• Không có kết quả nào được tìm thấy

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5 NGHỈ COVID-19 TUẦN 12 + TUẦN13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5 NGHỈ COVID-19 TUẦN 12 + TUẦN13"

Copied!
24
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5 NGHỈ COVID-19 TUẦN 12 + TUẦN13

Ngày 20/4/2020.

ĐỀ SỐ 1.

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): 4/5 viết dưới dạng số thập phân là : A. 4,5     C. 0,8

B. 5,4     D. 8,0

Câu 2 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong số 32,569 thuộc hàng:

A. Chục     B. Trăm

C. Phần mười     D. Phần trăm

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 0,15 m3 = ………. dm3 là bao nhiêu ?

A. 15     B. 150 C. 1500     D. 15000

Câu 4 (1 điểm): Một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 9 học sinh được xếp loại giỏi. Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp .

A. 25 %     B. 30 % C. 35 %     D. 40 %

Câu 5 (1 điểm): Hình tròn có bán kính r = 4,4dm Vậy chu vi hình tròn là a. 27632dm     b. 273,62dm

c. 27,632dm     d. 27, 0632dm

Câu 6 (0,5 điểm): Giá trị của biểu thức: 201 : 1,5 + 2,5 x 0,9 là:

A. 359     B. 136,25 C. 15,65     D. 359

(2)

Câu 7 (1 điểm): Muốn làm một cái hộp chữ nhật dài 10 cm, rộng 4cm, cao 5cm, không có nắp và không tính các mép dán, bạn Minh phải dùng miếng bìa có diện tích là :

A. 200 cm2     B. 140 cm2 C. 220 cm2     D. 180 cm2

Câu 8 (1 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng : Một hình lập phương có diện tích một mặt là 16 cm2.

Thể tích hình lập phương đó là: ...

Phần II. Tự luận (3,5 điểm) Câu 9 (1,5 điểm): Tính a) 48,5 + 19,152 : 3,6 b) 12,45 : 0,05

c) 16 phút 15 giây : 3

Câu 10 (2 điểm): Nhà Bác Nam được thôn chia một thửa ruộng hình thang, có hai đáy lần lượt là 77m và 55m; chiều cao thửa ruộng bằng trung bình cộng của hai đáy.

Vụ Đông vừa qua bác Nam trồng ngô trên thửa ruộng đó, trung bình mỗi m2 thu hoạch được 0,7 kg ngô. Hỏi vụ Đông vừa qua, bác Nam thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô trên cả thửa ruộng đó ?

Đáp án Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án C C B A C B D 64 cm3

Phần II. Tự luận Câu 9 (1,5 điểm): Tính

a) 48,5 + 19,152 : 3,6 = 48,5 + 5,32 = 53,82 ( 0,5 đ) b) 12,45 : 0,05 = 249 ( 0,5 đ)

c) 16 phút 15 giây : 3 = 5 phút 25 giây ( 0,5 đ)

(3)

Câu 2 (2 điểm):

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: (0,25 điểm) ( 77 + 55) : 2 = 66 ( m) (0,25 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là: ( 0,25 điểm) (77 + 55) x 66 : 2 = 4356 (m2 ) (0,5 điểm)

Vụ Đồng vừa qua, bác Nam thu hoạch được số kg ngô là: ( 0,25 điểm) 4356:1 x 0,7 = 3049,2 (kg) (0,25 điểm)

Đáp số : 3049,2 kg (0,25 điểm)

Ngày 21/4/2020.

ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng :

Câu 1 (1 điểm): Một lớp có 18 nữ và 12 nam .Tìm tỉ số phầm trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp.

A. 18%     B. 30%

C. 40%     D. 60%.

Câu 2 (1 điểm):Biết 25% của một số là 10. Hỏi số đó bằng bao nhiêu?

A. 10     B. 40 C. 30     D. 20.

Câu 3 (1 điểm): Kết quả điều tra về ý thích đối với một số môn thể thao của 100 học sinh lớp 5 được thể hiện trên biểu đồ hình quạt bên.Trong 100 học sinh đó, số học sinh thích bơi là:

(4)

A. 12     B. 13 C. 15     D. 60

Câu 4 (1,5 điểm): Diện tích của phần gạch chéo trong hình

A. 14cm2     B. 20cm2 C. 24cm2     D. 34cm2

Câu 5 (1,5 điểm): Diện tích thành giếng trong hình dưới đây là

A. 6,28m2     B. 12,56m2 D. 21.98m2     C. 50,24m2 Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính a. 42,57 +76,54        b. 716,63 - 527,14 c. 64,06 x 6,9         d. 131,4 : 36

Câu 2 (2 điểm): Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng 5,5m chiều cao 3,8 m . Nếu mỗi người làm việc trong phòng cần 6m3 không

(5)

khí thì có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh trong phòng học đó . Biết rằng lớp học đó có 1 giáo viên và thể tích đồ đạc trong phòng chiếm 2m3 .

ĐÁP ÁN Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

D B C A C

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

a. 42,57 + 76,54 = 119,11 b. 716,63 - 527,14 = 189,49 c. 64,06 x 6,9 = 442,014 d. 131,4 : 36 = 3,65 Câu 2 (2 điểm):

Thể tích phòng học là :

10 x 5,5 x 3,8 = 209 (m3) ( 0,5 điểm) Thể tích không khí trong phòng là 209 - 2 = 207 (m3) ( 0,25 điểm)

Ta có 207 : 6 = 34 ( dư 3) ( 0,25 điểm)

Vậy phòng học có thể chứa được nhều nhất là 34 người ( 0,25 điểm) Số học sinh có thể có nhiều nhất trong phòng học là :

34 - 1 = 33 ( học sinh) ( 0,5 điểm) Đáp số : 33 ( học sinh) ( 0,25 điểm)

(6)

Ngày 22/4/2020.

ĐỀ SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng :

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 8 trong số thập phân 45,128 có giá trị là : A. 8 đơn vị     B. 8 phần mười

C. 8 phần trăm     D . 8 phần nghìn

Câu 3 (1 điểm): 3800m = bao nhiêu km ? A. 380km     B. 38km

C. 3,8km     D. 0,38km

Câu 4 (1 điểm): Một mảnh đất hình thang có tổng hai đáy là 56m chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . Diện tích mảnh đất là :

A. 784 m     B. 784 m2 C. 3136 m2     D. 3136m

Câu 5 (1 điểm): Một hình tròn có đường kính là 12cm. Diện tích hình tròn đó là : A. 113,04 cm2     B. 37,68cm2

C. 75,36 cm2     D.18,64 cm2

Câu 6 (1 điểm): Diện tích tam giác bên là

A. 10 m2     B. 5 m C. 5 m     D. 10m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

(7)

a. 45,53 +26,64     b. 214,62 - 127,24 c. 14,06 x 3,9     d. 688,8 : 2,4

Câu 2 (1 điểm): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 7 kg 345g = …kg

4m2 5dm2 =… m2

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh đất có kích thước như hình bên . Tính diện tích mảnh đất đó ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

D C B A B

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Đặt tính rồi tính ( Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm ) a. 45,53 +26,64 =72,17     b. 214,62 - 127,24 =87,38

c. 14,06 x 3,9 = 54,834     d. 688,8 : 2,4 = 287

Câu 2 (1 điểm): Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,5 điểm 7 kg 345g = 7,345kg

4m2 5dm2 = 4,05m2

Câu 3: Một mảnh đất có kích thước như hình bên . Tính diện tích mảnh đất đó ?

(8)

Ta có hình vẽ bên (0,25điểm)

Diện tích hình vuông ABCD và hình vuông MNPQ là : 20,5x20,5 x2 = 840,5(m2) (0,5điểm)

Độ dài cạnh KP là :

70,5 – 20,5 =50 (m2) (0,25điểm) Độ dài cạnh BK là :

35 + 20,5 =55,5 (m2) (0,25điểm) Diện tích hình chữ nhật BHPK là : 55,5 x50 = 2775 (m2) (0,25điểm) Diện tích mảnh đất đó là :

2775 + 840,5 = 3615,5 (m2) (0,25điểm) Đáp số : 3615,5 m2 (0,25điểm)

Ngày 23/4/2020.

ĐỀ SỐ 4

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời  A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong số thập phân 37,509 thuộc hàng nào ? A. Hàng nghìn     B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm     D. Hàng phần nghìn

(9)

Câu 2 (0,5 điểm): Số thập phân 203,105 đọc là A. Hai linh ba phẩy một trăm linh năm

B. Hai linh ba phẩy một không năm

C . Hai trăm linh ba phẩy một trăm linh năm D . Hai trăm linh ba phẩy một trăm linh lăm

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ 10 phút đến lúc 9 giờ kém 10 phút là :

A. 40 phút     B . 20 phút C. 30 phút     D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Chu vi hình tròn có bán kính là 6 cm là : A. 18,84cm     B. 376,8 cm

C. 37,68cm2     D.37,68cm

Câu 5 (0,5 điểm): 4m2 25cm2 =.... m2 A. 425 m2     B. 4,25 m2

C. 4,025 m2     D. 4,0025 m2 Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 4,236 + 4,38 + 2,5        b. 43,25 - 34,25 c. 21,8 x 4,2        d. 63,36 : 4

Câu 2 (2 điểm): Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các số đo trong lòng bể là chiều dài 2,5 m chiều rộng 1m chiều cao 2m . Hiện nay 85% bể đang chứa nước . Hỏi hiện nay bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 25,5 m đáy bé kém đáy lớn 1m chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó

?

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

(1,1 + 1,2 + 1,3 + ...+ 1,19) x (123,5 – 24,7x5) Đáp án & Thang điểm

(10)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

B C A C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 = 11,116 b. 43,25 - 34,25 = 9

c. 21,8 x 4,2 = 91,56 d. 63,36 : 4 = 15,84

Câu 2 (2 điểm):Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các số đo trong lòng bể là chiều dài 2,5 m chiều rộng 1m chiều cao 2m . Hiện nay 85% bể đang chứa nước . Hỏi hiện nay bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Thể tích bể nước là

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3) ( 0,5 điểm) Thể tích nước hiện có trong bể là 5: 100 x 85 = 4,25 (m3) ( 0,5 điểm) Ta có 1dm3 = 1 lít nước

Mà 4,25 (m3) = 4250 dm3 ( 0,25 điểm) Hiện nay bể chứa số lít nước là ( 0,25 điểm) 4250 x1 = 4250 (lít) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 4250 lít nước ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 25,5 m đáy bé kém đáy lớn 1m chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó

?

Đáy bé thửa ruộng hình thang là : 25,5 - 1 = 24,5 (m) ( 0,5 điểm)

(11)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là : (25,5 + 24,5): 2 = 25 (m) ( 0,5 điểm) Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5) x 25 : 2 = 625 (m2) ( 0,75 điểm) Đáp số: 625 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất : (1,1+ 1,2+ 1,3+ ...+ 1,19) x ( 123,5 – 24,7x5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ...+ 1,19) x( 123,5 – 123,5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ...+ 1,19) x 0

= 0

Ngày 24/4/2020.

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm (7 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1 (0,5 điểm): Hỗn số   được viết dưới dạng số thập phân là :

A. 3,2     C. 3,5 B. 3,1     D. 2,5

Câu 2 (0,5 điểm): Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau : A. Lấy chu vi chia cho 3,14

B. Lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2 C. Lấy chu vi nhân 3,14 rồi chia cho 2 D. Lấy chu vi chia 3,14 rồi nhân cho 2

Câu 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1/4 m3 = …. cm3 là bao nhiêu

?

A. 25 cm3     B. 250 cm3

(12)

C. 2 500 cm3     D. 250 000 cm3

Câu 4 (1 điểm): Một người gửi tiết kiệm ngân hàng 10 000 000 đồng lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Số tiền lãi sau một tháng được tính là : .

A. 10 000 000 x 100 : 0,5 B. 10 000 000 : 100 x 0,5 C. 10 000 000 x 0,5 x 100 D. 10 000 000 : 100 : 0,5

Câu 5 (1 điểm): Hình tròn có đường kính d = 6,2dm Vậy diện tích hình tròn là a. 30,1754 dm2     b. 13,816 dm2

c. 19,468 dm2     d. 9,734 dm2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức:

34,56 x 25,75 + 34,56 x 73,25 + 34,56 được tính là : A. 34,56 x ( 25,75 + 73,25)

B. 34,56 + ( 25,75 + 73,25) C. 34,56 x ( 25,75 + 73,25+1) D. 34,56 + ( 25,75 + 73,25 +1)

Câu 7 (1 điểm): Muốn làm một cái hộp lập phương có cạnh 20cm không có nắp và không tính các mép dán, bạn Hà phải dùng miếng bìa có diện tích là :

A. 2000 cm2     B. 2400 cm2 C. 200 cm2     D. 240 cm2

Câu 8 (1 điểm): Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 2/5 dm , chiều rộng 1/3 dm và chiều cao 3/4 dm là :

A. 6/10 dm3     B. 6/10 dm2 C. 1/10 dm2     D. 1/10 dm3 Phần II. Tự luận (3 điểm)

Câu 9 (1 điểm) Tính

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

(13)

b) 7 giờ 40 phút : 4

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích hình thang ABCD( hình vẽ)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- HS khoanh tròn câu 1, 2 đúng được 0,5 điểm. Riêng câu 3, 4, 5, 6, 7, 8 được 1 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án C B D B A C A D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1 điểm): Tính ( mỗi phần đúng cho 1 điểm ) Đổi thành:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

b) 7 giờ 40 phút : 4

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích hình thang ABCD( hình vẽ)

(14)

Độ dài đáy lớn của hình thang ABCD là : 7,8 + 4 = 11,8 ( cm) (0,5 điểm )

Chiều cao tam giác BED ( hay chiều cao hình thang ABCD) là:

20 x 2 : 4 = 10(cm) (0,5 điểm ) Diện tích hình thang ABCD là :

(11,8 + 5,5) x 10 : 2 = 86,5 (cm2) (0,75 điểm Đáp số : 86,5 (cm2) (0,25 điểm )

Ngày 27/4/2020.

ĐỀ SỐ 6

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): 10% của 8 dm là A. 10cm     B. 70 cm

C. 8 cm     D. 0,8 cm

Câu 2 (0,5 điểm): 12 giờ 30 phút : 5 = ? A. 2 giờ 6 phút     B. 2 giờ 46 phút

C. 2 giờ 50 phút     D. 2 giờ 30 phút

Câu 3 (0,5 điểm): Muốn tính chiều cao h của hình thang khi biết đáy lớn a, đáy bé b, diện tích S ta làm như sau :

A. 

(15)

B. 

C. 

D. 

Câu 4 (0,5 điểm): 1 giờ 15 phút = ... giờ . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : A. 1,15     B. 1,25

C. 115     D. 75

Câu 5 (1 điểm): Cho nữa hình tròn H như hình bên . Chu vi hình H là :

A. 18,84 cm.     B. 9,42 cm C. 15,42cm     D. 28,26 cm.

Phần II. Tự luận (3,5 điểm) Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính a) 456 + 34,7        b) 567 – 34,69 c) 234,5 x 3,9        d) 52: 1,6

Câu 2 (2 điểm): Tính đáy của hình thang có diện tích 240cm, đáy lớn hơn đáy bé 4cm .và nếu tăng đáy lớn lên 5 cm thì diện tích tăng thêm 30 cm2.

Câu 3 (2 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 48cm, AD = 36 cm . Biết AM = 1/3 AB , ND = 1/2 AN. Tính diện tích tam giác MNC .

(16)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết: 1,2x + 2,3 = 2,9 ĐÁP ÁN Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

C D A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm) a) 456 + 34,7 = 490,7        b) 567 – 34,69 = 532,31

c) 234,5 x 3,9 = 914,55        d) 52: 1,6 = 32,5 Câu 2 (2 điểm):

Chiều cao của tam giác hay chiều cao hình thang là: 30 x2 : 5 = 12 ( cm ) Tổng chiều dài hai đáy của hình thang là: 240 x 2 : 12 = 40 (cm )

Đáy bé hình thang là: (40 - 4 ) : 2 = 18 ( cm ) Đáy lớn hình thang là: 40 - 18 =22 ( cm ) Đáp số: 18cm ;22cm

Câu 3 (2 điểm):

(17)

AM = 48 : 3= 16cm MB = 48 - 16 = 32 cm

AN = 36 : (1 + 2) x 2= 24 cm ND = 36 -24 = 12 cm

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 36 x 48 = 1728 ( cm2) Diện tích tam giác AMN là: 16 x 24 : 2 = 192 ( cm2 ) Diện tích tam giác BMC là: 32 x 36 :2 = 576 (cm2 ) Diện tích tam giác NDC là: 48 x 12 : 2 = 288 ( cm2 ) Diện tích tam giác MNC là:

1728 - ( 192 + 576 + 288 ) = 672 ( cm2 ) Đáp số: 672 cm2

Câu 4:

1,2x + 2,3 = 2,9 1,2x = 0,6 x = 0,6 : 1,2 x = 0,5

Ngày 28/4/2020.

ĐỀ SỐ 7

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Hình tròn bên có:

(18)

A. 4 bán kính     B. 3 bán kính C. 5 bán kính     D. 6 bán kính

Câu 2 (1 điểm): Một hình thang có độ dài hai đáy là 1m 8dm và 1,2 m chiều cao 1m 2cm . Diện tích hình thang đó là :

A. 3,6 m2     B. 1,8 m2 C. 1,53 m2     D.3,04 m2

Câu 3 (0,5 điểm): Trong 1/3 ngày kim phút quay được bao nhiêu vòng : A. 8 vòng     B. 3 vòng

C. 4 vòng     D. 6 vòng

Câu 4 (0,5 điểm): Có hai hình hộp chữ nhật. Các kích thước của hình hộp thứ nhất đều gấp đôi của hình hộp thứ hai . Thể tích hình hộp thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình hộp thứ hai?

A. 2 lần     B. 8 lần C. 4 lần     D. 6 lần

Câu 5 (0,5 điểm): Muốn tính tổng hai đáy của hình thang ta làm như sau : A. Lấy diện tích nhân 2 nhân với chiều cao .

B. Lấy diện tích chia 2 nhân với chiều cao . C. Lấy diện tích nhân 2 chia cho chiều cao D. Lấy diện tích chia 2 chia cho chiều cao Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính a. 426 + 66,4     b. 71,67 - 29

c. 1 giờ 25 phút x7     d. 5 ngày 12 giờ : 4

Câu 2 (2 điểm): Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm . Biết rằng 2dm3 đó cân nặng 1,5 kg . Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki –lô- gam ?

Câu 3 (2 điểm): Tính diện tích mảnh đất ABCD( Hình vẽ)

(19)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết :

ĐÁP ÁN Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng câu 2 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5

A C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm) a. 426 + 66,4 = 492,4

b. 71,67 – 29 = 42,67

c. 1 giờ 25 phút x7 = 7 giờ 175 phút = 9 giờ 55 phút d. 5 ngày 12 giờ : 4 = 1 ngày 9 giờ

Câu 2 (2 điểm): Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm . Biết rằng 2dm3 đó cân nặng 1,5 kg . Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki –lô- gam ?

Đổi 1,2m= 12dm ( 0,25 điểm)

Thể tích khối gỗ là : 12 x 2 x 1,5 = 36(dm3) ( 0,5 điểm)

Cách 1: 36 dm3 gấp 2dm3 số lần là : 36 : 2 = 18 (lần) ( 0,5 điểm)

(20)

Khối gỗ đó cân nặng là: 1,5 x 18 = 27(kg) (0,5 điểm) Cách 2:   1dm3 gỗ cân nặng là: 1,5 : 2 = 0,75 (kg) Khối gỗ đó cân nặng là: 0,75 x 36 = 27 (kg) Câu 3.

Vì EBCD là hình bình hành nên DC = EB = 27m

Diện tích hình tam giác vuông AEB là: 27 x 18 :2 = 243(m2) Diện tích hình bình hành EBCD là: 27 x 21 = 567 (m2) Diện tích mảnh đất là: 243 + 567 = 810 (m2)

Đáp số: 81m2 Câu 4.

  Mà: 

Do đó:

Vậy: 25 – x = 21. Suy ra : x = 4

(21)

Ngày 29/4/2020.

ĐỀ SỐ 8

Phần I. Trắc nghiệm (4,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời  đúng :

Câu 1 (0,25 điểm): Hình lập phương là hình:

A. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau B. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau.

C. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 12 đỉnh và 8 cạnh.

Câu 2 (0,25 điểm): Số đo 0,015m3 đọc là:

A. Không phẩy mười lăm mét khối.

B. Mười lăm phần trăm mét khối C. Mười lăm phần nghìn mét khối

Câu 3 (0,25 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,22 m3 = ……dm3 là bao nhiêu ?

A. 22     B. 220 C. 2200     D. 22000

Câu 4 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêu ? A. 64%     B. 65%

C. 46%4     D. 63%

Câu 5 (0,25 điểm): 4700cm3 là kết quả của số nào ? A. 4,7dm3     B. 4,7m3

C. 4,7cm3     D. 4,7mm3

Câu 6 (0,5 điểm): 25% của một số là 100. Hỏi số đó là bao nhiêu?

A. 40     B. 400 C. 25     D. 250

Câu 7 (0,5 điểm): Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2cm là:

A. 24cm2     B. 16cm2

(22)

C. 42cm2     D. 20cm2

Câu 8 (0,5 điểm): Một hình tròn có bán kính là 6cm thì diện tích là:

A. 113,04cm2     B. 113,03cm2 C. 113,02cm2     D. 113cm2

Câu 9 (0,5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng:

A. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

B. Diện tích hình thang bằng trung bình cộng hai đáy nhân với chiều cao (cùng  một đơn vị đo)

Câu 10 (0,5 điiểm): Một mảnh vườn hình thang đáy lớn 20m, đáy bé 15 m, chiều cao 10 m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

A. 173m2      B. 174 m2       C. 175 m2    Câu 11 (0,5 điểm): Tính diện tích phần tô đậm

A. 20cm2 B. 14 cm2 C. 24cm2 D. 34 cm2 Phần II. Tự luận (5,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính a) 345,7 + 897        b) 587,6 – 499 c) 78,56 x 27,9        d) 98,156: 4,63

Câu 2 (1,5 điểm): Tính thể tích của hình lập phương biết tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó là 360 cm2.

Câu 3 (1,5 điểm): Tính thể tích của hình hộp chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng là 4 dm , chiều cao 0,5m và diện tích xung quanh của hình đó là 120 dm2

(23)

Câu 4. ( 0,5 điểm)Tìm X

X x 34,5 + X x 6,65 – X = 1000

ĐÁP ÁN Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Đáp án A C B A A B A A A C B

I. Tự luận Câu 1.

a. 1242,7       b. 88,6      c. 2191,824      d. 21,2 Câu 2:

Vì diện tích xung quanh và diện ích toàn phần của hình lập phương đó chính là diện tích của : 4 + 6 = 10 (mặt)

Vậy diện tích 1 mặt là: 

360 : 10 = 36 (cm2)

Ta có:  36 = 6 x 6. Vậy cạnh của hình lập phương là 6 cm Thể tích của hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3) Đáp số : 216 cm3 Câu 3.    Đổi 0,5m = 5dm

Chu vi mặt đáy là: 120 : 5 = 24 (dm) Nửa chu vi mặt đáy là: 24 : 2 = 12 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là: (12 + 4) :2 = 8(dm) Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là: 12 -8 = 4(dm)

(24)

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 8 x 4 x 5 = 160 (dm3) Đáp số: 160 dm3

Câu 4. Tìm X

X x 34,5 + X x 66,5 – X = 1000 X x ( 34,5 + 66,5 – 1 )  = 1000 X x 100 = 1000

X = 1000 : 100 X = 10

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Xác suất để chọn được số có chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục

Tính diện tích xung quanh S xq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao tứ diện ABCD... Gọi S là điểm

Giả sử các điểm như hình vẽ.. Bài toán 2 : TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN ĐƯỢC PHÁT TRỂN TỪ CÁC KHỐI CHO TRƯỚC BẰNG CÁCH LẤY THÊM CÁC ĐIỂM. Phương pháp : với các khối có

Tính diện tích của hình tam giác MDC.... Tính diện tích của hình tam

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được!. chia tiếp cho thừa

Baøi 2: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát... Chia một tích cho

- Biết vận dụng cách chia một số cho một tích để giải các bài toán liên quan.1. Ghi nhớ kiến thức về chia một số cho

Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.. + Dùng tính chất chia hết của

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.. Diện tích hình thang bằng trung bình cộng hai đáy nhân

Baøi 2: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát... Cöûa haøng ñaõ baùn ñöôïc

- Biết vận dụng cách chia một số cho một tích để giải các bài toán liên

Qua các lần xếp hình ta thấy số khối lập phương được xếp ở hàng 1 bằng đúng lần đó và các hàng trên giảm dần

[r]

- Có thể tính bài toán bằng cách thuận tiện nhất.... Khi chia một số cho một tích, ta có thể làm như

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN.. CHIA MỘT SỐ CHO

- Tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều chiều cao (cùng một đơn vị ) rồi chia cho 2... Trên một mảnh vườn hình thang người ta sử dụng 30% diện

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.. KÕt luËn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI

Baøi 2: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát... Cöûa haøng ñaõ baùn ñöôïc

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.. KÕt luËn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI

Dấu hiệu chia hết cho 2... là các