• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO,

1. Kết luận

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

khu vực dải trung tâm thành phố tại Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị”đã giải quyết được các vấn đề như sau:

Hệ thống hóa những lý luận cơ bảnvà thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh trang khu vực Dải trung tâm thành phố giai đoạn 2013 – 2016. Từ đó chỉ ra được những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn đọng trong công tác quản lý dự án Dải trung tâm thành phố.

Xuất phát từ những hạn chế, luận văn đã đề xuất mười biện pháp tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang khu vực Dải trung tâm thành phố tại Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị cụ thể:

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch dự án Hoàn thiện công tác quản lý phạm vi dự án Hoàn thiện công tác quan lý đấu thầu.

Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ dự án Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án

Hoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực

Nâng cao hiệu quả công tác GPMB Một số biện pháp bổ trợ khác

Các giải pháp cần được thực hiện một cách đồng bộ để đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư tại Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị. Tác giả hi vọng những biện pháp trong bài luận văn sẽ giúp cho BQL hoàn thiện hơn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc trách nhiệm của mình, giúp cho các dự án được tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm và chất lượng.

2. Một số kiến nghị đối với UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Xây dựng

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quy hoạch các dự án của

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đầu tư, khi lên kế hoạch đầu tư cần xem xét cẩn trọng nhu cầu sử dụng để tính toán hợp lý quy mô và hình thức xây dựng, tránh việc thay đổi cá phương án liên tục gây mất thời gian, lãng phí nguồn lực, gây khí khăn cho công tác của BQL dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan quận huyện phối hợp chặt chẽ với BQL dự án trong vấn đề giải phóng mặt bằng.

- Đơn giản hoá một số thủ tục hành chính.

- Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng công trình đảm bảo sao cho các quy định không chồng chéo, ít biến động gây khó khăn cho các chủ đầu tư khi thực hiện dự án đồng thời đảm bảo các thông tư hướng dẫn thi hành luật ra đời kịp thời và phù hợp với hoàn cảnh mới đặc biệt là các hướng dẫn về đơn giá vật liệu, tiền công.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thế Bá (2012), Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội.

[2] PGS.TS Thái Bá Cẩn (2010), Giáo trình phân tích và quản trị dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội.

[3] Bùi Trọng Cầu (2010), Giáo trình Hiệu quả và quản lý dự án Nhà nước, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

[4] Nguyễn Ngọc Châu (2012), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội.

[5] Chính Phủ (2018), Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

[6] Chính phủ (2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 07/02/2015.

[7] Chính phủ (2017), Nghị định 42/12017/ NĐ – CP ngày 05/4/2017.

[8] Chính phủ (2017), Nghị định 139/12017/ NĐ – CP ngày 27/11/2017 [9] Chính phủ (2017), Nghị định 85/2009/ NĐ – CP ngày05/6/2009

[10] Nguyễn Quốc Duy (2012), Phân tích công cụ quản lý dự án, NXB Trẻ, Hà Nội.

[11] Lê Văn Nam (2013), Tăng cường quản lý tài chính các dự án đầu tư tại BQL dự án I – Bộ Giao thông vận tải, Luận văn thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

[12] Nguyễn Sĩ Nguyên (2010), Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước ở các cơ quan Đảng Trung Ương - Thực trạng và Giải pháp, Luận văn thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

[13] Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật xây dựng, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

[14] Quy chế triển khai dự án đầu tư công trình xây dựng của BQLDA.

[15] UBND thành phố Hải Phòng, Quyết định số 1339/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016.

[16] UBND thành phố Hải Phòng, Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017.

[17] UBND thành phố Hải Phòng, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày