TOÁN 4-TUẦN 30-ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ TT

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Khởi động

(3)

* Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với tỉ lệ bản đồ.

- Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta làm thế nào?

(4)

Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là 20m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, khoảng cách giữa hai điểm đó là mấy xăng-ti-mét ?

Tỉ lệ 1: 500

- Muốn tính độ dài trên giấy ta làm như thế nào?

Tóm tắt

Độ dài trên giấy:…cm?

Độ dài thật: 20 m

-Tỉ lệ 1:500 cho biết độ dài trên giấy bằng một phần mấy độ dài thật?

- Độ dài thật là bao nhiêu?

-Tỉ lệ bản đồ là bao nhiêu?

BB

? cm? cm

AA

Tỉ lệ 1 : 500

Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 Toán

Tiết 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt)

(5)

BB

? cm? cm

A A

Tỉ lệ 1 : 500

Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên

sân trường là 20m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, khoảng cách giữa hai điểm đó là mấy xăng-ti-mét ?

Bài giải

20m = 2000cm

Đáp số: 4cm 2000 : 500 = 4 (cm)

Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là:

(6)

Tỉ lệ 1: 1 000 000 Tóm tắt

Độ dài trên giấy:…mm?

Độ dài thật: 41 km

- Độ dài thật là bao nhiêu?

-Tỉ lệ bản đồ là bao nhiêu?

Bài toán 2: Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là 41km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000,quãng đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài giải

41km = 41 000 000 mm Quãng đường Hà Nội – Sơn Tây trên bản đồ dài là:

41 000 000 : 1 000 000 = 41 (mm)

- Vậy muốn tìm độ dài trên bản đồ ta làm như thế nào?* Muốn tìm độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài thật chia cho tỉ lệ bản đồ.

Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 Toán

Tiết 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt)

(7)

Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Độ dài thu nhỏ Tỉ lệ bản đồ Độ dài thật

1 : 10 000

. . . cm

1 : 5 000

. . . mm

1 : 20 000

. . . dm

5 km 25 m 2 km

+ Độ dài thật là bao nhiêu?

- Là 5km

+ Hãy đọc tỉ lệ bản đồ ? - Tỉ lệ 1 : 10 000

+ Độ dài thu nhỏ là bao nhiêu?

- Độ dài thu nhỏ là :

- 500 000: 10 000 = 50 cm.

+ Vậy điền bao nhiêu vào ô trống thứ nhất?

50 cm 5 mm 1dm

Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 Toán

Tiết 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt)

(8)

Bài 2: Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Tóm tắt Tỉ lệ: 1 : 100 000

Độ dài từ A đến B: 12 km

Độ dài từ A đến B trên bản đồ: … cm?

Bài giải

12km = 1 200 000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ là:

1 200 000 : 100 000 = 12 (cm) Đáp số: 12 cm

Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 Toán

Tiết 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt)

(9)

- Muốn tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ ta làm như thế nào?

* Muốn tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ, ta lấy độ dài thật chia cho tỉ lệ bản đồ.

(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in