip

tim

nhanh hcrn so

v6i

c5c dong vat c6 kich thu6c b6.

ci[

292 Cho

bi6t

gen

m5 h6a ctng

mQt 1o4i enzim

o

mQt sO

loai chi kh6c

nhau

d trinh

t'u

nucl66tit sau ddY:

Phdn

tich

bang

dt

1i0u tr6n, c6 th6 dUdo6n v0

m6i

quan hQ hq hdng gifla c6c lodi tr6n ld

A. A vi

C ld hai

loii

c6

m6i

quan hQ hq hang gen

gff

nh6t, B vd

D li

hai

loii

c6 mdi quan hQ

xanhau nh6t.

B. B vd

D li

hai lodi c6

m6i

quan hQ hq hang gAn gfii nh6t, B vd C ld hai

lodi

c6 mdi quan hQ

xa nhau nh6t.

c. A

vd B ld hai lodi c6

m6i

quan hQ hq hdng g6n gfli ntr6t,

c

vd

D

ld hai

lodi

c6 m6i quan hQ

xa nhau nh6t.

D.

A vi D li

hai lodi c6

m5i

quan hQ hq hdng g6n gfli nh6t, B vd

c

ld hai lodi c6 m6i quan hQ

xa nhau nh6tCau

Ciu

30: Trong qu6

trinh

tii5n h6a cria sinh vflt, trong

ki

PhAn trdng jhuQc

D4i

trung sinh, c6c d4i

rir}irl6i;;;f,; khi

h6u bor am

vi

tro

"#r.rro

hcvn. Sinh vOt di€n hinh cria

ki niv

ld:

A. bd sdt

vi

con tr'ung phdn h6a da d4ng, nhiAu todi dQng v6t bi6n bi tuyQt chirng' B. ducrng

xi

ph6t tri6n manh, thlrc vflt c6 h4t xu6t hiQn, luong cu ngg

tri.

C. cfly h4t trAn

vi

bd s6t c6 nglr

tri,

chim phdn h6a da dang'

D. xu6t hien thUc vflt c6 hoa, ti6n h6a ctra dQng

v{t

c6

vti,

nhi6u lodi bd s6t cd bi tuyQt chtrng.

Ciu

3L: Phan

ffi

ndo sau ddy mang b0 ba AOi ma

t

A.

mARN.

B.

ADN. C' IARN' D' rARN'

Ciu31zKhi kich

thu6c quan tne

vugt

qu6 mirc

t6i

da hoflc gi6m xu6ng

du6i

mr?c

t6i

thi6u dAu b6t

lqi

AOi vcvi quan tne d6 do:

(1) Quan hO h6

trg

gitia nhsng c6 th€ trong qu6n th6 gi6m, quan hQ c4nh tranh t6ng (2) Kha ndng truyAn dich bQnh tdng do sp ph6t sinh c6c 6 dich ddn dtin ch6t hang 1o4t

(3)

Mric

sinh san gi6m do khd ndng Qit

c{p

giffa

c|th0

dUc

vd

cdth6 c6i th6p, s6 lugng c6 th6 sinh

ra it,

ddcbigt dA xhy ta giao ph6i gdn.

(a) Quan ho h6

trg gita

c6c

clttrc

ntru tu v9, ki6m dn...trong quan th6 gi6m (5)

Mirc

6 nhi6m m6i

trulng

cao

vi

m6t can bdng sinh hqc'

Trinh tp nucl66tit kh6c nhau

ctra gen

md

h6a

dang x6t

Loii

x

AG

G

TX

A

Lodi

A

GTT

XXGGTXAGGT

Lodi B

x

AG

G

AX

A

Lodi C

TTT

XXGGTXAAGT

Lodi

D

(7)

C6 bao nhi6u ph6t bi6u trOn <hing

L.2 B. 5 c.3 D'

4

ciu

33: Dqt bi6n

nio du6i

d6y kh6ng ldm m6t hoflc th6m v6t ch6t di truyOn trong NST?

A.

D6o doqn vd chuy6n do4n tr6n cung mQt

NST n. irl6t

doqn

vi I[p

doan

C. Chuy6n do4n vd 14P doan

U.Ivt6t

do4n vd d6o

doanNST

Cffu

34:

Canh tranh sinh hgc ctrng

lodi

ld dQng l1rc ctra ti6n h6a vd

thi6t

lflp trqng th6i cdn bdng

o"T.

Hd,"}t;a nroe

manh s6 tiou diqt hoan todn c6 th6 ytiu, ncn 6 the hg sau quAn tho sE c6 v5n gen uu viQt hcrn.

B.

SU c4nh

tranh

gay

gits6

d6n d6n phAn |V 6 sintr thai

tt

d6 ldm xuAt nien lodi mcvi

blng

con rludrng

"a.t ty

sinh

t[6i

h-o[c dia

lf

do d6

tni6i hp

dugc tr4ng th6i cdn bdng

m6i

trong tg nhi6n.

C. SU canh tranh- gay gitsE nhanh ch6ng d6n den hinh thanh c6c dic di0m thich nghi m6i tr0n co thO

ctncdc

cdth€ trong qudn th6 sinh

v{t.

D. Canh tranh

cing

lodi

ldm6i

qpan bO xhy rathucmg xuyOn d6m b6o cho mdt ilQ qudn thO

pht hqpv6i

khA nang cung c6p ngutin si5ng ctra m6i truong

Cflu 35: O

ong, nhfrng

trimg

ducr.

c thg tinh nd

thanh gdm ong

thg vi

ong

chfa,

nhirng

trimg

L:hdng <luqc

thitintr

nO

tlantr

ong dgc. Gen

A.quy

dinh thal1 x6m, alen a quy dinh than den' Gen

B qd

<Ifuh

crffi

ddi, cdy

b

quy Ainn

rarn

ngan,

Hai

gen

nim

tr6n mQt

NST

thuhng

voi

khoang

ceta,zgen td +o

"rvr.

Neut iiuiiAi !l+ chJong

ctnia tnan x6m, c6nh

dii

giao

Pl6iL* 9rs 9T:

th6n

dei,

crinh ngfin,

f itlu

du-o.c 100% th6n x6m, canh ddi.

Ldy

mQtcon oxg chria F1 giao phdi

voi

ong <tUc thdn x6m, cdnh

ngin,

duo. c F2, bi6t t1t lQ thU

tinh lA

80yo, l00yo

tnmg

no. Theo

lf

thuyiSt,

tf

lQ ki6u hinh &

ddi

con F2

niy

ld:

A,46%thdn xiim,

canh

dii: %thdnden,

c6nh

dii:

44%thdn x6m, c6nh ng6n : 6o/othdnden, c6nh

ngin.

8.50%th0n

x6m,

cffi dii: 25%thelden,

c6nh

dii:25%th6n

x5m, canh ngdn'

C.46%thdn xiim,

c6nh

ddi:

44%thenden, c6nh

dii:4%thdn

x6m, c6nh

ngin :6Yothdnden,

canh

ngin.

D.3}%th6n

x6m, c6nh

ddi:

20Yothdnden, c6nh

dii:2}%thdn

x6m, canh

ngln

: 30% thdn den, cdnh ngar.r.

Ciu 36:

Gi6 sir mQt doqn ph6n

ttr ADN 6

sinh vat nh6n thlrc c6

trinh tg

nucl06tit trOn m4ch

thri

nh6t

h: 3'...AAN,LqATGGGGA...5'.

Trinh t.u nucl66tit tr6n mach

thtr2 ctntloan ADN

ndy ld:

A. 5'..TTTGTTAXXXXT...3' B. 5'...tuqAGTTAXXGGT...3'.

C.

5'..GTTGAAAXX)O(T...3'

D.

5'...GGXXAATGGGGA...3'

Cflu

37: N6u mQt

loii

tlang c6 nguy co

bi

diet vong c6 bao nhi6u biQn ph6p sau girip duy

tri vi

ph6t tri6n lodi ndy ?

(1)

Lry

thu hgp

noi

s6ng khitin nguiin

tii

nguy0n kh6ng <hi cho mOt s6 lugng tOi

tfri6u

cdth€, cira loai t6n t4i.

(2) Bno vQ noi 6, khoanh

vtng

nu6i

hm

Uing nhanh sO luqng c6 th6 cang nhiAu cang tdt.

(3) Chia

cit noi

s6ng cira

loii

thdnh nhi6u mang nh6 c6 lflp

v6i

nhau d0 a6 dang chdm s6c (4)

p6

sung ngudn gen b6ng c6ch trao AOi ca th6 hoflc nhap

th6m

c6c cdth6 tU c6c

quin

th6 kh6c nOu c6.

(5) T6ng cudrng san bdt c6 chri

y

cbc cdth6 gid y6u, cdn non vd bQnh tat

chi git lai nhtng

c6 th6 c6

khi n[ng

sinh san.

(8)

A. 1 r,'2 c'3 D'

4

ciu

38:

cho

bi6t alen

B

quy dl.nh thdn cao

troi

hoan

to.T.'o v6i

alen b quy dinh than th6p' Theo h thuy6t, ph6p lai

"*-t'"tay tno

aoi con c6

ti

le kiAu

hinh

1:1?

A.

Bb

x

Bb. B' BB

x

Bb' C' BB

x

bb' p' 96

x bb'

Cflu

39: O mOt

loii

thUc

vflt'

alen

A

quy

9i'h-9'? d:

y?1hodn todn so

v6i

alen a quy dinh

qui

vdng.

Lai

cay

thuanJlng loote bgi.q;

Ao uoi

tav ***1Oi oti

virng

dusc'Fl' Xir lf Fl

bang

c.nsixin.

Sau d6, giao phSn nsau

nrriil;i;;;;'iq" rzlBict ta"g "g1: lYI.i

chi sinh ra giao trr 1u6ng

b.i

c6 kha ndng thu

tinh ,a niel q"l *iy, iro, "h#il ii;7". rv

rQ ki6u hinh

qui

d6 0 F2

tut

o. rr*. B' gg,s% c' g3'24oh'

D

'

97 '22oh'

Cflu 40: 6

m6J

loii thuc vflt

trr th1r pUan Uat 6u09,

uft'I quy d!+

trat

flp;

a

quv di$

h4t

xanh. Cho cdy mqc

tir

h4t vang thudn

Jffiffirt#'oi 9a' t'q" tr

h4txanh dc duo'c Fr' ti6p tuc

tfly hat cira

c,y ,, u"lr'il;;tdil"urirl i'iciiao"g,.ai#6, bt.n' rheo lf thuv.t'

nhan x6t

nio

sau ddY dung ?

A.

Fl

g6m 100

%hqtving'

B.oF2thudu<r.ctilQkiOuhinh3hatvang:1h4txanh

C.

Ti

10 kiOu gen h4t vang di hqp b

Fzlt

50 %

D. C6 3 ki6u gen quy dinh mdu

sic

h4t 0 F2

uer ---

(9)

oAp AN wION srNH Hoc

Cdu 137 235 3s7 468

1 B B D B

2a A B C A

J D D B D

4 C B B A

5 C D D A

6 D A D C

7 D B A C

8

c

D B C

9 D A C A

10 A D C

C

11 C D C

t2

A

c

B BB

13 C B B

t4

B D A B

C

15 A B C A

t6

B

c

A D

t7

C C D D

18 A C A B

t9

B B B C

B D C C

2t c

B D B

22 D D C B

Z3 D

c

B D

24 A A A D

25 D A B A

26 A C D

27

c

A A AC

28 B A A B

29 B

c

C D

30 D C A D

31

c

A D

C

B A C D

JJ A C B

34 B C A AD

35 A A C B

36 A B B

)t

B D D DB

38 D D

D A

39 C A D C

40 D B

A A

20

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now